Usnesení ze dne 21.02.2008

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
č. 17/2008: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 21.2.2008 p.Josefa Štefanku a p.Přemysla Vecka jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.
Pro 9, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 18/2008: ZO schvaluje vznesenou námitku proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.1.2008 kdy se stávající text nahrazuje: „Je třeba postavit najisto“ dílčí hlasování ze zastupitelstva obce ze dne 21.6.2007.Jedná se o usnesení č.154/2007, kde je nesprávně uvedeno pro 13,proti 0,zdržel se hlasování 1.U tohoto bodu Klinger Günter a Jitka,Palackého 1969,531 02 Pardubice – změna funkční plochy na parcele č.363/1 v k.ú.Všestary mám poznamenáno pro 0,proti 13,zdržel se hlasování 1. Na chybu v zápise a tedy i v usnesení jsem přišla dodatečně,byla jsem však rovněž na tuto skutečnost upozorněna občany,kteří se zasedání zúčastnili.Podle mého názoru není jiná možnost, než o tomto bodu znovu hlasovat, aby byly vyloučeny jakékoliv pochybnosti. Písemně tuto skutečnost sdělil přímo starostovi obce také pan Hynek.“
Pro 10, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 19/2008: ZO schvaluje vznesenou námitku proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.1.2008 v tomto znění: v usnesení č. 6/2008 doplnit do textu“….výsledky z interního auditu a kapitoly dodržování pracovně právních vztahů …..“ a do textu „ …..ověřeny nejbližší kontrolou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové.“
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 20/2008: Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva včetně přesunutí bodu č.10-Kontrola v cukrárně do bodu č. 5-Různé.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
č. 21/2008: ZO schvaluje nabídku na zpracování projektové dokumentace na Obecní ČOV Všestary dle poptávky obce spol. Multiaqua, spol.s.r.o.(IČO: 60113111) ve výši 44.600,- Kč + DPH.
Pro 10, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 22/2008: ZO schvaluje změnu textu v usnesení : ZO bere na vědomí návrh na dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu, který podal p. Vladimír Došel z nájemní smlouvy na byt čp. 35 ve Všestarech za splnění podmínek Občanského zákoníku.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 23/2008: ZO schvaluje předloženou nabídku na opravu rozběřské zvoničky firmy METAX – Vladimír Voltr (IČO: 11158336), Rasošky s odhadem ceny v rozsahu 115.000,- až 125.000,- Kč.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 24/2008: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci ve výši 70 % uznatelných nákladů na podporu projektu „Všestary fest 2008“ s rozpočtem na 150.000,- Kč z dotačního programu Královéhradeckého kraje vyhlášeného na podporu a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit.
Pro 10, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.
Hlasování o usnesení pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 25/2008: ZO na základě doporučení investiční komise schvaluje přidělení bytu situovaného v II. nadzemním podlaží domu čp. 35 v katastrálním území Všestary, na parcele stp.č. 33, zapsaného na listu vlastnictví č. LV 1001, vedeném Katastrálním úřadem v Hradci Králové žadateli č. 2 sl. Michaele Rehovičové a p. Romanu Špatenkovi, bytem Všestary čp.86.
Pro 7, proti 3, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 26/2008: ZO schvaluje přidělení bytu situovaného v II. nadzemním podlaží domu čp. 35 v katastrálním území Všestary, na parcele stp.č.33, zapsaného na listu vlastnictví č. LV 1001, vedeném Katastrálním úřadem v Hradci Králové žadateli č. 1 p. Martinu Navrátilovi, bytem Všestary čp. 156.
Pro 4, proti 6, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 27/2008: ZO rozhodlo s opakováním hlasování o přidělení bytu čp. 35 v katastrálním území Všestary, na parcele stp. č. 33, zapsaného na listu vlastnictví č. LV 1001, vedeném Katastrálním úřadem v Hradci Králové na příštím zasedání zastupitelstva obce Všestary.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 28/2008:Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku Školky Kukleny (IČO: 49812238), Hradec Králové na dodávku zeleně s návrhem na nahrazení stávajících kulových javorů sakurou s určením osázení svahu kolem hasičské zbrojnice a dětského hřiště na Lípě a regenerace hřbitovní aleje ve Všestarech v rozsahu dle uvedené nabídky.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 29/2008: ZO schvaluje a akceptuje nabídku na pronájem nebytových prostor – masérny v areálu krytého bazénu pí. Petrové za měsíční nájemné ve výši 1.500,- Kč.
Pro 5, proti 2, zdr.hl. 4 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 30/2008: ZO schvaluje vyhlášení nového záměru na pronájem nebytových prostor v areálu krytého bazénu bez účelu nájmu.
Pro 6, proti 3, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.
Hlasování o usnesení pro 6, proti 3, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
č. 31/2008: ZO schvaluje nabídku firmy CITYPLAN s.r.o. (IČO: 47307218), Praha na zpracování energetického auditu budovy ZŠ II.st.ve Všestarech ve výši 44.506,- Kč.
Pro 10, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 32/2008: ZO schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.07574 spol. SOVIS s.r.o. (IČO: 25253697), Hradec Králové, který upravuje cenu díla z původních 4.749.072,- Kč na 4.669.800,- Kč.
Pro 10, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 33/2008: ZO schvaluje sponzorský příspěvek TJ Sokolu Všestary ve výši 2.000,- Kč na uspořádání turnaje ve florbalu s tím, že schválený příspěvek bude od stanovené částky pro neziskové organizace odečten.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 34/2008: ZO schvaluje SDH ve Bříze zakoupení 10 ks kompletů pracovních oděvů PS II a sady požárních tlakových hadic (3x B a 4 x C) v celkové hodnotě 31.000,- Kč.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 35/2008: ZO schvaluje provedení úprav provozovny cukrárny „Sladký ráj“ ve Všestarech na základě připomínek Státní zemědělské a potravinářské inspekce, a to nejpozději do 31.8.2008.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 36/2008: ZO Všestary schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SDH Lípa na pomlázkovou zábavu ve výši 2.500,- Kč.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 37/2008: ZO schvaluje nákup 5 ks nástaveb na stávající odpadní koše pro psí exkrementy .
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
č. 38/2008: ZO Všestary schvaluje dodatek č.1 Zřizovací listiny Obecní knihovny v Rozběřicích o zajištění přístupu k vnějším informačním zdrojům.
Pro 10, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 39/2008: ZO Všestary schvaluje rozpočet Obce ve výši 22.233,435 tis.Kč jako schodkový, kdy schodek ve výši 6.583,505 tis Kč je kryt rezervou vytvořenou v roce 2007 a rozpočtový výhled na období 2009-2011.
Pro 10, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 40/2008: ZO Všestary schvaluje zadání projektové dokumentace na přístavbu hasičské zbrojnice v Rozběřicích projektantovi Ing. Vladimíru Novákovi.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 41/2008: ZO Všestary pověřuje investiční komisi zpracováním zadávacích podmínek na zpracování projektové dokumentace „Všestarské chodníky“.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 42/2008: ZO Všestary pověřuje starostu ve spolupráci s kontrolním výborem připravit návrh směrnice o hmotných zodpovědnostech.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 43/2008: ZO Všestary bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o ukončení inventarizace za rok 2007.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 44/2008: ZO Všestary souhlasí s instalací 3 ks dopravního značení – zrcadel umístěných ve Všestarech na výjezdu od Autoservisu Kulhánek, na Chlumu při vjezdu na komunikaci II.tř. a v Rosnicích na výjezdu od obelisku Žižkův stůl s tím, že náklady na jejich zakoupení a instalaci ponese Obec.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
č. 45/2008: ZO Všestary schvaluje kupní smlouvu č.j. ÚZSVM/H/1334/2008-HMSU na pozemek st.p.č. 85/1 v k.ú. Rozběřice o výměře 43 m2 za dohodnutou kupní cenu 30.000,- Kč.
Pro 10, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018