Usnesení ze dne 19.09.2013

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 19. 09. 2013 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 88/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 19.09.2013

Hlasování o usnesení č. 88/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 89/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.09.2013 návrhovou komisi ve složení Ing. Svoboda, Ing. Derner

Hlasování o usnesení č. 89/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 90/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.09.2013  jako ověřovatele zápisu pan Macháček, pan Vecek

Hlasování o usnesení č.  90/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 91/2013: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy č. 12114653 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí ze dne 22.08.2013 a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č.  91/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 92/2013: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouva č.: IV-12-2008063/VB/2, kterou se zřídí věcné břemeno na pozemku 330/7 v k.ú. Lípa u Hradce Králové pro p.č. 3/2, Hejnová, přípojka nn. 

Hlasování o usnesení č. 92/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 93/2013: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy o poskytnutí dotace na výdaje spojené s opravou hřbitovní zdi chlumského hřbitova na Lípě a pověřuje starostku poděkovat obci Střezetice za projev solidarity a dále jí pověřuje podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení č.  93/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 94/2013: Zastupitelstvo obce Všestary neposkytne finanční prostředky na opravu objektu č. p. 17 ve Smiřicích na základě žádosti ze dne 5.8.2013, doručené 6.8.2013

Hlasování o usnesení č.  94/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 95/2013: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem pozemků v majetku obce p.p.č.  267/34 o výměře 1138 m2, p.p.č. 275/1 o výměře 16735 m2 v katastrálním území Lípa u Hradce Králové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. 

Hlasování o usnesení č. 95/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 96/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, č. 8.

Hlasování o usnesení č. 96/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 97/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí rady obce o podání žádosti  „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“ v Operačním programu Životní prostředí, výzva č. 50 OPŽP.

Hlasování o usnesení č. 97/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 98/2013: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu části místní komunikace v místní části Rosnice situované na části p.p. 567/1 v k.ú. Rosnice  a části komunikace v místní části Lípa na části p.p. 321 v k.ú. Lípa /po kamennou cestu od č.p. 1 k silnici první třídy I/35, jejíž zachování je podmínkou žádosti/.

Hlasování o usnesení č. 98/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 99/2013:

1.      ZO pověřuje investiční výbor vypracovat zadávací podmínky pro výběrové řízení na opravu obecních cest v k.ú. Rosnice a k.ú. Lípa.

2.      ZO zmocňuje radu obce k určení vítězné firmy vzešlé z výběrového řízení a zmocňuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou vzešlou z výběrového řízení

Hlasování o usnesení č. 99/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 100/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o právu provést stavbu pro „Stavba chodníku v obci Lípa“ na části p.p. 329/48 a st. p. č. 13 vše v katastrálním území Lípa u Hradce Králové a pověřuje starostku jejím podpisem.

 Hlasování o usnesení č. 100/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 101/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur:

·         Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Křenova 438/3, 160 00 Praha 6 -  zpracování a podání projektové žádosti o dotaci „Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Všestary“, částka 82.280,- Kč,

·         Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Křenova 438/3, 160 00 Praha 6 -  zpracování a podání projektové žádosti o dotaci „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 72.600,- Kč,

·         Zahrady pro radost s.r.o., IČ: 28816498, Blešno 12, 503 46 Blešno – inventarizace a hodnocení dřevin, částka 23.901,- Kč,

·         M-STAV HK s.r.o., IČ: 260 03 589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem – výkon inženýrských činnosti při realizaci díla „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum, částka 31.194,- Kč,

·         ateliér BOŘKE HK., IČ: 13204963, Za Škodovkou 507, 500 04 Hradec Králové 4 -  zaměření stávajícího stavu objektu čp. 2 ve Všestarech „1. stupeň ZŠ“, částka: 68.195,60 Kč,

·         M-STAV HK s.r.o., IČ: 260 03 589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem – stavební práce „Oprava západní části hřbitovní zdi na Chlumu“ 1, částka 262.660,- Kč,

·         PEMALes s.v.č.., IČ: 73665754, Maixnerova 526, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – posudek vzrostlé stromové zeleně Chlum, částka 6.180,68 Kč,

·         STAVORECYKLA s.r.o., IČ: 28776411, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“ neuznatelné náklady, částka 199.075,- Kč,

·         REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení izolace obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti“, částka 510.332,- Kč,

·         STAVORECYKLA s.r.o., IČ: 28776411, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“ uznatelné náklady, částka 597.122,- Kč,

·         Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromontážní práce na budově 1. stupně ZŠ ve Všestarech, částka 64.372,- Kč,

·         REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení izolace obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti“, částka 509.946,- Kč,

·         M-STAV HK s.r.o., IČ: 260 03 589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem – výkon inženýrských činnosti při realizaci díla „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum, částka 37.534,- Kč,

·         M-STAV HK s.r.o., IČ: 260 03 589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem – stavební práce „Oprava západní části hřbitovní zdi na Chlumu“ 1, částka 161.435,- Kč,

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, projektová dokumentace pro provedení stavby na akci „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OÚ VŠESTARY“, částka 30.250,- Kč,

·         Josef Máslo, IČ: 612248802, Pobřežní 55/22, 503 01 Hradec Králové – kácení 2 ks Lip na Chlumu, částka: 27.165,- Kč.

·         STAVORECYKLA s.r.o., IČ: 28776411, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“ uznatelné náklady, částka 804.636,- Kč,

·         František Otčenáš, IČ: 12974579, Bříza čp. 30, 503 12 Všestary -  natěračské práce – obecní dům čp.54-Bříza, částka 12.541,- Kč,

Hlasování o usnesení č. 101/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 102/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

·         SDH Rozběřice částku 6.300,- Kč, jako příspěvek na uspořádání dětského dne, který se konal 24.8.2013.

·         Nohejbal klub Bříza částku 2.920,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s uspořádáním turnaje v nohejbalu ve Bříze, který se bude konat 28.9.2013

Hlasování o usnesení č. 102/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 103/2013: Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce ve spolupráci s finančním výborem přípravou rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2017.  

Hlasování o usnesení č. 103/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018