Usnesení ze dne 22.01.2004

Zápis

 

Z jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y 

konaného dne 22.1.2004 od 19.00 hod

 

 

 přítomni: Černý František, ing.Derner Michal, Klinger Petr,

                 MUDr.Kovalská Renata, Macháček Josef ml., Macháček Josef st.,

                 Macháček Pavel, Mareš Josef, Matějovský Josef, Novák Stanislav, Pešek, Josef,    

                 Polívka František, ing.Šandera Pavel

 

omluveni: Geltner Vojtěch, Vecek Přemysl,

 

      hosté: za OV Bříza Václavík  Josef

                 za OV Rozběřice Kačer Pavel

                                 

                

 

Program:

1)      zahájení

2)      kontrola usnesení

3)      obecně závazné vyhláška o volněpobíhajících psech a aktualizace požárního řádu

4)      dodatek ke smlouvě o poskytování právních služeb

5)      schválení nového velitele zásahové jednotky SDH Všestary

6)      žádost o úpravu nájemní smlouvy

7)      návrh termínů zasedání zastupitelstva obce na rok 2004

8)      předložení územně plánovací dokumentace obce Stěžery a Mokrovousy

9)      odkoupení 2/3 pozemku v Rozběřicích

10)  různé

11)  plnění rozpočtu obce za rok 2003

12)  návrh rozpočtu obce na rok 2004

13)  usnesení

14)  závěr

.......................................................................................................................................................

 

1)      zasedání zastupitelstva obce zahájil Josef Macháček ml. a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné.

Zapisovatel, návrhová komise a ověřovatelé zápisu byli zvoleni na ustavujícím zasedání  ZO ze dne 14.11.2002.

            Zápis ze zasedání ZO ze dne 27.11.2003 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu    

            obecního zastupitelstva ve Všestarech. Zápis z výjezdního zasedání ZO ze dne  

            11.12.2003 byl vyvěšen. Proti zápisům nebyly vzneseny žádné námitky. Po té byl 

            předložen návrh programu jednání ZO.

                              

      Hlasování o navrhovaném programu jednání:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

 

2)      kontrola usnesení: - pracovní schůzka ohledně financování provozu ZŠ se uskutečnila 19.12.2003, kde byly předloženy požadavky týkající se rozpočtu obce

                                          - montáž žaluzií na I.ZŠ byla provedena bez předložení nabídky

 

3)      v návaznosti na již vydané obecně závazné vyhlášky obce budou připraveny další a to o volněpobíhajících psech a bude provedena aktualizace požárního řádu obce

 

4)      byl předložen návrh dodatku ke smlouvě o poskytování právních služeb o prodloužení smlouvy na další rok (do 31.12.2004) a o pravidelné účasti na zasedání

 

5)      výbor SDH Všestary předkládá ke schválení nového velitele zásahové jednotky sboru. Jedná se o p.Přemysla Rybu, který absolovoval školení velitelů JSDH v UHŠ v Bílých Poličanech. Vzhledem k nedodanému lékařskému posudku je schválení odloženo na příští zasedání.

 

6)      žádost sl.Heleny Novotné o umožnění pronájmu bytu, který je předmětem nájemní smlouvy ze dne 2.5.2003, třetí osobě na dobu určitou a to do června 2006.

 

Hlasování o umožnění pronájmu třetí osobě:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

 

7)      v letošním roce se ZO sejde na 10 zasedáních. Z toho 5 zasedání bude tvz.výjezdních    

      při kterých postupně ZO zavítá do jednotlivých obcí. Každé takové zasedání bude  

      včas ohlášeno.

 

8)      Obecní úřad Stěžery předložil k projednání Zadání územního plánu obce a Obecní úřad Mokrovousy Koncept Územního plánu obce. ZO nemá k předložené územněplánovací dokumentaci připomínek

 

      9)   ZO byl předložen návrh na odkoupení  2/3 pozemku p.č.310/1 v k.ú.Rozběřice. Jedná

            se o místní komunikaci o celkové výměře 79 m2. ZO souhlasí s odkoupením za cenu   

           100,- Kč za m2 .

 

     Hlasování o odkoupení a ceně za 100,- Kč/m2 pozemku:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

 

10) různé:

-         ing.Pavel Šandera: v jakém stavu se nachází Územní plán obce.

      starosta: územněplánovací dokument bude dle vyjádření zpracovatele schválen během    

            I.Q 2004

-         pí.Šandová (Všestary čp.135, zástupce veřejnosti): stížnost na techniku, která při prohrnování komunikace nahrne sněhové valy před její vrata a na neustálé obtěžování kouřem z domovního komínu sousedů, manželů Špásových.

      ZO: v případě stížnosti na udržování komunikace (nádraží Všestary-rozvodna) a        

      dopadu této údržby na okolí je nutno obrátit se na SUS Hradec Králové-Plačice, která    

      tyto práce provádí. V případě stížnosti na obtěžování kouřem bylo pí.Šandové   

      doporučeno obrátit se na Krajskou hygienickou stanici, která by provedla příslušná  

      měření.

-         p.Přemysl Vecek: parkování vozidel (ve Všestarech p.Kudrna a p.Novák a v Rosnicích p.Pešek) na krajnici komunikací, která ztěžují zimní údržbu.

-         p.Josef Matějovský: při jednáních o prodeji pozemku u Sokolovny, která budou zahájena, žádá o účast zástupce OÚ.

-         Ing.Pavel Šandera: stav jednání ohledně víceúčelové vodní nádrži.

starosta: od podání žádosti (10.10.2003) o udělení výjimky nepřišla z Ministerstva životního prostředí žádná odezva.

 

1)      čerpání rozpočtu obce za rok 2003 bylo uzavřeno jako vyrovnané ve výši 12,692.498,90 Kč.

 

      Hlasování o schválení plnění rozpočtu obce za rok 2003:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

 

2)      návrh rozpočtu obce na rok 2004 (byl vyvěšen na úřední desce OÚ) je navržen jako       

      vyrovnaný ve výši 12,638.000,- Kč.

 

      Hlasování o schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2004:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

 

3)      usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.1.2004:

 

zastupitelstvo obce bere na vědomí:

-         územněplánovací dokumentaci obce Mokrovousy a Stěžery

-         čerpání rozpočtu obce za rok 2003

 

      zastupitelstvo obce schvaluje:

-         rozpočet obce ve výši 12,638.000,- Kč jako vyrovnaný

-         prodloužení smlouvy o poskytování právních služeb advokátní kanceláří JUDr.Evženie Pichertové

-         žádost sl.Heleny Novotné, Bříza čp.54, o možnosti pronájmu nájemního bytu třetí osobě na dobu určitou t.j. do 30.6.2006

-         odkoupení pozemku p.č.310/1 v k.ú.Rozběřice v ceně 100,- Kč/m2.

-         komisi pro jednání o vztahu ZŠ-Obec daném zřizovací listinou ve složení: starosta Josef Macháček ml., místostarosta Josef Macháček st., předseda finančního a revizního výboru ing.Michal Derner, člen finančního a revizního výboru ing.Pavel Šandera, ředitel ZŠ PaedDr.Petr Fikejz, účetní obce pí.Nováková, účetní ZŠ ing.Sejpková

 

      zastupitelstvo obce ukládá:

-         starostovi: zajistit přípravu obecně závazné vyhlášky o volněpobíhajících psech a aktualizaci požárního řádu obce

-         starostovi: písemně upozornit p.Kudrnu (Všestary čp.86), p.Nováka (Všestary čp.87) a p.Peška (Rosnice čp.12) na nevhodné parkování vzhledem k nutnosti provádění zimní údržby komunikací technikou

-         starostovi svolat výše uvedenou komisi na pracovní jednání o zřizovací listině ZŠ

 

Hlasování o schválení usnesení zastupitelstva obce:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

                                                                    

4)      zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21.15

 

 

           zapsal: Mareš Josef       

  ověřovatelé: MUDr.Kovalská Renata, Pešek Josef

         starosta: Josef Macháček ml.

místostarosta: Josef Macháček st.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018