Usnesení ze dne 20.11.2014

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 20. 11. 2014 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č.  21/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20.11.2014 návrhovou komisi ve složení Ing. Jásenský, Ing. Šandera.

Hlasování o usnesení č. 21/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 22/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20.11.2014  jako ověřovatele zápisu Jaroslava Došla a Stanislava Nováka.

Hlasování o usnesení č. 22/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 23/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 20.11.2014

Hlasování o usnesení č. 23/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č.  24/2014

1.      V závěrečném účtu nebyly obsaženy údaje, dle kterých by bylo možno zhodnotit finanční hospodaření zřízených právnických osob.

 

Zastupitelstvo obce přijímá systémové opatření, kterým se odpovědnou osobou za zveřejnění závěrečného účtu obce stává pracovnice zajišťující zveřejnění na elektronické desce.

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku zřízené právnické osoby Základní školy a mateřské školy,  Všestary.

Termín: ihned

Zodpovídá: zaměstnanec obce zajišťující zveřejnění na úřední desce obce

 

2.       Nebyla správně stanovena výše měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že uvolněnému místostarostovi byl dne 8.10.2014 uhrazen  rozdíl, neboť odměna uvolněného místostarosty činí 36.277,- Kč nikoliv 36.082,- Kč. Obec nemá vůči uvolněnému místostarostovi závazek z titulu příplatku za výkon funkce.

 

3.       Neuvolněnému členovi zastupitelstva byla výše měsíční odměny stanovena v rozporu se stanovenými limity.

 

Zastupitelstvo obce mění číslovku v usnesení č. 34/2014, a to tak, že částka činí 26.297,- Kč.

 

4.       Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě než jak jej schválil příslušný    orgán územního celku.

Zastupitelstvo bere na vědomí radou obce dne 18.9.2014 přijaté rozpočtové opatření č. 9.

Hlasování o usnesení č. 24/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 5bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 25/2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že z důvodu opatrnosti byla zpráva o přijatých opatřeních odeslána Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, ačkoliv z dílčího přezkoumání hospodaření tato povinnost nevzniká.

Hlasování o usnesení č. 25/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 26/2014: ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru a ukládá starostovi obce předkládat zastupitelstvu všechny obcí hrazené výzvy k úhradě (tj. nejen tzv. bezhotovostní faktury).

Hlasování o usnesení č. 26/2014: pro 7, proti 1, zdržel se hlasování 7nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 27/2014: ZO Všestary bere na vědomí zprávu o končících, probíhajících i chystaných dotačních titulech a pověřuje starostu dalším sledováním vypisovaných dotačních titulů a informování zastupitelů na nejbližším jednání zastupitelstva.

Hlasování o usnesení č. 27/2014: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2 -  bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 28/2014: ZO Všestary prohlašuje projekt „Oprava zpevněných ploch v centru obce – u kostela ve Všestarech“ investicí roku 2015

Hlasování o usnesení č. 28/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 29/2014: ZO Všestary pověřuje radu obce rozhodnutím o podání žádosti na dotaci do Programu obnovy venkova na rok 2015 na projekt „Oprava zpevněných ploch v centru obce – u kostela ve Všestarech“ 

Hlasování o usnesení č.  29/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 30/2014: ZO Všestary vyhlašuje záměr na pronájem pozemku číslo 522/2 v katastrálním území Rosnice u Všestar, nájemné je požadováno v ceně v místě a čase obvyklém.
Hlasování o usnesení č. 30/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 31/2014: ZO Všestary schvaluje návrh kupní smlouvy dle záměru vyhlášeného pod č.j. 593/2014/OU (vyvěšeno 15.10.2014, sejmuto 1.11.2014) do kterého se přihlásil pan Martin Hájek, trvale bytem Chlum 10 s navrhovanou kupní cenou 200,- Kč za 1 m2 tj. celkem 13.200,- Kč při výměře pozemku 66 m2.
Hlasování o usnesení č. 31/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0  - bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15 
Návrh usnesení č. 32/2014: ZO Všestary schvaluje návrh kupní smlouvy se smlouvou o zřízení služebnosti.
Hlasování o usnesení č. 32/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 33/2014: ZO Všestary schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2005161/1, Všestary, č.p. 47, úprava přípojky NN a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 33/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 34/2014: ZO doplňuje program o bod č. 18 – Zprávy z rady obce.

Hlasování o usnesení č. 34/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 35/2014: ZO bere na vědomí informace z rady obce

Hlasování o usnesení č. 35/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 36/2014: ZO Všestary schvaluje členy finančního výboru Mgr. Ivonu Součkovou a Ing. Šárku Mlezivovou
Hlasování o usnesení č. 36/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0usnesení schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 37/2014: ZO Všestary schvaluje členy kontrolního výboru pan Mgr. Roman Balada a pan Žídek. 
Hlasování o usnesení č. 37/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0usnesení schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 38/2014: ZO Všestary zřizuje investiční výbor jako pětičlenný a jeho předsedou volí Ing. Pavla Šanderu.
Hlasování o usnesení č. 38/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1usnesení schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 39/2014: ZO Všestary schvaluje členy investičního výboru Ing. Radek Jásenský, Ing. Jarmila Ratajová, Josef Pešek, PhDr. Mgr. Luboš Holeček.
Hlasování o usnesení č. 39/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0usnesení schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 40/2014: ZO Všestary zřizuje kulturní výbor a jeho předsedkyní volí paní Mariku Čapkovou Dohnalovou, DiS.

Hlasování o usnesení č. 40/2014: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2usnesení schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 41/2014: ZO Všestary zřizuje osadní výbor v místní části Rosnice a jeho předsedou volí pana Josefa Peška ml.

Hlasování o usnesení č. 41/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0usnesení schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 42/2014: ZO Všestary zřizuje osadní výbor v místní části Lípa a jeho předsedou volí pana Josefa Štefanku

Hlasování o usnesení č. 42/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 – usnesení schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č.   43/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary jmenuje zástupce obce do správní rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866 Ing. Michala Dernera.

Hlasování o usnesení č. 43/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 44/2014: Zastupitelstvo obce nominuje 5 členů pro valnou hromadu Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Ladislava Rezková, Ing. Vladimír Fof a Ing. Michal Derner.

Hlasování o usnesení č. 44/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 45/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí dosavadní znění jednacího řádu.

Hlasování o usnesení č. 45/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 46/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace majetku obce v období od 1.12.2014 do 15.12.2014, dále bere na vědomí povinnost hlavní inventarizační komise dokončit inventarizaci do 31.1.2015. 

Hlasování o usnesení č. 46/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15  
Návrh usnesení č.  47/2014: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015 - obec hradí měsíční výdaje pouze do 1/12 skutečných výdajů předchozího roku a k tomu navíc neuhrazené faktury z roku předchozího a závazky z již uzavřených smluv, a to až do doby, než bude schválen rozpočet na rok 2015, tj. nejpozději do 15.3.2015

Hlasování o usnesení č. 47/2014: pro 12, proti 1, zdržel se hlasování 2 bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č.  48/2014: Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru ve spolupráci s vedením obce přípravu rozpočtu na rok 2015. 

Hlasování o usnesení č. 48/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 49/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky z programu všestarské neziskovky:

 • NOHEJBAL klub Bříza částku 4.340,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s uspořádáním nohejbalového turnaje ve Bříze (poháry, ceny pro účastníky, nový míč), který se konal 13.9.2014,
 • TJ Sokol Všestary částku 9.856,- Kč, jako příspěvek na nákup cen a potřeb na turnaje v nohejbalu (19.7.2014) a volejbalu (30.8.2014),
 • SDH Rosnice částku 6.000,- Kč, jako příspěvek na úhradu mikrofonů, které jsou určeny pro použití při akcích spolku pro veřejnost,
 • TJ Sokol Všestary částku 6.104,- Kč, jako příspěvek na nákup cen a potřeb na pořádání tenisového turnaje ve čtyřhře mužů, který se konal 13.9.2014.
 • SDH Rozběřice částku 2.700,- Kč, jako příspěvek na uspořádání Dětského dne, který se konal 4.10.2014,
 • Centrum pro rodinu BERÁNEK celkovou částku 17.920,- Kč, jako příspěvek 525,- Kč na odměny pro dětí při Příměstském táboře, který se konal 28.7.-8.8.2014, příspěvek 1.749,- Kč na odměny pro děti na Drakiádě, která se konala 19.10.2014, příspěvek 485,- Kč na odměny pro děti na Adventní slavnosti, která se uskuteční 18.12.2014 a příspěvek 15.161,- Kč na zakoupení 12ti židlí,
 • Šachový klub Lípa částku 5.984,- Kč, jako příspěvek na nákup šachového materiálu,
 • Myslivecké sdružení Na Bojišti Chlum částku 6.716,- Kč, jako příspěvek na Myslivecký den pro veřejnost, který se konal 28.6.2014,
 • TJ Sokol Všestary částku 11.306,- Kč, jako příspěvek na pořádání „Štěpánské taneční zábavy“, nákup sportovních potřeb, ceny na turnaj v pétanque.

Hlasování o usnesení č. 49/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 50/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku AFK Probluz na činnost pro mládežnická družstva ve výši 9 x 500,- Kč (na člena bydlícího v našich obcích) v celkové výši 4.500,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 50/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 51/2014: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: 26.620,- Kč,
 • N – PROJEKT s.r.o., IČ: 64255522, Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové – za projekt stavby„Doplnění veřejného osvětlení CHLUM“ vč. inženýrské činnosti, částka: 16.301,- Kč,
 • MPSTAV HK s.r.o, IČ: 27470288, Hořická 976, 500 02 Hradec Králové – dodávka a montáž oken v hasičské zbrojnici Bříza, částka: 98.866,- Kč,
 • M-STAV HK, s.r.o. IČ: 26003589, Boleslavova 53/15, 140 00 Praha 4 – stavební práce „Oprava zadní části hřbitovní zdi na Chlumu“, částka: 237.113,- Kč,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – za výrobu a montáž (designovaný odpadkový koš, nerezové zábrany, plechové poklopy), částka: 20.067,- Kč,
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: 10.164,- Kč,
 • FLORA SERVIS s.r.o., IČ: 28341627, Faměrovo náměstí 31/29, 618 00 Brno-Cernovice – výroba, dodávka a instalace prvku dětského hřiště – MŠ Všestary, částka: 115.797,- Kč,
 • INŽENÝRING PRAHA a.s., IČ: 25128167, Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 Motol – zpracování PD pro výběr zhotovitele pro akci „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 786.500,- Kč,
 • M-STAV HK, s.r.o. IČ: 26003589, Boleslavova 53/15, 140 00 Praha 4 – stavební práce „Oprava střechy hasičské stanice Lípa“, částka: 414.759,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary - projektová dokumentace pro provádění stavby na akci „Tělocvična ZŠ Všestary – stavební úpravy“ a projektová dokumentace pro provádění stavby výměny ÚT pavilonu šaten, částka: 111.320,- Kč,
 • INŽENÝRING PRAHA a.s., IČ: 25128167, Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 Motol – zpracování žádosti o poskytnutí podpory dle výzvy č. LXI OPŽP „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 145.200,- Kč,
 • INŽENÝRING PRAHA a.s., IČ: 25128167, Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 Motol – Zajištění výběrového řízení pro dodavatele stavby „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 96.800,- Kč,

·         WEPROTech s.r.o., IČ: 28800885, Beckovského 3657, 580 01 Havlíčkův Brod – dodávka 18ks světel POSCO LED BL175 pro tělocvičnu ZŠ „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ, částka: 225.653,- Kč,

·         Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – demontáž svítidel a montáž nových svítidel v tělocvičně ZŠ, částka: 11.979,- Kč,

·         Roman Půr, IČ: 13535307, Libčany 197, 503 22 Libčany – oprava hřbitovní zdi ve Všestarech – strana od parku a vstupní strana, částka: 220.320,- Kč,

·         ERAMONT s.r.o., IČ: 26001381, Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové – zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky v budově č.p. 2 ZŠ Všestary – dílčí faktura č.1., částka: 504.850,70 Kč,

·          Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 28827261, Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové – odměna za právní služby poskytované v období od 11.8. do 29.10.2014, částka: 87.362,- Kč,

·         ASJ s.r.o., IČ: 25281861, Světí 8, 503 12 Všestary – „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“, částka: 3,628.669,- Kč,

 • Stavitelství PMP s.r.o., IČ: 28851315, Pražská třída 41/166, 500 04 Hradec Králové – zateplení hasičské zbrojnice Chlum, částka: 68.046,- Kč,
 • Stavitelství PMP s.r.o., IČ: 28851315, Pražská třída 41/166, 500 04 Hradec Králové – zateplení hasičské zbrojnice Chlum, částka: 490.044,- Kč,

·         INŽENÝRING PRAHA a.s., IČ: 25128167, Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 Motol – předání, převzetí a doplnění žádosti dle požadavků SFŽP „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 36.300,- Kč,

 • Ing. Martin Burkert, IČ: 45989290, Na Valše 325, 503 01 Hradec Králové 16  - TDI „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“, částka: 16.500,- Kč,
 • Yveta Patzeltová, IČ: 42269971, Čelakovského 639, 500 02 Hradec Králové 2 – BOZP „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“, částka: 6.000,- Kč,
 • Ing. Václav Javůrek, IČ: 87600129, Na Labišti 525, 530 09 Pardubice 9 – služby spojené se zajištěním výběrového řízení „zametací stroj“, částka 42.350,- Kč,
 • Ing. Jana Bednářová, IČ: 2693313, Zámostí 88/6, 500 09 Hradec Králové – zpracování žádosti a administrace projektu „zametací stroj“, částka: 85.000,- Kč,
 • Yveta Patzeltová, IČ: 42269971, Čelakovského 639, 500 02 Hradec Králové 2 – BOZP „Tělocvična ZŠ Všestary – stavební úpravy“, částka: 6.500,- Kč,
 • Mgr. Roman Balada – Technology, IČ: 49339885, Lípa 16, 503 12 Všestary – poskytování telekomunikačních služeb, částka: 1.607,- Kč,
 • Centrum evropského projektování, a. s., IČ: 27529576, Československé armády 954, 500 03 Hradec Králové 3 – závěrečná monitorovací zpráva „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“, částka: 48.400,- Kč,

·         ERAMONT s.r.o., IČ: 26001381, Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové – zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky v budově č.p. 2 ZŠ Všestary – konečná faktura, částka: 390.609,80 Kč

Menu

Přihlášení

Elekronická podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Všestary,

Všestary 35,

503 12 Všestary,

tel.: 495 458 028

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019