Usnesení ze dne 18.01.2007

č. 1/2007: ZO schvaluje námitky vznesené proti zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 21.12.2006.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno. 

č. 2/2007: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva obce včetně návrhů na doplnění.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 3/2007: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 18.1.2007 MVDr.Michal Novák a p.Josef Pešek jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a ing.Pavel Šandera.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č. 4/2007: ZO ukládá starostovi oslovit ve spolupráci s radou obce projektanta na zpracování projektu rekonstrukce obvodového pláště budovy čp.35 ve Všestarech.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 5/2007: ZO schvaluje smlouvu na údržbu HW a SW se společností IT Support s.r.o., (IČO 25274686), za měsíční platbu ve výši 3.475,- Kč.
Pro 11 proti 0, zdr.hl. 4 – usnesení bylo schváleno.

č. 6/2007: ZO schvaluje ustavení komise za životní prostředí, v jejíž náplni bude zejména dohled nad udržováním pořádku na veřejných prostranstvích.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 7/2007: ZO schvaluje ustavení investiční komise, v jejíž náplni bude zejména příprava, zpracování a vedení výběrových řízení a příprava podkladů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů.
Pro 10, proti 0, zdr.hl. 5 – usnesení bylo schváleno.

č. 8/2007: ZO schvaluje rozdělení stávajícího finančního a kontrolního výboru na samostatný finanční výbor a kontrolní výbor.
Pro 8, proti 0, zdr.hl. 7 – usnesení bylo schváleno.

č. 9/2007: ZO schvaluje do funkce předsedy komise za životní prostředí p.Jana Martínka.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č. 10/2007: ZO schvaluje do funkce předsedy investiční komise p.Josefa Mareše.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 11/2007: ZO schvaluje do funkce předsedy kontrolního výboru p.Petra Gabriela.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č. 12/2007: ZO schvaluje do funkce předsedy finančního výboru ing.Michala Dernera.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 3 – usnesení bylo schváleno.

č. 13/2007: ZO schvaluje členy komise za životní prostředí p.Radovana Dvořák a p.Josefa Peška.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č. 14/2007: ZO schvaluje členy investiční komise ing.Michala Dernera, Petra Gabriela, MVDr.Michala Nováka, ing.Boženu Skořepovou, ing.Pavela Šanderu a JUDr.Zuzanu Zlatohlávkovou.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č. 15/2007: ZO schvaluje členy kontrolního výboru p.Jaroslava Došla a Bc.Martina Lučického.
Pro 13, proti 1, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

č. 16/2007: ZO schvaluje p.Josefa Štefanku za člena finančního výboru.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 3 – usnesení bylo schváleno.

č. 17/2007: ZO schvaluje ing.Boženu Skořepovou z člena finančního výboru.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

č. 18/2007: ZO schvaluje poskytnutí finanční výpomoci pí.Věře Bydžovské, bytem Lípa 43, formou peněžitého daru ve výši 30.000,- Kč nebo bezúročnou půjčkou ve výši 100.000,- Kč dle výběru žadatele.
Pro 14, proti 1, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 19/2007: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,- Kč.
Pro 1, proti 0, zdr.hl. 14 – usnesení nebylo schváleno.

č. 20/2007: ZO ukládá radě vypracovat směrnici o krizových situacích.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 21/2007: ZO schvaluje výplatu odměn předsedům a členům nově ustavených komisí a výborů od 1.2.2007.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 22/2007: ZO schvaluje příspěvek Základní a Mateřské škola Prointepo s.r.o. (IČO: 25263633) na neinvestiční výdaje na jednoho žáka ve výši 5.000,- Kč.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 23/2007: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na rok 2007 v DT2-komplexní údržba a výsadba zeleně na základě nabídky fi.BOBR (IČO: 65672810).
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0. – usnesení bylo schváleno.

č. 24/2007: ZO schvaluje zakoupení chladící skříně do prodejny potravin v Rozběřicích.
Pro 3, proti 5, zdr.hl. 7 – usnesení nebylo přijato.

č. 25/2007: ZO neschvaluje kácení lip před kostelem Nejsvětější Trojice ve Všestarech.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

č. 26/2007: ZO schvaluje vstup obce do Svazu měst a obcí.
Pro 2, proti 9, zdr.hl. 2 – usnesení nebylo schváleno.

č. 27/2007: ZO schvaluje smlouvu s pí.Lucií Kvasničkovou (IČO: 66830109) o pronájmu nebytových prostor v areálu krytého bazénu za účelem provozování služeb kadeřník,holič, za měsíční nájemné ve výši 2.000,- Kč včetně všech poskytovaných služeb s platností od 1.1.2007.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

č. 28/2007: ZO pověřuje kontrolní výbor provedením revize uzavřených nájemních smluv.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 29/2007: ZO schvaluje předložené vyúčtování Fi.Hana Šanderová (IČO: 72888369) za přípravné práce pro instalaci veřejného osvětlení k čp.4 a čp.5 ve Všestarech ve výši 29.916,60 Kč.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 - usnesení bylo schváleno.

č. 30/2007: ZO schvaluje hradit právní služby formou odměny za výkon právní činnosti.
Pro 10, proti 0, zdr.hl. 3 – usnesení bylo schváleno.

č. 31/2007: ZO odvolává Bc.Martina Lučického z funkce velitele JPO V-Rozběřice a zároveň schvaluje p.Pavla Černého do funkce velitele JPO V-Rozběřice.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

č. 32/2007: ZO schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti Všestary na pokrytí navýšených nákladů na opravu střechy kostela Proměnění Páně na Chlumu ve výši 100.000,- Kč.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

č. 33/2007: ZO schvaluje prodej pozemku st.63 v k.ú.Rozběřice p.Arnoštu Gabrielovi, nar.6.6.1952 ,bytem Všestary-Rozběřice 55, za cenu v místě obvyklou tj. 100,- Kč/m2.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 - usnesení bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018