Usnesení ze dne 19.03.2015

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 19. 3. 2015 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 35/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.3.2015 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a Ladislava Rezková.

Hlasování o usnesení č.  35/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 2 bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 36/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.3.2015 jako ověřovatele zápisu MUDr. Michal Kovalský a Ing. Petr Pleschinger.

 

Hlasování o usnesení č.  36/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 2bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 37/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 19.3.2015

Hlasování o usnesení č.  37/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 38/2015: Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením pouličních lamp na pozemku p.č. 363/2 v k.ú. Všestary na veřejné osvětlení po předložení platné revizní zprávy a souhlasí s jeho provozováním (tzn. úhradou el. energie a výměnou světelných zdrojů) obcí.

Hlasování o usnesení č. 38/2015: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 39/2015: ZO bere na vědomí rozdělení žádosti o dotaci  z OP Životní prostředí - Prioritní osa 4 – Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady na 2 projekty.

Hlasování o usnesení č.  39/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 40/2015: ZO souhlasí s připomínkami k rozpracované územní studii na rozvojové plochy V-Z7, V-Z8 v částech „doprava, odvodnění a kabelové rozvody“, které zpracoval investiční výbor a žádá jejich zapracování do konečné verze územní studie.

Hlasování o usnesení č. 40/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 1 bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 41/2015: ZO souhlasí s pořízením pozemkových úprav ve všech svých katastrálních územích:  Bříza u Všestar, Lípa u Hradce Králové, Chlum u Hradce Králové, Rosnice u Všestar, Rozběřice a Všestary.

Hlasování o usnesení č. 41/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 2bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 42/2015: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku podle přiloženého nákresu v katastrální mapě  pozemkové parcely č. 281/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Bříza u Všestar za cenu v místě obvyklou a za podmínky přístupu pronajímatele k údržbě dešťové kanalizace v tomto pozemku na základě ohlášení a za podmínky, že v případě, že bude pozemek zaplocen, bude plot na náklady nájemce odstraněn (případně znovu instalován).

Hlasování o usnesení č. 42/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 2bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 43/2015: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku pod autobusovou zastávkou v místní části Lípa (pozemek p.č. 329/48, kú. Lípa u Hradce Králové) na Obec Všestary a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení č. 43/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 44/2015 ZO pověřuje finanční výbor provedením kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Všestary za rok 2013.

Hlasování o usnesení č. 44/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 45/2015: ZO Všestary bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2015

Hlasování o usnesení č. 45/2015: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 46/2015: ZO bere na vědomí aktuální výpočet rozdělení všestarským neziskovkám pro rok 2015.

Hlasování o usnesení č. 46/2015: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 47/2015: ZO schvaluje následující příspěvky z programu Všestarské neziskovky:

·         SDH Chlum celkovou částku 6.500,- Kč, jako příspěvek na pronájem sálu, ceny pro děti a hudbu při maškarním karnevalu,

·         SDH Všestary celkovou částku 1.418,- Kč, jako příspěvek na OSA za užití hudebního díla k tanci při pořádání Hasičského plesu dne 7.2.2015.

Hlasování o usnesení č. 47/2015: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 48/2015: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

 • Oblastní spolek Červeného kříže Hradec Králové, IČ: 75060183, Mostecká 290/3, 500 03 Hradec Králové – doškolení „první pomoc“ SDH Chlum, částka: 3.200,- Kč,
 • Ing. Jiří Roušavý, IČ: 01258982, Milady Horákové 1066, 500 06 Hradec Králové 6 – zpracování podkladů pro daňové přiznání za rok 2014, částka: 9.650,- Kč,
 • Ing. Jiří Roušavý, IČ: 01258982, Milady Horákové 1066, 500 06 Hradec Králové 6 – konzultační služby – problematika uplatňování DPH, částka: 3.650,- Kč,
 • Radek Hak, IČ: 65722256, Jungmannova 1504, 500 02 Hradec Králové – oprava řídící jednotky vzduchotechniky – bazén, částka: 15.609,- Kč,
 • BSP consulting s.r.o., IČ: 27724221, Křižíkova 70, 612 00 Brno – školení BOZP, výšky, m. pila,…, částka: 6.274,- Kč,
 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – patníky na Lípě – výjezd z obecní komunikace na I/35, částka: 1.208,- Kč,
 • ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČ: 25945408, Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim – autobus do divadla Mladá Boleslav, částka: 5.817,68 Kč,
 • AZ PARK, s.r.o., IČ: 26013304, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové – uložení zeminy a suti, částka: 34.507,- Kč,
 • Rejmánek Libor – zemní a výkopové práce, IČ: 67491481, Všestary 166, 503 12 Všestary – výkopové a zemní práce v obci Všestary, částka: 26.000,- Kč,
 • Bělina Petr, IČ: 44446560, Sadová 62, 503 15 Nechanice – doprava materiálu „odvoz zeminy a suti“, částka: 19.333,38 Kč,
 • TRIKER, a.s. – maloobchod. prodejna Hořická, IČ: 00269760, Pražská 45/174, 500 04 Hradec Králové – Kukleny – toaleta klubovna SDH Rosnice, částka: 2.901,- Kč,
 • Josef Kremz-Opr.silničních vozidel, IČ: 42251265, Librantice 98, 503 46 Třebechovice p. O. – oprava hasičského auta JSDHO Chlum, částka: 7.800,- Kč,
 • KOSMAS s.r.o., IČ: 25710257, Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2 – nákup knih do obecní knihovny, částka: 2.227,- Kč,
 • Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087, Rozběřice 18, 503 12 Všestary – oprava a servis techniky před sezonou, částka: 12.085,- Kč (3.248,- 4.869,- 968,- 294,- 2.706,-).

Hlasování o usnesení č. 48/2015: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019