Usnesení ze dne 2. 12. 2009

(místo konání: zasedací místnost OÚ Všestary)  

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 283/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 2. 12. 2009. 
Hlasování o usnesení č. 283/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 284/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 2. 12. 2009 návrhovou komisi ve složení Ing. Martin Lučický a Ing. Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 284/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 285/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 2. 12. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Štefanku a p. Josefa Macháčka.
Hlasování o usnesení č. 285/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 286/2009: ZO souhlasí s přijetím účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2009 v úhrnné výši 33.767,- Kč poskytnuté Královéhradeckým krajem a pověřuje starostku uzavřením smlouvy s Královéhradeckým krajem o poskytnutí dotace č. RR/2009/097-SDH/MV/3.
Hlasování o usnesení č. 286/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
  
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 287/2009: ZO souhlasí s přijetím dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje z dotačního titulu Dt 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti ve výši 135.000,- Kč a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem. Investiční náklady jsou 437.519,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 287/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 288/2009: ZO souhlasí s dokončením změny č.2 ÚPO v rozsahu Návrhu změny č.2 ÚPO Všestary tak, jak byla schválena usnesením 12/2008 a 108/2008 a současně není podmínkou pro dokončení změny odkoupení pozemku označeného podle změny č.1 ÚPO jako lokalita OV2. V případě neprůchodnosti vydání změny č.2 ZO schvaluje zapracování změny do nového územního plánu na půdorysu návrhu změny č. 2 pro parcelu č. 316/15 v katastrálním území Všestary.
Hlasování o usnesení č. 288/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 289/2009: ZO schvaluje pracovní tým ve složení p. Josef Macháček, Ing. Michal Derner, Ing. Božena Skořepová a Ing. Pavel Šandera, který dojedná dohodu s Ing. Capouškem o naplnění usnesení č. 288/2009 v termínu do 17. 12. 2009.: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Hlasování o usnesení č. 289/2009

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018