Usnesení ze dne 20.05.2004

 Zápis

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y 

konaného dne 20.05.2004 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Všestary

 

 přítomni: ing.Derner Michal, MUDr.Kovalská Renata, Klinger Petr, Macháček Josef ml., 

                 Macháček Josef st., Mareš Josef, Matějovský Josef, Novák Stanislav,

                 Pešek Josef, Polívka František, Vecek Přemysl

omluveni: Černý František, Geltner Vojtěch, Macháček Pavel

 

        hosté: za OV Bříza Václavík  Josef                

                  za OV Rozběřice Lučický Martin

                               

Program:

1)      zahájení

2)      kontrola usnesení:

- jednání o pozemku pro hřiště na Lípě

      - oprava pomníku č.193 na Lípě

   3)   ukončení inventarizace majetku

4)      schválení Územního plánu obce Všestary a vydání obecně závazné vyhlášky

5)      zadání projekčních prací  „Kanalizace Všestary“

6)      porovnání správa & výpůjčka v toku financí

7)      žádost o prodej pozemku v Rozběřicích

8)      žádost o poskytnutí finančního příspěvku

9)      k prodeji pozemků pod tenisovými kurty

10)  nátěry krytého bazénu (rozšíření o nátěry oplechování)

11)  oprava ploché střechy na budově ve Bříze

12)  nájemní smlouvy: kadeřnictví a masér

13)  nabídka nájemní smlouvy na provozování veřejného osvětlení

14)  různé

15)  usnesení

16)  závěr

                                                        

………………………………………………………………………………………………….

 

1)      zasedání zastupitelstva obce zahájil Josef Macháček ml. a konstatoval, že je přítomna

nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné. Zapisovatel (Josef Mareš), návrhová komise (Josef Macháček st.) a ověřovatelé zápisu (MUDr.Renata Kovalská a Josef Pešek) byli zvoleni na ustavujícím zasedání  ZO ze dne 14.11.2002. Zápis ze zasedání ZO ze dne 25.3.2004 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu ZO Všestary a nebyly k němu vzneseny žádné námitky. Ing.Derner upozornil, že zápis nebyl vyvěšen na internetových stránkách obce. Dále byl přednesen program jednání ZO.

                                                    

              Hlasování o navrhovaném programu jednání:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

2) kontrola usnesení:

- starosta: ve věci pozemků pro hřiště na Lípě zatím žádná jednání neproběhla

- starosta: žádost o pomoc při opravě pomníku č.139 na Lípě byla zaslána Komitétu 1866.  

                 V současné době nastupuje nový správce památníku na Chlumu, který bude tyto   

                 otázky řešit.

 

3) starosta v zastoupení hlavní inventarizační komise seznámil přítomné se zápisem z jednání  ze dne 13.4.2004 ve věci výsledků fyzických a dokladových inventur za rok 2003. V položce ostatních pohledávek (VAK HK a.s. z roku 2000 ve výši 4.206,- tis.Kč) zjištěných při dokladových inventurách zastupitelstvo obce ve smyslu dohody ze dne 7.5.2002 uzavřené mezi obcí a VAK HK a.s. uznává, že pohledávka obce za VAK HK a.s. v částce 4.206,- tis.Kč je dle dohody o započtení ze dne 26.11.2002 vyrovnává upsáním 2.103 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/ks při sjednaném emisním kurzu1:2, tzn. 2.000,- Kč za jednu akcii.

 

Hlasování o schválení výsledku fyzických a dokladových inventur:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

Hlasování o vyrovnání pohledávky za VAK HK a.s. v částce 4.206,- tis.Kč:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

4) starosta předložil ke schválení Územní plán obce Všestary a Obecně závaznou vyhlášku obce Všestary  č.2/2004 o závazných částech Územního plánu obce Všestary. Dále předložil zastupitelstvu žádosti o pořízení změny územního plánu:

- p.Janák, pí Kosová a pí.Lorencová  žádají změnu funkčního využití pozemků p.č.241 a 242 v k.ú.Všestary z orné půdy a plochy veřejné zeleně na funkční plochu pro nízkopodlažní zástavbu

- p.Hric žádá změnu funkčního využití pozemku p.č101/2, 101/3, 101/4 v k.ú.Lípa u Všestar z orné půdy na funkční plochu pro výstavbu jednoho rodinného domu

- ing.Němec žádá o změnu funkčního využití pozemku p.č128/3 k.ú.Všestary z orné půdy na funkční plochu pro výstavbu jednoho rodinného domu

- p.Hradecký žádá o změnu funkčního využití pozemku p.č128/4 k.ú.Všestary z orné půdy na funkční plochu pro výstavbu jednoho rodinného domu. Součástí žádosti je i souhlasné vyjádření Českých drah a.s., SDP Hradec Králové k výstavbě rodinného domu v ochranném pásmu železnice.

 

5) na základě výzvy k předložení nabídek na zhotovení projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro územní a stavební řízení a současně pro provádění stavby na projekt „Kanalizace Všestary – napojení na ČOV Hradec Králové“, byly do místa podání nabídek (sekretariát technického ředitele VAK HK a.s. v zastoupení obce Všestary) doručeny tři nabídky. Dne 4.5.2004 byly za přítomnosti starosty a technického ředitele VAK HK a.s. ing.Pavla Loskota, nabídky otevřeny a byl sepsán protokol o otevírání obálek. Nabídky s cenou zaslali:

 

- Bohuslav Kouba, inženýrská kancelář, IKKO …………………. 910.350,- Kč

- Multiaqua, spol. s r.o. …………………………………………... 817.530,- Kč

- VIS - vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. ………. 1,211.420,- Kč

 

Vzhledem k tomu, že jedním z kritérií byla cena  jako první bude hlasováno o společnosti Multiaqua spol.s r.o., jako druhé  o inženýrské kanceláři IKKO a na konec o VIS spol.s r.o.

 

Společnost VIS spol.s r.o rozšířila svou nabídku o projednání územního rozhodnutí do fáze stavebního povolení za 174.930,- Kč. Pro zbylé dvě společnosti předal nabídku na zajištění uvedeného projednání VAK HK a.s. ve výši 142.800,- Kč.                                     

 Hlasování o zadání projektových prací na projektu Kanalizace Všestary společnosti Multiaqua spol.s r.o.:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

Hlasování o nabídce VAK HK a.s. na zajištění projednání územního rozhodnutí do fáze stavebního povolení projektových prací na projektu Kanalizace Všestary:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

V případě, že nebude akceptována smlouva se společností Multiaqua bude oslovena inženýrská kancelář Bohuslava Kouby, IKKO.

 

Hlasování o společnosti IKKO jako náhradním zpracovateli projektové dokumentace včetně nabídky VAK HK a.s.:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

6) místostarosta předložil zastupitelstvu zprávu o financování příspěvkové organizace ZŠ Všestary v případě změny zřizovací listiny, kdy by se majetek obce předal do správy organizace. Závěry ze zrávy budou projednány na příštím zasedání zastupitelstva.

 

7) pí.Srdínková z Rozběřic podala žádost o prodej pozemku p.č.309/3 v k.ú.Rozběřice (118 m2) před prodejnou potravin v Rozběřicích. Po projednání na místě bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva.

 

8) O finanční příspěvek  na uspořádání dětského dne požádaly hasičské sbory ze Břízy, z Rosnic a ze Všestary. Byl navržen příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro každý sbor.

 

Hlasování o příspěvku na uspořádání dětského dne pro výše uvedené SDH po 1.000,- Kč:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

9) - pí.Mačková podala žádost o prodej části pozemku p.č.222 v k.ú.Všestary pod garáží u tenisových kurtů. Vzhledem k nevyjasněným vztahům mezi majiteli obou garáží (pí.Mačková & TJ Sokol Všestary) zastupitelstvo o prodeji neuvažuje.

     - v otázce prodeje pozemku p.č.259/7 v k.ú.Všestary pod tenisovými kurty žádá TJ Sokol Všestary o prodej „ideální poloviny“ pozemku.

 

Hlasování o prodeji ideální poloviny pozemku p.č.259/7 v k.ú.Všestary:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

10) starosta oznámil zastupitelstvu rozšíření zakázky na venkovní nátěry krytého bazénu o nátěry oplechování, jejichž špatný stav byl zjištěn při zahájení prací na  nátěrech dřeva, za nabídnutou cenu 42.000,- Kč. Práce na nátěrech provádí natěračská firma p.Františka Otčenáše.

 

11) na provedení opravy střechy budovy hasičské zbrojnice ve Bříze byly předloženy nabídky (jsou uvedeny bez DPH a bez rozepsání dopravy):

 

- Karel Struna, kompletní stavební dodávky ……………... 66.050,- Kč

- A-Z IZOL s.r.o. ……………………………………….… 71.700,- Kč

- František Vágenknecht, izolační systémy ………………. 59.760,- Kč

 

Hlasování o zadání zakázky na opravu střechy p.Františku Vágenknechtovi:

                                                   pro .................................10

                                                   proti ................................ 1

                                                         zdržel se hlasování ……. 1

 

Před podpisem smlouvy upřesnit konečnou cenu včetně dopravy.

 

12) starosta předložil zastupitelstvu návrh nájemních smluv na nebytové prostory (kadeřnictví a masér v areálu krytého bazénu):

 

- kadeřnictví – sl.Monika Tobolková na dobu určitou při nájemném 2.000,- Kč/měsíc

- masér – ing.Zuzana Černá na dobu neurčitou při nájemném 1.200,- Kč/měsíc

 

Hlasování o nájemních smlouvách:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

13) společnost CITELUM, a.s. předložila nabídku na provozování veřejného osvětlení. V roce 2003 obec zaplatila za údržbu osvětlení 157,- tis.Kč a spotřebovala elektřinu za 95,- tis.Kč (celkem 252,- tis.Kč) při prosvícených 2.920 hodinách.

 

Společnost CITELUM, a.s., nabízí:

- během dvou let investici ve výši 750,- tis.Kč do modernizace osvětlení

- konstantní roční platba 351,05 tis.Kč

- doba svícení 4.000 hodin (dle astronomického kalendáře)

- smlouva na dobu neurčitou

 

Na příští zasedání předloží starosta zastupitelům návrh nájemní smlouvy.

 

14) různé:

- starosta: na příští zasedání bude připravena nabídka fa.ORSAG na opravu nádrže ve Bříze a rybníka v Rozběřicích

- starosta: do konce měsíce května máme udělenu výjimku ze zákona na ochranu zvláště chráněných živočichů na vyčištění víceúčelové vodní nádrže ve Všestarech. Jako jediná podmínka je stanovena účast odborně způsobilé osoby (určí Agentura pro ochranu přírody a kajiny ČR, středisko Pardubice), která zajistí záchranný transfer na náhradní lokalitu. Dále je tato výjimka stanovena až do roku 2009, kdy musí k vyčištění dojít vždy do konce měsíce dubna za stejných podmínek.

- starosta: byl zprovozněn veřejný rozhlas a do konce měsíce je ve zkušebním provozu po kterém dojde k seřízení dle podaných připomínek.

- starosta: nabídka na zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníků a opravu komunikací bude předložena na příštím zasedání zastupitelstva

- p.Matějovský: žádost o zaplacení cvičební plošiny obcí, kterou nechal TJ Sokol vybudovat v tělocvičně ZŠ

 

Hlasování o proplacení faktur za cvičební plošinu:

                                                   pro .................................10

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 2

 

- místotarosta: navrhuje pověřit starostu připravit nabídky pro vybudování ČOV u čp.34 ve Bříze a u MŠ na Chlumu.                                      

 

15) návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce:

 

zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-          žádost o změnu územního plánu obce Všestary, kterou podaly pí.Lorencová, pí.Kosová a p.Janák

-          žádost o změnu územního plánu obce Všestary, kterou podal p.Hric

-          žádost o změnu územního plánu obce Všestary, kterou podal p.Hradecký

-          žádost o změnu územního plánu obce Všestary, kterou podal ing.Němec

 

zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-          zápis hlavní inventarizační komise k inventurám za rok 2003

-          územní plán obce Všestary vypracovaný v září 2003 autorizovaným architektem ing.arch.Emilem Králíkem

-          obecně závaznou vyhlášku obce Všestary  č.2/2004 o závazných částech Územního plánu obce Všestary

-          společnost Multiaqua spol.s r.o. jako projektanta projektu „Kanalizace Všestary-napojení na ČOV Hradec Králové“

-          finanční příspěvky pro SDH Bříza, Rosnice a Všestary na uspořádání dětských dnů po 1.000,- Kč

-          prodej ideální poloviny pozemku p.č.259/7 v k.ú.Všestary TJ Sokol Všestary

-          zadání nátěrů oplechování střechy na krytém bazénu p.Františku Otčenáškovi za částku dle nabídky tj. 42.668,- Kč

-          zadat opravu střechy na čp.84 ve Bříze p.Františku Vágenknechtovi za částku dle nabídky tj. 59.760,- Kč s navýšením o dopravu

-          uzavřít nájemní smlouvu na místnost maséra s nájemným ve výši 1.200,- Kč/měsíc s ing.Zuzanou Černou

-          uzavřít nájemní smlouvu na místnost kadeřnictví s nájemným ve výši 2.200,- Kč/měsíc se sl.Monikou Tobolkouvou

-          zaplacení faktur za cvičební plošinu, která je postavena v tělocvičně v areálu ZŠ Všestary

 

zastupitelstvo obce ukládá:

 

-          Obecnímu úřadu Všestary: zabezpečit další stupně územně plánovací dokumentace pro řízení územního a stavebního rozvoje obce v souladu s tímto územním plánem

-          Obecnímu úřadu Všestary: zabezpečit postupně projektovou přípravu veřejně prospěšných staveb

-          Obecnímu úřadu Všestary: opatřit všechna paré schvalovací doložkou

-          starostovi, ing.Dernerovi a ing.Šanderovi: na příští zasedání zajistit nabídky na opravu vodní nádrže ve Bříze a rybníku v Rozběřicích

-          starostovi: zajistit nabídky na ČOV pro MŠ Chlum a čp.54 ve Bříze

-          účetní obce: zavést v účetnictví do stavu finančního majetku na účet 069 akcie VAK HK a.s. v jejich nominální hodnotě

-          účetní obce: rozdíl vzniklý emisním kurzem ze stavu účtu poskytnutých záloh odúčtovat

 

 

zastupitelstvo obce vymezuje:

 

-          závazné části Územního plánu obce Všestary jak je uvedeno v obecně závazné vyhlášce č.2/2004 obce Všestary o závazných částech Územního plánu obce Všestary

 

zastupitelstvo obce vyhlašuje:

 

-          schválení Územního plánu obce Všestary obecně závaznou vyhláškou č.2/2004 obce Všestary o závazných částech Územního plánu obce Všestary

 

Usnesení zastupitelstva obce bylo schváleno:

                                                   pro .................................12

                                             proti ................................ 0

                                             zdržel se hlasování ......... 0

 

16) zasedání obecního zastupitelstva, které proběhlo v zasedací místnosti OÚ bylo ukončeno ve 21.40 hod

 

 

 

 

            zapsal: Josef Mareš

   ověřovatelé: MUDr.Renata Kovalská, Josef Pešek

         starosta: Josef Macháček ml.

místostarosta: Josef Macháček st.

 

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018