Usnesení ze dne 20.10.2005

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y
konaného dne 20.10.2005 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ ve Všestarech.

přítomni: Černý František, ing.Derner Michal, Geltner Vojtěch, Klinger Petr,
MUDr.Kovalská Renata, Macháček Josef ml., Macháček Josef st.,
Macháček Pavel, Mareš Josef, Matějovský Josef, Novák Stanislav,
Pešek Josef, Polívka František, ing.Šandera Pavel, Vecek Přemysl

za OV Bříza - Václavík Josef
za OV Lípa - Dvořák Radoslav

Program:
1) Zahájení
2) kontrola usnesení
3) přestavba kuchyně na výdejnu v MŠ Chlum
4) oprava chodníků a vjezdů Chlum
5) provedení nátěrů oken na čp.53 ve Všestarech
6) smlouva o spolupráci - Komitét 1866
7) rozpočtové opatření č.1177
8) prodej pozemku st.p.č.59 v k.ú.Lípa u Hradce Králové
9) prodloužení sítí v Rosnicích
10) mikroregion – veřejná internetizace
11) mikroregion – cyklostezky
12) hasičská zbrojnice na Chlumu
13) mimořádná valná hromada společnosti VAK HK a.s.
14) různé
15) usnesení
16) závěr
…………………………………………………………………………………………………...

1) veřejné zasedání ZO obce zahájil Josef Macháček ml. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné.
Zapisovatel (Josef Mareš), návrhové komise (Josef Macháček st.) a ověřovatelé zápisů (MUDr.Renata Kovalská a Josef Pešek), byli zvoleni na ustavujícím zasedání ZO dne 14.11.2002.
Zápis ze zasedání ZO ze dne 22.09.2005 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu ZO
Všestary a nebyly k němu vzneseny žádné námitky.
Dále byl přednesen program jednání ZO.

Hlasování o navrhovaném programu jednání:
pro .................................12
proti ................................ 0
zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo předložený program pro své jednání.

2) kontrola usnesení:
starostovi: vypsat poptávkové řízení na dodavatele díla „Parkoviště u zdravotního
střediska“
Úkol trvá.

3) při akci „Přestavba školní kuchyně v MŠ Chlum na výdejnu“ byly uhrazeny následující faktury: - záloha na kuchyňské zařízení …………….. 172.214,80 Kč
- konečná faktura na kuchyňské zařízení …... 478.183,50 Kč
Dále byla uhrazena faktura dle rozpisu požadovaných víceprací ve výši 49.636,00 Kč.

Hlasování o schválení úhrady částky ve výši 49.636,- Kč za provedené vícepráce při přestavbě školní kuchyně v MŠ Chlum na výdejnu..
pro .................................14
proti ................................ 0
zdržel se hlasování ......... 0

ZO schválilo úhradu částky ve výši 49.636,- Kč za provedené vícepráce při přestavbě školní kuchyně v MŠ Chlum na výdejnu.

4) za opravu chodníku a vjezdů, které jsou přilehlé k opravované komunikaci v místní části Chlum byla uhrazena dle smlouvy o dílo zhotoviteli, společnosti SOVIS s.r.o., faktura ve výši 1,459.683,75 Kč. Dále byla uhrazena faktura za provedené vícepráce ve výši 819.984,73 Kč. K faktuře-daňovému dokladu byly přiloženy pouze celkové výměry opravených ploch. Zhotovitel jako další přílohu doloží rozpis jednotlivých vjezdů s jejich výměrou a jejich rozdělení v případech, kdy vjezdy pokračovaly mimo obecní pozemky.

Hlasování o schválení úhrady částky ve výši 819.984,73,- Kč za provedené vícepráce při opravě chodníku a vjezdů v místní části Chlum.
pro .................................12
proti ................................ 0
zdržel se hlasování ......... 3

ZO schválilo úhradu částky ve výši 819.984,73,- Kč za provedené vícepráce při opravě chodníku a vjezdů v místní části Chlum.

5) na domě čp.53 ve Všestarech provedla natěračská firma Otčenáš-Dvořák, Bříza nátěry oken za celkovou částku 23.946,- Kč s následným rozdělením:
- část bytová: 7.104,- Kč
- část nebytová: 8.496,- Kč
- nátěry ostatní: 8.364,- Kč
Nátěry byly provedeny včetně vnitřních, které budou ve výši 50 % ceny nátěrů bytové a nebytové části rozpočítány do nájemného.

Hlasování o úhradě částky ve výši 23.946,- Kč za nátěry oken v čp.53 ve Všestarech.
pro .................................15
proti ................................ 0
zdržel se hlasování ......... 0

ZO schválilo úhradu částky ve výši 23.946,- Kč za nátěry oken v čp.53 ve Všestarech.

6) ve věci smlouvy o spolupráci při zřizování naučné stezky „Josefov-Smiřice-Chlum 1866“ mezi Obcí Všestary a Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 bylo zjištěno, že zastávka je provedena v „nerozbitném“ provedení a tisky jsou ošetřeny proti vyblednutí. Rozpočet zastávky zatím nebyl dodán. Cena 1 ks zastávky je 21.500,- Kč a podíl obce na jedné je 11.500,- Kč. Zastávka by měla být umístěna na Chlumu v zatáčce u odbočky na panelovou cestu vedle cedule naučná stezka a pomníků (rakouský setník a rakouský ppor.). Jako turistická zastávka naprosto nevhodné a nepřehledné místo!!!! O vybudování zastávky bude jednáno dále.

7) na základě schválení Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje se provádí v roce 2005 rozpočtové opatření č.1177 ve výši 13.830,- Kč na straně příjmů a to s účelovým určením na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů v členění:
- na odbornou přípravu 5.830,- Kč
- za uskutečněný zásah 5.000,- Kč
- na věcné vybavení 3.000,- Kč

Hlasování o rozpočtové opatření č.1177 ve výši 13.830,- Kč. na straně příjmů s účelovým určením na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů
pro .................................15
proti ................................ 0
zdržel se hlasování ......... 0

ZO schválilo rozpočtové opatření č.1177 ve výši 13.830,- Kč. na straně příjmů s účelovým určením na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů .

8) ve věci prodeje pozemku byl vypracován znalecký posudek č.240/24/2005 (Jan Hejzlar, Livornská 447, 100 00 Praha 10-Hor.Měcholupy), v němž byla stanovena prodejní cena 209.920,- Kč (179,- Kč/m2).
ZO navrhuje odprodat zmiňovaný pozemek v ceně 200,- Kč/m2.

Hlasování o prodeji pozemku stp.č.59 v k.ú.Lípa u Hradce Králové o výměře 1171 m2 za cenu 200,- Kč/m2.
pro .................................15
proti ................................ 0
zdržel se hlasování ......... 0

ZO schválilo prodej pozemku stp.č.59 v k.ú.Lípa u Hradce Králové o výměře 1171 m2 za cenu 200,- Kč/m2.

9) realizace prodloužení sítí voda/plyn po vzájemných dohodách s VČP a VAK převzala investorství obec. Položené sítě budou zatím v majetku obce a na základě vlastnictví bude obec rozhodovat o podmínkách pro připojení dalších objektů (připravuje se ještě výstavba dalších dvou rodinných domů – lokalita R4 a R5 dle ÚPO). Za provedené dílo bylo fakturováno dodavatelem Josef Munzar-Ekostav:
- za prodloužení plynu ………. 85.273,- Kč
- za zatrubnění příkopu ……… 39.683,- Kč
- za prodloužení vodovodu ….. 63.201,- Kč
K podpisu byla předložena smlouva č.1344/VII/05 s Východočeskou plynárenskou, a.s.,
O způsobu a podmínkách převzetí budoucího povozu a údržby stavby, ČP.

Hlasování o úhradě faktur za prodloužení inženýrských sítí v Rosnicích pro lokality R4 a R5 v celkové výši 188.157,- Kč.
pro .................................15
proti ................................ 0
zdržel se hlasování ......... 0

ZO schválilo úhradu faktur za prodloužení inženýrských sítí v Rosnicích pro lokality R4 a R5 v celkové výši 188.157,- Kč.
Stejným způsobem budou připraveny lokality V6 a V7 ve Všestarech.

10) projekt „Veřejná internetizace a rozhlas obcí památkové zóny 1866“ je v současné době před podpisem příslibu o poskytnutí úvěru a následně podmínek k rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu „Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové zóny 1866“. Naše spoluúčast na projektu je ve výši 65.698,- Kč, což je 15 % předpokládaných nákladů.

Hlasování o úhradě spoluúčasti Obce Všestary na projektu „Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové zóny 1866“ ve výši 65.698,- Kč.
pro .................................15
proti ................................ 0
zdržel se hlasování ......... 0

ZO schválilo úhradu spoluúčasti Obce Všestary na projektu „Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové zóny 1866“ ve výši 65.698,- Kč.

11) z Krajského POV, dotačního titulu 7 byla poskytnuta dotace na dílo „Dokončení cyklostezky Neděliště-Chlum v Mikroregionu obce Památkové zóny 1866“ ve výši 327.000,- Kč. Dotace je poskytnuta ve výši 70 % uznatelných nákladů a zbývajících 30 % je hrazeno z vlastních zdrojů. Vzhledem k tomu, že výstavba probíhá v k.ú.Chlum bude vlastní zdroje ve výši 143.000,- Kč hradit Obec Všestary. Na dokončení v roce 2006 zbývá ještě cca 500m, ale pro potřeby oslav 140.výročí bitvy bude cyklostezka zprůjezdněna.

Hlasování o úhradě spoluúčasti Obce Všestary na díle „Dokončení cyklostezky Neděliště-Chlum v Mikroregionu obce Památkové zóny 1866“ ve výši 143.000,- Kč.
pro .................................15
proti ................................ 0
zdržel se hlasování ......... 0

ZO schválilo úhradu spoluúčasti Obce Všestary na díle „Dokončení cyklostezky Neděliště-Chlum v Mikroregionu obce Památkové zóny 1866“ ve výši 143.000,- Kč.

12) na základě smlouvy o dílo na provedení nástavby hasičské zbrojnice na Chlumu s p.Jiřím Tomáškem byla vyplacena záloha na stavební materiál ve výši 100.000,00 Kč a po převzetí díla byla vystavena konečná faktura ve výši 350.450,70 Kč. Smluvní cena byla 481.984,50 Kč. Zbývají ještě dokončovací práce: úprava rozvodu elektroinstalace, vrata a položení zámkové dlažby ve vjezdu.

13) ve středu 30.11. se uskuteční mimořádná valná hromada společnosti VAK HK a.s., na které se může zúčastnit zástupce obce na základě rozhodnutím ZO o delegování zástupce. Program jednání valné hromady zatím nebyl stanoven.
Jako delegáta navrhuje ZO starostu obce.

14) různé:
- starosta: bylo nainstalováno zařízení Aquapol na vysoušení zdiva v budově hasičské zbrojnice na Lípě. Vyfakturováno dle smlouvy 49.742,- Kč. Následně jsou prováděny na základě doporučení dodavatelem zařízení dodatečné venkovní práce s odizolováním: instalace bublinkové izolace, uložení drenáže a její zasypání štěrkem.

- starosta: Statutární město Hradec Králové předložilo Obci Všestary dohodu o ukončení smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů za pobyt dítěte v MŠ Chlum a ve Všestarech. Dohoda je předložena na základě nového školského zákona, který je v platnosti od 1.1.2005.

- starosta: v prostoru Památníku bitvy 1866 na Chlumu vznikla v současné době díky podzimním pracem lehce přístupná „černá skládka“. Část prostoru byla na jaře loňského roku upravena a osázena a nyní je rozježděná a zasypaná. V uváděném prostoru budou umístěny cedule o zákazu ukládání odpadů pod pokutou 50.000,- Kč při jeho porušení.

- starosta: vzhledem k přijatým opatřením k nedostatkům z kontroly hospodaření obce za rok 2004 provede hlavní inventarizační komise v úterý 1.11.2005 kontrolu provedených náprav. Na to bude ve čtvrtek 3.11.2005 provedena zaměstnanci Krajského úřadu dílčí kontrola hospodaření za rok 2005 včetně kontroly plnění opatření k výsledku z roku 2004.

- starosta: setkání seniorů se uskuteční 26.listopadu, tentokrát v hospodě „U Kabino“ ve Všestarech. Program je připraven stejný jako v loňském roce a to, krátké pásmo básniček a písniček, které připraví děti z MŠ Všestary a pak zahraje „Hudba přes 50“. Zahájení ve 14 hodin a konec cca v 17 hodin.

- ing.Šandera: jak je zabezpečena likvidace odpadů z veřejných pohřebišť na Chlumu a ve Všestarech.
starosta: přistavené kontejnery nejsou vyváženy pravidelně, ale na základě objednání. Frekvence vývozu bude v období svátků Památky zesnulých, vánoc a jara větší.. Přes léto předpokládáme, že četnost vyvážení klesne minimálně na polovinu (1x za měsíc). Plnost odpadních nádob je také odvislá na množství odpadů (nejenom komunálních, ale i separovaných), které zde bohužel někteří naši spoluobčané ukládají.

- p.Matějovský: vzhledem ke zvětšováním ploch, které udržuje obec, by se měl připravit nákup vhodné techniky.
starosta: při přípravě rozpočtu obce na rok 2005 bylo počítáno s obměnou techniky na sekání trávy kdy by stávající zahradní traktůrky byly nahrazeny robustním, kompaktním a výkonnějším malotraktorem, který by byl uzpůsoben nejenom pro sekání, ale i pro zimní údržbu chodníků nebo komunikací. V závěru roku 2005 byl připraven v rámci mikroregionu projekt „Vybavení svazků obcí základní technikou“, kde by poskytnutá dotace byla plně využita pro potřeby naší obce.

15) návrh usnesení:

zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu o realizaci nástavby hasičské zbrojnice na Chlumu.
- dohodu o ukončení smlouvy se Statutárním městem Hradec Králové o úhradě neinvestičních nákladů za pobyt dítěte v MŠ Chlum a ve Všestarech.

zastupitelstvo obce schvaluje:
- úhradu víceprací při přestavbě školní kuchyně v MŠ Chlum ve výši 49.636,- Kč.
- úhradu víceprací opravě chodníků a vjezdů na Chlumu ve výši 819.984,73 Kč.
- rozpočtové opatření č.1177 ve výši 13.830,- Kč na straně příjmů, a to s účelovým určením na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů v členění:
- na odbornou přípravu 5.830,- Kč
- za uskutečněný zásah 5.000,- Kč
- na věcné vybavení 3.000,- Kč
- prodej pozemku stp.č.59 v k.ú.Lípa u Hradce Králové o výměře 1.171 m2, za cenu 200,- Kč/m2.
- prodloužení inženýrských sítí v lokalitě R4 a R5 dle schváleného ÚPO Všestary a úhradu
faktur ve výši: - za prodloužení plynu ………. 85.273,- Kč
- za zatrubnění příkopu ……… 39.683,- Kč
- za prodloužení vodovodu ….. 63.201,- Kč
- úhradu za nátěry oken v čp.53 ve Všestarech ve výši 23.946,- Kč se spoluúčastí
nájemníků za provedení vnitřních nátěrů ve výši 50 % příslušejících dílčích faktur.
- smlouva č.1344/VII/05 s Východočeskou plynárenskou, a.s.,
O způsobu a podmínkách převzetí budoucího povozu a údržby stavby, ČP.
- poskytnutí ručitelského závazku obce k zajištění pohledávek z úvěru poskytnutého českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem v Praze 4, Svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866, IČ 70955282, se sídlem Všestary 35, 503 12 Všestary, ve výši 2,553.000,- Kč na (účel úvěru) „Veřejnou internetizaci a rozhlas obcí Památkové zóny 1866“, s dobou splatnosti do 2 let (tj. do 03/2007). Ručitelský závazek se poskytuje až do výše 14,6 % nesplaceného zůstatku úvěru a k tomu náležejícímu příslušenství, tj.úroků a poplatků.
- úhradu spoluúčasti na realizaci projektu „Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové zóny 1866“, ve výši 65.698,- Kč.
- úhradu spoluúčasti na realizaci projektu „Dostavba cyklostezky Neděliště-Chlum III.část“, ve výši 143.000,- Kč.
- provedení úpravy terénu v prostoru „Památníku bitvy 1866 na Chlumu“ s následnou výstavbou oplocenky a osázením.
- dohodu se Statutárním městem Hradec Králové o ukončení smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů za pobyt dítěte v MŠ Chlum a Všestary.

zastupitelstvo obce pověřuje:
- starostu Obce Všestary, Josefa Macháčka zastupováním Obce Všestary na mimořádné valné hromadě společnosti VAK HK a.s., která se koná 30.11.2005
- starostovi: zajistit od společnosti SOVIS s.r.o., výkaz výměr k fakturám za provedené vícepráce při opravách chodníku a vjezdů v místní části Chlum

Hlasování o schválení návrhu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.6.2005:
pro .................................13
proti ................................ 0
zdržel se hlasování ......... 0

ZO schválilo usnesení ze svého zasedání.

16) zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v zasedací místnosti OÚ Všestary, bylo ukončeno ve 20.55 hod.

zapsal: Josef Mareš
ověřovatelé: MUDr.Renata Kovalská, Josef Pešek
starosta: Josef Macháček ml.
místostarosta: Josef Macháček st.

 

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018