Usnesení ze dne 22.01.2015

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 22. 1. 2015 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary)

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  10
Návrh usnesení č. 1 /2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22.1.2015 návrhovou komisi ve složení  JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Stanislav Novák

Hlasování o usnesení č.  1/2015: pro  9, proti  0, zdržel se 1   bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním  10
Návrh usnesení č.  2/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22.1.2015 jako ověřovatele zápisu Ing. Jásenský a Ing. Pleschinger.

 

Hlasování o usnesení č.  2/2015: pro  10, proti   0, zdržel se 0  bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 3/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 22.1.2015

Hlasování o usnesení č.  3/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 4/2015: ZO pověřuje starostu obce včasným podáním připomínek k zahájenému zjišťovacímu řízení k záměru kategorie 1 jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b) (R 35).

Hlasování o usnesení č.  4/2015: pro 12 , proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 5/2015: ZO pověřuje starostu obce a místostarostu obce zjištěním podmínek územního rozhodnutí 3503/1 (dálnice) a případnému jednání s příslušnými úřady v této věci,  aby zájem obce a občanů byl zachován.

Hlasování o usnesení č. 5/2015: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 6/2015: ZO ukládá Starostovi obce zjistit podmínky udržitelnosti projektu „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny Zš Všestary“ v souvislosti s předpokládaným komerčním příjmem příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy, Všestary.

Hlasování o usnesení č.  6/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 7/2015: ZO bere na vědomí rozpracovanost územní studie pro plochy V-Z7 a V-Z8 a ukládá investičnímu výboru sestavit případné připomínky k zapracování.

Hlasování o usnesení č.  7/2015: pro  11, proti  0 , zdržel se  0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 8/2015: ZO ukládá starostovi obce zjistit stav textové části územních studií u pořizovatele magistrát města, úřad hlavního architekta a předložit následně textovou část zastupitelstvu k vyjádření.

Hlasování o usnesení č. 8/2015: Pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č.  9/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje v navrženém rozpočtu na rok 2015 úpravu některých položek na straně příjmů takto:

-          pol. 1211 DPH bude ve výši 9,029.000,- Kč,

-          pol. 1351 odvod výtěžku z provozování loterií bude ve výši 50.000,- Kč,

-          pol. 1355 odvod loterií z území obcí bude ve výši 0,- Kč.

Celkem rozpočtové příjmy budou ve výši 22,183.600 Kč,

 

a na straně výdajů upravuje paragrafy

 

 • § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy bude ve výši 9.000 Kč
 • § 2321 odvádění a čištění odpadních vod – nakládání s kari 7,580.000,- Kč
 • § 3330 činnost registrovaných církví bude ve výši 50.000,- Kč
 • § 3639 Komunální služby a územní rozvoj bude ve výši 185.000 Kč
 • § 6171 Činnost místní správy bude ve výši 2.586.000 Kč

 

Rozpočtové výdaje celkem ve výši 31.939.700,- Kč.

 

Položka 8115 financování – zůstatkem na bankovním účtu bude ve výši 9,756.100,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  9/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0  bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 10/2015

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2015 v členění na úrovni paragrafů jako schodkový ve výši 22,183.600 Kč na straně příjmů a 31.939.700 Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 9,756.100 Kč je kryt a bude uhrazen finančními prostředky minulých let.

Hlasování o usnesení č. 10/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 11/2015: ZO ruší usnesení zastupitelstva č 134/2014 ze dne 11.9.2014

Hlasování o usnesení č.  11 /2015: pro 9 proti 0,  zdržel se 0 – bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 12/2015: ZO schvaluje koupi pozemků od manželů Stanislavy a Karla Bauerových o celkové výměře 548 m2 a to:

 • pozemku parcelní číslo 471 o výměře 15 m2, oddělené geometrickým plánem číslo 299-1151/2009, který vyhotovil GON Hradec Králové, a.s. a který byl schválen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové 19.10.2009 pod č. 1325/200,  a
 • pozemkových parcel parcelní číslo 60/3  o výměře 178 m2 a pozemkové parcely parcelní číslo 60/4 o výměře 355 m2, obě oddělené geometrickým plánem číslo 376-60/2014, který vyhotovil Aleš Turek, Otakarova 517, Hořice, a který byl schválen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové 27.8.2014 pod č. 75/2014

 vše v katastrálním území Všestary, za dohodnutou kupní cenu 200 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Hlasování o usnesení č.  12/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 13/2015: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku odděleného podle přiloženého nákresu z pozemkové parcely č. 281/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Bříza u Všestar za podmínky přístupu pronajímatele na základě ohlášení a za  podmínky, že v případě, že bude pozemek zaplocen, bude plot na náklady nájemce odstraněn, případně znovu instalován a za cenu v místě obvyklou.

Hlasování o usnesení č.  13/2015: pro 7, proti  1, zdržel se 1 – nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 14/2015: ZO pověřuje předsedu finančního výboru zajištěním kontroly  tří nájemních smluv které nejsou uzavřeny za cenu v místě a čase obvyklou a podat o tom zastupitelstvu zprávu.

Hlasování o usnesení č.  14/2015: pro 8, proti  0, zdržel se  0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 15/2015: ZO vyzývá předsedu kontrolního výboru k předložení plnění kontroly usnesení v souladu s ustanovením § 119 odst. 2 písm. a)

Hlasování o usnesení č.  15/2015: pro 9, proti  0, zdržel se  0 – bylo schváleno

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  9
Návrh usnesení č.    16/2015: ZO Všestary bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13 a zprávu z rady obce.
Hlasování o usnesení č.  16/2015: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování  0

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním
Návrh usnesení č. 17/2014: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – rozšíření veřejného osvětlení v obci Chlum, částka: 37.821,- Kč,
 • Yveta Patzeltová, IČ: 42269971, Čelakovského 639, 500 02 Hradec Králové 2 – BOZP „Tělocvična ZŠ Všestary – stavební úpravy“ - prosinec, částka: 6.000,- Kč,
 • Jaroslav Sakař – Astraprint, IČ: 11582146, Pražská 88, 500 04 Hradec Králové – výroba Zpravodaje 12/2014 (650ks), částka: 9.718,- Kč,
 • Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ: 47450207, K Chaloupkám 92, 503 21 Stěžery – 3ks kamenných podstavců, 1ks pamětní kámen, částka: 21.877,- Kč,
 • MORAVIAPRESS a. s., IČ: 00543411, U póny 3061, 690 02 Břeclav – sbírky zákonů ČR 2014, částka: 10.651,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – stavební dozor investora a autorský dozor na akci „Tělocvična ZŠ Všestary – stavební úpravy“, částka: 64.735,- Kč,
 • Advokátní kancelář JUDr.Roberta Kuby, IČ: 66207983, Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové – právní pomoc, kupní smlouva „koupě pozemků Bauerovi“, částka: 3.630,- Kč,
 • URBAN, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 02911400, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové – příprava nájemní smlouvy (s PČR), částka: 1.936,- Kč,
 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – opravy veřejného osvětlení, částka: 11.374,- Kč,
 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – demontáž rozvaděčů a el. instalace pro podium v tělocvičně ZŠ, částka: 1.573,- Kč,
 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – zajištění závěrečného hodnocení akce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“, částka: 36.300,- Kč,
 • PIP s.r.o., IČ: 27544729, K Biřičce 1237, 500 08 Hradec Králové – reklama v katalogu 135 Města a obce Královéhr. kraje, částka: 6.000,- Kč,

 Hlasování o usnesení č. 17/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018