Usnesení ze dne 21.06.2007

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 135/2007: ZO schvaluje námitky vznesené proti zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 17.5.2007.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 136/2007: ZO schvaluje navrhnutý program jednání zasedání zastupitelstva obce včetně návrhů na doplnění.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 137/2007: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 17.5.2007 MVDr.Michala Nováka a p.Josefa Peška jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a JUDr.Zuzanu Zlatohlávkovou.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 138/2007: ZO schvaluje nákup pozemků p.č.78/1 a 78/2 v k.ú.Všestary (Geometrický plán pro rozdělení pozemků č. 231-1563/2005)o celkové výměře 142 m2 od manželů Güntera a Jitky Klingerových za cenu v místě obvyklou tj. 100,- Kč/m2.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 139/2007: ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení pozemků p.č.363/63 a 363/4 v k.ú.Všestary (Geometrický plán pro rozdělení pozemků č.268-1851/2007) o celkové výměře 671 m2 za cenu dohodnutou tj. 200,- Kč/m2.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 140/2007: ZO pověřuje starostu jednáním ve věci směny pozemku pro uvažované prodloužení hřbitovní komunikace ve Všestarech.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 141/2007: ZO schvaluje smlouvu a nájmu nemovitosti, pozemku st.p.č. 85/1 v k.ú.Rozběřice mezi Obcí Všestary (nájemce) a Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pronajímatel) za roční nájemné ve výši 1.000,- Kč.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 142/2007: ZO schvaluje navýšení ceny o 48.464,- Kč za výsadbu javorové áleje ve Všestarech.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 143/2007: ZO schvaluje výměnu vodní nádrže hasičského auta LIAZ 101 CAS 24.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 144/2007: ZO schvaluje částku ve výši 146.000,- Kč na výměnu vodní nádrže hasičského auta LIAZ 101 CAS 24.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 145/2007: ZO schvaluje společnost SOVIS s.r.o. jako dodavatele díla „Všestary-Bříza, rekonstrukce návsi“ a uzavření smlouvy, která byla součástí nabídkového řízení.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 1462007: ZO schvaluje nabídku firmy Roman Krejčí na stavbu autobusové zastávky za 54.846,- Kč, kdy uvedená částka je částkou obecnou.
Pro 9, proti 0, zdr.hl. 5 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 147/2007: ZO schvaluje zadání provedení rekonstrukce fasády na budově hasičské zbrojnice čp. 8 na Lípě firmě „Milan Vostřel-zednické práce“ (IČO: 62703574) za částku ve výši 85.360,- Kč.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 148/2007: ZO schvaluje zajištění obecního mobiliáře v provedení beton/dřevo v počtech tři stoly, devět lavic a tři lavičky.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 149/2007: ZO schvaluje příspěvek pro společenské organizace na uspořádání dětských dnů v roce 2007 v místních částech Obce Všestary ve výši 50,- Kč na dítě, které je vedené v evidenci obyvatel.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 150/2007: ZO schvaluje provedení jednostranného zvýšení nájemného z obecních bytů.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 151/2007: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 s výhradou nedostatků ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
- odstranit nedostatky článku III.. odst.2 písm. h) ze „Zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2006“. Termín: 6/2007
- účet 031 – pozemky – vypracovat soupis. Termín: 9/2007
- závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise je vypracována a inventarizační rozdíly jsou proúčtovány.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 152/2007: ZO vyslovuje znepokojení nad pozdním předložením zprávy o kontrole hospodaření a v příštím období požaduje její předložení bezprostředně.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 153/2007: ZO schvaluje zadání digitalizace Územního plánu Obce Všestary, která je podpořená dotací Královéhradeckého kraje, společnosti ZPK spol.s r.o.(IČ: 15055531).
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 3 – usnesení bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 154/2007: ZO schvaluje tyto podněty pro zapracování do ÚPO:
- p.Miloš Capoušek, Vídeňská 619, Praha – rozšíření lokalit V4 a V5
- pí.Monika Kutálková, Všestary 166 – změnu funkční plochy na parcely p.č.136/1 v k.ú.Všestary z louky a pastviny na bytovou zónu.
- p.Josef Hampl, Brožíkova 1704/13, 500 12 HK – doplnění nízkopodlažní zástavby v Rosnicích-Bor na pozemcích p.č.432 a 433.
- Klingerovi Günter a Jitka, Palackého 1969, 530 02 Pardubice – změna funkční plochy na parcele p.č.363/1 v k.ú.Všestary.
- doplnění zastavěného území na pozemku p.č. 58 v k.ú.Rosnice (Bor).
- Miroslav Popelka, Mokrá 221, 500 03 HK – p.p.č./161 Rosnice na stavební parcely
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 155/2007: ZO nemá námitek proti „Návrhu zadání územního plánu Obce Máslojedy“.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 156/2007: ZO schvaluje výrobu archivní skříně dle nabídky firmy Truhlářství-Milan Kudrnáč (IČO: 73662224) ve výši 8.582,- Kč.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 157/2007: ZO schvaluje dodatek nájemní smlouvy na nebytové prostory s pí.Klikovou o provedení stavebních úprav spojených s instalací nového křesla kdy veškeré náklady spojené s montáží ponese pí.Kliková.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 158/2007: ZO schvaluje dodatek nájemní smlouvy na nebytové prostory s pí. Kvasničkovou o rozšíření účelu pronájmu o pedikůru.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018