Usnesení ze dne 20.11.2008

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 20.11.2008 jako ověřovatele zápisu JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou a Ing. Boženu Skořepovou a návrhovou komisi ve složení Ing. Michal Derner a Ing. Martin Lučický.
Hlasování o usnesení č. 219/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesenou námitku Ing. Lučického proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.10.2008.
Hlasování o usnesení č. 220/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program pro zasedání zastupitelstva obce dne 20.11.2008.
Hlasování o usnesení č. 221/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost Královéhradeckého klubu bechtěreviků na snížení sazby za pronájem bazénu.
Hlasování o usnesení č. 222/2008: pro 0, proti 13, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi zpracovat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje-Dotační titul 1 na přístavbu a stavební úpravy požární zbrojnice v Rozběřicích do 3.12.2008 a před podáním předložit zastupitelstvu.
Hlasování o usnesení č. 223/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO rozhodlo, že se otázkou příspěvku do vozového parku pro SDH Rozběřice se bude zabývat na řádném prosincovém zasedání, na základě skutečného čerpání této položky k 30.11.2008.
Hlasování o usnesení č. 224/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO pověřuje investiční komisi zpracováním zadávacích podmínek na projektovou dokumentaci pro ČOV Všestary.
Hlasování o usnesení č. 225/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor v areálu krytého bazénu, sauny a ubytovny ve Všestarech za účelem poskytování služeb kadeřnických, masáží, modeláže nehtů a poskytování občerstvení na dobu určitou od 1.1.2009 do 31.12.2009 maximální nabídce. Jako minimální je požadována cena roku 2008 zvýšena o 10%.
Hlasování o usnesení č. 226/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO souhlasí po ověření provozuschopnosti s nákupem hasičské stříkačky PPS12 pro SDH Lípa.
Hlasování o usnesení č. 227/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí úhradu následujících faktur: za osekání příkopů a travnatých ploch ve výši 52.687,25 Kč. Fakturu vystavil Smetiprach Jiří-Práce v lesnictví (IČ: 12975206), za provedení asanačních omítek v budově ZŠ I.st. (poj.událost) ve výši 37.491,- Kč. Fakturu vystavil Macháček Jaroslav-zednické práce (IČ 11582251) a za příspěvek na opravu památek z prusko-rakouské války (3 pomníky v Rosnicích a 2 v Rozběřicích) ve výši 50.000,- Kč. Fakturu vystavil Komitét pro udržování památek z války roku 1866 (IČ 00486345).
Hlasování o usnesení č. 228/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s příspěvkem pro SDH Lípa na konání Posvícenské zábavy ve výši 3.000,-Kč.
Hlasování o usnesení č. 229/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s příspěvkem pro TJ Sokol Všestary na ceny do I.ročníku soutěže žactva v aerobiku ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 230/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zpevnění komunikace na pozemcích p.p.č. 546 a 544 v k.ú.Rosnice v délce cca 200 m.
Hlasování o usnesení č. 231/2008: pro 3, proti 7, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odmítnutí Rozhodnutí č. 16910791 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR v rozsahu dotace ve výši 873,- tis.Kč a půjčky s úrokem 0,5% ve
výši 523,- tis.Kč.
Hlasování o usnesení č. 232/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu částky ve výši 26.000,- Kč firmě Jiří Vik-tepelná technika (IČO: 11016019), za provedené práce na dokončení přípravy projektu „Solární ohřev teplé vody bazénu Všestary“ pro podání žádosti o finanční podporu ze SFŽP.
Hlasování o usnesení č. 233/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 239/5 v k.ú.Všestary o šíři 2,8 m, který by přímo sousedil s pozemkem p.p.č. 239/3 v k.ú.Všestary.
Hlasování o usnesení č. 234/2008: pro 0, proti 14, zdržel se hlasování 0 – nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje umístění zařízení spol. Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (IČ: 60193336) na budově školy 1. stupně ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 235/2008: pro 10, proti 2, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO navrhuje ukončit a vypořádat dříve podepsané smlouvy se spol. Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (IČ: 60193336) a připravit návrh nové smlouvy k umístění zařízení na budově školy 1. stupně ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 236/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu Obce a MVDr. Nováka ve věci jednání s vlastníky pozemků o umístění kanalizace a ČOV Všestary.
Hlasování o usnesení č. 237/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2009, které je ve výši 1/12 schváleného rozpočtu obce Všestary na rok 2008.
Hlasování o usnesení č. 238/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO navrhuje jako zástupce zřizovatele ve školské radě na funkční období od 1.1.2009 do 31.12.2010 p.Gabriela a Ing. Fofa.
Hlasování o usnesení č. 239/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018