Usnesení ze dne 19.04.2007

č.81/2007: ZO schvaluje námitky vznesené proti zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 15.3.2007.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č.82/2007: ZO navrhnutý program jednání zasedání zastupitelstva obce včetně návrhů na doplnění.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č.83/2007: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 19.4.2007 p.Josefa Peška a p.Josefa Štefanku jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

č.84/2007: ZO pověřuje Investiční komisi otevřením a vyhodnocením předložených nabídek a pověřuje radu obce schválením dodavatele na zpracování projektové dokumentace na modernizaci budovy II.stupně ZŠ Všestary.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č.85/2007: ZO přijímá podané vysvětlení ředitele příspěvkové organizace Základní a mateřská škola, Všestary, k rozpočtu organizace na rok 2007.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č.86/2007: ZO pověřuje radu obce případným rozhodnutím o uzavření pojištění proti trvalým následkům na základě předloženého návrhu ředitele ZŠ.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č.87/2007: ZO ukládá účetní obce, ing.Skořepové a řediteli ZŠ zpracováním přílohy k darovací smlouvě, kterou se daruje movitý majetek obce příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Všestary.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

č.88/2007: ZO ukládá starostovi zajistit nabídku na opravu zvoničky v Rozběřicích.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

č.89/2007: ZO schvaluje zařazení úpravy návsi v Rozběřicích do rámcového plánu práce na volební období 2006-2010, který byl schválen usnesením č.20/2006.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č.90/2007: ZO pověřuje starostu obce a ing.Šanderu přípravou návrhu na doplnění veřejného osvětlení v místních částech obce Všestary.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.
č. 91/2007: ZO schvaluje úhradu neinvestičních nákladů na žáky Základní a Mateřské školy, Nechanice ve výši 4.900,- Kč na rok 2007, které budou uhrazeny městu Nechanice, jejímu zřizovateli.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č. 92/2007: ZO deleguje p.Josefa Macháčka, starostu obce na jednání Řádné Valné hromady VAK a.s., která se bude konat 6.6.2007.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č. 93/2007: ZO určuje p.Josefa Macháčka, starostu obce jako zastupitele ve věci pořízení Změny č.2 ÚPO Všestary.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č. 94/2007: ZO ukládá určenému zastupiteli spolupracovat s úřadem územního plánování.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 95/2007: ZO odkládá rozhodnutí o uchazeči o zpracování změny č.2 ÚPO Všestary na příští zasedání ZO po předložení doplňujících informací.
Pro 12, proti 1, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 96/2007: ZO ukládá starostovi a ing.Šanderovi doplnit zadávací podmínky na zpracování změny č.2 ÚPO Všestary.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

č. 97/2007: ZO schvaluje dodatek č.2 k SOD se spol.Multiaqua s.r.o. (IČO: 601131111) o navýšení ceny prací na jednostupňovém projektu „Všestary – Kanalizace a ČS“ o částku 19.200,- Kč.
Pro 0, proti 8, zdr.hl. 5 – usnesení bylo zamítnuto.

č. 98/2007: ZO schvaluje podmínky smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na kanalizační přivaděč mezi Obcí Všestary na straně jedné a majiteli pozemku p.č.306/19 v k.ú. Bříza na straně druhé. Podmínky smlouvy jsou stanoveny takto:
a) dohodnuté podmínky věcného břemene budou závazné i pro eventuelního
budoucího nabyvatele stavby a bez jeho souhlasu nebude převod nebo prodej
uskutečněn
b) v případě potřeby bude umožněno napojení na trasu splaškové kanalizace
c) provedení splaškové kanalizace v místech našeho pozemku bude takové, že umožní
bez jejího poškození zemědělskou činnost na pozemcích a to i v ochranném pásmu
d) při jakýchkoliv zásazích na pozemku v souvislosti se splaškovou kanalizací budou
vždy místa poškození neprodleně uvedena do původního stavu nebo bude
provedena úhrada škody na vegetaci
e) kanalizace bude uložena na hraně pozemku p.č. 306/19 nebo na hraně uvažované
obslužné komunikace a našeho pozemku a bude umožněn sjezd ze silnice na
pozemek bez poškození kanalizace
f) jednorázová úhrada za založení věcného břemene je stanovena ve výši 40,- Kč/mb a
skutečná délka věcného břemene bude stanovena už po geodetickém zaměření
g) splašková kanalizace neovlivní zavlažovací systém
h) po realizaci stavby nedojde ke zhoršení bonity zemědělské půdy
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č. 99/2007: ZO pověřuje radu obce výběrem firem pro oslovení na podání nabídky na realizaci díla „Všestary – Bříza, oprava návsi“.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

č. 100/2007: ZO schvaluje úhradu faktur za provedené práce při údržbě veřejné zeleně v celkové výši 282.677,- Kč.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č. 101/2007: ZO schvaluje smlouvu č. IV-12-2002725/VB/01 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na kabelové vedení NN uložené v pozemku p.č. 302 v k.ú. Lípa mezi obcí Všestary na straně jedné a ČEZ Distribuce a.s. (IČ: 27232425) na straně druhé.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 102/2007: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na částečnou dotaci provozu domu pro těhotné ženy O.p.s.Dlaň životu (IČO: 26806541) se sídlem v Moravské Ostravě.
Pro 1, proti 10, zdr.hl. 2 – usnesení bylo zamítnuto.

č. 103/2007: ZO schvaluje úhradu faktury za provedené zemní práce v rámci akce „Transfer roubené školy do Podorlického skanzenu v Krňovicích“, ve výši 18.875,8 Kč.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

č. 104/2007: ZO schvaluje úhradu faktury za provedené zemní práce na pozemcích p.č.150/15 a 322 v k.ú.Lípa ve výši 19.492,2 Kč.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 105/2007: ZO souhlasí s umístěním dřevěné pergoly v majetku p.Martina Dubického na pozemku p.č.73 v k.ú.Všestary , který je majetkem obce.
Pro 6, proti 0, zdr.hl. 6 – usnesení nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 106/2007: ZO schvaluje provedení výměny vozidla Praga RN AS 16, které je v užívání jednotky SDH Rosnice za vozidlo ARO 2400 na zajištění mobilnosti uvedené jednotky..
Pro 10, proti 2, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 10
č. 107/2007: ZO schvaluje příspěvek KVH Nový Bydžov (IČO: 27054993) na uspořádání 2. ročníku vzpomínkového tažení ve výši 7.000,- Kč.
Pro 4, proti 1, zdr.hl. 5 – usnesení nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 10
č. 108/2007: ZO schvaluje příspěvek KVH Nový Bydžov (IČO: 27054993) na uspořádání 2. ročníku vzpomínkového tažení ve výši 5.000,- Kč.
Pro 4, proti 1, zdr.hl. 5 – usnesení nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 109/2007: ZO schvaluje příspěvek KVH Nový Bydžov (IČO: 27054993) na uspořádání 2. ročníku vzpomínkového tažení ve výši 10.000,- Kč.
Pro 8, proti 2, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 110/2007: ZO schvaluje neposkytnutí příspěvku spol.Deltax CZ s.r.o. (IČO: 25253310) na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem parní lokomotivy na trati Hradec Králové - Všestary v rámci 8.ročníku TT víkendu.
Pro 7, proti 0, zdr.hl. 5 – usnesení bylo zamítnuto.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 111/2007: ZO schvaluje příspěvek spol.Deltax CZ s.r.o. (IČO: 25253310) na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem parní lokomotivy na trati Hradec Králové - Všestary v rámci 8.ročníku TT víkendu ve výši 5.000,- Kč.
Pro 5, proti 3, zdr.hl. 4 – usnesení nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 112/2007: ZO schvaluje příspěvek spol.Deltax CZ s.r.o. (IČO: 25253310) na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem parní lokomotivy na trati Hradec Králové - Všestary v rámci 8.ročníku TT víkendu ve výši 30.000,- Kč.
Pro 0, proti 11, zdr.hl. 1 – usnesení nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 113/2007: ZO schvaluje příspěvek spol.Deltax CZ s.r.o. (IČO: 25253310) na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem parní lokomotivy na trati Hradec Králové - Všestary v rámci 8.ročníku TT víkendu formou technické pomoci.
Pro 11, proti 1, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 114/2007: ZO deleguje ing.Pavla Šanderu, p.Josefa Peška a p.Josefa Štefanku na zasedání Valné hromady svazku obcí „Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“.
Pro 8, proti 0, zdr.hl. 4 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 115/2007: ZO schvaluje úhradu faktur za dodávku a montáž dětských hřišť v místních částech Chlum, Rosnice, Rozběřice a pružinových houpadel do obou MŠ v celkové výši 151.852,- Kč.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018