Usnesení ze dne 21.1.2010

(místo konání: zasedací místnost obecního úřadu ve Všestarech)

 Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 1/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 21. 1. 2010. 
Hlasování o usnesení č. 1/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 2/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 21. 1. 2010 návrhovou komisi ve složení p. Josef Mareš a Ing. Martin Lučický.
Hlasování o usnesení č. 2/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 3/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 21. 1. 2010 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Peška a p. Josefa Štefanku.
Hlasování o usnesení č. 3/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 5/2010: ZO schvaluje jako zhotovitele dokumentace k podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci „Všestary – projektová dokumentace kanalizačního řadu k územnímu řízení (Bříza, Lípa, Chlum)“ p. M. Kalmuse za nabídkovou cenu 843.00 Kč.
Hlasování o usnesení č. 5/2010: pro 2, proti 0, zdržel se hlasování 10 – nebylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 6/2010: ZO schvaluje jako zhotovitele dokumentace k podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci „Všestary – projektová dokumentace kanalizačního řadu k územnímu řízení (Bříza, Lípa, Chlum)“ společnost PROIS a.s..IČ: 25943022, za nabídkovou cenu 770.000. Kč vč. DPH a pověřuje starostku dojednáním a podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování o usnesení č. 6/2010: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 4/2010: ZO pověřuje investiční komisi vypracováním zadání podmínek pro výběrové řízení na zhotovitele díla „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“ do příštího zasedání ZO.
Hlasování o usnesení č. 4/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 7/2010: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1 Realizace úspor energie na projekt „Energeticky úsporná opatření mateřské školy Všestary“ a v případě obdržení dotace schvaluje financování z úvěru.
Hlasování o usnesení č. 7/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 8/2010: ZO zmocňuje radu obce k přijetí potřebných rozhodnutí, která bude nutno přijmout ve věcech podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1 Realizace úspor energie na projekt „Energeticky úsporná opatření mateřské školy Všestary“.
Hlasování o usnesení č. 8/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 9/2010: ZO schvaluje záměr podat žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken MŠ Chlum a ukládá starostce zajistit dodavatele pro zpracování projektové dokumentace, energetického auditu budovy a další potřebné dokumentace pro přípravu žádosti.
Hlasování o usnesení č. 9/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 10/2010: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z nadačního fondu ČEZ Oranžová hřiště a pověřuje starostku jejím případným podáním pro hřiště na st.p.č. 14 u 1. stupně ZŠ Všestary a přijetím nezbytných rozhodnutí souvisejících s žádostí.
Hlasování o usnesení č. 10/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 11/2010: ZO souhlasí s dopracováním dokumentace na „Zateplení fasády a výměna oken - Obecní úřad č.p. 35 Všestary“ o výměnu zdroje tepla a s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1 Realizace úspor energie na projekt „Zateplení fasády a výměna oken- Obecní úřad č.p.35 Všestary“.
Hlasování o usnesení č. 11/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 12/2010: ZO schvaluje dohodu o postoupení práv a povinností uvedených ve stavebním povolení na stavbu Rekonstrukce komunikace Hřbitovní – Všestary vydaném Rozhodnutím Magistrátu města Hradec Králové – odborem dopravy jako speciálním stavebním úřadem číslo MMHK/15616664/2009 OD1/Van a MMHK/198257/2009 ze dne 29.12.2009 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 12/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 13/2010: ZO pověřuje investiční komisi vypracováním podmínek výzvy pro výběrové řízení na zhotovitele díla „Oprava pláště hřbitovního domku ve Všestarech“ do 30. 4. 2010.
Hlasování o usnesení č. 13/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 14/2010: ZO vyhlašuje pomníky na pozemcích Rosnice – p.p.č. 567/1, Rozběřice - p.p 309, Rozběřice - p.p,č. 259/3, Chlum – PK 273, Lípa – p.p.63, Bříza – p.p.č. 281/2. Všestary – p.p. 344/2 – centrální pomník, centrální pomník na hřbitově na Chlumu v KÚ Lípa za památky místního významu.
Hlasování o usnesení č. 14/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 15/2010: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu pomníku Šrámův kříž a pověřuje starostku jejím případným podáním a přijetím nezbytných rozhodnutí souvisejících s žádostí.
Hlasování o usnesení č. 15/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 16/2010: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů: 
Martin Kalmus, IČ: 73979353 ve výši 164.220 Kč; Petr Meisl PEM, IČ: 11163291 ve výši 21.000 Kč; Ing. Viktor Netušil – GEOPLAN, IČ: 60140186 ve výši 7.660 Kč; Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336 ve výši 38.718 Kč.
Hlasování o usnesení č. 16/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 17/2010: ZO schvaluje „Smlouvu o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, budoucí smlouvu o převodu majetku a budoucí smlouvu o upsání akcií“ v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 17/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 18/2010: ZO přijímá toto rozpočtové opatření pro úpravu rozpočtu za r. 2009:
a)      zvýšení na straně příjmů v položkách                                                                   o částku
         1347         poplatek z výherních hracích přístrojů                                       15.000 Kč
         4116         neinvestiční dotace ze SR (úřad práce)                                      98.780 Kč
         4121         neinvestiční dotace od obcí (neinv. výdaje na žáky)               343.350 Kč
         4122         neinvestiční dotace od Kraje (svolávací systém JSDHO)         33.770 Kč
         4222         investiční dotace od Kraje (přístavba HZ Rozběřice)              135.000 Kč
b)      snížení na straně příjmů v §   
         3412         Sportovní zařízení v majetku obce                                          -700.000 Kč
                  Úprava na straně příjmů celkem                                          -74.100 Kč                                                                                                                                                                    
c)      zvýšení na straně výdajů v §
         2321        Výdaje za kanalizaci                                                             1.695.000 Kč
         3632         Pohřebnictví (hřbitovní zeď Lípa)                                            188.400 Kč
         5512         PO – dobrovolná část (skladový kontejner SDH Chlum)         42.500 Kč
d)     snížení na straně výdajů v §
         3113         Základní škola                                                                     -1.000.000 Kč
         3412         Sportovní zařízení v majetku obce                                       -1.000.000 Kč
                       Úprava na straně výdajů celkem                                         -74.100 Kč        
    Hlasování o usnesení č. 18/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 19/2010: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prodejny v Rozběřicích také inzerátem v denním tisku.
Hlasování o usnesení č. 19/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č.20/2010: ZO schvaluje pí. Věru Vojnarovou na funkci přísedící soudkyně Okresního soudu v Hradci Králové pro volební období 4 let (r. 2010 – 2014).
Hlasování o usnesení č.20/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č.21/2010: ZO schvaluje smlouvu mezi Ladislav Rund a.s. a obcí Všestary na svoz komunálního odpadu pro rok 2010.
Hlasování o usnesení č.21/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018