Usnesení ze dne 21.05.2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 21. 5. 2015 (místo konání: Zasedací místnost SDH Bříza)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13

Návrh usnesení č. 71/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 21.5.2015 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera Pavel, Došel Jaroslav

Hlasování o usnesení č. 71/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 72/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 21.5.2015 jako ověřovatele zápisu Ing. Jásenský Radek, Macháček Josef

 

Hlasování o usnesení č. 72/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13

Návrh usnesení č. 73/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 21.5.2015

Hlasování o usnesení č. 73/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 74/2015: ZO schvaluje jako své zástupce do školské rady na období 2015-2018: MUDr. Kovalského Michala a Ing. Jásenského Radka.

Hlasování o usnesení č. 74/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 2bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 75/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Základní školy a mateřské školy, Všestary na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondu tak, že navrhuje částku 70.000,- Kč převést do fondu odměn a částku 99.128,63 Kč do rezervního fondu.

Hlasování o usnesení č. 75/2015: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 76/2015: ZO schvaluje neinvenční náklady v částkách na žáka za rok 2014 v ZŠ  4.649,- Kč, na žáka MŠ Všestary 4.699,- Kč, na žáka MŠ Chlum 2.268,- Kč, náklady na strávníka ve školní jídelně 951,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 76/2015: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 77/2015: ZO schvaluje zajištění odděleného soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (trávy) pytlovým sběrem. Pytle budou občanům poskytovány za úplatu 10 Kč/kus.

Hlasování o usnesení č. 77/2015: pro 12, proti 1, zdržel se 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 78/2015: ZO pověřuje investiční výbor vypracováním zadávacích podmínek výběrového řízení na zhotovitele sběrného dvora podle dokumentace zpracované Ing. Hroudou, vyhodnocením nabídek a radu obce schválením vítěze a starostu podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování o usnesení č. 78/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 79/2015: ZO schvaluje nabídku společnosti Highway Design , s.r.o, Okružní 948, Hradec Králové, IČ: 257 13 351 na aktualizaci projektové dokumentace chodníků na Chlumu v rozsahu pro územní rozhodnutí a stavební povolení a vyhotovení dokumentace k provedení stavby a výběr zhotovitele vč. soupisů výkonů a odsouhlasení PD na SFDI za celkovou částku 98.010 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování o usnesení č. 79/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 80/2015: ZO pověřuje investiční výbor provedením otevřením obálek a vyhodnocením podaných nabídek na zhotovitele akce „Stavební úpravy bývalé hospody v Rosnicích“, radu obce výběrem vítěze a starostu podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování o usnesení č. 80/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 81/2015: ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. PK 37 v katastrálním území Všestary (okres Hradec Králové) do majetku obce.

Hlasování o usnesení č. 81/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 82/2015: ZO pověřuje starostu zjištěním podmínek pořízení pozemků p.č. PK 39 a p.č. PK 46 v katastrálním území Všestary (okres Hradec Králové) do vlastnictví obce za účelem vybudování veřejně přístupné zeleně.

Hlasování o usnesení č. 82/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 83/2015: ZO pověřuje starostu zjištěním podmínek pořízení pozemku pro vybudování cesty pro pěší od kostela k  budoucímu parku v lokalitě V-Z9 Všestary.

Hlasování o usnesení č. 83/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13

Návrh usnesení č. 84/2015: ZO pověřuje investiční výbor zpracováním zadávacích podmínek na opravu sociálních zařízení v objektu bazénu.

Hlasování o usnesení č. 84/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13

Návrh usnesení č. 85/2015: ZO schvaluje nabídku společnosti KTS – AME s.r.o., Hradec Králové, IČ: 42194407 ve výši 266.200 Kč na úpravy technologie na bazénu Všestary a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení č. 85/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 86/2015: ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 4320/ 21/14-21100-si o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 pro objekt „SO 303 Dešťová kanalizace v km 93,520 – 95,230" a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 86/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 87/2015: ZO schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 pro objekt „SO 430 Přípojka NN systému SOS, MÚK Plotiště " a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 87/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 88/2015: ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 4321/ 21/14-21100-si o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 a Zemědělským družstvem Všestary se sídlem Rozběřice 18, 503 12 Všestary, IČ: 00124087

pro objekt „SO 381 Úpravy závlahového potrubí v km 92,900 – 95,100"a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 88/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 89/2015: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr prodeje cca 6m3 dřeva z pokácených stromů nabídce s nejvyšší cenou za celý objem. (V případě více shodných nabídek s nejvyšší cenou bude kupující z těchto nabídek vylosován).

Hlasování o usnesení č. 89/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 90/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy dle záměru vyhlášeného pod č.j. 296/2015/OU (zveřejněno 5.5.2015 a sejmuto 20.5.2015) na prodej pozemku ve vlastnictví obce p.p.č. 306/45 o výměře 710 m2, který vznikl oddělením geometrickým plánem č. 124-31/2013 ze dne 6.5.2013 z p.p.č. 306/24 o výměře 2103 m2 vše zapsáno na LV 10001 pro obec Všestary a katastrální území Bříza u Všestar u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové.

            Do záměru se přihlásila společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, s navrhovanou kupní cenou 96.451 Kč.

Hlasování o usnesení č. 90/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 91/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočtový výhled pro období 2016-2018

Hlasování o usnesení č. 91/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 92/2015: ZO schvaluje ponechání odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům rady a členům výborů a předsedům osadních výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, ponechává měsíční odměnu ve stávající výši.

Hlasování o usnesení č. 92/2015: pro 13, proti 1, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 93/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4.

Hlasování o usnesení č. 93/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 94/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

 • SDH Všestary celkovou částku 5.778,- Kč, jako příspěvek na pálení čarodějnic (odměny, lampióny a svíčky) 3.179,- Kč a příspěvek na dětský karneval (odměny soutěžícím) 2.599,- Kč,
 • TJ Sokol Všestary celkovou částku 6.743,- Kč, jako příspěvek na nákup cen na volejbalový turnaj 5.572,- Kč, který se konal 9.5.2015 a příspěvek na nákup sportovních potřeb (nudle na aquaerobic) 1.171,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 94/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 95/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 6 pracovních zásahových kompletů Fireman+ pro výjezdovou jednotku SDH Chlum.

Hlasování o usnesení č. 95/2015: pro 13, proti 1, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 96/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 4 ks přileb Gallet F1 XF pro JSDHO Bříza.

Hlasování o usnesení č. 96/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 97/2015: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč na uspořádání X. pochodu historických jednotek bojištěm 1866, který se bude konat 3.7.2015.

Hlasování o usnesení č. 97/2015: pro 0, proti 12, zdržel se 2 - nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 98/2015: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím dotace X. pochodu historických jednotek bojištěm 1866 ve formě zajištění sociálního zázemí, dopravního značení v ceně cca 35.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 98/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 99/2015: Zastupitelstvo obce deleguje 5 členů pro valnou hromadu Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 konanou dne 12.6.2015: Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Stanislav Novák, Ing. Vladimír Fof a Ing. Michal Derner.

Hlasování o usnesení č. 99/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 100/2015: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

 • Ing. Martin Šolc, IČ: 87259451, Kociánova 1689, 508 00 Hořice – program MISYS-OBEC upgrade, rozšíření na síťovou verzi, částka: 27.104,- Kč,
 • Jaromír Dobeš, IČ: 65721454, Všestary 16, 503 12 Všestary – oprava oplechování na čp.2 Rozběřice poničeného větrem, částka: 5.856,40 Kč,
 • SPORTSERVIS Ponocný Martin, IČ: 76033236, Bašnice 6, 508 01 Hořice – oprava hasičské stříkačky SDH Všestary, částka: 7.432,- Kč,
 • Jaroslav Sakař – Astraprint, IČ: 11582146, Pražská 88, 500 04 Hradec Králové – tisk obecního zpravodaje, částka: 12.708,- Kč,
 • Josef Kremz-Opr.silničních vozidel, IČ: 42251265, Librantice 98, 503 46 Třebechovice p.O. – oprava dobíjení LIAZ 2H5 9054 (SDH Chlum), částka: 603,- Kč,
 • Prima spol. s r.o., IČ: 00486361, Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové 3 – pronájem plošiny na pořezání lípy ve Všestarech, částka: 5.748,- Kč,
 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektro rozvody a opravy (budova OÚ, SDH Bříza, SDH Všestary, Všestary čp 53), částka: 16.294,- Kč,
 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – opravy VO (Rosnice, Chlum, Lípa, Všestary), částka: 8.954,- Kč,
 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – 3ks zrcadel na Chlum, vodorovné značení u OÚ Všestary, částka: 27.808,- Kč,
 • Soňa Štěpánková – obchodní zástupce, IČ: 68233205, Havlíčkova 84, 530 02 Pardubice – zelené odpadové pytle na BRKO – tráva, částka: 27.600,- Kč,
 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – závěrečné vyhodnocení akce „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka: 36.300,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 100/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019