Usnesení ze dne 20.04.2006

Usnesení,
které schválilo zastupitelstvo Obce Všestary na svém zasedání dne 20.04.2006.
Zasedání zastupitelstva Obce Všestary
se uskutečnilo od 19.00 hodin v sále hospůdky U Kabiho ve Všestarech.

zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- vyjádření ZŠ Všestary k připomínkám na skladbu jídelníčku ŠJ Všestary.

zastupitelstvo obce schvaluje:
- mandátní smlouvu s ing.Osvaldem Kašparem o zastupování obce ve věcech technických při realizaci díla „Parkoviště u zdravotního střediska“, za cenu dohodou ve výši 10.000,- Kč.
- mandátní smlouvu s ing.Osvaldem Kašparem o zastupování obce ve věcech technických při realizaci díla „Všestary-Lípa, Chodníky-vjezdy“, za cenu dohodou ve výši 19.000,- Kč.
- přijetí dotace ve výši 50.000,- Kč na akci „Komplexní úprava zeleně na veřejném pohřebišti Chlum a provedení prořezu a pokácení vzrostlých stromů, v místních částech obce Všestary odbornou firmou“, kdy celkové náklady projektu jsou 256.933,- Kč a má úmysl uzavřít smlouvu o poskytnutí smlouvy s Královéhradeckým krajem jako poskytovatelem dotace.
- přijetí dotace ve výši 111.248,- Kč na akci „Všestary-Lípa, vjezdy a chodníky“, kdy celkové náklady projektu jsou dodavatelem díla stanoveny ve výši 1,332.599,- Kč (při projektovaném rozpočtu akce 1,500.000,- Kč) a má úmysl uzavřít smlouvu o poskytnutí smlouvy s Královéhradeckým krajem jako poskytovatelem dotace.
- prodej pozemku p.č.264/8 (dle geometrického plánu pro změnu hranic č.83-6426/2004) p.Karlu Řežábovi za cenu v místě obvyklou tj. 100,- Kč/m2.
- předložené čerpání rozpočtu ve výši 2,774.998,- Kč a rozbor hospodaření Základní školy a mateřské školy, Všestary.
- rozpočet Základní školy a mateřské školy, Všestary, v souladu s rozpočtem obce jako vyrovnaný ve výši 2.500,- tis.Kč.
- rozpočtové opatření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na rok 2006 č.1117 ve výši 103.836,- Kč na straně příjmů a to s účelovým určením na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
- podepsání smlouvy se společností ASEKOL s.r.o. o zajištění bezplatného odběru elektrozařízení třetí osobou.
- příspěvek Římskokatolické farnosti Všestary ve výši 150,- tis.Kč na opravu Kostela Proměnění Krista Pána na Chlumu.
- předložený návrh letního provozu MŠ Všestary a MŠ Chlum.

zastupitelstvo obce pověřuje:
- Josefa Macháčka, starostu obce, zastupováním Obce Všestary na jednání valné hromady společnosti VAK, které se bude konat 7.6.2006.

zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovy oslovit projektanty ve věci vypracování projektové dokumentace na Poldr Všestary.
- Finančnímu a kontrolnímu výboru ověřit daňové povinnosti příspěvkové organizace obce Základní škola a mateřská škola, Všestary.
- řediteli příspěvkové organizace obce Základní škola a mateřská škola, Všestary, připravit podmínky pro zajištění omezeného provozu jedné třídy MŠ ve Všestarech v období 17.7. do 18.8.
- starostovi svolat jednání ve věci dětského hřiště ve Všestarech.
- p.Matějovskému provést dalším jednáním s ing.Urbanem ve věci úprav Sokolského cvičiště Sokola Chlum.

zastupitelstvo obce nemá námitek:
- k udělení licencí k provozování veřejné linkové osobní dopravy spol.CONNEX Východní Čechy a.s. na linkách č.610110, 610120, 610160 a 610010.

starosta: Josef Macháček ml.
místostarosta: Josef Macháček st.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018