Usnesení ze dne 20.03.2008

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.46/2008: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 20.3.2008 p.Josefa Štefanku a p.Přemysla Vecka jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.
Pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.47/2008: ZO schvaluje navrhnutý program pro zasedání zastupitelstva dne 20.3.2008.
Pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.48/2008: ZO na základě doporučení investiční komise o opakovaném projednání schvaluje přidělení bytu situovaného v II. nadzemním podlaží domu čp. 35 v katastrálním území Všestary, na parcele stp.č. 33, zapsaného na listu vlastnictví č. LV 1001, vedeném Katastrálním úřadem v Hradci Králové žadateli č. 2 sl. Michaele Rehovičové, bytem Všestary čp.86 a p. Romanu Špatenkovi, Máslojedy 53.
Pro 8, proti 3, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.49/2008: ZO schvaluje vyplácení příspěvku ve výši 5.000,- Kč na úhradu pohřebného na základě žádosti zařizovatele pohřbu za podmínky, že zesnulý občan byl veden v evidenci obyvatel Obce Všestary.
Pro 6, proti 6, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.50/2008: ZO souhlasí s převzetím vodovodního řádu na pozemcích, které jsou v majetku spol. VÍT a SPOL, spol.s.r.o. (IČO: 00527297), Hradec Králové s tím, že součástí převzetí bude i příslib spol. VAK HK a.s. (IČO: 00527297), Hradec Králové o převzetí majetku do 1 měsíce po schválení převodu valnou hromadou akcionářů společnosti.
Pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.51/2008: ZO pověřuje starostu jednáním se spol. VÍT a SPOL, spol.s.r.o. (IČO: 00527297), Hradec Králové o podmínkách předání vodovodu Obci.
Pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.52/2008: ZO souhlasí v rámci projektu „Všestary-Bříza, oprava návsi“ s úpravou vrátkových zálivů u vjezdů k čp.10, 11, 20, 21 a 26.
Pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.53/2008: ZO souhlasí v rámci projektu „Všestary-Bříza, oprava návsi“ s doplněním vjezdu u čp. 84 autodílna.
Pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.54/2008: ZO souhlasí v rámci projektu „Všestary-Bříza, oprava návsi“ s prodloužením chodníku po poslední vjezd u čp. 55.
Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 6 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.55/2008: ZO souhlasí v rámci projektu „Všestary-Bříza, oprava návsi“ s doplněním obrubníků kolem parku.
Pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.56/2008: ZO souhlasí v rámci projektu „Všestary-Bříza, oprava návsi“ s úpravami před prodejnou potravin.
Pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
č.57/2008: ZO schvaluje provedení stavebního dozoru při realizaci projektu „Všestary-Bříza, oprava návsi“ ustavením odborného stavebního dozoru Ing.Zdeněk Aur (IČO: )a jeho pomocníka p. Jaroslava Hrnčíře.
Pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
č.58/2008: ZO pověřuje RO schválením mandátní smlouvy na provedení stavebního dozoru při realizaci projektu „Všestary-Bříza, oprava návsi“.
Pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
č.59/2008: ZO schvaluje nákup motorové rozbrušovací pily pro doplnění výzbroje JSDHO Chlum.
Pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.60/2008: ZO schvaluje zadat opravu poškozené kanalizace firmě Hana Šanderová (IČO:72888369).
Pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.61/2008: ZO schvaluje úhradu neinvestičních nákladů na žáka pro První soukromou základní školu v Hradci Králové, s.r.o. (IČO: 25262092).
Pro 0, proti 13, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.62/2008: ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary v celkové výši 124.491,95 Kč tak, jak bylo navrženo ředitelem organizace, a to do fondu odměn částku 60.000,- Kč a do fondu rezerv částku 64.491,95 Kč.
Pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
č.63/2008: ZO schvaluje neinvestiční náklady na žáka příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola, Všestary“ na rok 2008 v těchto částkách: na žáka ZŠ ve výši 6.399,- Kč; na žáka MŠ Všestary ve výši 4.383,- Kč; na žáka MŠ Chlum ve výši 3.853,- Kč a příspěvek na žáka ZŠ ve ŠJ ve výši 1.791,- Kč.
Pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
č.64/2008: ZO schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v areálu krytého bazénu za účelem provozování masáží i modeláže nehtů, provádění manikúry a parafínových zábalů pí.Evě Porubecké, Sovětice čp.11.
Pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.65/2008: ZO schvaluje dodatek smlouvy o pronájmu nebytových prostor s p.Romanem Macháčkem (IČO: 72882395) o provozu bufetu na prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2008.
Pro 11, proti 2, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.66/2008: ZO pověřuje komisi ve složení p.Petr Šandera, p.Jan Martínek, p.Josef Štefanka, p.Jaroslav Došel, p.Josef Pešek, starosta a místostarosta, přípravou návrhu dalšího provozování bufetu v areálu krytého bazénu.
Pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č.67/2008: ZO pověřuje investiční komisi přípravou výběrového řízení tak, aby mohlo být při dubnovém zasedání ZO schváleno zadání včetně firem, které budou osloveny a při květnovém zasedání pak schválení dodavatele solárního systému pro projekt „Solární ohřev teplé vody“.
Pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
č.68/2008: ZO bere na vědomí nařízení vlády č.79/2008. Odměny neuvolněných zastupitelů ponechává ve výši schválené usneseními č.24, 25, 26, 27 a 28/2006.
Pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č.69/2008: ZO Všestary souhlasí s převzetím povinností a práv ze závazkového vztahu firmy Ladislav Rund, IČO: 14544806, vyplývajících z mandátní smlouvy ze dne 20.května 1998 nově vzniklou firmou Ladislav Rund a.s., IČO: 27529983, a to sice ke dni 1.dubna 2008.
Pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
č.70/2008: ZO schvaluje předloženou nabídku v celkové výši 59.500,- Kč na zpracování projektové dokumentace na dokončení „Všestarských zastávek“.
Pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
č.71/2008: ZO schvaluje objednávku 1 ks reklamního zařízení roll-up pro prezentování zařízení obce.
Pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
č.72/2008: ZO deleguje Josefa Macháčka, starostu obce zastupováním Obce Všestary na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (IČO: 48172898), která se koná 11.6.2008 v sále Kongresového centra Aldis, a.s.
Pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
č.73/2008: ZO souhlasí s přípravou na rozšíření areálu Centra experimentální archeologie ve Všestarech.
Pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018