Usnesení ze dne 20.12.2007

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 233/2007: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 234/2007: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 20.12.2007 p.Jaroslava Došela a p.Josefa Peška jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Pavel Šandera a ing.Michal Derner.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 235/2007: ZO schvaluje nabídku na propagaci obce prostřednictvím Měsíčníku kultury a volného času, který vydává Pavel Divišek (IČO: 70174148).
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 236/2007: ZO bere na vědomí účast p.Peška a p.Štefanky na valné hromadě svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 a zprávu starosty o přijatých usneseních.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 237/2007: ZO bere na vědomí cenový návrh firmy RUND (IČO: 14544806) na rok 2008 na likvidaci odpadů.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 238/2007: ZO pověřuje komisi za životní prostředí provést analýzu poměru počtu popelnic a domácností ve všech místních částech Obce Všestary.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 239/2007: ZO bere na vědomí zprávu Základní a mateřské školy, Všestary, (IČO: 75017181) o úpravě ceny obědů a schvaluje změnu příspěvku na jeden oběd pro důchodce z 11,- Kč na 17,- Kč.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 240/2007: ZO ukládá starostovi požádat spol. Multiaqua s.r.o. (IČO: 60113111) o předložení nabídky na zpracování projektu na ČOV Všestary.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 241/2007: ZO ukládá starostovi písemně upozornit Zemědělské družstvo (IČO: 00124087) na zákaz odběrů povrchových vod z obecních vodních nádrží a rybníků, který se nevztahuje na krizové situace.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 242/2007: ZO schvaluje příspěvek pro Šachový klub Lípa (IČO: 49334662) na činnost v roce 2007 ve výši 15.000,- Kč.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 243/2007: ZO schvaluje královéhradeckému Klubu bechtěreviků (IČO: 00550477) pro rok 2008 vstupné do bazénu ve výši 700,- Kč.
Pro 2, proti 6, zdr.hl. 5 – usnesení nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 244/2007: ZO pověřuje Samosprávu SBD VÚ č.452 zajištěním právní pomoci na vydání předběžného opatření proti stávajícímu majiteli pozemku p.č.71/2 v k.ú. Všestary, s tím že právní služby v uvedené věci uhradí Obec Všestary.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 245/2007: ZO schvaluje vrácení přeplatku v uhrazeném nájemném ve výši 4.000,- Kč spol.Texlev s.r.o. (IČO: 26010330)
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 246/2007: ZO schvaluje dodatek č.1 nájemní smlouvy se spol. Texlev s.r.o. (IČO: 26010330), kterým se upravuje roční nájemné za nebytové prostory v budově čp.7 v Rosnicích na částku 96.000,- Kč.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 247/2007: ZO schvaluje dodatek č.1 nájemní smlouvy s pí.Gabrielou Klikovou (IČO: 65676068), kterým se mimo jiné upravuje nájemné za nebytové prostory v areálu krytého bazénu na částku 2.000,- Kč.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 248/2007: ZO schvaluje dodatek č.1 nájemní smlouvy s pí.Lucií Kvasničkovou (IČO: 66830109), kterým se mimo jiné upravuje nájemné za nebytové prostory v areálu krytého bazénu na částku 2.500,- Kč.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 249/2007: ZO schvaluje nájemní smlouvu s p.Romanem Macháčkem (IČO: 72882395) o provozu bufetu za nájemné včetně služeb ve výši 1.000,- Kč na dobu určitou a to do 31.3.2008, s tím že Obec prověří, jak dostat provoz bufetu pod svoji správu a současný majitel si stanoví kalkulaci na úpravu cen.
Pro 11, proti 2, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.
Proti hlasovali: ing.Skořepová a JUDr.Zlatohlávková

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 250/2007: ZO schvaluje dodatek č.1 mandátní smlouvy se svazkem obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 (IČO: 70955280), o termínu úhrady stanovené odměny k 15.12. účetního roku.
Pro 10, proti 0, zdr.hl. 3 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 251/2007: ZO souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Hradecký venkov o.ps. (IČO: 27517730)a potvrzuje, že byla seznámena se Strategií MAS pro období 2007(8)-2013.
Pro 9, proti 0, zdr.hl. 3 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 252/2007: ZO schvaluje rozpočtové opatření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na rok 2007 č.1994 na straně příjmů ve výši 50.000,- Kč s účelovým určením na zřízení pracoviště Czech Point, navýšení rozpočtu Obce na rok 2007 v příjmech v nákladech na žáka od obcí o 9.474,- Kč, přijmutí investiční dotace na digitalizaci ÚPO ve výši 39.000,- Kč, přijmutí dotace z Úřadu práce ve výši 7.600,- Kč a navýšení ve výdajích v nákladech na zeleň o 60.000,- Kč.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 253/2007: ZO bere na vědomí zřízení pracoviště Czech Point a schvaluje způsob vyúčtování dotace, která byla na toto pracoviště poskytnuta.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 254/2007: ZO bere na vědomí výpověď p.Vladimíra Došela z nájemní smlouvy na byt v čp.35 ve Všestarech za splnění podmínek Občanského zákoníku.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 255/2007: ZO schvaluje ponechání bytu pro řešení krizových situací.
Pro 1, proti 10, zdr.hl. 2 – usnesení bylo zamítnuto.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 256/2007: ZO schvaluje stanovení kritérií pro potřeby vyhlášení záměru a pronájmu bytu v čp.35 ve Všestarech.
Pro 9, proti 0, zdr.hl. 4 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 257/2007: ZO pověřuje investiční komisi zpracováním kritérií pro vyhlášení záměru na pronájem bytu v čp.35 ve Všestarech a starostu jeho vyhlášením tak aby příští zasedání zastupitelstva mohlo provést výběr nového nájemníka.
Pro 5, proti 7, zdr.hl. 1 – usnesení nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 258/2007: ZO pověřuje investiční komisi zpracováním kritérií pro vyhlášení záměru na pronájem bytu v čp.35 ve Všestarech, který bude projednáván na dalším zasedání ZO.
Pro 8, proti 0, zdr.hl. 5 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 259/2007: ZO schvaluje předložené návrhy pojistných smluv, které se týkají pojištění majetku Obce Všestary.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018