Usnesení ze dne 20.01.2005

Zápis

 

ze zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y 

konaného dne 20.1.2005 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Všestary.

 

    přítomni: Černý František, ing.Derner Michal, Klinger Petr, MUDr.Kovalská Renata,

                    Macháček Josef ml., Macháček Josef st., Macháček Pavel, Matějovský Josef,

                    Novák Stanislav, Pešek Josef,  Polívka František, ing.Šandera Pavel,       

                    Vecek Přemysl               

   omluveni: Geltner Vojtěch, Mareš Josef,

 

         hosté:  za OV Bříza - Václavík Josef

                   

Program:

1)      zahájení

2)      kontrola usnesení

3)      rozpočtové opatření č.2097/2004

4)      žádost o přidělení bytu

5)      žádost o odkoupení nemovitosti

6)      rozpočet obce na rok 2005

7)      výsledek nabídkového řízení

8)      různé

9)      usnesení

10)  závěr

…………………………………………………………………………………………………...

 

1) veřejné zasedání ZO obce zahájil Josef Macháček ml. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné.

Vzhledem k omluvené nepřítomnosti zapisovatele navrhuje starosta jako zapisovatele ing.Michala Dernera.

 

Hlasování o ing.Michalu Dernerovi jako zapisovateli jednání zastupitelstva:

(při tomto hlasování bylo přítomno 10 zastupitelů)

                                                   pro .................................  9

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 1

ZO schválilo zapisovatele ing.Michala Dernera.

 

Návrhová komise Josef Macháček st. a ověřovatelka zápisu MUDr.Renata Kovalská a Josef Pešek byli zvoleni na ustavujícím zasedání  ZO dne 14.11.2002.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 16.12.2004 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu ZO 

Všestary a nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Dále byl přednesen program jednání ZO.             

 

Hlasování o navrhovaném programu jednání:

(při tomto hlasování bylo přítomno 11 zastupitelů)

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo předložený program pro své jednání.

ad.2) kontrola usnesení: bylo uloženo

(od bodu č.2 programu jednání zastupitelstva přítomno 13 zastupitelů)

-         starostovi: účast na jednání s p.Janákem o prodeji pozemků u sokolovny

starosta: proběhlo další jednání na kterém byla dohodnuta úprava ceny pozemku z 500,- Kč/m2 na 485,- Kč/m2. K odkoupení pozemku ještě zbývá souhlas valnou hromadou TJ Sokol Všestary.

-         starostovi: zahájit jednání ve věci provozování vodního hospodářství v čp.72-81 ve Bříze

starosta: jednání s majiteli nemovitostí proběhlo v úterý 18.1. v zasedací místnosti SDH ve Bříze.

Výchozí stav provozování hospodářství: vodovodní přípojka až po domovní odpočtové vodoměry je v majetku obce stejně jako ČOV včetně přivaděče. ČOV nebyla zkolaudována po 14 letech provozu je kolaudace neproveditelná. Vodovodní přípojka je dokončena, předána do využívání a po opravě projektové dokumentace bude požádáno o zkolaudování. Dodávky vody (dle cen VAK HK) a náklady spojené s údržbou vodovodního řádu by byly účtovány jako vodné v přepočtu na odebrané m3. Provozní náklady ČOV (el.energie, opravy a režijní poplatek ve výši 400,- Kč/měs.) by byly rozpočítávány na obyvatele.

Ing.Šandera: Vzhledem k amortizaci ČOV navrhuje stanovit paušální poplatek za stočné na obyvatele.

             -    starostovi: zadat zpracování projektové dokumentace na odvodnění komunikace na Lípě (stékající voda ze dvorů na komunikaci)

Zpracování dokumentace bylo projednáno s projekční kanceláří Stejskal včetně parkovací plochy u zdravotního střediska a u vjezdu do areálu bazénu ve Všestarech a místní komunikace a chodník ve Bříze.

-         p.Petra Klingera a p.Josefa Macháčka st. účastí na Valné hromadě svazku obcí „Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“

starosta: VH se zúčastnil starosta a místostarosta (Petr Klinger onemocněl). Byl projednán tak jako v obci rozpočtový výhled na roky 2006 až 2008 a návrh vyrovnaného rozpočtu mikroregionu ve výši 321.040,- Kč, z čehož podíl naší obce je 128.740,- Kč. Rozpočet je složen z neinvestičních příspěvků, které jsou rozpočítány dle počtu obyvatelstva k 1.1.2004. V tomto rozpočtu je zpracováno: vydávání  zpravodaje, příprava projektu na veřejnou internetizaci a rozhlas, poradenství a vedení administrativy, příspěvek SPOV  a příspěvek na euromanažera.

-         komisi ve složení Josef Macháček ml., Josef Macháček st., ing.Pavel Šandera a Josef Matějovský, dalším jednáním s UHK ve věci změny využití ubytovny v areálu krytého bazénu:

ing.Šandera: zástupci UHK, kteří byli na jednání přítomni, seznámili komisi s návrhem projektu, jehož základem je vzhledem k tomu, že Archeologické centrum (dále jen AC) svým jedinečným zaměřením překročilo jak hranice regionu tak i republiky, změna využívání ubytovny v areálu krytého bazénu. Ubytovna splňuje požadavek reprezentativních prostorů pro umístění muzejní expozice a zázemí, které je pro provoz centra nutné.

starosta: návrh další varianty, která vznikla až po jednání s UHK je vybudování Informačního centra, jako nové budovy, která by vyrostla v prostoru mezi hřbitovem a AC a svoji působností by obsáhla nejenom AC, ale i region Bojiště 1866.

 

ad.3) Krajský úřad Královéhradeckého kraje provedl rozpočtové opatření na rok 2004 č.2097 a zvýšil náš rozpočet o částku 42.600,- Kč s účelovým určením na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do krajských zastupitelstev a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 5. a 6.listopadu 2004.

 

ad.4) žádost o pronájem nemovitosti: manželé Fleischerovi podali na OÚ žádost o pronájem domu čp.58 na Veřejném pohřebišti ve Všestarech.

Ing.Šandera: je nevhodné nechat nemovitost bez využití, protože hrozí její zdevastování.

starosta: v současné době je nemovitost vzhledem ke stávající el.instalaci, vlhkosti a celkovému stavu  nevhodná k užívání a zatím nebyla předána pozůstalými obci. Do příštího jednání bude provedena kontrola budovy a el.sítě s vyhodnocením stavu.

 

ad.5) žádost o odkoupení nemovitosti: p.Milan Probošt ze Břízy si podal na OÚ žádost o odkoupení nemovitosti nebytového charakteru, obecní kůlny, která slouží jako domovní příslušenství k čp.54 ve Bříze.

 

Hlasování o prodeji obecní kůlny u čp.54 ve Bříze:

                                                   pro .................................  0

                                                   proti ...............................13

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO neschválilo prodej obecní kůlny.

 

ad.6) návrh rozpočtu obce na rok 2005 ve výši 20.246,40 tis.Kč na straně příjmů i na straně výdajů a byl řádně vyvěšen. Na jednání ZO byl upraven v příjmové i výdajové části na částku 20.258,40 tis.Kč.

 

Hlasování o vyrovnaném rozpočtu obce na rok 2005 ve výši 20.258,40 tis.Kč:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ...............................  0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo vyrovnaném rozpočtu obce na rok 2005 ve výši 20.258,40 tis.Kč.

 

ad.7) nabídkové řízení na dílo „Přechod pro chodce na Lípě:

p.Novák: v předepsané soutěžní lhůtě do 10.12.2004 do 15.30 hodin byly předány 3 nabídky.

Obálky byly doručeny uzavřené a správně označené  a na uzavření opatřené razítky uchazečů.

Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v náhodném pořadí.

Všechny předložené nabídky splnily kritéria výzvy a dílo bylo nabídnuto dodavateli za následující ceny (včetně DPH):  - SOVIS s.r.o. …………….. 737.398,- Kč

                                        - SSŽ a.s. …………………. 805.720,- Kč

                                        - COLAS CZ a.s. …………. 698.861,- Kč

Cena díla uvedená v rozpočtu projektu, zpracovaném Atelierem Klazar je 608.202,- Kč.

Komise na základě výše uvedených skutečností a referencí, které byly součástí nabídek doporučuje zadat realizaci díla společnosti COLAS CZ a.s.

 

Hlasování o zadání díla „Přechod pro chodce na Lípě“ společnosti COLAS a.s.:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ...............................  0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo dodavatele díla „Přechod pro chodce na Lípě“ společnost COLAS a.s.

 

Do vyrozumění o výsledku nabídkového řízení bude uveden požadavek na záruku na dílo v délce 5 let, nabídnutá cena bude cena pevná a dílo bude dodáno kompletní a funkční.

 

ad.8) různé:

- starosta: medii proběhla kampaň o elektronických podatelnách a elektronických podpisech ve spojitosti s obecními úřady. Dle vyhlášky Ministerstva informatiky by měli mít e-podatelny všechny obce. Vzhledem k tomu, že oba produkty, třebaže jsou v současné době zatím využívány pouze vyjímečně, by měly posloužit k jednoduššímu způsobu komunikace mezi úřady navzájem a komunikace s občany, zavedeme el-podpis a následně dle možností e-podatelnu. V druhém případě bude adresa podatelny dána všem na vědomí. V současné době funguje jako obecná podatelna e-mail adresa: document.write ('urad@'); document.write ('vsestary-obec.cz'); ">

- starosta: ve věci pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu navrhované nájemné ve výši 15.000,- Kč/rok p.Bittner nepřijímá.

- starosta: SDH Lípa podal žádost o zakoupení 7 ks hasičských pracovních oděvů a 6 ks vycházkových oděvů.

p.Vecek: zakoupení pracovních oděvů doporučuje zajistit přímo u výrobce ale vycházkové uniformy by si měl každý sbor pořídit ve své režii.

- starosta: na základě minulého jednání ZO, kde byl vznesen požadavek na úpravu vstupného na bazénu a do sauny, které jsou platné u bazénu od března 2000 a u sauny od září 2002. Na základě porovnání cen se zařízeními v Náchodě, Trutnově a Hradci Králové jsou navrhnuty následující úpravy cen:

 

 

bazén

sauna

před úpravou

po úpravě

před úpravou

po úpravě

děti do 10 let

 

 

  15,-

 

děti do 15 let

  15,-

  15,-

 

  20,-

dospělí

  20,-

  25,-

  60,-

  60,-

permanentky

děti               10x

135,-

135,-

 

 

permanentky dospělí         10x

180,-

225,-

495,-

540,-

 

- Ing.Šandera: garantovat hodiny pro veřejnost v bazénu a další variabilní hodinový pronájem.

starosta: všechny hodinové pronájmy jsou minimálně týden vyvěšeny na informační desce u vchodu do areálu a dále se připravuje úprava na internetových stánkách kde by tyto hodiny byly také průběžně aktualizovány přímo personálem bazénu.

- ing.Šandera: navrhuje vytvořit rejstřík místních firem a podnikatelů pro potřeby obce při případném zadávání prací.

- ing.Derner: v některých částech Všestar není rozumět veřejnému rozhlasu a navrhuje projednat s dodavatelem možnost případných úprav v osazení ozvučných míst.

- ing.Derner: na základě upozorněními p.Čukata připomíná slib instalace veřejného osvětlení u bytovek čp.4 a čp.5.

starosta: instalace veřejného osvětlení v této části obce byla podmíněna vedením splaškové kanalizace, která se projektově připravuje. V současné době ještě přibyl problém v souvislosti s prodejem pozemků, přes které by vedlo připojení veřejného osvětlení. Možnosti řešení pozemkových záležitostí bude projednáno.

- ing.Derner: na minulém zasedání ZO bylo mimo zápis předjednáno proplacení faktury za dopravu ZUŠ z Police nad Metují na Tříkrálový koncert, který se uskutečnil 8.ledna v kostele Nejsvětější trojice ve Všestarech. Faktura je připravena ve výši 3.365,- Kč.

- p.Novák: jak často se vyvážejí ve Všestarech odpadkové koše.

starosta: zpravidla 1x týdně nebo dle aktuální potřeby. Dále budou zakoupeny další kusy a doplněny na frekventované úseky v obci.

- MUDr.Kovalská: v jakém stavu je žádost p.Legnera o povolení ke skácení stromů v jeho zahradě a stromu, který je vedle pomníčku vedle jeho plotu.

starosta: v žádosti byly uvedeny ovocné stromy, na které se povolení ke skácení nevydává a strom (Bříza), který roste vedle pomníčku a ohrožuje nemovitost p.Legnera je zahrnut mezi stromy, které se budou v letošním (jaro 2005) vegetačním klidu kácet. Mimo tuto břízu to bude 1 ks lípy a 2 ks smrku ve Bříze a 2 ks smrku v Rosnicích.

 

9) usnesení:

 

zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-         jednání komise s UHK.

 

zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-         rozpočtové opatření Královéhradeckého kraje na rok 2004 č.2097, kterým

      zvýšil náš rozpočet o částku 42.600,- Kč s účelovým určením na úhradu výdajů   

      souvisejících s konáním voleb do krajských zastupitelstev a do 1/3 Senátu 

      Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 5. a 6.listopadu 2004.

-         rozpočet obce na rok 2005 jako vyrovnaný ve výši 20.258,- tis.Kč.

-         společnost COLAS CZ a.s., kterou doporučila výběrová komise ZO jako dodavatele díla „Přechod pro chodce na Lípě“ za nabídkovou částku 698.861,- Kč.

-         zakoupení 7 ks pracovních oděvů pro SDH Lípa .

-         úpravu vstupného do zařízení obce následovně:

                             do sauny dospělí za 60,- Kč a děti do 15 let za 20,- Kč

                             do bazénu dospělí za 25,- Kč a děti do 15 let za 15,- Kč

-         úhradu faktury za dopravu účinkujících na Tříkrálový koncert ve výši 3.365,- Kč.

 

zastupitelstvo obce ukládá:

 

-         starostovi: pokračovat v jednání s majiteli nemovitostí čp.72 – 81 ve Bříze ohledně podmínek provozování vodního hospodářství.

-         starostovi: zadat zpracování projektové dokumentace

                                          na úpravu parkoviště u vjezdu do areálu krytého bazénu.

                                          na prodloužení vodovodu v Rozběřicích

                                          na úpravu hasičské zbrojnice na Chlumu   

-         starostovi: pověřit euromanažerku zjištěním možností finanční podpory projektu „Informační centrum“ se zázemím Archeologického centra

-         komisi pro jednání s UHK: dále jednat o zázemí Archeologického centra v souvislosti s Informačním centrem

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018