Usnesení ze dne 20.5.2010

(místo konání: zasedačka obecního úřadu v místní části Všestary)

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 87/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 20.5.2010.
Hlasování o usnesení č. 87/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 88/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20. 5. 2010 návrhovou komisi ve složení p. Josef Mareš a Ing. Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 88/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 89/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20. 5. 2010 jako ověřovatele zápisu p. Přemysla Vecka a p. Josefa Peška.
Hlasování o usnesení č. 89/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 90/2010: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO Všestary konaného dne 29. 4. 2010, kterým se v usnesení č. 84/2010 úvod textu „ZO úhradu faktur od dodavatelů:“ nahrazuje textem „ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů:“.
Hlasování o usnesení č. 90/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 91/2010: ZO schvaluje poskytnutí finanční pomoci vybrané povodní postižené obci ve výši 50.000,- Kč. Konkrétní obec vybere starostka ve spolupráci s p. Veckem a zajistí realizaci daru do 29. 5. 2010. Finanční prostředky budou převedeny na účet vybrané obce.
Hlasování o usnesení č. 91/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 92/2010: ZO ruší usnesení č. 72/2010 a akceptuje nabídku ateliéru Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE na úpravu PD „Všestary – úprava chodníků u kostela“ podle návrhu řešení, které vypracovala společnost GARDENA, za částku 23.160 Kč.
Hlasování o usnesení č. 92/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 93/2010: ZO bere na vědomí pí. Mariku Čapkovou, jako hlavního organizátora oslav výročí 650 let první písemné zmínky o obci, p. Petra Šanderu a Ing. Michala Dernera odpovědnými za technickou podporu při zabezpečení celé akce a další realizační tým ve složení: Bc. J. Rybová, sl. R. Nováková, pí. M. Kutálková, Ing. V. Fof, p. J. Martínek, p. P. Mecerod, Ing. M. Štus, p. P. Volf, p. P. Čukat a p. J. Došel.
Hlasování o usnesení č. 93/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 94/2010: Zastupitelstvo obce pověřuje každého z členů zastupitelstva k prohlídce díla označeného jako: Zateplení a výměna oken budovy 2. Stupně ZŠ Všestary po předchozím telefonickém oznámení starostce či místostarostovi v souladu s článkem VIII. Práva a povinnosti stran při provádění díla bodem 9. Zjištěné závady je pak povinen bez zbytečného odkladu hlásit starostce či místostarostovi obce.
Hlasování o usnesení č. 94/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 95/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční náklady na žáka, které činí u základní školy: 4.391,- Kč, mateřské školy Všestary: 6.268,- Kč, mateřské školy Chlum: 2.531,- Kč, školní jídelny: 2.346,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 95/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 96/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení hospodářského výsledu Základní školy a mateřské školy Všestrary ve výši 145.157,47 Kč a to do rezervního fondu částku 110.157,47 Kč a do fondu odměn 35.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 96/2010: pro 4, proti 8, zdržel se hlasování 0 – nebylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 97/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení hospodářského výsledu Základní školy a mateřské školy Všestrary ve výši 145.157,47 Kč a to do rezervního fondu částku 95.157,47 Kč a do fondu odměn 50.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 97/2010: pro 9, proti 1, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 98/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234 pro uložení kanalizačního řadu splaškové kanalizace za úplatu ve výši 146.400 Kč a pověřuje starostku jejím uzavřením.
Hlasování o usnesení č. 98/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 99/2010: ZO pověřuje investiční výbor provedením výběru nejvýhodnější nabídky na zhotovitele zakázky malého rozsahu Územní plán Všestary a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo s vítězem soutěže.
Hlasování o usnesení č. 99/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 100/2010: ZO pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy s manž. Borovcovými a Peškovými na odkoupení pozemků potřebných pro výstavbu chodníků v m.č. Rosnice.
Hlasování o usnesení č. 100/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 101/2010: ZO pověřuje investiční výbor provedením výběrového řízení na dodavatele stavby chodníku podél komunikace III/3535 vč. výběru nejvýhodnější nabídky a ukládá starostce uzavřít s vítězem soutěže smlouvu o dílo.
Hlasování o usnesení č. 101/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 102/2010: ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na vodovodní řad v délce 343,5 m včetně 2 ks podzemních hydrantů H80P a 1 ks nadzemního hydrantu H80N, na p.p. 363/4 v k.ú. Všestary s firmou VÍT a SPOL, spol. s r.o., IČ: 00527297 se sídlem Zalomená 34, Roudnička, 500 02 Hradec Králové za dohodnutou kupní cenu 12,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 102/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 103/2010: ZO souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na služební byt v domě č.p. 129 Všestary ze dne 06.06.2004 s paní Hanou Srdínkovou dohodou k 31.5.2010.
Hlasování o usnesení č. 103/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 104/2010: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů:
Stanislav Stejskal, IČ: 15586677, Jižní 870, Hradec Králové ve výši 4.320,- Kč; Ing. Viktor Netušil GEOPLAN, IČ: 60140186, Náměstí 5. Května 812, Hradec Králové ve výši 9.820,- Kč; Jaroslav Došel Zámečnictví, IČ: 10468510, Všestary 132 ve výši 14.928,- Kč; Ing. Martin Šolc, IČ: 87259451 ve výši 10.700,- Kč; Tomi Racing 2000 spol. s r.o., IČ: 25947435, ve výši 33.334,- Kč; Jiří Smetiprach, IČ: 12975206 ve výši 8.778,- Kč; ELTODO dopravní systémy s.r.o., IČ: 25755811 Novodvorská 1010/14 142 01 Praha4 ve výši  35.700,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 104/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 105/2010: ZO souhlasí s příspěvkem pro SDH Lípa ve výši 5.000,- Kč na pořádání pouti pro občany na úkor částky z programu Všestarských neziskovek a nákup 2 ks pracovních uniforem v celkové částce 2.820,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 105/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 106/2010: Zastupitelstvo obce na svém jednání konaném dne 20. 5. 2010 na základě podané žádosti o poskytnutí podpory z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje označené jako: Oprava pláště hřbitovního domku ve Všestarech souhlasí s celkovými neinvestičními náklady ve výši 723.938,- Kč (investiční náklady 0,- Kč), souhlasí s přijetím poskytnuté dotace ve výši 361.900,- Kč a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování o usnesení č. 106/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 107/2010: ZO schvaluje provedení opravy vrat hřbitova ve Všestarech s využitím nabídek firem M-Stav s.r.o. a Zámečnictví Došel v celkové ceně 197.278,- Kč. Cena neobsahuje cihly.
Hlasování o usnesení č. 107/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018