Usnesení ze dne 19.05.2005

Zápis

 

ze zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y 

konaného dne 19.5.2005 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Všestary.

 

    přítomni: Černý František, Geltner Vojtěch, Macháček Josef ml., Macháček Josef st.,           

                    Macháček Pavel, Mareš Josef, Matějovský Josef,

                    Pešek Josef,  Polívka František, ing.Šandera Pavel, Vecek Přemysl               

                   

   omluveni: ing.Derner Michal, Klinger Petr, MUDr.Kovalská Renata, Novák Stanislav

 

         hosté:  za OV Bříza - Václavík Josef

                    za OV Lípa - Dvořák Radoslav

                    za OV Rozběřice - Kačer Pavel, Lučický Martin

                   

Program:

1)      Zahájení

2)      kontrola usnesení

3)      smlouva o spolupráci

4)      prodej vozidla

5)      žádost o příspěvek na TT Víkend

6)      vstup strategického partnera do společnosti VAK

7)      různé

8)      usnesení

9)      závěr

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

1) veřejné zasedání ZO obce zahájil Josef Macháček ml. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné.

Zapisovatel (Josef Mareš) a člen návrhové komise (Josef Macháček st.), byli zvoleni na ustavujícím zasedání  ZO dne 14.11.2002. Ověřovatelé zápisů (MUDr.Renata Kovalská a Josef Pešek) byli zvoleni také na ustavujícím zasedání ZO dne 14.11.2002. Vzhledem k omluvené nepřítomnosti MUDr.Renaty Kovalské je druhým ověřovatelem zápisu z dnešního jednání Josef Matějovský, který byl jako další ověřovatel zvolen ZO dne 21.10.2004.

 Zápis ze zasedání ZO ze dne 21.4.2005 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu ZO 

Všestary a nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Dále byl přednesen program jednání ZO.             

 

Hlasování o navrhovaném programu jednání:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

ZO schválilo předložený program pro své jednání.

 

2) kontrola usnesení:

       starostovi: připravit podklady pro financování infrastruktur pro lokality určené k zástavbě         

                         rodinnými nebo bytovými domy

o vyjádření ke způsobu financování výstavby infrastruktur byli požádání : Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s. (dále jen VAK), Východočeská plynárenská, a.s. (dále jen VČP), a Východočeská energetika, a.s.(dále jen VČE) Další podrobnosti v bodě č.3 dnešního jednání.

       starostovi: zaslat dopis firmě BauerInteriér ohledně spalování nevhodných materiálů.

Dopis byl odeslán, ale vzhledem k ukončení topné sezóny nelze stanovit jeho podíl na čistotě ovzduší ve Všestarech.

 

3) na minulém zasedání ZO byla řešena otázka spojená s rozvojem distribučních sítí (voda, plyn, elektřina a kanalizace) v lokalitách, kde je dle ÚPO plánována výstavba rodinných domů kolem stávajících komunikací, a kde se jedná většinou o doplnění chybějící rozvodů. Jedná se o následující lokality:

              -     Rosnice směrem na Břízu pro 3 rodinné domy (voda, plyn a povrchová  

                     kanalizace)

              -     Rosnice směrem do Všestar pro bytový dům (14-16 bytů) a cca 17 rodinných  

                    domů (elektřina, povrchová kanalizace a částečně plyn)

-          Všestary směrem na Střezetice pro cca 4 rodinné domy (voda, plyn a povrchová 

       kanalizace)

-          Rozběřice směrem na Hejcmanku pro 5 rodinných domů a provozovnu (vodovod a část povrchové kanalizace)

-          Lípa směrem na Čistěves pro cca 5 rodinných domů (povrchová kanalizace)

Ve věci financování rozvoje infrastruktur byli osloveni dodavatelé energií tak, jak bylo uvedeno v bodě č.2 dnešního jednání. Z uvedených dodavatelů se vyjádřil VČE, které se na rozvoji distribuční sítě podílí úhradou 40% nákladů a VČP, která nabízí dvě možnosti financování. Buď je investorem obec, která po zkolaudování plynárenské zařízení odprodá VČP, nebo je investorem VČP a obec bude přispívající organizací. V obou případech podíl VČP činí částka ve výši DPH z ceny realizovaného díla

V případě podílu obce na rozvoji sítí připadají v úvahu tři možnosti, které jsou:

-          obec se na rozvoji sítí podílí částečně se spoluúčastí stavebníků

-          obec se na rozvoji sítí nepodílí vůbec

-          obec zajišťuje rozvoj sítí plně ze svého rozpočtu

 

Hlasování o financování rozvoje páteřních sítí s částečnou spoluúčastí stavebníků:

                                                   pro .................................  9

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 2

 

ZO schválilo financování rozvoje páteřních sítí za spoluúčasti dotčených stavebníků.

 

Smlouvu o spolupráci (obec/ing.Mizera), která byla předložena na minulém zasedání ZO navrhuje ZO projednat až po stanovení výše spoluúčasti stavebníků na rozvoji páteřních sítí. Výše spoluúčasti bude projednána na příštím zasedání ZO.

 

4) p.Luděk Vorel jako znalec pro základní obor ekonomika – odvětví ceny odhady strojů, motorových vozidel, zemědělských strojů a dílenských zařízení zpracoval pro potřeby obce znalecký posudek na stanovení odhadní ceny speciálního automobilu KAROSA ASC 25 – RTHP byla odhadcem stanovena na 34.999,- Kč, který používá hasičská jednotka na Chlumu a který bude v rámci obnovy požární techniky JPO III. nahrazen vozidlem LIAZ 101. ZO navrhuje zahájit jednání se zájemci o koupi automobilu s cenou 40.000,- Kč.

5) společnost DELTAX CZ předložila žádost o příspěvek ve výši 15.000,- Kč na uspořádání TT Víkendu, který proběhl 7. a 8.května. Mimo finanční podporu požádala společnost o osvobození od poplatku za využívání veřejného prostranství (Obecně závazná vyhláška č.3/2004 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství, čl.4 ods.3) a zapůjčení zasedací místnosti OÚ Všestary. V minulých letech byl poskytnut příspěvek na konání této akce vždy ve výši 10.000,- Kč.

 

 Hlasování o finanční podpoře TT Víkendu ve výši 10.000,- Kč:

                                                   pro .................................10

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 1

 

ZO schválilo příspěvek na TT Víkend ve výši 10.000,- Kč.

 

6) společnost VAK svolává dne 22.6.2005 Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Představenstvo zařadilo na program jednání:

- schválení smlouvy o prodeji části podniku

- schválení smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury

Provozní model společnosti VAK HK a.s.:

-         bude prodán movitý provozní majetek (osobní a nákladní auta, rypadla, čistící kanalizační auty, nářadí, …) cca180 mil.Kč.

-          vodárenský infrastruktura (vodovody a kanalizace, ČOV, čerpačky, úpravny vod, …) a nemovitosti (budovy, dílny, garáže, klady, …) si ponechá a na dobu 30 let je pronajme vítězi poptávkového řízení. Nájemné zajistí dostatek zdrojů na rozvoj vodohospodářské sítě a investiční výstavbu.

Jako delegáta navrhuje ZO starostu obce a v otázce vstupu strategického partnera tento vstup nepodpořit.

 

7) různé:

- starosta: se společností ON-OK Libina – ing.Karel Ondráček byla sepsána smlouva o provedení veřejnoprávní kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ (10.000,- Kč) a o provedení interního auditu v účetnictví obce (18.000,- Kč) jako další opatření k odstranění výhrad uvedených ve zprávě kontroly hospodaření obce. Činnost bude zahájena 1.6. kdy bude proveden interní audit obce a veřejnoprávní kontrola příspěvkové organizace obce.

 

- starosta: v projektu Kanalizace Všestary byla nalezena snad poslední varianta přivaděče do HK a to starými polními cestami okolo Rosnic a Všestar. Přesto, že se tato varianta zdánlivě jeví jako nevýhodná schovává v sobě již přípravu řešení kanalizace, jak v Rosnicích, tak i ve Bříze. Z majetkoprávních vztahů začne ihned ověřovat na základě mandátní smlouvy VAK. ZO navrhuje: vzhledem ke komplikacím se samotným řešením přivaděče ověřit možnost návratu k variantě lokálních ČOV, která se z ekonomického hlediska jeví jako nejvýhodnější.

 

- starosta: na projekt na dovybavení veřejného sportoviště u ZŠ Všestary jsme obdrželi podporu od Královéhradeckého kraje ve výši 25.000,- Kč (rozpočet v žádosti byl 36.254,- Kč). Dodavatelem zařízení bude společnost V-SPORT. Dále navrhuje dovybavení sportoviště v dalších místních částech obce, a to následovně:

           - Bříza: tyče pro nohejbal a volejbal (9.330,- Kč)

           - Rosnice: tyče pro nohejbal a volejbal, branky na malou kopanou (26.910,- Kč)

           - Rozběřice: branky na malou kopanou (17.580,- Kč)

           - Chlum: po provedení zemních prací tyče pro nohejbal a volejbal, branky na malou

              kopanou (26.910,- Kč)

     - Lípa: jako sponzorský dar budou dodány branky na malou kopanou

 

- starosta: je připravena změna způsobu likvidace odpadů u veřejných pohřebišť. Stávající kontejnery budou odprodány ZD za cenu 5.000,- Kč/ks a budou nahrazeny kontejnery BOBR 110 l po dvou kusech u každého pohřebiště za celkovou cenu 26.180,- Kč. Výsyp kontejnerů bude prováděn vždy po upozornění a za 283,- Kč za 1 výsyp. Dále budou u veřejných pohřebišť nainstalovány již vyrobené informační desky.

 

- starosta: ve sběru nebezpečného odpadu, který se uskutečnil 30.4. skončilo celkem 5.902,- kg odpadů. Za jejich likvidaci bylo vyfakturováno 51.293,50 Kč. Bohužel v Rozběřicích a na Chlumu si občané připravený svoz spletly s vývozem na skládku, takže v obou obcích zůstaly záležitosti, které nespadaly do kategorie sváženého nebezpečného odpadu. Pro příště by i v těchto místních částech mělo platit, že si každý svůj nebezpečný odpad předá osobně.

 

- starosta: letošní čarodějnice na Chlumu proběhly bez jakýchkoliv incidentů a popeliště bylo uklizeno ve středu 18.5. Konání této akce a zodpovědnost za složení ohniště vzal na svá bedra provozovatel hostince „U polních myslivců“ p.Lukáš Rus samozřejmě se souhlasem majitele pozemku. Technický dozor při samotném pálení ohně provedlo hasičské družstvo z Chlumu.

 

- starosta: SDH Rozběřice předložilo žádost o příspěvek ve výši 5.000,- Kč na letní soustředění mladých hasičů, které se již stalo pravidelnou součástí prázdnin nejenom dětí z Rozběřic. Vzhledem k tomu, že další náklady spojené s pořádáním tohoto soustředění jsou hrazeny především z pokladny SDH navrhl starosta příspěvek zvýšit na 10.000,- Kč.

 

Hlasování o příspěvku pro SDH Rozběřice ve výši 10.000,- Kč na uspořádání letního soustředění mladých hasičů:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

ZO schválilo příspěvek pro SDH Rozběřice ve výši 10.000,- Kč na uspořádání letního soustředění mladých hasičů.

 

- p.Dvořák: předložil rozpočet na konání oslav 120.výročí založení SDH na Lípě ve výši 27.000,- Kč, s jediným předpokládaným příspěvkem, a to od obce ve výší 20.000,- Kč.

starosta: vzhledem k příspěvkům, které byly poskytnuty ostatním sborům na konání výročních oslav navrhuje příspěvek ve výši 10.000,- Kč s tím, že je nutno hledat i jiné zdroje, které mají vazbu na samotnou místní část, tedy na Lípu stejně jako byly využity i v dalších sborech.

p.Matějovský: navrhuje vzhledem připomínanému výročí příspěvek ve výši 12.000,- Kč.

 

Hlasování o příspěvku pro SDH Lípa ve výši 12.000,- Kč na pořádání oslav 120.výročí založení SDH na Lípě:

                                                   pro .................................10

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 1

 

ZO schválilo příspěvek pro SDH Lípa ve výši 12.000,- Kč na přípravu oslav 120.výročí založení sboru.

- p.Kačer: upozorňuje na protékající vodu po opravě stavidla a hráze rybníka v Rozběřicích.

starosta: odstranění závady již bylo konzultováno a návrhy budou v rámci reklamace projednány s dodavatelem.

 

- p.Mareš: upozornil na nesvítící bod veřejného osvětlení ve Všestarech

starosta: na základě občasné kontroly všech osvětlovacích bodů, kterou provádí bude provedeno odstranění zjištěných závad.

 

8) usnesení:

 

zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-         znalecký posudek na odhadní cenu speciálního automobilu KAROSA ASC 25 – RTHP ve výši 34.999,- Kč

-         stav prací na projektu „Kanalizace Všestary“

 

zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-     rozvoj chybějících páteřních distribučních sítí v lokalitách Rosnice směrem na  

      Břízu pro 3 rodinné domy, Rosnice směrem do Všestar pro bytový dům (14-16  

      bytů) a cca 17 rodinných domů, Všestary směrem na Střezetice pro cca 4 rodinné  

      domy, Rozběřice směrem na Hejcmanku pro 5 rodinných domů a provozovnu a  

      pro cca 5 rodinných domů na Lípě směrem na  Čistěves.

            -    příspěvek společnosti DELTAX CZ na 6.mezinárodní setkání přátel modelové 

                  železnice „TT Víkend“ ve výši 10.000,- Kč.

            -    p.Josefa Macháčka, starostu obce Všestary, delegátem obce na jednání řádné valné  

                  hromady společnosti VAK HK, a.s. konané dne 22.6.2005 v sídle Krajského úřadu 

                  Královéhradeckého kraje.            

-         smlouvu s ON-OK Libina – ing.Karel Ondráček, na  provádění veřejnoprávních kontrol a interního auditu

-         zrealizování projektu „Dovybavení veřejných sportovišť“, který byl podpořen Královéhradeckým krajem.

            -    dovybavení sportovišť v místních částech:

                                           - Bříza: tyče pro nohejbal a volejbal

                                           - Rosnice: tyče pro nohejbal a volejbal, branky na malou kopanou            

                                           - Rozběřice: branky na malou kopanou

                                           - Chlum: po provedení zemních prací stejně jako v Rosnicích

-         změnu systému sběru odpadu na veřejných pohřebištích, kdy jeho likvidací bude smluvně pověřena společnost RUND

-         příspěvek pro SDH Rozběřice ve výši 10.000,- Kč na uspořádání letního soustředění mladých hasičů.

-         příspěvek pro SDH Lípa ve výši 12.000,- Kč na pořádání oslav 120.výročí založení SDH na Lípě

 

zastupitelstvo obce ukládá:

 

-         starostovi: jako delegátovi obce hlasovat na valné hromadě společnosti VAK HK, a.s., proti schválení Smlouvy o prodeji části podniku (provozní části), schválení o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury a s tím spojené smluvní dokumentace

-         starostovi: zahájit jednání o prodeji speciálního automobilu KAROSA ASC 25 – RTHP za cenu 40.000,- Kč

 

Hlasování o schválení návrhu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.5.2005:

                                                   pro .................................11

                                             proti ................................ 0

                                             zdržel se hlasování ........... 0

 

ZO schválilo usnesení ze svého zasedání.

 

9) zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v zasedací místnosti OÚ Všestary, bylo ukončeno ve 21.15 hod.

 

 

 

           zapsal: Josef Mareš

   oveřovatelé: Josef Pešek

                      Josef Matějovský

        starosta: Josef Macháček ml.

místostarosta: Josef Macháček st.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018