Usnesení ze dne 21.02.2013

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 21. 02. 2013 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 17/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 21.02.2013

Hlasování o usnesení č. 17/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 18/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 21.02.2013 návrhovou komisi ve složení p. Martin Hájek a Ing. Radek Jásenský.

Hlasování o usnesení č. 18/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 19/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 21.02.2013  jako ověřovatele zápisu paní Čapková a Ing. Svoboda.

Hlasování o usnesení č. 19/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 20/2013: Zastupitelstvo obce Všestary akceptuje návrh smlouvy předložený Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a souhlasí s uzavřením smlouvy č. UZSVM/H/471/2013-Ma na pozemek 533/1 v k.ú. Rosnice u Všestar (akce „Kanalizace v obci Bříza a Lípa“).   

Hlasování o usnesení č. 20/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasován 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 21/2013: Zastupitelstvo obce Všestary akceptuje návrh smlouvy předložený Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a souhlasí s uzavřením smlouvy č. UZSVM/H/25057/2012-Ma-Rp 1070/2004 na pozemek 198 a pozemek 174/15 v k.ú. Lípa u Hradce Králové (akce „Kanalizace v obci Bříza a Lípa“).   

Hlasování o usnesení č. 21/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 22/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet školy tak, jak byl předložen.

Hlasování o usnesení č. 22/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 23/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí výběr projektanta, kterým je PLANNING ART, s.r.o., IČ: 288 15 351 a akceptuje cenu díla 109.715,- Kč (cena včetně DPH), zhotovení projektu „Energeticky úsporná opatření školní tělocvičny“.     

Hlasování o usnesení č. 23/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 24/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem posilovny situované v přízemí budovy č.p. 57 ve Všestarech na dobu neurčitou s nabídnutým nájemným.     

Hlasování o usnesení č. 24/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 25/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na pozemek označený jako 273/15, který vznikl z pozemku 273/12 a pozemek označený jako 348/14, který vznikl z pozemku 348/10 vše v katastrálním území Chlum dle geometrického plánu číslo 134-34/2012 zhotoveného Ing. Viktorem Netušilem – GEOPLAN, Nerudova 198/ Hradec Králové, geometrický plán byl odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové pod číslem 489/2012. 

Hlasování o usnesení č. 25/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 26/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí přijetí petice od všestarských občanů ohledně vybudování chodníků v úseku od domu čp. 73 po dům čp. 192 ve směru na Střezetice.

Hlasování o usnesení č. 26/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č.27/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup užitkového vozu na rozvoz obědů v max. výši 360.000,- Kč včetně DPH.

Hlasování o usnesení č. 27/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 28/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu částek:

PROIS s.r.o., IČ:  25943022, částka 73.867,- Kč – kanalizace Bříza,

PROIS s.r.o., IČ: 25943022, částka74.580,- Kč – kanalizace Lípa.

Hlasování o usnesení č.28/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018