Usnesení ze dne 22.11.2012

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 22. 11. 2012 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 113/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 22.11.2012

Hlasování o usnesení č. 113 /2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 114/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22.11.2012 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera, Ing. Svoboda.

Hlasování o usnesení č. 114/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 115/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22.11.2012 jako ověřovatele zápisu p. Václavík a p. V. Došel

Hlasování o usnesení č. 115/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 116/2012: ZO schvaluje návrh smlouvy o neinvestiční dotaci v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012 číslo smlouvy RR/2012/089-SDH/MV/3 – výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků SDH obcí k získání odborné způsobilosti na prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti ve výši 4.560,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 116 /2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 117/2012: Zastupitelstvo obce ukládá zastupitelům Martinu Hájkovi, JUDr. Zuzaně Zlatohlávkové a panu Milanu Peškovi projednat, a to každému ze zastupitelů v místní části, kde má své trvalé bydliště majetkové vztahy k pozemkům potřebným pro stavbu chodníků. 

Hlasování o usnesení č. 117/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 118/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb s Knihovnou města Hradec Králové, IČ: 00125491 na částku 10.000,- Kč. 

Hlasování o usnesení č. 118/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 119/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova na rok 2013.

Hlasování o usnesení č. 119/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 120/2012: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy na pozemek evidovaný jako parcela číslo st. 60 a pozemek parcela číslo 330/1 vše v katastrálním území Lípa u Hradce Králové s prodávajícími spoluvlastníky: Ing. Otto Borůvka, Hana Machutová, Václav Tarantík, Blanka Tarantíková za dohodnutou celkovou kupní cenu 366.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 120/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 121/2012: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce pro provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch obce do katastru nemovitostí učinit prohlášení o vlastnictví obce ke stavbě na parcele evidované jako pozemková parcela st. 60 budově hasičské zbrojnice č.p. 8 v místní části Lípa formou notářského zápisu a následné provedení zápisu budovy do katastru nemovitostí ve prospěch obce

Hlasování o usnesení č. 121/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 122/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy na osvětlení komunikace na pozemku p.č. 363/4 v k.ú. Všestary.

Hlasování o usnesení č. 122/2012: pro 0, proti 11, zdržel se hlasování 0nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 123/2012: ZO schvaluje vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku ze psů.

Hlasování o usnesení č. 123/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 124/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje dotace z programu „Všestarské neziskovky“ pro:

·         SDH Chlum částku 12.554,- Kč, jako příspěvek na „Mikulášskou nadílku“, zakoupení triček pro mladé hasiče.

·         SDH Rozběřice částku 1.843,- Kč, jako příspěvek na „Mikulášskou nadílku“.

·         Centrum pro rodinu Beránek příspěvek v celkové výši 6.800,- Kč na drakiádu, adventní dílnu, slavnost „Pojďme spolu do Betléma“, putování za světlem.

Hlasování o usnesení č. 124/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 125/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro:

·         Dětský kroužek historického šermu TESÁK Všestary, IČ: 26616416  ve výši 3.000,- Kč na nákup materiálu pro výrobu středověkého oblečení.

·         AFK Probluz na výbavu pro mládežnická družstva ve výši 12 x 500,- Kč = 6.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 125/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 126/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje faktury:

·         Jan Horáček, IČ: 162 04 603, Chlum 42, 503 12 Všestary na částku 15.100,- Kč za výrobu regálu, botníku a skříňky do MŠ Chlum.

·         Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 12 Nechanice na částku 5.400,- Kč za sekání trávy.

·         Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 12 Nechanice na částku 12.960,- Kč za sekání trávy.

·         REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice na částku 182,656,- Kč za část díla: Izolace proti vlhkosti OÚ Všestary.

·         M-STAV HK s.r.o., IČ: 260 03 589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem za zbývající část díla a vícepráce: Izolace proti vlhkosti Mateřská školka Chlum 510.445,- Kč. 

·         REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice na částku 705.593,16 Kč za část díla: Izolace proti vlhkosti OÚ Všestary.

Hlasování o usnesení č. 126/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 127/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 - navýšení na straně příjmů o 52.000,- Kč, navýšení na straně výdajů o 52.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 127/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 128/2012: Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku k provedení rozpočtových opatření nutných s plněním rozpočtu na konci roku 2012.

Hlasování o usnesení č. 128/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 129/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Domu Matky Terezy ve výši 2.400,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 129/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018