Usnesení ze dne 21.10.2004

Zápis

 

ze zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y 

konaného dne 21.10.2004 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Všestary

 

    přítomni: ing.Derner Michal, Geltner Vojtěch, Klinger Petr, Macháček Josef ml.,

                    Macháček Josef st., Macháček Pavel, Mareš Josef, Matějovský Josef,

                    Novák Stanislav, Polívka František, ing.Šandera Pavel               

   omluveni: Černý František, , Pešek Josef, Vecek Přemysl

nepřítomni:  MUDr.Kovalská Renata

 

         hosté:  za OV Bříza Václavík Josef

                    za OV Rozběřice Lučický Martin

                    ředitel ZŠ Všestary PaedDr.Fikejz Petr

                               

Program:

1)      zahájení

2)      kontrola usnesení

3)      usnesení rady obce

4)      zpráva finančního a kontrolního výboru

5)      rozpočtová opatření krajského úřadu

6)      návrh úpravy rozpočtu obce

7)      nařízení starosty o provedení inventarizace majetku obce

8)      návrh na zřízení věcného břemene

9)      žádosti o příspěvek od AFK Probluz a ŠK Lípa

10)  různé

11)  usnesení

12)  závěr

…………………………………………………………………………………………………...

 

1) veřejné zasedání ZO obce zahájil Josef Macháček ml. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné. Zapisovatel (Josef Mareš) a návrhová komise (Josef Macháček st.) byli zvoleni na ustavujícím zasedání  ZO ze dne 14.11.2002. Vzhledem k nepřítomnosti obou zvolených ověřovatelů zapisu provede ověření Josef Matějovský, který byl jako náhradní zapisovatel zvolen na zasedání ZO dne 19.2.2004 a jako další náhradník je navrhnut František Polívka.

 

Hlasování o Františku Polívkovi jako o dalším ověřovateli zápisů:

                                                   pro .................................10

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ……. 1       

     ZO schválilo p.Polívku jako dalšího ověřovatele zápisu.

 

      Zápis ze zasedání ZO ze dne 16.9.2004 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu ZO 

      Všestary a nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

      Dále byl přednesen program jednání ZO.

 

             

 

              Hlasování o navrhovaném programu jednání:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo předložený program pro své jednání.

 

2) kontrola usnesení:

- starosta: dle vyjádření z 19.8. je OÚ Velký Vřešťov ochoten zaplatit příspěvek na jedno dítě ve výši 1.658,- Kč.

- starosta, p.Vecek: finační podpora nákupu hasičského vozu byla zatím projednána v ZD Všestary.Další jednání o možné podpoře bude provedeno s provozovatelem čerpací stanice UNO-HK a s farmou Dlouhé Dvory. S OÚ, které jsou zařazeny do Požárního poplachového plánu HZS Královehradeckého kraje a spadají do pásma výjezdů SDH Chlum, bylo od jednání upuštěno.

 

3) rada obce se na svém jednání dne 14.10.2004 usnesla:

- rada obce schvaluje zadání projektu na sadové úpravy veřejného pohřebiště na Chlumu

- rada obce předkládá ZO návrh na realizaci  útlumu ŠJ na Chlumu

- rada obce pověřuje ředitele ZŠ zpracováním finanční rozvahy na přestavbu ŠJ na Chlumu na výdejnu jídel

 

ředitel ZŠ: společnost ZICH a spol., předložila hrubý odhad nutných změn pro úpravy stávajících prostor ŠJ na Chlumu při zachování provozu kuchyně (varianta I.) a změně na výdejnu (varianta II.).

                -  I.: předpokládané dovybavení cca 166.000,- Kč a stavební úpravy v této fázi nelze  

                        odhadnou

                - II.: vybavení výdejny cca 112.000,- Kč a stavební úpravy stejně jako u varianty I. 

                        a dalších cca 200.000,- Kč na zajištění přepravy jídel

starosta: navrhuje zadat projektové práce na změnu provozu z kuchyně na výdejnu a ukončit provoz ŠJ na Chlumu k 30.6.2005.

 

              Hlasování o ukončení provozu ŠJ na Chlumu:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo ukončení provozu ŠJ Chlum.

 

4) předseda finančního a kontrolního výboru Ing.Derner předložil ZO Zápis o výsledku finanční kontroly nakládání s prostředky obce za období 1.1. až 30.7.2004.

 

5) starosta předložil rozpočtová opatření Královehradeckého kraje:

-         rozpočtové opatření na rok 2004 č.1606, které vydal Krajský úřad Královehradeckého kraje ve výši 59.750,- Kč s účelovým určením na úhradu výdajů jednotek SDH

-         rozpočtové opatření na rok 2004 č.1225, které vydal Krajský úřad Královehradeckého kraje ve výši 59.750,- Kč s účelovým určením na úhradu výdajů, souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu.

-         rozpočtové opatření na rok 2004 č.1805, které vydal Krajský úřad Královehradeckého kraje ve výši 6.000,- Kč s účelovým určením na úhradu výdajů jednotek SDH

 

6) starosta předložil návrh na úpravu rozpočtu obce:

navýšení investic proti schválenému rozpočtu ………………. 1.487,- tis.Kč

snížení investičních výdajů proti schválenému rozpočtu ……..   569,- tis.Kč

rozdíl je ………………………………………………………..   918,- tis.Kč

 

navýšení neinvestičních výdajů proti schválenému rozpočtu …1.156,- tis.Kč

snížení neinvestičních výdajů proti schválenému rozpočtu …..    156,- tis.Kč

rozdíl je ……………………………………………………….. 1.000,- tis.Kč

 

na pokrytí neinvestičních výdajů použijeme 140,- tis.Kč rezervy tohoto roku. Zároveň navýšíme příjmy o 340,- tis. Kč. Rozdíl ve výši 1.438,- tis.Kč bude pokryt financováním z vytvořených rezerv v roce 2003.

Vytvořili jsme tedy schodek rozpočtu ve výši 1.438,- tis.Kč

 

              Hlasování o návrhu úpravy rozpočtu obce:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo návrh úpravy rozpočtu.

 

7) nařízení starosty o provedení inventarizace majetku obce k 30.11.2004 a ustavení hlavní  a devíti dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK):

   

Hlavní inventarizační komise: ing.Michal Derner, Marie Zdražilová, Josef Macháček st.                                              

DIK pro správu OÚ a SDH ve Bříze: Josef Václavík, František Otčenáš                                                                                                                                                                                              

DIK pro správu OÚ a SDH na Lípě: Jiří Staněk, Radovan Dvořák                                                                      

DIK pro správu OÚ a SDH na Chlumu: Přemysl Vecek, Vojtěch Geltner                                                                                                                                                                       

DIK pro správu OÚ a SDH v Rosnicích: Josef Pešek, Pavel Macháček                                                                                                      

DIK pro správu OÚ a SDH v Rozběřicích: Pavel Kačer, Martin Lučický                                                                                                                                                                                                            

DIK pro správu OÚ Všestary: Monika Kutálková, Josef Mareš                                                                                  

DIK pro SDH Všestary: Jaroslav Hušek, Oldřich Rehovič                                                                             

DIK pro ZŠ: MUDr.Renata Kovalská, Josef Matějovský, Petr Klinger, Stanislav Novák,                                                               

                     PaedDr..Petr Fikejz                                                                                        

DIK pro krytý bazén a saunu: ing.Pavel Šandera, František Polívka, Jaroslav Neumann,

                         Miroslava Pešková                                     

 

8) starosta předložil návrh společnost KORAS Trade na zřízení věcného břemene na pozemku p.p.č.522/1 a 522/2 v k.ú.Rosnice za jednorázovou úplatu 7.000,- Kč, pro uložení napájecího kabelu pro základnu systému GMS (Oskar Mobil a.s.). ZO nesouhlasí s výší jednorázové úplaty.

 

9) - starosta předložil ZO k projednání žádost AFK Probluz o finanční příspěvek na činnost fotbalových družstev elévů, žáků a dorostu. Vzhledem k tomu, že do tohoto oddílu dochází celkem 18 dětí z našich obcí navrhujeme příspěvek ve výši 10.000,- Kč.

 

Hlasování o příspěvku pro AFK Probluz ve výši 10.000,- Kč:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo příspěvek pro AFK Probluz.

 

     - druhou žádost o finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na svou činnost předložil Šachový klub Lípa.

 

Hlasování o příspěvku pro ŠK Lípa ve výši 5.000,- Kč:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo příspěvek pro ŠK Lípa.

 

10) různé:

- starosta: na základě jednání ZO ze dne 26.8.2004 byl proveden dotaz po výši ošatného pro zaměstnance OÚ u sousedních OÚ. Vzhledem k zjištěným částkám navrhujeme ošatné ve výši 250,- Kč za den, kdy byly prováděny úřední úkony (oddávání a vítání občánků).

 

Hlasování o ošatném pro zaměstnance OÚ ve výši 250,- Kč za úkon:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo ošatné pro zaměstnance OÚ.

 

- starosta: projekt Kanalizace Všestary je v současné době ve formě majetkoprávního projednávání.

- starosta: na OÚ byla doručena další žádost o doplnění pozemku p.č.222/5 v k.ú.Rozběřice do změny č.1 ÚPO. Žádost bude předložena zpracovateli při projednávání ÚPO, které se uskuteční 4.11.2004 v zasedací místnosti OÚ Všestary od 19.00 hodin.

- starosta: další žádost se týká prodloužení kanalizace ve Všestarech směrem na Střezetice. Na tuto část bude z důvodu záplavového nebezpečí zadáno zpracování projektové dokumentace.

- starosta: Setkání seniorů, ke kterému došlo touto dobou v loňském roce je letos připraveno na sobotu 27.11.2004 od 14.00 hodin opět v hostinci Na bojišti na Chlumu.

- starosta: v sobotu 29.1.2005 se uskuteční Obecní turnaj v sálové kopané. Každá místní část by měla do tohoto turnaje vyslat jedno družstvo.

- starosta: seznámil ZO změnu na pozici účetní obce, kde za odcházející pí.Novákovou nastupuje od 1.11.2004 pí.Novotná. Ing.Derner jménem ZO poděkoval pí.Novákové za vzorné vedení účetnictví.

- starosta: 18.10.2004 byl proveden předběžný audit obce na základě kterého je nutno připravit do konce roku rozpočtový výhled a rozpočtové provizorium a následně pak rozpočet obce

- starosta: 5. a 6.11.2004 proběhnou volby do zastupitelstev krajů. Okrskové volební komise jsou jmenovány a proškoleny, místa, kde volby proběhnou jsou ve všech místních částech vyvěšena a volební lístky budou připraveny po předání voličských seznamů.

- starosta: vzhledem k možnosti podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací bude projektová dokumentace na opravu komunikace na Chlumu zpracována v rozsahu dle nabídky ze dne 14.6.2004 ve výši 79.675,- Kč.

 

11) usnesení:

 

zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-         dohodu s OÚ Velký Vřešťov o úhradě neinvestičních nákladů na žáka MŠ Chlum ve výši 1.658,- Kč

-         zápis o výsledku finanční kontroly nakládání s prostředky obce za období 1.1.2004 až 30.7.2004

-         rozpočtová opatření na rok 2004 Královehradeckého kraje č.1606, 1225 a 1805

-         změnu účetní obce

-         zprávu starosty o přípravě voleb do zastupitelstev krajů

 

zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-         dalšího ověřovatele zápisu p.Polívku

-         ukončení provozu ŠJ Chlum k 30.6.2005

-         úpravu rozpočtu č.2 na rok 2004 na schodkový rozpočet ve výši 1.438,- tis Kč

-         příspěvek pro AFK Probluz ve výši 10,- tis.Kč

-         příspěvek pro ŠK Lípa ve výši 5.000,- Kč

-         ošatné ve výši 250,- Kč za den (oddací den, vítání občánků)

 

zastupitelstvo obce ukládá:

 

-         řediteli ZŠ: zadat zpracování projektové dokumentace na výdejnu jídel pro MŠ Chlum se zahájením provozu září 2005

-         starostovi: zadat projektovou dokumentaci na povrchovou kanalizaci ze Všestar na Střezetice

-         p.Matějovskému: zajištění hudby a projednání účasti dětí s pí.Svatoňovou odpoledni pro důchodce

-         starostovi a p.Matějovskému: připravit turnaj v sálové kopané pro mužstva místních částí obce Všestary, který se uskuteční 29.1.2005

-         starostovi: zajistit projektovou dokumentaci pro parkovací plochy ve Všestarech za zdravotním střediskem a opravu místní komunikace v Rosnicích pro možnost čerpání dotace z POV 2005

 

Hlasování o schválení návrhu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.10.2004:

                                                   pro .................................11

                                             proti ................................ 0

                                             zdržel se hlasování ......... 0

 

ZO schválilo usnesení ze svého zasedání.

 

12) zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v zasedací místnosti OÚ Všestary, bylo ukončeno ve 21.35 hod.

 

 

 

 

 

           zapsal: Josef Mareš

  ověřovatelé: Josef Matějovský, František Polívka

         starosta: Josef Macháček ml.

místostarosta: Josef Macháček st.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018