Usnesení ze dne 22.7.2010

(místo konání: budova 2. stupně ZŠ Všestary)

                   
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10. 
Návrh usnesení č. 124/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 22.7.2010.
Hlasování o usnesení č. 124/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 125/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22.7.2010 návrhovou komisi ve složení p. Josef Macháček a Ing. Martin Lučický.
Hlasování o usnesení č. 125/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 126/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22.7.2010 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Mareše a p. Jaroslava Došela.
Hlasování o usnesení č. 126/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 127/2010: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO konaného dne 24. 6. 2010, kterou se opravuje text usnesení č. 116/2010, které správně zní: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.p. č. 259/5 o velikosti 312m2, a p.p. č. 245: pozemku ve zjednodušené evidenci-parcely původ pozemkový katastr (PK parcela č.245) o velikosti 2072m2 vše v k.ú. Všestary za kupní cenu 200,- Kč za 1m2, tj. celkem za 476.800,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 127/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 128/2010: Zastupitelstvo obce určuje počet členů zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014 na 15.
Hlasování o usnesení č. 128/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 129/2010: ZO zmocňuje Radu obce k přijetí potřebných rozhodnutí ve věci schválení změn rozsahu a ceny díla Zateplení a výměna oken budovy 2.stupně ZŠ Všestary.
Hlasování o usnesení č. 129/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 130/2010: ZO schvaluje provedení změn a víceprací na díle „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“ v rozsahu rekapitulace změn viz příloha.
Hlasování o usnesení č. 130/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 131/2010: ZO nesouhlasí s navrženým způsobem opravy detailu vnějších okenních parapetů pomocí silikonu na díle Zateplení a výměna oken budovy 2.stupně ZŠ Všestary a požaduje jejich řádné provedení.
Hlasování o usnesení č. 131/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 132/2010: ZO pověřuje Radu obce k přijetí potřebných rozhodnutí ve věci podání žádosti o dotaci na zateplení a výměnu oken MŠ Chlum.
Hlasování o usnesení č. 132/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 133/2010: ZO schvaluje předložený návrh Zadání Územního plánu Všestary, který jako pořizovatel vypracovala Ing. arch. Jana Marečková, Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování.
Hlasování o usnesení č. 133/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 134/2010: Zastupitelstvo obce Všestary po projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu obce Všestary  předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové 
I.       o v ě ř u j e
soulad Změny č.2 Územního plánu obce Všestarys Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem – dle přiloženého Odůvodnění Změny č.2 Územního plánu obce Všestary, zpracovaného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
- zastupitelstvo obce Všestary neshledalo žádný rozpor
II.    s o u h l a s í
       s vyhodnocením výsledků projednání Změny č.2 Územního plánu obce Všestary zpracovaným pořizovatelem
III.    v y d á v á
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 stavebního zákona Změnu č.2 Územního plánu obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 134/2010: pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 3 – nebylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 135/2010: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce uzavřením kupní smlouvy na pozemek 329/19 v k.ú. Lípa.
Hlasování o usnesení č. 135/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 136/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele díla „Oprava pláště hřbitovního domku ve Všestarech“ společnost REKOS-S+D s.r.o., Štolbova 272, 503 12 Nechanice; IČO: 25974149 za nabídkovou cenu ve výši 776.977 Kč včetně DPH a pověřuje starostku dojednáním a uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování o usnesení č. 136/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 137/2010: Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor provedením kontroly hospodaření.
Hlasování o usnesení č. 137/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 138/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktur od dodavatelů:
Správa železniční dopravní cesty státní organizace, IČ: 70994234 ve výši 146.400 Kč; Zemědělské družstvo Všestary, IČ 00124087 ve výši 30.534 Kč; M –STAV s.r.o., IČ: 26003589 ve výši 77.910 Kč; astalon s.r.o, IČ: 27542009 ve výši 17.700 Kč; Ing. Viktor Netušil – GEOPLAN, IČ:60140186 ve výši 25.780 Kč; SOVIS CZ, a.s., IČ: 27532208 na částku 196.319 Kč.
Hlasování o usnesení č. 138/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10. 
Návrh usnesení č. 139/2010: ZO souhlasí pořízením materiálu na údržbu hasičské zbrojnice v Lípě a jejího okolí a poskytnutí příspěvku ŠK Lípa ve výši 6.576 Kč na účast v krajském přeboru jednotlivců.
Hlasování o usnesení č. 139/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018