Usnesení ze dne 21.07.2005

Zápis

 

        ze zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y 

konaného dne 21.7.2005 od 19.00 hod v  v zasedací místnosti OÚ ve Všestarech. 
 
 
    přítomni: Černý František, ing.Derner Michal, Geltner Vojtěch, Klinger Petr,  
                    MUDr.Kovalská Renata, Macháček Josef ml., Macháček Josef st.,          
                    Mareš Josef, Matějovský Josef, Novák Stanislav,
                    Pešek Josef, ing.Šandera Pavel, Vecek Přemysl
                   
   omluveni: Macháček Pavel, Polívka František
                           

Program:

  

1)      Zahájení
2)      kontrola usnesení
3)      dodatek zřizovací listina ZŠ č.1 o změně názvu
4)      žádost o prodej pozemku na Lípě
5)      žádost AFK Probluz o příspěvek na uspořádání letního soustředění
6)      žádost o odprodej pozemku ve Všestarech

7)      rozpočtové opatření č.1/2005 a č.2/2005

8)      revokace usnesení ZO
9)      různé

10)  usnesení
11)  závěr

…………………………………………………………………………………………………...

 

 
1) veřejné zasedání ZO obce zahájil Josef Macháček ml. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné.
Zapisovatel (Josef Mareš), návrhové komise (Josef Macháček st.) a ověřovatelé zápisů (MUDr.Renata Kovalská a Josef Pešek), byli zvoleni na ustavujícím zasedání  ZO dne 14.11.2002.
Zápis ze zasedání ZO ze dne 16.6.2005 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu ZO 
Všestary a nebyly k němu vzneseny žádné námitky.
Dále byl přednesen program jednání ZO. 
 
Hlasování o navrhovaném programu jednání:
                                                   pro .................................13
                                                   proti ................................ 0
                                                         zdržel se hlasování ……. 0
 
ZO schválilo předložený program pro své jednání.
 
 
2) kontrola usnesení:

-         starostovi: jednat se společností COLAS CZ o snížení ceny za realizaci díla Přechod  pro chodce na komunikaci I/35 v místní části Lípa.

Jednání proběhlo 27.6. a při kontrole dokumentace a vystavených faktur bylo zjištěno, že rozporovaná částka se týká části, kde bylo projekčně uvažováno pouze se zafrézováním obrubníků. Vzhledem k variantě přechodu, kdy je část ostrůvku zatravněna, bylo nutno vyfrézovat těleso komunikace až na propustnou vrstvu. Výsledek jednání je ten, že navýšení ceny je odpovídající provedeným pracím, které nebyly projektově připraveny.
 
3) na základě nového školského zákona byl připraven Dodatek č.1, zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Základní škola, Všestary, okres Hradec Králové, kterým se mění název na „Základní škola a mateřská škola, Všestary“. Návrh změny připravil odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na základě platné zřizovací listiny.
 
 
 
 Hlasování o Dodatku č.1, zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Základní škola, Všestary:
                                                   pro .................................13
                                                   proti ................................ 0
                                                         zdržel se hlasování ……. 0
 
 
 

ZO schválilo Dodatek č.1, zřizovací listiny příspěvkové organizace.

 
4) žádost o prodej pozemku stp.č.59 v k.ú.Lípa u Hradce Králové o výměře 1.171 m2, na kterém je postavena čtyřbytovka, podali noví majitelé ing.Zdeněk Kužel a Ladislava Kulíšková oba bytem v Praze. Při prodeji bude postupováno dle § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že nejprve bude vyvěšen záměr obce o prodeji uvedeného pozemku.

 
5) AFK Probluz předložilo žádost o příspěvek na úhradu letního soustředění, kdy náklad na jeho uspořádání se pohybují mezi 20.000,- až 25.000,- Kč. Byl navrhnut příspěvek ve výši 500,- Kč na jedno dítě z Obce Všestary. Při počtu 11 dětí činí příspěvek 5.500,- Kč.
 
Hlasování o příspěvku ve výši 5.500,- Kč pro AFK Probluz na uspořádání letního soustředění:
                                                   pro .................................13
                                                   proti ................................ 0
                                                         zdržel se hlasování ……. 0 

ZO schválilo příspěvek pro AFK Probluz na uspořádání letního soustředění

ve výši 5.500,- Kč.

 
6) František a Vlasta Holubovi si podali žádost o prodej části obecního pozemku (cca 100 m2) p.č.73 v k.ú.Všestary u Hradce Králové, u bytového domu č.p.5., kterou již 37 let využívají pro pěstování zeleniny a k rekreačním účelům.
Vzhledem k situaci, která nastala s připravovaným prodejem sousedního pozemku p.č.72 nebude ZO zatím řešit žádné žádosti o dělení s následným prodejem pozemku, který byl zmiňován v úvodu.
Ke vzniklé situaci: na pozemku  p.č.72 v k.ú.Všestary u Hradce Králové, připravila realitní kancelář k prodeji dvě parcely. Bohužel součástí parcely, která je blíže nákupnímu středisku, je nejenom septik, ale i stávající příjezdová komunikace. Realitní kanceláří zatím neuvažovala o prodeji části parcely s komunikací. Pokud se tato část pozemku nepodaří převést na obec, bude nutno hledat nové řešení nejenom příjezdové komunikace, ale i vedení sítí včetně veřejného osvětlení. 

7) rozpočtová opatření:

 

-  na základě podepsané smlouvy o přestavbě školní jídelny v MŠ Chlum je nutno provést rozpočtové opatření ve výši 684,- tis.Kč na straně výdajů. 
 
Hlasování o rozpočtovém opatření na straně výdajů ve výši 684.000,- Kč:
                                                   pro .................................13
                                                   proti ................................ 0
                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo rozpočtovém opatření na straně výdajů ve výši 684,- tis.Kč.

- vzhledem k nákupu hasičského vozu je nutno provést rozpočtové opatření na straně výdajů ve výši 750.000,- Kč.
 
Hlasování o rozpočtové opatření na straně výdajů ve výši 750.500,- Kč:
                                                   pro .................................13
                                                   proti ................................ 0
                                                         zdržel se hlasování ……. 0
 
 
 

ZO schválilo rozpočtové opatření na straně výdajů ve výši 750.500,- Kč.  

8) na základě doručených požadavků kontrolních orgánů je nutno provést revokaci usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Všestary ze dne 17.3.2005, které se týkalo schválení Závěrečného účtu hospodaření obce Všestary za rok 2004 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004. V usnesení ZO musejí být přesně specifikovány výhrady k hospodaření obce, pokud byly nalezeny.

 

9) různé:
- starosta: nabídky na výměnu oken v objektu hasičské zbrojnice ve Rozběřicích předložily společnosti Svět oken-plastová okna a dveře, Euro-Jordán a TH okna a dveře. Jejich vyhodnocení provede ZO na svém dalším zasedání.
- starosta: společnost B.C.Building Centrum provedla opravy propadlé vozovky a výtluků ve Bříze včetně dvou míst, kde jak bylo při výkopu zjištěno bylo poškozené kanalizační potrubí. Za provedené práce bylo fakturováno 25.183,- Kč.
- starosta: na základě předběžného projednání ZO, byla se společností SOVIS s.r.o.  podepsána smlouva na dílo „Všestary-Chlum, rekonstrukce místních komunikací“, kde termín realizace je stanoven 1.6.-19.7.2005, cena za dílo je 1,872.108,- Kč.
- starosta: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dotace ve výši 97.000,-Kč na z Programu na obnovu venkova na rok 2005  (dotační titul 1-4) na akci „Všestary-Chlum rekonstrukce komunikace“.
 - starosta: o předložení nabídky na provedení nástavby hasičské zbrojnice na Chlumu byly požádány společnosti:
            - Jaroslav Turnovský-Nechanice s nabídnutou cenou ve výši 753.049,9 Kč
            - Jiří Tomášek-stavební práce-Sobětuš, který celkové náklady vyčíslil ve výši 
              465.685,- Kč
            - KM Sepoz-Cerekvice nad Bystřicí připravila nabídku ve výši 565.221,04 Kč
  
Hlasování o Jiřím Tomáškovi-stavební práce, Sobětuš, jako o dodavateli díla „Nástavba hasičské zbrojnice na Chlumu“:
                                                   pro .................................13
                                                   proti ................................ 0
                                                         zdržel se hlasování ……. 0
 
 
 ZO schválilo firmu Jiří Tomášek-stavební práce, Sobětuš, jako o dodavatele díla „Nástavba hasičské zbrojnice na Chlumu“.

O dodavateli bylo rozhodnuto na základě předložených nabídek krycích listů rozpočtu, které dodavatelé zpracovali dle připraveného projektu. Dále bude s dodavatelem jednáno za těchto podmínek: nabídnutá cena je cena konečná, bude jmenován stavební dozor, proplácení faktur bude prováděno na základě převzaté práce stavebním dozorem a nejzašší termín dokončení díla polovina měsíce října. V případě nemožnosti splnění požadavků ZO postupuje jako další dodavatel díla KM-Sepoz Cerekvice.

- starosta: společnost AQUAPOL předložila k podepsání smlouvu na vysušení zdiva objektu Lípa hasičská zbrojnice se souhrnnou cenou 49.742,- Kč. Smlouva vychází z nabídky, která byla předložena na minulém zasedání ZO.

 

- starosta: předložil projekt Malé vodní nádrže na potoku Olšovka (teče z Chlumu do Nedělišť). Investorem tohoto projektu je pí.Budayová. Projekt zpracovala Agroprojekce a.s. Litomyšl a není v rozporu s ÚPO vzhledem k tomu, že dílo je umístěné na stávajícím toku. Ve vyjádření k tomuto projektu je nutno zdůraznit, že stávající vodoteče vyúsťuje nejenom dešťová kanalizace, ale hlavně obecní rybník, kde je nutno předpokládat jeho občasné vypouštění.

- starosta: na základě žádosti o převod majetku ve vlastnictví České republiky (Škoda PICK-UP pro rozvoz obědů) předložilo Ministerstvo vnitra České republiky Smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu do vlastnictví právnické osoby.

  

 - p.Vecek: upozornil na volně přístupnou hlásku (vojenský objekt vedle úvozu mrtvých) na Chlumu.
starosta: na stav v  jakém se objekt nachází byl upozorněn majitel VUSS Pardubice.
- ing.Šandera: jak postupují práce na projektové přípravě odkanalizování Všestar       .
starosta: 19.7. proběhlo další jednání nad projektem „Kanalizace Všestary“. Společnost VAK obdržela od projekční kanceláře Multiaqua podklady pro upřesnění majetkoprávních vztahů navrhnuté trasy po obecních (polních) komunikacích kolem Rosnic a Břízy. Dále je před dokončením návrh řešení „západní větve kanalizace“ (od Střezetic).

10) usnesení:

zastupitelstvo obce Všestary ruší:

- své rozhodnutí ze dne 17.3.2005 ve věci schválení Závěrečného účtu hospodaření obce Všestary a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 včetně uvedených výhrad.

zastupitelstvo obce Všestary bere na vědomí:

- výsledek jednání s firmou COLAS CZ ve věci snížení ceny za realizaci díla Přechod  pro chodce na komunikaci I/35 v místní části Lípa.

zastupitelstvo obce Všestary schvaluje:

 

- Dodatek č.1, zřizovací listiny příspěvkové organizace s účinností od 1.9.2005, kde se název „Základní škola, Všestary,okres Hradec Králové“  mění na název „Základní škola a mateřská škola, Všestary“.
 
- příspěvek pro AFK Probluz na uspořádání letního soustředění ve výši 5.500,- Kč.
 
- úhradu faktury ve výši 25.183,- Kč společnosti B.C.Building Centrum, za opravy výtluků, provedené na místních komunikacích v místní části Bříza.
- rozpočtové opatřením ve výši 684,- tis.Kč na straně výdajů pro realizaci přestavby školní jídelny v MŠ Chlum na výdejnu včetně rekonstrukce sociálního zázemí mateřské školky.
 
- rozpočtové opatřením ve výši 750,-  tis.Kč na straně výdajů na nákup hasičského vozu.
 
- dotaci ve výši 97.000,- Kč z Programu na obnovu venkova 2005 (dotační titul 1-4) na akci „Všestary-Chlum rekonstrukce komunikace“.  

- Závěrečný  účet hospodaření obce Všestary za rok 2004, s výhradami jež vyplývají z popsaných nedostatků uvedených ve  Zprávě o výsledku přezkoumání  hospodaření obce za rok 2004 a byla přijata následující opatření k jejich nápravě:

 

               a) porušení rozpočtové kázně, neboť do doby schválení řádného rozpočtu se  
                   hospodaření obce neřídilo pravidly rozpočtového provizoria.
    opatření: rozpočtové provizorium bude vždy projednáno před koncem kalendářního roku,  

                   v případě, že nebude již v té době schválen rozpočet na další rok.

zodpovídá: starosta obce                                                         termín: nejpozději do 30.11. roku

 

               b) u některých dodavatelských faktur, doručených v měsíci listopadu byly obraty  
                   měsíce listopadu řádně zaúčtovány předpisem na vrub účtu 420 se souvztažným  
                   zápisem ve prospěch účtu 321, avšak při jejich úhradě v prosinci byl tento předpis    
                   proúčtován duplicitně znovu.
    opatření: odstranit duplicitní proúčtování a tím odstranit zkreslení nákladů a narovnat  

       správnost zůstatku na účtu 321.

 

zodpovídá: účetní  obce                                                           termín: nejpozději do 31.10.2005

 

 
 
                c) při vyúčtování plynu – doplatek 8.063,- Kč byla sice plná výše faktury (80.063,-  
                   Kč) řádně v předpisu proúčtována na vrub účtu 420 se souvztažným zápisem ve  
                   prospěch účtu 321 a úhrada doplatku na vrub účtu 321 se souvztažným zápisem   
                   ve prospěch účtu 231, nedošlo však k vypořádání proplacených zálohových faktur  
                   mezi účty 321 a 314.
    opatření: provést vypořádání proplacených zálohových faktur mezi účty 321 a 314 a tím  

                   odstranit zkreslení zůstatku na obou těchto účtech.

 

zodpovídá: účetní  obce                                                           termín: nejpozději do 31.10.2005

 

               d) chybné použití položek (výpis 202 z 13.12.2004)  rozpočtové skladby v případě                   
                   elektromontážních prací, které byly opravou a měly být tedy účtovány s položkou                 
                   5171 za 27.216,50 Kč a 56.759,50 Kč, byly účtovány s položkou 5162 určenou   
                   pro služby telekomunikací.

    opatření: dodržovat pravidla rozpočtové skladby   

zodpovídá: účetní  obce                                                           termín: následující roky

 

               e) finanční příspěvek (pokladní doklad 336 z 22.12.2004) na šachový turnaj, na   
                   místo na vrub účtu 214 byl chybně  proúčtován do nákladů na vrub účtu 410.

    opatření: dodržovat pravidla rozpočtové skladby 

zodpovídá: účetní  obce                                                           termín: následující roky

 

            f) nesoulad mezi evidencí majetku a stavem dle provedené inventarizice
  opatření: odstranit nesoulad mezi evidencí majetku a stavem dle provedené    

       inventarizaci

zodpovídá: hlavní inventarizační komise a účetní  obce        termín:  nejpozději do 31.10.2005

 

               g) chybné profaktůrování mezd v měsíci prosinec

    opatření: provést správné profaktůrování mezd v měsíci prosinec

  

zodpovídá: účetní  obce                                                           termín: nejpozději do 31.10.2005
 
 
- zadání díla „Nástavba hasičské zbrojnice na Chlumu“ za výše stanovených podmínek (cena, termín, stanovení plateb), stavební společnosti Jiří Tomášek-stavební práce-Sobětuš. Při nesplnění daných podmínek stanovených ZO bude dílo zadáno předkladateli další nabídky tj. KM-Sepoz, Cerekvice.
 
- smlouvu o dílo „Všestary-Chlum, rekonstrukce místních komunikací“ mezi obcí a společností SOVIS s.r.o.
 
- navrhované řešení projektu Malé vodní nádrže na potoku Olšovka, v katastrálním území Chlum, s podmínkou respektování vyústění dešťové kanalizace a zvýšených průtoků při vypouštění obecního rybníku.

- Smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu do vlastnictví právnické osoby a její realizaci ve věci vozidla Škoda Pick-up pro zabezpečení rozvozu obědů.

 

zastupitelstvo obce ukládá:

  

- starostovi: zveřejnit záměr o prodeji pozemku stp.č.59 v k.ú.Lípa

- starostovi: zajistit stavební dozor na dílo „Nástavba hasičské zbrojnice na Chlumu“

 

Hlasování o schválení návrhu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.6.2005:
                    &n

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018