Usnesení ze dne 17.12.2009

 (místo konání: hostinec u Benyho, Všestary)

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 290/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 17. 12. 2009. 
Hlasování o usnesení č. 290/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 291/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 17. 12. 2009 návrhovou komisi ve složení MVDr. Michal Novák a p. Jan Martínek.
Hlasování o usnesení č. 291/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 292/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 17. 12. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Jaroslava Došela a Ing. Pavla Šanderu.
Hlasování o usnesení č. 292/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 293/2009: ZO bere na vědomí zápis FV o kontrolní činnosti hospodaření obce ze dne 14.12.2009 a ukládá KV obce Všestary prověřit platnost a naplňování obecních vyhlášek a směrnic, dále ukládá starostce jednat se zástupci Základní školy a mateřské školy Všestary o změnách v systému plavání žáků školy v místním bazénu za účelem efektivnějšího využití příspěvku obce na plavecké hodiny.
Hlasování o usnesení č. 293/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 294/2009: ZO pověřuje účetní obce a místostarostu za spolupráce s finančním výborem přípravou a sestavením návrhu rozpočtu obce na rok 2010.
Hlasování o usnesení č. 294/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 295/2009: ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s Telefónicou O2 Czech Republic a.s. IČ: 601 93 336 jako oprávněným z věcného břemene v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 295/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 296/2009: ZO schvaluje jako minimální jednorázovou částku pro zřízení věcných břemen ve výši 2.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 296/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 297/2009: ZO schvaluje Nájemní smlouvu se Zemědělským družstvem Všestary IČ: 00124087 jako nájemcem v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 297/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 298/2009: ZO schvaluje nájemní smlouvu s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Východočeského kraje, IČ: 75151545 na pozemek p.č. 522/2 o výměře 136 m2 v katastrálním území Rosnice a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 298/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 299/2009: ZO schvaluje nájemní smlouvu s Královéhradeckým krajem, IČ: 70889546 na pozemek p.č. 316/13 v katastrálním území Všestary s nájemným 1 Kč/rok a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 299/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 300/2009: ZO schvaluje nájemní smlouvu s Královéhradeckým krajem, IČ: 70889546 na pozemky p.č. 343/4, 422/2, 343/1, 316/11, 422/1, 316/17, 316/18, 343/4, 343/5, 344/2, 347/3, 427 a 431 v katastrálním území Všestary s nájemným 1 Kč/rok a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 300/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 301/2009: ZO schvaluje Smlouvu o společném postupu při změně územního plánu v kat. území Všestary a stavebním řízení na stavbu „Rekonstrukce komunikace Hřbitovní – Všestary“ a pověřuje starostku obce jejím uzavřením.
Hlasování o usnesení č. 301/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 302/2009: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů: PROIS a.s. , IČ: 25943022 – ve výši 368.900,- Kč, Petr Šandera Všestary IČ: 43488935- ve výši 172.116,- Kč, Vodizol, s.r.o., IČ : 259 29 828, – ve výši 232.237,- Kč,Jaroslav Došel - Zámečnictví Všestary IČ: 10468510 - ve výši 58.038,68 Kč,DSO Mikroregion obcí památkové zóny 1866, IČ: 70955280 – ve výši 31.034,50 Kč, BCW-group spol. s r.o. , IČ: 27496775 – ve výši 437.519 + 13.906 = vícepráce tj. celkem 451.425,- Kč), Obec Mžany, IČ: 00269174 – ve výši 37.000,- Kč, Tomi Racing 2000 spol. s r.o., IČ: 25947435 – 49.758,53 Kč, GON Hradec Králové a.s., IČ: 25275666 – ve výši 23.681 (geometrické plány chodníky).
Hlasování o usnesení č. 302/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 303/2009: ZO schvaluje příspěvky pro TJ Sokol Všestary – 2.769,- Kč na florbalový turnaj, SDH Všestary – 1.641,- Kč na adventní trh, SDH Všestary – 3.750,- Kč na vycházkovou dívčí uniformu, SDH Rozběřice – 2.235,- Kč na den otevřených dveří, SDH Rosnice 3.503,- Kč na bruslení a světla na vánoční strom.
Hlasování o usnesení č. 303/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 304/2009: ZO schvaluje příspěvek pro AFK Probluz – 7.500,- Kč na sportovní činnost klubu.
Hlasování o usnesení č. 304/2009: pro 11, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 305/2009: ZO schvaluje pořízení repasovaného vozidla Multicar v předpokládané ceně 250.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 305/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 306/2009: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem objektu prodejny v Rozběřicích. Uchazeč sdělí podnikatelský záměr a nabízené nájemné s počátkem nejdříve od 1.3.2010.
Hlasování o usnesení č. 306/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 307/2009: ZO pověřuje investiční komisi vypracováním zadání pro výběrové řízení na zhotovitele dokumentace k územnímu řízení na kanalizaci pro místní části Lípa, Bříza, Chlum a vypsání výběrového řízení.
Hlasování o usnesení č. 307/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 308/2009: ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje z dotačního titulu Dt 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na opravu hřbitovního domku ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 308/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018