Usnesení ze dne 19.02.2004

Zápis

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y 

konaného dne 19.02.2004 od 19.00 hod v zasedací místnosti v Rozběřicích

 

 přítomni: Černý František, ing.Derner Michal, Geltner Vojtěch, Klinger Petr,

                 MUDr.Kovalská Renata, Macháček Josef ml., Macháček Josef st.,

                 Macháček Pavel, Mareš Josef, Matějovský Josef, Novák Stanislav, Pešek, Josef,    

                 Polívka František, ing.Šandera Pavel, Vecek Přemysl

 

      hosté: za OV Bříza Václavík  Josef

                 za OV Rozběřice Kačer Pavel a Lučický Martin

                 za OV Lípa Štefanka Josef

                                

Program:

1)      Zahájení

2)      kontrola usnesení

3)      zpráva komise pro výběr dodavatele solárního ohřevu TUV na krytý bazén

4)      různé

5)      usnesení

6)      závěr

.......................................................................................................................................................

 

1)       zasedání zastupitelstva obce zahájil Josef Macháček ml. a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné.

Zapisovatel, návrhová komise a ověřovatelé zápisu byli zvoleni na ustavujícím zasedání  ZO ze dne 14.11.2002.

            Zápis ze zasedání ZO ze dne 23.10.2003 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu      

            ZO Všestary a nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

            Dále byl přednesen program jednání ZO.

     

      Hlasování o navrhovaném programu jednání:

                                                   pro .................................15

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

 

2)      kontrola usnesení:

-         starosta - příprava obecně závazné vyhlášky o volněpobíhajících psech a aktualizace požárního řádu obce: oba dokumenty byly zadány na zpracování a v současné době se zpracovávají

-         starosta – upozornění na nevhodné parkování: po upozornění si dotyční majitelé vozidel upravily parkovací místa mimo vozovku

-         starosta – svolat stanovenou komisi na pracovní jednání o zřizovací listině: v rámci pracovního zasedání ZO, které proběhlo dne 11.2.2004 bylo ZO seznámeno s výhodami a nevýhodami předání majetku obce Základní škole formou správy nebo výpůjčky. Úkol pro svolání jmenované komise trvá.

 

3)      komise pro výběr dodavatele solárního ohřevu TUV v areálu krytého bazénu navrhuje ZO ke schválení z předložených nabídek nabídku fa.JIŘÍ VIK – Tepelná technika, Hradec Králové a pověřuje starostu zahájit jednání ve smyslu snížení ceny dodávky. Starosta informoval přítomné, že k jednání dojde po tel.domluvě dne 23.2.2004.

 

      Hlasování o navrhovaném dodavateli systému solárního ohřevu, fa.Jiří Vik:

                                                   pro .................................14

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ............... 1

 

4)      různé:

-         starosta: po dohodě s fa.RUND bude svoz nebezpečného odpadu zajištěn v měsíci dubnu a výběr poplatku za svoz komunálního odpadu se uskuteční v měsíci červnu. Oboje bude s předstihem avizováno

-         starosta: proběhlo další jednání s dotčenými orgány ve věci přechodu pro chodce v obci Lípa přes komunikaci I.tř./35 (442). Na jednání bylo předloženo pět variant řešení, z kterých byla vybrána varianta č.2, kdy byl přechod řešen pomocí fyzického, prodlouženého středového dělícího ostrůvku, který je umístěn symetricky v ose vozovky včetně příslušného vodorovného a svislého dopravního značení a intenzivního nasvícení. Na uvedené variantě byly zahájeny projektové práce.

-         starosta: ve věci žádosti o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, kteří se nacházejí ve víceúčelové vodní nádrži ve Všestarech bylo zahájeno Ministerstvem životního prostředí správní řízení

-         starosta: vzhledem k novým ustanovením vodního zákona pro povodňovou ochranu byla zahájena příprava Povodňového plánu obce Všestary. Zpracovatel ing.Jan Papež fa.KOORDINACE předložil smlouvu o dílo na částku ve výši 31.500,- Kč. Ke schůzce vlastníků nemovitostí dotčených vodními toky Melounka a Rosnice a zpracovatele dojde dne 24.2.2004 od 19.00 v zasedací místnosti hasičů v suterénu OÚ Všestary.

-         starosta: v současné době je připravena dokumentace na opravu vodní nádrže ve Bříze a na dokumentaci pro opravu rybníka v Rozběřicích se pracuje. Obě akce jsou zahrnuty do rozpočtu obce na rok 2004.

-         starosta: na základě nálezu hygienické kontroly a nových předpisů EÚ by mělo dojít stavební úpravám a úpravy ve vybavení školní jídelny ve Všestarech. Ředitel ZŠ připravil nabídky na úpravu vybavení a nabídka na provedení stavebních prací bude připravena na příští jednání zastupitelstva.

-         starosta: územní plán obce by měl být dle zpracovatele do konce měsíce března uzavřen a schválen

-         starosta:  vzhledem auditu, který proběhne 19.4.2004 je nutno aby hlavní inventarizační komise do konce měsíce března ukončila inventarizaci majetku, která byla provedena k 1.11.2003 a po dohodě s ředitelem školy zajistit provedení nové inventarizace majetku.

-         p.Matějovský: špatná propagace jednání zastupitelstva v Rozběřicích (vyvěšeno pouze na úřední desce OÚ a místech tomu obvyklých)

-         p.Matějovský: nevyhovující úřední hodiny OÚ

-         p.Matějovský: úprava chodníku k Rozběřicům

-         p.Matějovský: proč ZD vyčerpává vodu z rybníka v Rozběřicích

-         p.Matějovský: před rokem bylo slíbeno JUDr.Hájkovi vyřešení vpusti do kanalizace u p.Vernera a zatím se nic neprovedlo

-         p.Kos: úklid komunikací po zimě

starosta: vzhledem k tomu že komunikace jsou ve správě SUS Královehradeckého kraje, provoz Plačice, bude vznesen požadavek na ně

-         p.Zlatohlávek: nekvalitně a neodborně provedený živičný povrch na komunikacích v obci v jehož důsledku došlo k utopení téměř všech domů v obci pod rovinu vozovky a jejich následnému podmáčení

místostarosta: investorem opravy komunikace po položení vodovodního řádu, byl její správce SUS Hradec Králové Pro zahájením nutné opravy komunikace byla stanovena podmínka SUS sdružit finanční prostředky Obce, ZD, VAK a SUS z důvodu úplného pokrytí komunikací v obci novým živičným povrchem. Technické řešení této investice nemohla obec ovlivnit.

-         p.Zlatohlávek: vyřešit otázku povrchové kanalizace v obci Rozběřice tak aby potok který vytéká z rybníku nebyl stokou

-         p.Zlatohlávek: proč nevychází tak jako např.ve Stěžerách měsíčník OÚ

starosta: v rámci Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 se připravuje na březen nulté vydání zpravodaje mikroregionu

-         pí.Zlatohlávková: vzhledem k přívalovým dešťům proč ZD oře po spádnicích a ne po vrstevnicích. Tyto přívaly by se částečně utlumily

-         pí.Zlatohlávková: proč OÚ při své činnosti nevyužívá potenciálu obyvatel obcí

-         p.Beněš: proč se nevyužívá veřejný rozhlas v Rozběřicích

starosta: uváděný rozhlas je již hodně dlouho mimo provoz a nikdy nebyl propojen s rozhlasem ve Všestarech. Pro obnovení rozhlasu a jeho rozšíření po všech našich obcích je připravena nabídka na bezdrátový obecní rozhlas. V rámci využití dotací ze strukturálních fondů EÚ připravila správní rada již zmiňovaného mikroregionu projekt na Mikroregionální bezdrátový rozhlas a Bezdrátový internet pro obytné zóny

-         JUDr.Hájek: proč OÚ nezajišťuje  v obcích pravidelné očkování psů

starosta: obec toto očkování ve spolupráci s MVDr.Novákem zajišťovala a dopředu avizovala. Vzhledem k nezájmu ze strany občanů MVDr.Novák od objíždění obcí upustil a očkování provádí na zavolání a nebo v ordinačních hodinách ve své ordinaci. Mimo to zmiňované očkování provádí přímo v Rozběřicích  p.Vladislav Horáček

-         JUDr.Hájek:  proč těžká technika ZD vjíždí do obce komunikací kolem obchodu a proč nevyužívá zadního výjezdu za seníkem a v souvislosti s tím čistota komunikací v obci a dodržování předepsané rychlosti jízdy techniky v obci

starosta: bude projednáno s vedením ZD

-         JUDr.Hájek: na úřední desku která je na internetových obce

      (www.vsestary-obec.cz) vyvěsit obecně závazné vyhlášky

      starosta: bude vyvěšeno

-         Ing.Derner: využívání grantů a dotací pro potřeby obce

-         Ing.Šandera: problémy s přívalovou vodou ve Všestarech u p.Malíře č.p.161

-         p.Polívka: sadové úpravy (kácení 2 ks lip) před kostelem ve Všestarech v rámci studie předprostoru

      starosta: vzhledem k tomu že se jedná o lípy byla podána žádost o posouzení    

      odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové

-         p.Štefanka: do vývěsní desky na Lípě vyvěsit variantu návrhu řešení přechodu pro chodce

5)      návrh usnesení ze zasedání ZO ze dne 19.2.2004

 

zastupitelstvo obce bere na vědomí

-         zprávu o povodňovém plánu

-         zprávu o Územním plánu

 

        zastupitelstvo obce schvaluje:

-         návrh komise pro výběr dodavatele pro dodávku systému solárního ohřevu TUV v areálu krytého bazénu t.j. fa JIŘÍ VIK, tepelná technika Hradec Králové

 

        zastupitelstvo obce ukládá:

-         starostovi: svolat komisi pro jednání o zřizovací listině ZŠ

-         starostovi: zajistit úpravu úředních hodin OÚ Všestary a to do 17.00 v jednom dni v týdnu

-         starostovi: zajistit technickou přípravu na řešení dešťové kanalizace

-         starostovi: připravit k dalšímu projednání připomínky obyvatel obce Rozběřice

 

Usnesení zastupitelstva obce bylo schváleno: pro .................................15

                                                                         proti ................................ 0

                                                                         zdržel se hlasování ......... 0

 

6)      zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21.45

 

 

           Zapsal: Mareš Josef         

  Ověřovatelé: MUDr.Kovalská Renata, Pešek Josef

        Starosta: Josef Macháček ml.  

Místostarosta: Josef Macháček st.

                     

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018