Usnesení ze dne 21.09.2006

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- zprávu o zahájení provozu projektu „Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové zóny 1866“ a jeho předběžné vyúčtování.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

- předložený program pro své jednání.
- zahájení výběrového řízení na dílo výměna oken a zateplení budovy čp.35 ve Všestarech.
- dodatek č.1 Smlouvy o dílo na stavbu „Prodloužení vodovodu Rozběřice-Hejcmanka“ (s položkami č.14 a 60 uvedenými do souladu se SOD), se společností Ekostav o navýšení ceny a měsíčním fakturování odvedených prací.
- nabídku společnosti ISTA na dodávku modernizace regulace topení v areálu ZŠ Všestary II.stupeň za nabídnutou cenu 220.017,91 Kč s plněním dodávky ještě před zahájením topné sezóny 2006-07.
- nabídku společnosti VSV Elektronic na montáž ultrazvukových měřidel spotřeby energie za nabídnutou cenu 89.226,20 Kč.
- Smlouvu o hospodaření v lesích, kterou předložil Libor Sehnoutek-Spolek obecních lesů Nechanice, pro období 2006 až 2015 na základě Lesních hospodářských osnov vydaných na toto období.
- rozpočtového opatření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.1953 o navýšení rozpočtu Obce Všestary o částku 120.000,- Kč s účelovým určením na úhradu výdajů s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
- rozpočtové opatření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.1631 o navýšení rozpočtu Obce Všestary o částku 7.480,- Kč s účelovým určením na výdaje JSDH v členění na odbornou přípravu 1.480,- Kč a za provedený zásah 6.000,- Kč.
- schvaluje prodej pozemku p.č.73/2 v k.ú.Všestary o výměře 157 m2, který vznikl dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.264-1132/2006 manželům Holubovým za částku v místě obvyklou tj. 100,- Kč/m2.
- způsob likvidace vyřazených knih z obecních knihoven Všestary a Rozběřice nabídkou do konce měsíce října občanům zdarma a to v Obecní knihovně ve Všestarech (ZŠ Všestary II.stupeň) každé pondělí v době od 17.00 do 19.00 hodin. Knihy, o které nebude zájem budou odevzdány do sběru papíru.
- poskytnutí příspěvku ve výši 500,- Kč na jednoho člena, který je hlášen k pobytu v naší obci, na činnost družstev mládeže AFK Probluz.

Zastupitelstvo obce ukládá:

- starostovi obce a ing.Dernerovi zpracovat podmínky pro výběrové řízení na dodávku díla výměna oken (varianta Eurookna a plast)a zateplení budovy v čp.35 ve Všestarech.
- starostovi obce zajistit vyfakturování provedených prací u čp.35 a 74 na chlumu , které vznikly v rámci akce „Rekonstrukce místní komunikace, chodníku a vjezdů na Chlumu“.

Zastupitelstvo obce nemá námitek:

- proti změně č.138 Územního plánu města Hradec Králové.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018