Usnesení ze dne 18.11.2004

Zápis

 

ze zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y 

konaného dne 18.11.2004 od 19.00 hod v zasedací místnosti SDH Rosnice

 

    přítomni: Černý František, ing.Derner Michal, Geltner Vojtěch, MUDr.Kovalská Renata  

                    Macháček Josef ml., Macháček Josef st., Macháček Pavel, Mareš Josef,

                    Matějovský Josef, Novák Stanislav, Pešek Josef, Polívka František,

                    ing.Šandera Pavel, Vecek Přemysl               

   omluveni: Klinger Petr,

 

         hosté:  za OV Lípa - Dvořák Radomír, Staněk Jiří, Štefanka Josef

                    za OV Rozběřice - Kačer Pavel, Lučický Martin

                   

Program:

1)      zahájení

2)      kontrola usnesení

3)      návrh rozpočtového výhledu

4)      souhrn investičních a neinvestičních výdajů za rok 2004

5)      stav projektové dokumentace „Kanalizace Všestary“

6)      mimořádná valná hromada VAK HK a.s.

7)      různé

8)      usnesení

9)      závěr

…………………………………………………………………………………………………...

 

1) veřejné zasedání ZO obce zahájil Josef Macháček ml. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné. Zapisovatel (Josef Mareš), návrhová komise (Josef Macháček st.) a ověřovatelé zapisů (MUDr.Renata Kovalská a Josef Pešek) byli zvoleni na ustavujícím zasedání  ZO ze dne 14.11.2002 pro výkon po celé volební období.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 16.9.2004 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu ZO 

Všestary a nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Dále byl přednesen program jednání ZO.             

 

              Hlasování o navrhovaném programu jednání:

                                                   pro .................................14

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo předložený program pro své jednání.

 

2) kontrola usnesení:

-         ředitel ZŠ: zadat zpracování projektové dokumentace na výdejnu jídel v MŠ Chlum se zahájením provozu září 2005 ……. úkol trvá

-         starosta: zadat projektovou dokumentaci na povrchovou kanalizaci ze Všestar na Střezetice …… úkol trvá

-         p.Matějovský: zajištění hudby a projednání účasti dětí s pí.Svatoňovou  na Odpoledne pro důchodce ……. Zajištěna „Hudba přes 50“ a vystoupení dětí MŠ Všestary

-         starosta a p.Matějovský: připravit turnaj v sálové kopané pro mužstva místních částí obce Všestary, který se uskuteční 29.1.2005 …… úkol trvá

-         starosta: zajistit projektovou dokumentaci pro parkovací plochy ve Všestarech za zdravotním střediskem a opravu místní komunikace v Rosnicích pro možnost čerpání dotace z POV 2005 ……. vzhledem k předpokládané výši dotací bude pro čerpání financí z POV 2005 připravena rekonstrukce místní komunikace na Chlumu. Další projekty budou zadávány postupně (další parkovací místa u zdravotního střediska, rekonstrukce místních komunikací ve Bříze a v Rosnicích, ….)

-         starosta: projednat se společností KORAS Trade výši jednorázového poplatku za uložení napájecího kabelu …….. zástupce společnosti navrhl zvýšení jednorázové úplaty ze 7.000,- na 15.000,- Kč.

 

ZO po projednání návrhu jednorázové úplaty ve výši 15.000,- Kč se dohodlo návrh společnosti nepřijmout a požadovat  20.000,- Kč a za tuto úplatu poskytnout pozemky pro realizaci přípojky na veřejnou rozvodnou síť.

 

Hlasování o jednorázové úplatě za poskytnutí pozemku pro uložení napájecího kabelu ve výši 20.000,- Kč:

                                                   pro .................................14

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo výši úplaty za poskytnutí pozemku.

 

3) na základě § 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl vypracován a upřesněn návrh rozpočtového výhledu na roky 2005-2008 (viz. příloha č.1).

 

4) starosta předložil ZO souhrn investičních a neinvestičních výdajů za rok 2004 k 30.10.2004 společně s porovnáním smluvních a skutečných cen za díla, která se v letošním roce realizovala (viz příloha č.2).

ZO projednalo navýšení ceny při realizaci veřejného rozhlasu, rekonstrukce izolací ve sprchách v krytém bazénu a při rekonstrukci školní kuchyně. Jednalo se o vícepráce, které vznikly při realizaci díla nebo byly spojeny s opravami, které nebyly plánovány a nebo v případě školní kuchyně nákup HW a SW pro výdej jídel.

 

Hlasování o navýšení ceny díla „Veřejný rozhlas“o vícepráce ve výši 21.036,- Kč:                                                               

                                                   

                                                   pro .................................14

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO souhlasí s navýšením ceny díla „Veřejný rozhlas“.

 

Hlasování o navýšení ceny díla „Rekonstrukce izolací sprch na krytém bazénu“o vícepráce ve výši 36.009,- Kč:                                                               

                                                   

                                                   pro .................................14

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO souhlasí s navýšením ceny díla„Rekonstrukce izolací sprch na krytém bazénu“.

 

Hlasování o navýšení ceny díla „Rekonstrukce školní kuchyně“o vícepráce a navýšení o HW a SW ve výši 152.390,7 Kč:                                                                

                                                  

                                                   pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 1

ZO souhlasí s navýšením ceny díla „Rekonstrukce školní kuchyně“.

 

5) dne 3.11.2004 se uskutečnila informační schůzka o stavu projektové dokumentace pro územní řízení stavby „Kanalizace Všestary – napojení na ČOV Hradec Králové“ které se zúčastnil za VAK HK a.s. ing.Loskot, za Multiaqua HK (zpracovatel) ing.Zavrtálek a za obec starosta.

- původně navrhovaná trasa kanalizačního přivaděče do HK souběžná s komunikací R35 není reálná z důvodu rozsáhlých zemních prací spojených s výstavbou křížení D11 a R35, bylo proto zahájeno jednání s ČD o možném vedení přivaděče souběžně s kolejištěm.

- byla zahájena jednání s vlastníky dotčených pozemků, která zatím nejsou ukončena.

- další pracovní schůzka bude svolána začátkem prosince 2004.

 

6) na 8.12.2004 je svolána mimořádná Valná hromada jejímž hlavní bodem jednání bude změna ve stanovách společnosti. ZO navrhuje starostu obce p.Macháčka zastupováním obce na tomto zasedání.

 

Hlasování o pověření pro starostu na zastupování obce na Mimořádné valné hromadě VAK HK a.s.:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ……. 1       

ZO pověřuje starostu p.Macháčka zastupováním obce na Mimořádné valné hromadě VAK HK a.s.

 

7) různé

- starosta: žádost od Integračního školního centra PROINTEPO s.r.o., o příspěvek na neinvestiční výdaje. Každoročně byl poskytnut ve výši 5.000,- Kč.

 

Hlasování o neinvestičním příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro Integračního školního centra PROINTEPO s.r.o.:

                                                   pro .................................14

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ……. 0

ZO schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Integračního školního centra PROINTEPO s.r.o. 

    

- starosta: žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Klub „Radost“ z Prostějova o příspěvek na svou činnost.

 

Hlasování o přijetí žádosti o příspěvek na činnost od Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí:

                                                   pro .................................  0

                                                   proti ...............................14

                                                   zdržel se hlasování ……  0

ZO žádost nepřijalo.

 

- starosta: 4.11. proběhlo veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚPO, kterého se zúčastnili tři občani, kteří jsou pozemkově zainteresováni do této změny. Jejich připomínky budou zapracovány do souborného stanoviska k zadání.

- starosta: grafického studia TYPO – p.Jiří Bittner podal žádost o pronájem nebytových prostor na OÚ za účelem provozování grafického studia.

 

Hlasování o pronájmu nebytových prostor grafickému studiu TIPO:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ...............................  1

                                                   zdržel se hlasování ……  0

ZO souhlasí s pronájmem nebytových prostor.

 

- starosta: s částkou pro příspěvek na mikulášské nadílky pro děti ve výši á 50,- Kč na dítě bylo počítáno při  sestavování rozpočtu. Aktuální počet je 280 dětí (Bříza 50, Chlum 30,                                               Lípa 14, Rosnice 31, Rozběřice 38 a Všestary 117 dětí).

 

Hlasování o příspěvku na mikulášské nadílky pro děti ve výši á 50,- Kč na dítě:

                                                   pro .................................14

                                                   proti ...............................  1

                                                   zdržel se hlasování ……  0

ZO souhlasí s příspěvkem na mikulášské nadílky pro děti ve výši á 50,- Kč na dítě.

 

- starosta: ředitel ZŠ předložil ZO vyúčtování příspěvkové organizace (dále jen PO) k 30.10.2004. k uvedenému datumu obdržela PO do svého rozpočtu od zřizovatele (obec) částku 1,913.526,- Kč a z rozpočtu bylo čerpáno 1,636.566,- Kč.

- starosta: žádost ZŠ Všestary o příspěvek ve výši 35.000,- Kč na dovybavení MŠ Všestary nábytkem do učebny 1.tř. Zbylá část ve výši 25.000,- Kč je z prostředků, které byly vybrány od rodičů.

   ZO doporučuje využít pro nákup nábytku prostředků z rozpočtu ZŠ.

- starosta: vzhledem k tomu, že došlo k prodeji pozemků ve Všestarech v lokalitě určené pro zástavbu (bývalý Všestarský kravín) včetně přístupové cesty k čp.174 a 54 je nutné zahájit jednání se společností o odprodeji zmiňované komunikace.

- p.Vecek: na točně u autobusové zastávky na Chlumu byla vykopána rýha pro svedení vody z nejnižšího místa komunikace. Kdy bude dokončena?

  starosta: dokončení (odříznutí obrubníku a uložení boční kanalizační vpusti provede 

  společnost COLAS v rámci výstavby chodníku v Rosnicích.

- p.Lučický: kdy bude dokončena oprava rybníku v Rozběřicích?

  starosta: oprava by měla být smluvně dokončena do 30.11.2004. V současné době je  

  připravena konstrukce nového stavidla pro uložení. Vzhledem k tomu, že se jedná o kovovou 

  konstrukci tak ta byla pouze zkušebně uložena a bude znovu přivezena (22.11..2004) pro

  konečnou montáž. Stejný termín je stanoven i pro opravu nádrže ve Bříze. Zde je hotova

  oprava samotné nádrže a uloženo nové přívodní potrubí, z kterého bohužel neteče voda,   

  která neustále odtéká do kanalizace. Bude řešeno při jednání s dodavatelem.

- p.Pešek: kdy bude dokončen chodník v Rosnicích?

   starosta: také zde je stanoven termín dokončení 30.11.2004

- p.Štefanka: připomněl požadavky občanů z Lípy, které byly definovány na veřejném zastupitelstvu obce dne 22.04.2004 a co se s nimi udělá?

   starosta: veřejná zasedání zastupitelstva, která v letošním roce proběhla přímo v místních

   částech měla za úkol posbírat podněty pro přípravu rozpočtu na rok 2005. K jednotlivým 

   bodům: - zpevnění sběrných míst (ještě v Rozběřicích a ve Bříze) provede COLAS v rámci 

                   již zmiňované realizace chodníků v Rosnicích

                - montáž požadovaného ovládání veřejného osvětlení bude provedena nejenom na 

                   Lípě ale ještě v Rozběřicích, ve Bříze a v Rosnicích

                - probíhají jednání s majitelkou pozemku, kde by mělo být hřiště. Tato jednání 

                  zatím vedl p.Staněk.

                - zvonička bude postavena na původním místě a bylo dohodnuto se členy osadního 

                  výboru, že předloží návrh tak aby zvonička odpovídala tradicím

                - požadavek na dokončení oprav pomníku č.193 byl předán novému správci areálu 

                   Bojiště 1866. Bude zaurgováno.

                - problémy se stékající vodou z komunikace nebo na komunikaci. Bude vyvoláno 

                   místní šetření za účasti SUS HK jako správce komunikace a majitelů dotčených 

                   nemovitostí.

                 - oprava chodníku a oprava drenáže bude provedena následující rok

- p.Dvořák: oprava okapů na budově hasičské zbrojnice a jejich vyspádování na opačnou stranu s napojením do kanalizace.

- p.Matějovský: TJ Sokol Všestary zvažuje možnost uspořádat pro děti v době vánočních prázdnin akci Vánoční plavání a dále Novoroční koncert v kostele. Na další zasedání ZO bude předložena písemná žádost o prominutí nájmu za využití krytého bazénu a žádost o příspěvek na novoroční koncert ve výši 3.000,- Kč.

 

8) usnesení:

 

zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-         souhrn investičních a neinvestičních výdajů obce za rok 2004

-         čerpání rozpočtu ZŠ k 31.10.2004

 

zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-         jednorázovou úplatu za uložení napájecího kabelu na pozemku p.č.522/1 v k.ú.Rosnice ve výši 20.000,- Kč, která bude uhrazena částečně společností Oskar mobil a.s. a částečně společností KORAS Trade s.r.o.

-         návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2005-2008

-         navýšení ceny díla „Rekonstrukce izolací sprch na krytém bazénu“o vícepráce ve výši 36.009,- Kč

-         navýšení ceny díla „Rekonstrukce školní kuchyně“o vícepráce, HW a SW zařízení  ve výši 152.390,7 Kč

-         navýšení ceny díla „Veřejný rozhlas“o vícepráce ve výši 21.036,- Kč  

-         příspěvek na neinvestiční náklady na žáka Integračního školního centra PROINTEPO s.r.o. ve výši 5.000,- Kč

-         pronájem nebytových prostor a zahájení jednání o smluvních podmínkách s grafickým studiem TYPO Studio-Jiří Bittner

-         příspěvek na mikulášskou nadílku ve výši 50,- Kč na jedno dítě do 15 let

 

zastupitelstvo obce ukládá:

 

-         starostovi: zastupovat obec Všestary na mimořádné valné hromadě VAK HK a.s., která se koná 8.12.2004

-         starostovi: zahájit jednání o odkupu příjezdové komunikace k čp.174 a 54 ve Všestarech

-         řediteli ZŠ: využít k nákupu nábytku pro MŠ Všestary prostředků z rozpočtu školy

 

Hlasování o schválení návrhu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.10.2004:

                                                   pro .................................13

                                             proti ................................ 0

                                             zdržel se hlasování ......... 1 – ing.Michal Derner

 

ZO schválilo usnesení ze svého zasedání.

 

9) zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v zasedací místnosti OÚ Všestary, bylo ukončeno ve 21.55 hod.

 

 

 

 

 

 

 

           zapsal: Josef Mareš

  ověřovatelé: Josef Matějovský, František Polívka

         starosta: Josef Macháček ml.

místostarosta: Josef Macháček st.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018