Usnesení ze dne 22.04.2004

Zápis

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y 

konaného dne 22.04.2004 od 19.00 hod v restauraci „U ČENDY „ na Lípě

 

 přítomni: Černý František, ing.Derner Michal, Geltner Vojtěch, Klinger Petr,

                 Macháček Josef ml., Macháček Josef st.,

                 Macháček Pavel, Mareš Josef, Matějovský Josef, Novák Stanislav,

                 Polívka František,

přítomen od bodu č.2 programu: ing.Šandera Pavel

 omluveni: Pešek Josef, MUDr.Kovalská Renata, Vecek Přemysl

 

        hosté: za OV Bříza Václavík  Josef

                  za OV Lípa Staněk Jiří

                  za OV Rozběřice Kačer Pavel

                               

Program:

1)      zahájení

2)      kontrola usnesení

            -    nabídky na zpracování projektové dokumentace kanalizace            

                 Všestary

-         kontrola sběru nebezpečného odpadu

-         oslovení okrskových volebních komisí

-         zadání projektové dokumentace na komunikace a chodníky

3)      projekt na zklidnění průjezdu obcí

4)      schválení nového velitele SDH Všestary

5)      žádost o příspěvek Hradeckého klubu střelců z kuše a Delta CZ

6)      různé

7)      usnesení

8)      závěr

…………………………………………………………………………………………………...

 

1)      zasedání zastupitelstva obce zahájil Josef Macháček ml. a konstatoval, že je přítomna

nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné. Zapisovatel (Josef Mareš), návrhová komise (Josef Macháček st.) a ověřovatelé zápisu (MuDr.Renata Kovalská a Josef Pešek) byli zvoleni na ustavujícím zasedání  ZO ze dne 14.11.2002 a náhradní zapisovatel (Josef Matějovský) byl  zvolen na zasedání  dne 19.02.2004. Vzhledem k omluvené nepřítomnosti obou hlavních ověřovatelů byl jako další k náhradnímu navržen Petr Klinger. Zápis ze zasedání ZO ze dne 25.3.2004 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu ZO Všestary a nebyly k němu vzneseny žádné námitky. Dále byl přednesen program jednání ZO.

                                                    

      Hlasování o dalším ověřovateli zápisu:

                                                   pro .................................10

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 1  

 

        Hlasování o navrhovaném programu jednání:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

2)      kontrola usnesení:

-         starosta: zpracování projektové dokumentace na opravu komunikací a výstavbu chodníků bylo zadáno projektové kanceláři HSC ing.Stejskal

-         určení členové zastupitelstva obce: sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 24.4.2004 v daných časových intervalech

-         starosta: podmínky pro výběr projektantů, které zpracoval VAK HK a.s. byly konzultovány s ing.Dernerem a připomínky projednány s ing.Loskotem, technickým ředitelem VAK HK a.s.

-         určení členové zastupitelstva obce: složení okrskových volebních komisí zajistí dle seznamů, které předá starosta

 

3)      projekt na zklidnění průjezdu obcí Lípa po komunikaci E442. Návrh řešení přechodu pro chodce, který se v současné době projektově zpracovává byl vybrán dotčenými orgány (ŘSD ČR Praha, ŘSD ČR správa Královehradeckého kraje, DI OŘ Policie ČR, DI KŘ Policie ČR, SUS Královehradeckého kraje, Krajský úřad Královehradeckého kraje,

      OÚ Všestary a OV Lípa) z pěti návrhů projekční kanceláře. Na vyřešení přechodu pro  

      chodce by mělo následně navázat i řešení chodníku podél komunikace E442.

 

4)      schválení nového velitele JSDH Všestary. Vzhledem k odstoupení dosavadního velitele JSDH navrhuje výbor SDH Všestary zastupitelstvu obce ke schválení nového velitele p.Přemysla Rybu.

 

Hlasování o jmenování nového velitele JSDH Všestary:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

 

5)      žádosti o finanční příspěvek:

-         Deltax CZ předložil žádost o příspěvek ve výši 20.000,- na již 5.mezinárodní setkání příznivců modelové železnice „TT víkend“, který se bude konat 8.5.-9.5.2004.

Vzhledem k výši poskytnutých příspěvků v minulých letech navrhuje zastupitelstvo obce přispět na zmiňovanou akci příspěvkem ve výši 10.000,- Kč.

 

Hlasování o příspěvku pro Delta CZ na uspořádání 5.TT víkendu ve výši 10.000,- Kč:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

 

-         Hradecký klub střelců z kuše-Světí podal žádost o poskytnutí příspěvku na uspořádání III.ročníku závodu ve střelbě z kuše „O pohár starosty Obecního úřadu“, který se bude konat 12.6.2004 v areálu bojiště Chlum na sokolském cvičišti.

 

Hlasování o příspěvku pro Hradecký klub střelců z kuše-Světí ve výši 2.000,- Kč:

                                                   pro .................................10

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 2

 

6)      různé:

- p.Staněk: přednesl požadavky OV Lípa (budou předány písemně) v následujícím pořadí. 1)   

a)      vybudování hřiště na pozemku pí.Hamerské (u bytovky) s kterou již bylo zahájeno jednání

b)      zpevnění odstavné plochy na sběrném místě

c)      dokončení oprav pomníku 1866 na Lípě, které na své náklady zahájili manželé Hejnovi

d)      vyřešit problém se stékající vodou po komunikaci (položení obrubníků)

e)      pravděpodobně porušená nebo ucpaná drenáž na polní cestě u hasičské zbrojnice

f)        dokončení opravy  chodníku u hasičské zbrojnice

g)      oprava veřejného osvětlení s montáží soumrakového spínače

h)      oprava a přemístění zvoničky

- p.Dvořák: zajistit opravu PPS 8, která je mimo provoz

- starosta: do konce měsíce dubna by měl být zahájen zkušební provoz veřejného rozhlasu. Na příští zasedání zastupitelstva obce bude předložen ke schválení ÚPO Všestary, čímž by měl nabýt v platnosti.

- p.Matějovský: prezentoval propagační materiál mikroregionu Nechanicko (vydáno 2003) jako možnou předlohu pro propagační materiál Všestar.

   místostarosta: v roce 1997 vydalo stejné nakladatelství (C.K.HALÓ) mapu Hradecko/Pardubicko – dovolená, víkendy, výlety, kde jsou Všestary se svým okolím uvedeny.

 

7)      návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce:

 

zastupitelstvo obce bere na vědomí:

-         požadavky Osadního výboru Lípa

 

zastupitelstvo obce schvaluje:

-         ověřovatele zápisu p.Josefa Matějovského a p.Petra Klingera

-         do funkce velitele JPO Všestary p.Přemysla Rybu

-         finanční příspěvek firmě Delta CZ na uspořádání TT víkendu, příznivců modelové železnice ve výši 10.000,- Kč

-         finanční příspěvek Klubu přátel střelců z kuše na uspořádání III.ročníku závodu ve střelbě z kuše „O pohár starosty Obecního úřadu Všestary“ ve výši 2.000,- Kč

 

zastupitelstvo obce ukládá:

-         starostovi a p.Staňkovi pokračovat v jednání ohledně vybudování hřiště na Lípě

-         starostovi jednat s Komitétem 1866 ve věci údržby pomníku na Lípě

 

Usnesení zastupitelstva obce bylo schváleno:

                                                   pro .................................12

                                             proti ................................ 0

                                             zdržel se hlasování ......... 0

 

8)      zasedání obecního zastupitelstva, které proběhlo v restauraci „U Čendy“ bylo ukončeno ve 20.35 hod

 

 

 

            zapsal: Josef Mareš     

  ověřovatelé:  Josef Matějovský               

                        Petr Klinger

         starosta: Josef Macháček ml.     

místostarosta: Josef Macháček st.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018