Usnesení ze dne 18.6.2009

 

(místo konání: sál hostince U Kudrnů v místní části Bříza)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 159/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 18. 6. 2009 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a Ing. Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 159/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 Námitky k minulému zápisu

             

starostka: Upřesnění v usnesení č. 155/2009: ZO schvaluje rozpočtové opatření na volby do Evropského parlamentu ve výši 90.600 Kč na straně příjmů.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 160/2009: ZO schvaluje doplnění námitek do minulého zápisu:

  1. v bodě „kontrola usnesení č. 69/2009“ místo slova „…zručně vedené evidence…“ bude uvedeno „z ručně vedené evidence …“
  2.  v bodě 8.12  ČOV a kanalizace se 1. diskusní příspěvek Ing. Skořepové mění podle záznamového zařízení takto: „Pochopila jsem, že ten diktát z Kraje je na ty samostatné čističky. Pochopila jsem, že my žádnou kanalizaci bez dotací neuděláme, protože ať bude dražší s výtlakem, bez výtlaku, nebo 3x ČOV prostě na to nikdy mít nebudeme. Takže my potřebujeme to mít pro ty dotace, tomu taky rozumím, ale tady kdybych měla teď hlasovat pro jednotlivé ČOV, tak se mi nelíbí kde to bude např. na Bříze. To mi nepřijde fér vůči lidem, kteří tam bydlí 30 roků. Bydlet by tam nechtěla.“
  3. V usnesení č. 155/2009 : „ZO schvaluje rozpočtové opatření na volby do Evropského parlamentu ve výši 90.600 Kč“ se doplňuje na konci vety o slova „na straně příjmů“

Hlasování o usnesení č. 160/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 161/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 18. 6. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Jaroslava Došela a p. Josefa Peška.

Hlasování o usnesení č. 161/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 162/2009: ZO pověřuje p. Josefa Macháčka, Ing, Michala Dernera, p. Jaroslava Neumanna, p. Jana Martínka k vypracování předávacího protokolu do 23. 6. 2009, který bude přílohou nájemní smlouvy na budovu bazénu.

ZO pověřuje starostku JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou provedením revize smlouvy na dotaci tak, aby nebyly porušeny její podmínky v případě předání do nájmu třetí osobě.

Hlasování o usnesení č. 162/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.

Návrh usnesení č.  163/2009: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 s výhradou nedostatků ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

Odstranit dle „ Zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2008“ - článek II , kde byly zjištěny tyto méně závažné chyby a nedostatky:

  • účet 069 – doložit výpisem částku 25.000,- Kč
  • z účtů 041,042,052 převést dokončený majetek na účty 021,022
  • z účtu 028 odúčtovat dopravní značení a dopravní značky

Za provedení opravy v termínu do 30.6.2009 zodpovídá účetní obce Jitka Kolovratníková

Hlasování o usnesení č. 163/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 164/2009: ZO schvaluje záměr obce pronajmout část půdního prostoru o výměře 1m2 a střechy o výměře 2 m2 tak, jak je vyznačeno v situačním plánku v budově  č.p. 2 situované na pozemku parc.č. st. 14 v k.ú. Všestary.

Hlasování o usnesení č. 164/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 165/2009: ZO ruší usnesení č. 151/2009 z 21. 5. 2009.

Hlasování o usnesení č. 165/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 166/2009: ZO schvaluje provedení opravy kotelny MŠ Chlum firmou Pavel Vlček - VSV Elektronic, IČ 12954578, Petra Jilemnického 460/153, Hradec Králové – Plotiště nad Labem se změnou na vytápění plynem za nabídkovou cenu 180.775 Kč.

Hlasování o usnesení č. 166/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 167/2009: ZO schvaluje úhradu faktur: Martin Kalmus, IČ: 73979953 v částce 327.250,- Kč, Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087 v částce 42.483,- Kč, Požární bezpečnost s.r.o., IČ:27660940 v částce 37.169,- Kč, Požární technika KOMET s.r.o., IČ:18623255 v částce 80.000,- Kč, VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., IČ:  48153362 v částce 11.900,- Kč, Petr Vondrus, IČ: 69885150 v částce 15.811,- Kč, Petr Šandera, IČ: 43488935, v částce 6.168,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 167/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 168/2009: ZO schvaluje příspěvek TJ Sokol ve výši 2.450,- Kč z částky na neziskovky.

Hlasování o usnesení č. 168/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 169/2009: ZO schvaluje příspěvek p. Petru Gabrielovi na dětský tábor ve výši 15.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 169/2009: pro 2, proti 8, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 170/2009: ZO schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti Všestary, IČ: 64809838 na opravu fasády ve výši 50.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 170/2009: pro 2, proti 0, zdržel se hlasování 10 – nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 171/2009: ZO schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti Všestary, IČ: 64809838 na opravu fasády ve výši 100.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 171/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 172/2009: ZO schvaluje rozpočtové opatření na straně příjmů ve výši 35.000,- Kč s účelovým určením: Neinvestiční prostředky na realizaci projektu VISK 3 – na projekt „Zkvalitnění služeb Obecní knihovny ve Všestarech“.

Hlasování o usnesení č. 172/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 173/2009: ZO schvaluje nabídku Ing. Jitky Vaníčkové, Kosičky 113, IČ: 65720709 v celkové výši 22.865 Kč vč. DPH na zateplení stropu garáže hasičské zbrojnice v místní části Chlum a pověřuje starostku podpisem smlouvy / objednávky.

Hlasování o usnesení č. 173/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 174/2009: ZO souhlasí s doplněním interiéru kanceláře starostky od společnosti FREE INTERIER s.r.o., Bělečská 110, 500 09 Hradec Králové, IČ
25273566,  v ceně do výše 20.000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy / objednávky.

Hlasování o usnesení č. 174/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 175/2009: ZO schvaluje zadání Změny č. 6 ÚPO Všestary.

Hlasování o usnesení č. 175/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 176/2009: ZO schvaluje tyto základní požadavky na vypracování nového územního plánu obce: 1) Vycházet z platné územně plánovací dokumentace, 2) přehodnotit lokality, kde není zájem pro jejich plánované využití v dohledné době , 3) zohlednit v souladu se Stavebním zákonem požadavky občanů a fyzických a právnických osob působících na území obce, 4) důraz na řešení krajiny, zejména protierozních opatření a protizáplavových opatření, 5) zdůraznit řešení dopravní infrastruktury (doprava v klidu).

Hlasování o usnesení č. 176/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 177/2009: ZO bere na vědomí návrh zadání změny č. 1 ÚPO Světí a nemá k němu připomínek.

Hlasování o usnesení č. 177/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 178/2009: ZO bere na vědomí návrh zadání změny č. 1 ÚPO Mokrovousy, který řeší umístění fotovoltaické elektrárny.

Hlasování o usnesení č. 178/2009: pro 5, proti 4, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 179/2009: ZO schvaluje nákup 80 m pletiva výše 125cm, které bude použito na opravu plotu okolo mateřské školky ve Všestarech v době jejího uzavření tj. od 13.7.2009  do 21.8.2009, a nákup 20m pletiva výše 100 cm a 7 sloupků pro oplocení hřiště u hasič. zbroj. SDH Chlum.

Hlasování o usnesení č. 179/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 180/2009: ZO schvaluje nabídku firmy  Autovis. ve výši 114.944. Kč vč. DPH na výměnu kotlů v č.p. 54 Bříza a pověřuje starostku podpisem smlouvy / objednávky.

Hlasování o usnesení č. 180/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 181/2009: ZO schvaluje záměr prodeje č.p. 54 Bříza s předkupním právem stávajícím nájemníkům.

Hlasování o usnesení č. 181/2009: pro 11, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 182/2009: ZO schvaluje nabídku firmy Rejmánek Libor na vyčištění příkopu ve Všestarech od křižovatky na Střezetice a Rosnice po Melounku v hodinové sazbě 500 Kč/hod  v maximální výši do 10.000,- . Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy / objednávky. 
Hlasování o usnesení č. 182/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 183/2009: ZO vyhlašuje záměr prodat kopírovací stroj MASHUATEC D420 AFICIO TM nabídce s nejvyšším podáním..

Hlasování o usnesení č. 183/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 184/2009: ZO nesouhlasí se záměrem vybudováním fotovoltaické elektrárny na poli v blízkosti archeoparku..

Hlasování o usnesení č. 184/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 185/2009: ZO souhlasí s jednáním o vybudováním fotovoltaické elektrárny na plochých střechách v areálu ZŠ. Definitivní rozhodnutí bude vysloveno po předložení bližších technických a ekonomických podkladů.

Hlasování o usnesení č. 185/2009: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 186/2009: ZO potvrzuje p. J. Macháčka jako zástupce Obce Všestary ve správní radě DSO „Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“ a zároveň mu ukládá pravidelně předkládat důvodovou zprávu o činnosti na ZO.

Hlasování o usnesení č. 186/2009: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 187/2009: ZO ukládá zastupiteli místní části Chlum p. Veckovi projednat s obyvateli vzhled a umístění zvoničky a předal požadavky radě obce.

Hlasování o usnesení č. 187/2009: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 188/2009: ZO souhlasí s převzetím vodovodního řádu na pozemcích, které jsou v majetku spol. VÍT a SPOL, spol.s.r.o. (IČO: 00527297), Hradec Králové za předpokladu písemného příslibu jeho následného převzetí společností VAK HK a.s. (IČO: 00527297), Hradec Králové.

Hlasování o usnesení č. 188/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

 

 

 

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018