Usnesení ze dne 21.12.2006

č.55/2006: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 23.11.2006.
č.56/2006: ZO schvaluje program jednání zasedání ZO ze dne 21.12.2006.
č.57/2006: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 21.12.2006 p.Jana Martínka a p.Josefa Peška jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner, ing.Pavel Šandera.
č.58/2006: ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi DSO Mikroregion obcí památkové zóny 1866 (půjčitel) a Obcí Všestary (vypůjčitel)ve věci výpůjčky č.8/06.
č.59/2006: ZO schvaluje dodatek č.2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary.
č.60/2006: ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary..
č.61/2006: ZO schvaluje Darovací smlouvu, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary
č.62/2006: ZO schvaluje úhradu faktury firmě Josef Munzar-Ekostav (IČO 12979201) ve výši 17.654,50 Kč za provedené vícepráce při dokončování díla „Prodloužení vodovodu Rozběřice-Hejcmanka“. Pozastávka ve výši 18.962,- Kč bude uhrazena po provedení dokončovacích prací.
č.63/2006: ZO schvaluje nájemní smlouvu s pí.Marií Srdínkovou o pronájmu nebytových prostor (zasedací místnost a čajová kychyň) v budově hasičské zbrojnice v Rozběřicích za nájemné ve výši 200,- Kč/měs. a poplatkem za služby ve výši 400,- Kč na roční zkušební provoz .
č.64/2006: ZO schvaluje cenový návrh poplatků za svoz odpadů na rok 2007.
č.65/2006: ZO schvaluje úpravu rozpočtu, kdy na základě přijatých rozpočtových opatření a hospodaření obce byl rozpočet upraven na straně příjmů a výdajů jako vyrovnaný ve výši 15.008,- tis.Kč
č.66/2006: ZO schvaluje úhradu faktury ve výši 227.287,62 Kč společnosti ISTA Česká republika s.r.o. (IČO 61056758) za výměnu termostatických ventilů radiátorů v budově II.st. ZŠ a úhradu faktury firmě Pavel Vlček-VSV Elektronic (IČO 12954578) ve výši 90.243,70 Kč za dodávku a montáž měřičů tepla do kotelny krytého bazénu.
č.67/2006: ZO schvaluje vyhlášení záměru o prodeji pozemku p.č.63 v k.ú.Rozběřice.
č.68/2006: V souladu s předchozím usnesením ZO z 25.8.2005, ukládá ZO starostovi projednat s vlastníkem pozemku pod přístupovou komunikací ke hřbitovu smlouvu a smlouvě budoucí o odkoupení pozemku pro komunikaci k čp.4 a 5 a ke hřbitovu ve Všestarech a výsledek jednání předložit na příštím zastupitelstvu.
č.69/2006: ZO pověřuje stavební komisi provedením výběrového řízení na dodávku projektové dokumentace pro díla „Všestary-místní komunikace ke hřbitovu“ a „Všestary-chodníky na Střezetice“.
č.70/2006: ZO schvaluje vydání souhlasu vlastníka pozemků p.č.553 v k.ú.Rosnice a p.č.437 v k.ú.Všestary, se stavbou mýtné brány č.2271.
č.71/2006: ZO bere na vědomí požadavek manželů Klingerových na zařazení pozemků p.č.361, 362, 363 a 364/1 v k.ú.Všestary do další změny ÚPO Všestary.
č.72/2006: ZO schvaluje osadní výbor za místní část Bříza ve složení Josef Václavík, Martin Dufek a František Otčenáš a osadní výbor za místní část Chlum ve složení Vojtěch Geltner, Milan Kalaš a Michal Hendrych.
č.73/2006: ZO schvaluje do funkce předsedů osadních výborů za místní část Bříza p.Josefa Václavíka a za místní část Chlum p.Vojtěcha Geltnera.
č.74/2006: V souladu s předchozím usnesením ZO z 18.11.2004 a dále z 25.8.2005 a po předchozím projednání ing.Dernerem s firmou VÍT a spol., spol. s r.o. (IČO 5272971), ukládá ZO starostovi uzavřít s uvedenou firmou smlouvu o smlouvě budoucí o kupní smlouvě o prodeji pozemku stávající příjezdové komunikaci k čp.54 a 174 ve Všestarech, a to v ceně za m2, za kterou stávající majitel předmětný pozemek nabyl.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018