Usnesení ze dne 21. 5. 2009

 

(Místo konání:  zasedací místnost SDH v místní části Rosnice)

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 132/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 21. 5. 2009. 
Hlasování o usnesení č. 132/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 133/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 21. 5. 2009 návrhovou komisi ve složení p. Josef Macháček a Ing. Martin Lučický.
Hlasování o usnesení č. 133/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 134/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 21. 5. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Jana Martínka a p. Josefa Mareše.
Hlasování o usnesení č. 134/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 135/2009: ZO souhlasí s projednáním bodu jednání 8.12. – „ČOV a kanalizace – dokumentace ke stavebnímu povolení“ jako prvním v různém.
Hlasování o usnesení č. 135/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 136/2009: ZO schvaluje studii odkanalizování místních částí Bříza, Chlum a Lípa pomocí obecních ČOV v každé místní části.
Hlasování o usnesení č. 136/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 137/2009: ZO schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na kanalizaci a ČOV ve Všestarech, Rozběřicích a Rosnicích firmu PROIS a.s. Veverkova 1343 Hradec Králové, IČ 25943022 za nabídkovou cenu 1.844.500Kč a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování o usnesení č. 137/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 138/2009: ZO schvaluje společnost Vodizol s.r.o Kocbeře 180, IČ:  25929828 jako vítěze výběrového řízení na zhotovitele díla „SO 02 Podřezání původní budovy základní školy, Oprava 1.NP původní části“ za cenu 1.655.673 Kč vč. DPH a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování o usnesení č. 138/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 139/2009: ZO souhlasí s projednáním bodu jednání 8.3. – „Změny ÚPO a pořízení pozemku u hřbitova“ před bod 8.2..
Hlasování o usnesení č. 139/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 140/2009: ZO schvaluje výměnu plynových kotlů v bytech čp. 54 Bříza a pověřuje místostarostu zajištěním nabídky.
Hlasování o usnesení č. 140/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 141/2009:
ZO schvaluje příspěvek ve výši 1.562,- Kč pro SDH Všestary na nákup lampionů,
příspěvek 2.500,- Kč pro TJ Sokol na nákup cen pro 13. Ročník jarního volejbalového turnaje,
příspěvek 5.767,- pro TJ Sokol na vybavení na nákup vybavení pro tenisové kurty (l x clona, 2 x wimbledon, 2 x zametací koště),
příspěvek 1.700,- Kč pro TJ Sokol na úhradu startovného za soutěže v aerobiku družstev pro družstvo ml. žákyň,
příspěvek 2.500,- Kč pro TJ Sokol na nákup cen do 3. Ročníku turnaje v malé kopané,
6.000,- Kč pro Šachový klub Lípa na krajský přebor jednotlivců v šachu, 
Příspěvek ve výši 4.700,- Kč a 1.055,- Kč pro SDH Lípa na opravu PS 12.
Hlasování o usnesení č. 141/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 142/2009: ZO schvaluje poskytnout příspěvek ve výši 3.500,- Kč pro SDH Bříza na úhradu divadelního představení a příspěvek ve výši 60,- Kč na dítě do 15 let věku na dětský den.
Hlasování o usnesení č. 142/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 143/2009: ZO schvaluje poskytnout příspěvek nějaký finanční příspěvekna 10. ročník mezinárodní výstavy TT víkend.
Hlasování o usnesení č. 143/2009: pro 9, proti 1, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 144/2009: ZO schvaluje poskytnout příspěvek ve výši 10.000,- Kč společnosti Deltax CZ s.r.o na 10. ročník mezinárodní výstavy TT víkend.
Hlasování o usnesení č. 144/2009: pro 9, proti 2, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 145/2009: ZO schvaluje úhradu faktury společnostem
HIGHWAY DESIGN, s.r.o. IČ: 27513351ve výši 226.100 Kč, ON-OK Libina, s.r.o. ve výši 25.466 Kč, Srdínko Ladilav ve výši 10.046 Kč a Petr Šandera ve výši 30.419 Kč
Hlasování o usnesení č. 145/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 146/2009: ZO schvaluje práce nad rámec SOD na osvětlení přechodů na akci „Všestarské chodníky“ společnosti HIGHWAY DESIGN, s.r.o. IČ: 27513351ve výši 20.230,- Kč vč. DPH a souhlasí s jejich úhradou.
Hlasování o usnesení č. 146/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 147/2009: ZO schvaluje změnu ceny skladového kontejneru pro JSDHO Chlum z 35.700 Kč (viz usnesení č. 117/2009) na cenu 42.800,-Kč
Hlasování o usnesení č. 147/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 148/2009: ZO souhlasí s provedením terénních úprav u požární zbrojnice ve Bříze a pověřuje starostu SDH Bříza zajištěním stanovisek správců dotčených sítí při případných výkopových pracích.
Hlasování o usnesení č. 148/2009: pro 9, proti 1, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 149/2009: ZO schvaluje neinvestiční náklady na žáka ZŠ Všestary ve výši 4.796 Kč, na žáka MŠ Chlum ve výši 4.982 Kč, na žáka MŠ Všestary ve výši 3.981 Kč a na strávníka školní jídelny ve výši 4.513 Kč.
Hlasování o usnesení č. 149/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 150/2009: ZO schvaluje nabídku společnosti Trefa s. r. o. HK. na myčku Elektrolux za cenu 105. 910,- Kč
Hlasování o usnesení č. 150/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 151/2009: ZO schvaluje nájemní smlouvu se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s na využití prostor na půdě a střeše budovy 1. stupně ZŠ za účelem umístění a provozování základnové stanice veřejné komunikační sítě a pověřuje starostku jejím podpisem za předpokladu, že bude nejprve ukončena nájemní smlouva s týmž účastníkem z 20.9.2006. 
Hlasování o usnesení č. 151/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 152/2009: ZO přiděluje dřevo z pokácených stromů na obecních pozemcích místním spolkům za předpokladu úklidu po kácení a splnění předepsané náhradní výsadby. Kácení provede vždy oprávněná osoba (vlastní tech. služby, hasiči Chlum, externí služba)
Hlasování o usnesení č. 152/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 153/2009: ZO schvaluje pořízení kopírky do výše 60.000Kč a uzavření servisní smlouvy.
Hlasování o usnesení č. 153/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 154/2009: ZO neschvaluje předložený návrh plánovací smlouvy pro výstavbu na pozemcích p.č. 363/2 KN a 363/71 KN v k.ú. Všestary a požaduje její dopracování v souladu se stavebním zákonem.
Hlasování o usnesení č. 154/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 155/2009: ZO schvaluje rozpočtové opatření na volby do Evropského parlamentu ve výši 90.600 Kč.
Hlasování o usnesení č. 155/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 156/2009: ZO vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 58 v KÚ Všestary 16m2 v ceně 20Kč/m2 a rok.
Hlasování o usnesení č. 156/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 157/2009: ZO pověřuje RO zadáním energetického auditu na ZŠ.
Hlasování o usnesení č. 157/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 158/2009: ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy na odvoz papíru firmou RUND.
Hlasování o usnesení č. 158/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018