Usnesení ze dne 18.06.2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 18. 6. 2015 (místo konání: Zasedací místnost SDH Rozběřice)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 101/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 18.6.2015 návrhovou komisi ve složení Rezková Ladislava a Macháček Josef

Hlasování o usnesení č. 101/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č.  102/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 18.6.2015 jako ověřovatele zápisu Dvořák Radovan, Novák Stanislav

Hlasování o usnesení č. 102/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 103/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 18.6.2015

Hlasování o usnesení č. 103/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 104/2015: Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce s výhradou, schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 a přijímá toto nápravné opatření:

Odstranit dle „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014“ veškeré chyby v termínu do 31.7.2015, s výjimkou inventarizace účtů 262, 346, 345 a 349, které budou provedeny k 31.12.2015, a zaslat písemnou informaci o opatření k nápravě chyb a nedostatků a následně oznámení o splnění opatření přezkoumávajícímu orgánu. Za splnění zodpovídá: účetní obce

Hlasování o usnesení č. 104/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 105/2015: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2014 sestavenou k 31.12.2014 a hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 22 358 929,66 Kč, který bude přeúčtován na účet 431.

Hlasování o usnesení č. 105/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 106/2015: ZO pověřuje radu obce přijetím potřebných rozhodnutí ve věcech spojených s žádostmi o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.

Hlasování o usnesení č. 106/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 107/2015: ZO pověřuje v rámci akce chodníky v místních částech Lípa, Rozběřice a Bříza

 • investiční výbor zpracováním zadávacích podmínek výběrového řízení na pořízení dokumentace k provedení stavby a výběr zhotovitele vč. soupisů výkonů a odsouhlasení PD na SFDI a to v členění podle možnosti získání dotace na výstavbu.
 • radu obce schválením vítězného uchazeče
 • starostu jmenováním hodnotící komise a podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.

Hlasování o usnesení č. 107/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 108 /2015: Zastupitelstvo schvaluje ZO souhlasí s pořízením mobilní filtrační stanice dle nabídky KTS - AME s.r.o., IČ 4219407 dle nabídky č. NAV-2015-532-000074, v nabídkové ceně 164.151,- Kč (cena neobsahuje mobilní vozík pro instalaci technologie, přívod elektro, instalační a montážní materiál případného pevného potrubí a dopravu).

Hlasování o usnesení č. 108/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 109/2015: ZO souhlasí s částečným uhrazením nákladů za úpravy provedené na objektu cukrárny čp. 53 paní Vaisovou ve výši 14.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 109/2015: pro 0, proti 3, zdržel se 7nebylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 110/2015: ZO pověřuje

 • investiční výbor zpracováním zadávacích podmínek výběrového řízení na stavební úpravy sociálních zařízení v objektu bazénu Všestary.
 • radu obce schválením vítězného uchazeče
 • starostu jmenováním hodnotící komise a podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.

Hlasování o usnesení č. 110/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 111/2015: Zastupitelstvo obce souhlasí s vystavením objednávky na vypracování studie zdrojů tepla včetně variantních řešení pro bazén, ZŠ, MŠ a ŠJ ve Všestarech za nabídkovou cenu 16.000 Kč u Radoslava Duchoně, Hradec Králové, IČ: 15589897

Hlasování o usnesení č. 111/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 112/2015: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit pro dokončení opravy ÚT v MŠ Chlum alespoň 2 cenové nabídky a na nejvýhodnější nabídku uzavřít smlouvu.

 Hlasování o usnesení č. 112/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 113/2015: Zastupitelstvo obce pověřuje

 • investiční výbor zpracováním zadávacích podmínek zakázek malého rozsahu pro výběr projektantů na zhotovení územních studií pro lokality V-Z4 + V-Z5 Všestary; V-Z14 + V-Z18 Všestary; R-Z3 Rosnice a 1. etapa územní studie „Jádrové území krajinné památkové zóny“ v k.ú. Lípa u Hradce Králové a to výzvou více zájemcům.
 • starostu jmenováním hodnotící komise
 • radu obce schválením vítěze soutěže.

Hlasování o usnesení č. 113/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 114/2015: ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 21/14/21100.4-nos o realizaci přeložky s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 na objekt „SO 151 Přeložka polní cesty v km 94,640" a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 114/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 115/2015: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem notebooku Lenovo - ThinkPad E555 15.6 vč. programového vybavení pro práci výborů v ceně do 19 tis. Kč.

Hlasování o usnesení č. 115/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 116/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5.

Hlasování o usnesení č.  116/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 117/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvek z programu všestarské neziskovky:

 • TJ Sokol Všestary celkovou částku 13.000,- Kč, jako příspěvek na nákup cen na dětský den 2.611,- Kč, který se konal 6.6.2015, na nákup pohárů do turnaje v pétanque 553,- Kč, který se koná 20.6.2015 a příspěvek na částečné pokrytí nákladů za pronájem tělocvičny 9.836,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 117/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 118/2015: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 50.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Všestary IČ: 64809838 na nutné stavební práce na kostele Proměnění Páně na Chlumu za předpokladu vyhlášení sbírky v rámci farnosti.

Hlasování o usnesení č.  118/2015: pro 1, proti 6, zdržel se 3nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 119/2015: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 50.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Všestary IČ: 64809838 na nutné stavební práce na kostele Proměnění Páně na Chlumu.

Hlasování o usnesení č.  119/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 120/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na pořádání „Společenského odpoledne“ Občanskému sdružení pro mezinárodní partnerství v Libčanech, IC 26515326 ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  120/2015: pro 3, proti 2, zdržel se 4 nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 121/2015: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

 • Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087, Rozběřice 18, 503 12 Všestary – nové travní sekačky WB – 2ks, částka: 33.000,- Kč,
 • Požární bezpečnost s.r.o., IČ: 27660940, Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava – JSDHO Bříza – Přilba Gallet F1 XF – 4ks, částka: 43.120,- Kč,
 • MH - KOVO, s.r.o., IČ: 25935232, Cerekvice nad Bystřicí 167, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí – montážní plošina a oprava sloupu VO Rozběřice, částka: 3.067,- Kč,
 • František Kerhart, IČ: 15606805, Černilov 507, 503 43 Černilov – nový křovinořez STIHL + příslušenství, částka: 17.218,- Kč,
 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – závěrečné vyhodnocení akce „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu ve Všestarech“, částka: 36.300,- Kč,
 • Rejmánek Libor – zemní a výkopové práce, IČ: 67491481, Všestary 166, 503 12 Všestary – Všestarka, úklid koupaliště, částka: 2.400,- Kč,
 • RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357, Koutného 2269/3, 628 00 Brno 28 – zpracování dokumentů pro získání dotace po vydání akceptačního listu – kompostovací nádoby, částka: 19.360,- Kč,
 • RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357, Koutného 2269/3, 628 00 Brno 28 – zpracování dokumentů pro získání dotace po uveřejnění výsledků na OPŽP  – kompostovací nádoby, částka: 75.020,- Kč,
 • RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357, Koutného 2269/3, 628 00 Brno 28 – zpracování dokumentů pro získání dotace po vydání akceptačního listu – svoz BRKO, částka: 30.976,- Kč,
 • RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357, Koutného 2269/3, 628 00 Brno 28 – zpracování dokumentů pro získání dotace po uveřejnění výsledků na OPŽP  – svoz BRKO, částka: 88.365,- Kč,
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 71009361, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem – analýza pitné vody „Všestarka“, částka: 1.538,- Kč,
 • Ing. Martin Šolc, IČ: 87259451, Kociánova 1689, 508 00 Hořice – zaměření VO a povrchových znaků kanalizace v kú. Všestary a zapracování do programu MISYS, částka: 27.780,- Kč,
 • URBAN, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 02911400, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové – příprava smluv (Mgr. Balada, p. Lán, p. Rak, ŘSD), částka: 7.260,- Kč,
 • Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 28827261, Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové – odměna za právní služby (smlouvy s ŘSD), částka: 59.290,- Kč,
 • SHČMS-Ústřední hasičská škola, IČ: 68247699, Bílé Poličany 1, 544 52 Bílé Poličany – kurz velitele JSDHO Bříza, částka: 4.631,- Kč,
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: 29.403,- Kč,
 • Žďárská Kateřina – bílení objektů, IČ: 60138599, 503 57 Starý Bydžov 143 – bílení koupaliště Všestary, částka: 4.247,- Kč,
 • T design s.r.o., IČ: 25278690, Brněnská 1997/29a, 500 06 Hradec Králové – refundace mzdy za kurz velitele JSDHO Bříza, částka: 8.901,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  121/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019