Usnesení ze dne 17.06.2004

Zápis

 

ze zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y 

konaného dne 17.06.2004 od 19.00 hod v sále pohostinství U Kudrnů v Bříze

 

 přítomni: ing.Derner Michal, MUDr.Kovalská Renata, Klinger Petr, Macháček Josef ml., Macháček Josef st., Macháček Pavel, Mareš Josef, Matějovský Josef, Novák Stanislav,

Pešek Josef, Polívka František, Vecek Přemysl

- od hlasování k bodu č.7 písm.d) přítomen Černý František

 

omluveni: ing.Pavel Šandera, Geltner Vojtěch,

 

      hosté: za OV Bříza Václavík  Josef                 

                  za OV Rozběřice Lučický Martin

                               

Program:

1)      zahájení

2)      kontrola usnesení

3)   zpráva o přezkoumání hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2003

4)      návrh smlouvy o veřejném osvětlení

5)      odkoupení pozemku pod hřištěm a prodej pozemku u potravin v Rozběřicích

6)      obecně závazné vyhlášky č.3-7/2004

7)      smlouva o zřízení věcného břemene

8)      různé

9)      usnesení

10)  závěr

…………………………………………………………………………………………………

 

1)      veřejné zasedání ZO obce zahájil Josef Macháček ml. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné. Zapisovatel (Josef Mareš), návrhová komise (Josef Macháček st.) a ověřovatelé zápisu (MUDr.Renata Kovalská a Josef Pešek) byli zvoleni na ustavujícím zasedání  ZO ze dne 14.11.2002. Zápis ze zasedání ZO ze dne 20.5.2004 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu ZO Všestary a nebyly k němu vzneseny žádné námitky. Dále byl přednesen program jednání ZO.

                                                    

              Hlasování o navrhovaném programu jednání:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

ZO schválilo předložený program pro své jednání.

 

2)      kontrola usnesení:

         - OÚ: zabezpečit další stupně ÚPD.

            starosta: úkol trvá.

         - OÚ: zabezpečit postupně projektovou přípravu VPS.

            starosta: úkol trvá.

         - OÚ: opatřit všechna paré schvalovací doložkou.

            starosta: úkol trvá.

         - ing.Derner, starosta a ing.Šandera: zajistit nabídky na opravy vodních děl.

           starosta: zatím byla předložena nabídka společnosti ORSÁG. Do 25.6.2004 je možno předložit další nabídky (zajistí ing.Derner a ing.Šandera) dle postoupené projektové dokumentace. Vyhodnocení provede stavební komise, která doporučí dodavatele radě obce ke schválení.

         - starosta: zajistit nabídky na ČOV.

           starosta: zatím byla předložena jedna nabídka. Úkol trvá.

         - účetní obce: zavést na účet akcie VAK.

           starosta: provedeno.

         - účetní obce: odúčtovat rozdíl z účtu poskytnutých záloh.

           starosta: provedeno.

 

3) ZO byla předložena Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2003 a Závěrečný účet hospodaření obce Všestary za rok 2003 (byl vyvěšen na úřední desce od 26.05.2004 do 11.06.2004). Ing.Derner vzhledem k závěrům výše uvedené zprávy navrhuje k posouzení ZO případné rozdělení Finančního a kontrolního výboru na dva samostatné výbory.

 

Hlasování o zprávě o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2003 a o závěrečném účtu hospodaření obce Všestary za rok 2003:

                                                   pro .................................10

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 2

 

ZO schválilo Zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření obce Všestary za rok 2003 a Závěrečný účet hospodaření obce Všestary za rok 2003.

 

4) na minulém zasedání byl předložen souhrn základních údajů nabídky na provozování veřejného osvětlení. Nyní je předložen návrh smlouvy na výše uvedenou činnost.

 

Hlasování o využití nabídky na provozování veřejného osvětlení fa.CITELUM, a.s.:

                                                   pro .................................  0

                                                   proti .............................. 11

                                                         zdržel se hlasování ……. 1

 

ZO se rozhodlo vzhledem ke stávajícímu stavu a již naplánovaným opatřením nabídku nevyužít.

 

5) - na minulém zasedání byla předložena žádost pí.Marie Srdínkové (Rozběřice č.p.41) o odkoupení pozemku před prodejnou potravin a pod budovou. Po prošetření bylo navrhnuto odprodat pouze část pozemku (p.č.85/1 v k.ú.Rozběřice), která se nachází pod budovou prodejny potravin v ceně 100,- Kč/m2.

    - návrh na odkoupení pozemku od ZD Všestary pod dětským hřištěm v Rozběřicích a za cenu v místě obvyklou tj. za 100,- Kč.

 

Hlasování o prodeji pozemku p.č.85/1 v k.ú.Rozběřice:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ..............................   0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

Hlasování o odkoupení pozemku pod hřištěm v Rozběřicích od ZD Všestary:

                                                   pro ................................ 10

                                                   proti ..............................   0

                                                         zdržel se hlasování ……. 2

 

ZO souhlasí s prodejem pozemku pod prodejnou potravin v Rozběřicích pí.Srdínkové za cenu 100 ,-Kč/m2 a dále souhlasí se zahájením jednání o odkoupení pozemku pod hřištěm také v Rozběřicích.

 

6) zastupitelstvu obce byly předloženy tyto nově zpracované obecně závazné vyhlášky:

 

a) Obecně závazná vyhláška č.3/2004 obce Všestary o místním poplatku za využívání

    veřejného prostranství včetně příloh č.1-6.

 

Hlasování o schválení Obecně závazné vyhlášky č.3/2004 obce Všestary o místním poplatku za využívání veřejného prostranství včetně příloh č.1-6:

                                                   pro ................................ 12

                                                   proti ..............................   0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

b) Obecně závazná vyhláška č.4/2004 obce Všestary o místním poplatku za provozovaný 

    výherní hrací automat.

 

Hlasování o schválení Obecně závazné vyhlášky č.4/2004 obce Všestary o místním poplatku za provozovaný výherní hrací automat:

                                                   pro ................................ 12

                                                   proti ..............................   0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

c) Obecně závazná vyhláška č.5/2004 obce Všestary o místním poplatku ze vstupného.

 

Hlasování o schválení Obecně závazné vyhlášky č.5/2004 obce Všestary o místním poplatku ze vstupného:

                                                   pro ................................ 12

                                                   proti ..............................   0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

d) Obecně závazná vyhláška č.6/2004 obce Všestary o nakládání s komunálním odpadem.

 

Hlasování o schválení Obecně závazné vyhlášky č.6/2004 obce Všestary o nakládání s komunálním odpadem:

                                                   pro ................................   8

                                                   proti ..............................   0

                                                         zdržel se hlasování ……. 5

 

e) Obecně závazná vyhláška č.7/2004 obce Všestary o místním poplatku ze psů.

 

Hlasování o schválení Obecně závazné vyhlášky č.7/2004 obce Všestary o místním poplatku ze psů:

                                                   pro ................................ 13

                                                   proti ..............................   0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

ZO všechny obecně závazné vyhlášky schválilo.

 

7)  návrh p.Jaroslava Šejvla, projekce a montáž (telekomunikace, zabezpečovací systémy, data a elektro rozvody na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Český Telecom, a.s. (oprávněný) a Obcí Všestary (povinný). Věcné břemeno se týká podzemní veřejné telekomunikační sítě, která je položena na pozemku p.č.416 v k.ú.Všestary a bylo by vyrovnáno jednorázovou úplatou dle zákona o oceňování ve výši 780,- Kč.

 

Hlasování o smlouvě o zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 780,- Kč:

                                                   pro ................................ 13

                                                   proti ..............................   0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

ZO návrh na smlouvu o zřízení věcného břemene přijalo a schválilo.

 

8) různé:

- starosta: projekt na přechod pro chodce na Lípě je v současné době ve fázi projednávání s dotčenými orgány.

- starosta: žádost SDH Rozběřice o příspěvek na letní soustředění mladých hasičů ve výši 3.000,- Kč. P.Matějovský navrhuje příspěvek zvýšit na 5.000,- Kč.

 

Hlasování o příspěvku pro SDH Rozběřice na letní soustředění mladých hasičů ve výši 5.000,- Kč:

                                                   pro ................................ 13

                                                   proti ..............................   0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

ZO souhlasí s příspěvkem pro SDH Rozběřice na letní soustředění mladých hasičů ve výši 5.000,- Kč.

 

- starosta: žádost SDH Chlum o zakoupení 4 ks požárních kabátů Fireman III. pro výjezdové družstvo JPO III, které je sestaveno z členů SDH Chlum, v ceně cca 8.200,- Kč/ks. Kabáty lze využívat celoročně protože v zimě hřejou a v létě chladí a splňují požadavky protipožární ochrany hasičů při zásahu.

 

Hlasování o zakoupení 4 ks požárních kabátů v ceně cca 8.200,- Kč/ks:

                                                   pro ................................ 13

                                                   proti ..............................   0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením 4 ks požárních kabátů v ceně cca 8.200,- Kč/ks.

 

- starosta: Stanislav Stejskal, dopravní projekce, předložil nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v těchto rozsazích:

-          Bříza: rekonstrukce komunikace (od prodejny směrem k řadovému domu) a chodník (z uličky po hasičskou zbrojnici) …………………….. 47.710,- Kč

-          Chlum: rekonstrukce místní komunikace ……………………... 79.675,- Kč

-          Rosnice: chodník (od sušárny po křižovatku) ………………… 31.795,- Kč

-          Všestary: chodník ( od nádraží po rozvodnu) a osazení obrubníků na křižovatce u bývalé hasičské zbrojnice u komunikace od Střezetic a na křižovatce u OÚ u komunikace od Světí ……………………… 39.175,- Kč

   Zastupitelstvo doporučuje zadat alespoň ještě jednu nabídku na zpracování projektové dokumentace.

- p.Roušal: požaduje opravu výše zmiňované komunikace od prodejny k řadovému domu ve Bříze, odstranění hromady kamení po opravě, kterou prováděl VAK a zlepšit zimní údržbu komunikací (zmiňovaná komunikace bývá hlavně ráno protažena pozdě).

   starosta: oprava komunikací se připravuje (viz.předcházející bod zápisu), kamení odveze technická skupina obce a protahování místních komunikací bohužel nelze provést naráz.

- ing.Skořepa: při opravě nádrže opravit i její přítok kolem prodejny potravin.

   starosta: oprava přítoku je součástí projektu na opravu nádrže.

- p.Nálevka: upozornil na neustále přeplněné kontejnery na separovaný odpad a žádal o zajištění četnějšího svozu.

   starosta: četnější svoz již zajistit nejde ale jsou objednány další kontejnery na plasty pro sběrná místa v Bříze, Rosnicích, ve Všestarech u kurtů a pro další sběrné místo v Rozběřicích, kde bude i kontejner na sklo.

- p.Kocián: upozorňuje na nedodržování povolené rychlosti v obci ( 50 km/hod) a žádá zajištění její snížení na 40 km/hod.

   místostarosta: v otázce úpravy povolené rychlosti v obci proběhlo již několik jednání (poslední na základě podnětů ing.Nečase) s výsledkem, že snížení rychlosti v obci je neopodstatněné.

- p.Kocián: požádal o vybavení hřiště ve Bříze o prolézačky a opravu laviček.

   předseda OV p.Václavík: v nejbližším možném termínu bude provedena oprava laviček na které je již materiál připraven v hasičské zbrojnici a hřiště je pravidelně technickou skupinou posekáno a tím pádem je i využíváno dětmi k míčovým hrám. V otázce prolézaček a dalšího zatím nebyla vybraná konkrétní sestava.

- Mgr.Hušek, p.Nálevka a ing.Tichý: v jakém stádiu je zajištění pitné vody z vodovodního řádu pro řadový dům č.p.72-81 ve Bříze.

   starosta: rozbor vody, který byl proveden po podání žádosti pouze potvrdil skutečnost, která byla v žádosti uvedena. Byla zahájena jednání s VAK HK a.s. a společnost VIS zpracovává projektovou dokumentaci pro připojení. O konkrétních termínech budou obyvatelé řadovky informováni na schůzce, která bude svolána.

 

9) návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce:

 

zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-          závěrečný účet hospodaření obce Všestary za rok 2003.

-          zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2003.

-          prodej pozemku p.č.85/1 v k.ú.Rozběřice, který je zastavěn prodejnou potravin,  pí.Marii Srdínkové za cenu v místě obvyklou tj.100,- Kč/m2 .

-          koupi pozemku pod hřištěm v Rozběřicích za cenu

      v místě obvyklou tj.100,- Kč/m2  .

-          Obecně závazná vyhláška č.3/2004 obce Všestary o místním poplatku za   

využívání veřejného prostranství.

-          Obecně závazná vyhláška č.4/2004 obce Všestary o místním poplatku za    

       provozovaný výherní hrací automat.

-          Obecně závazná vyhláška č.5/2004 obce Všestary o místním poplatku ze vstupného.

-          Obecně závazná vyhláška č.6/2004 obce Všestary o nakládání s komunálním odpadem.

-          Obecně závazná vyhláška č.7/2004 obce Všestary o místním poplatku ze psů.

-          Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Českým Telecomem, a.s. a Obcí Všestary, která se týká uložení podzemní veřejné telekomunikační sítě na pozemku p.č.416 v k.ú.Všestary za jednorázovou úhradu 780,- Kč.

-          příspěvek na letní soustředění mladých hasičů ve výši 5.000,- Kč pro SDH Rozběřice.

-          zakoupení 4 ks požárních kabátů pro JPO SDH Chlum

      v ceně cca 8.200,- Kč/ks.

 

zastupitelstvo obce ukládá:

 

-          stavební komisi: vybrat dodavatele na provedení oprav nádrže v Bříze a rybníka v Rozběřicích a předložit ho ke schválení radě obce.

-          starostovi: zajistit další nabídky na zpracování projektové dokumentace na opravu komunikací a výstavbu chodníků.

 

Hlasování o návrhu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.6.2004:

                                                   pro .................................13

                                             proti ................................ 0

                                             zdržel se hlasování ......... 0

 

Usnesení zastupitelstva obce bylo schváleno.

 

10) zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v hostinci U Kudrnů, bylo ukončeno ve  

       21.10 hod.

 

 

 

          zapsal: Josef Mareš

  ověřovatelé: MUDr.Renata Kovalská a Josef Pešek

        starosta:  Josef Macháček ml.  

místostarosta:  Josef Macháček st.

                                       

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018