Usnesení ze dne 17.03.2005

Zápis

 

ze zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y 

konaného dne 17.3.2005 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Všestary.

 

    přítomni: ing.Derner Michal, Geltner Vojtěch, Klinger Petr, Macháček Josef ml.,

                    Macháček Josef st., Macháček Pavel, Matějovský Josef,

                    Novák Stanislav, Pešek Josef, ing.Šandera Pavel, Vecek Přemysl               

                   

   omluveni: Černý František, MUDr.Kovalská Renata, Mareš Josef, Polívka František

 

         hosté:  za OV Bříza - Václavík Josef

                   

Program:

1)      zahájení

2)      kontrola usnesení

3)      obecní symboly

4)      závěrečný účet a zápis z auditu

5)      neinvestiční náklady na žáka ZŠ Všestary

6)      návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004

7)      smlouva o platbě neinvestičních nákladů

8)      různé

9)      usnesení

10)  závěr

…………………………………………………………………………………………………...

 

1) veřejné zasedání ZO obce zahájil Josef Macháček ml. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 16.12.2004 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu ZO 

Všestary a nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

    Jako zapisovatel je navrhnut p.Josef Václavík, ověřovatel zápisu p.Josef Pešek byl schválen na ustavujícím zasedání ZO 14.11.2002 a další zapisovatel p.Josef Matějovský byl schválen jako náhradní ověřovatel na zasedání ZO 21.8.2003. Návrhová komise ve složení Josef Macháček st. byla schválena  na ustavujícím zasedání ZO dne 14.11.2002.

Dále byl přednesen program jednání ZO.

             

Hlasování o návrhu o zapisovateli:

                                                   pro ...............................  11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

Josef Václavík byl schválen jako zapisovatel jednání ZO.

 

Hlasování o navrhovaném programu jednání:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo předložený program pro své jednání.

 

2) kontrola usnesení:

-         starostovi: zadat studii na Informační centrum v areálu Centra experimentální archeologie ve Všestarech: studii zpracuje ing.arch.Pavel Doležal

-         starostovi: podat inzerát do Hradeckých novin na pronájem masérské místnosti  v prostorách krytého bazénu opakovaně v pátečním vydání: před podáním inzerátu se přihlásila pí.Jiřina Šonková ze Břízy za stejných podmínek jako předcházející nájemci t.zn.1.200,- Kč/měs. Záměr obce o pronájmu nebytových prostor v areálu krytého bazénu byl řádně vyvěšen na Úřední desce obecního úřadu.

-         jednání s majiteli nemovitostí čp.72 až 81 ve Bříze ve věci provozování vodního hospodářství: úkol trvá

 

3) v pátek 8.dubna proběhne slavnostní předání znaku a vlaky obce v budově poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Slavnostního aktu se zúčastní starosta v doprovodu jedné osoby. p.Matějovský: navrhuje jako doprovodnou osobu místostarostu p.Josefa Macháčka st.

 

Hlasování o doprovodné osobě na slavnostní předání symbolů obce:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo Josefa Macháčka st. jako doprovod starosty při předání obecních symbolů.

 

    Nabídka na zpracování obecních symbolů přišla od tří agentur.: Ritareklama, Alerion-heraldický servis a Velebný&FAM. Návrh na zpracování obecních symbolů do těchto podob:

-         7 ks venkovního  praporu (tištěný polyester) pro použití na obecních budovách

-         1 ks smaltovaného oválu se znakem obce na budovu obecního úřadu

-         1 ks smaltovaného oválu s velkým st.znakem a nápisem Obecní úřad na budovu obecního úřadu

-         100 ks samolepek

-         100 ks odznáčků

-         100 ks nášivek

Na základě předložené nabídky od výše uvedených firem v daném rozsahu bude rozhodnuto o dodavateli.

 

Hlasování o rozsahu zpracování obecních symbolů:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo výše uvedený rozsah zpracování obecních symbolů.

 

4) ZO projednalo závěrečný účet hospodaření obce za rok 2004 a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 včetně výhrad. Oba dokumenty byly řádně vyvěšeny na Úřední desce obecního úřadu.

  

5) ZO projednalo výši neinvestičních nákladů, tak jak je předložil ředitel ZŠ. Neinvestiční náklady na žáka jsou uvedeny bez státního příspěvku, který je stanoven ve výši 1221,- Kč na žáka za rok.

 

           -     neinvestiční náklady na žáka ZŠ ……………… 4.424,- Kč

           -     neinvestiční náklady na žáka MŠ Všestary …… 5.613,- Kč

           -     neinvestiční náklady na žáka MŠ Chlum ……... 3.734,- Kč

6) ředitel ZŠ předložil ZO hospodářský výsledek za rok 2004 ve výši 143.690,- Kč a navrhuje rozdělení do následujících fondů:

            -     fond odměn ………….. 43.000,- Kč

            -     fond rezerv …………..100.690,- Kč

 

Hlasování o rozdělení hospodářského výsledku ZŠ:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

ZO schválilo rozdělení hospodářského výsledku ZŠ.

 

7) MěÚ Nechanice zaslal smlouvu o platbě neinvestičních nákladů na žáka ZŠ Nechanice v celkové výši 7.900,- Kč na rok. Jedná se o platbu za dva žáky.

 

Hlasování o úhradě neinvestičních nákladů na žáka ZŠ Nechanice ve výši 7.900,- Kč:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo úhradu neinvestičních nákladů na žáka ZŠ Nechanice MěÚ Nechanice.

 

8) různé:

- starosta: seznámil ZO se změnou úředních hodin na OÚ Všestary. Vzhledem k narůstající  agendě, budou počínaje 1.dubnem zrušeny páteční úřední hodiny

 

- starosta: 3.3. proběhlo na OÚ Všestary jednání se zástupci projekční kanceláře Multiaqua a VAK a.s. o projektované „Kanalizaci ve Všestarech“. Od první uvažované varianty bylo upuštěno vzhledem k plánovanému tělesu křížení dálnice D11 a rychlostní komunikace R35. S druhou variantou vedení přivaděče do ČOV HK souběžně se železnicí (na hranici ochranného pásma železnice), přestože nedojde k žádné změně užívání pozemku, nesouhlasí několik majitelů. V úvahu připadá řešení s vybudováním ČOV Všestary a nebo uložením přivaděče do polních cest, které jsou v majetku obce. Tato trasa, by pak pravděpodobně vedla ze Všestar přes Rosnice a Břízu do Hradce Králové.

 

- starosta: dům čp.58 ve Všestarech (na hřbitově) byl vyklizen a v současném stavu není možné ho pronajmout. Pro rozhodnutí, co sním bude požádáno o provedení odborného odhadu na výši nákladů při uvedení nemovitosti do obyvatelného stavu.

 

- starosta: pro podání příspěvků do zpravodaje mikroregionu je stanovena redakční uzávěrka na 25.března (a pro následující vydání 22.června a  23.září). Do zpravodaje lze podávat příspěvky. Rozsah příspěvků v případě nutnosti bude korigovat redakční rada zpravodaje.

 

- starosta: na sobotu 16.dubna je připravena především pro občany, kteří mají problémy se zajištěním fotografií,  možnost podání žádostí o nové OP a CP s možností pořízení dokladových fotografií (95,- Kč/4ks) v kanceláři OÚ, a to od 09.00 do 12.00. Tuto službu nabízíme ve stejném rozsahu i Obecním úřadům, které spadají do našeho matričního obvodu. Jedná se o Obecní úřady v Čistěvsi, Dohalicích, Hněvčevsi,  Maslojedech, Mokrovousech, Mžanech, Sadové, Sověticích, Střezeticích, Světí  a Třesovicích.

 

- starosta: v pondělí 18.dubna v době od 09.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 bude možno na Obecní úřadě uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu, které budou vybírat zaměstnanci společnosti RUND. Dále je připraven na sobotu 30.dubna svoz nebezpečného odpadu, který bude nakládán na níže uvedených místech v daných časových intervalech:

 

kde

od

do

Bříza – hasičská zbrojnice

09.00

09.30

Rosnice – hospoda

09.40

10.10

Všestary – nákupní středisko

10.20

10.50

Rozběřice – u bývalé hospody

11.00

11.20

Chlum – u autobusové zastávky

11.30

11.45

Lípa - u hasičské zbrojnice

11.55

12.15

 

- starosta: s příchodem jara bude doplněna technická skupina o dalšího zaměstnance. Ze zákona je nutno nechat vyvěsit nabídku pracovního místa na Úřadu práce. Stanovené předpoklady přijmutí zaměstnance: řidičský průkaz minimálně sk.B, zdravotní stav odpovídající, tak jak je to běžné u obecních úřadů s výjezdovou jednotkou, zařazení do JPO včetně odborné způsobilosti. Předpoklad dalšího růstu odborné způsobilosti.

 

- ing.Šandera: navrhuje zpracování rejstříku místních podnikatelů a firem, které by bylo možno využívat pro záměry obce.

 

- p.Matějovský: navrhuje finanční odměnu p.Martínkovi za vzornou práci pro obec. Dále upozornil na znečišťování ovzduší především v ranních hodinách firmou BAUER interiéry a vzhledem k blížícímu se 60.výročí osvobození navrhuje připomenout tyto události a samotnou formu připomenutí projednat na dalším zasedání ZO.

 

- starosta: příští zasedání zastupitelstva obce se koná 21.4.2005 od 19.00 hod v Rozběřicích

 

9) usnesení:

 

zastupitelstvo obce bere na vědomí:

-         účast starosty při předání dekretu o udělení znaku a vlajky obce Všestary

-         zápis z jednání o postupu prací na projektové dokumentaci „Kanalizace Všestary“

            -     neinvestiční náklady na žáka ZŠ ……………… 4.424,- Kč

            -     neinvestiční náklady na žáka MŠ Všestary …… 5.613,- Kč

            -     neinvestiční náklady na žáka MŠ Chlum ……... 3.734,- Kč

            -     změnu úředních hodin Obecního úřadu Všestary

 

zastupitelstvo obce schvaluje:

-         účast místostarosty při předání dekretu o udělení znaku a vlajky obce Všestary

-         rozsah požadavku na vypracování nabídky pro realizaci obecních symbolů

-         Závěrečný účet hospodaření obce Všestary a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 včetně uvedených výhrad

-         rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a částku 43.000,- Kč převést do fondu odměn a částku 100.690,- Kč do fondu rezerv

-         podepsání smlouvy o hrazení neinvestičních nákladů s MěÚ Nechanice a úhradu neinvestičních nákladů na žáka ZŠ Nechanice v celkové výši 7.900,- Kč

 

zastupitelstvo obce ukládá:

-         hlavní inventarizační komisi a účetní obce: dát do souladu uzávěrku roku 2004 a přijmout opatření formou zvyšování kvalifikace odpovědných pracovníků

-         řediteli ZŠ: předložit ZO čerpání rozpočtu ZŠ v roce 2004 a předložit ke schválení rozpočet ZŠ na rok 2005

-         řediteli ZŠ: v rámci snížení provozních nákladů nechat zpracovat návrh na regulaci tepla v budově II.stupně ZŠ

 

Hlasování o schválení návrhu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2005:

                                                   pro .................................11

                                             proti ................................ 0

                                             zdržel se hlasování ......... 0

 

ZO schválilo usnesení ze svého zasedání.

 

10) zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v zasedací místnosti OÚ Všestary, bylo ukončeno ve 21.15 hod.

 

          zapsal: Josef Václavík

  ověřovatelé: Josef Pešek 

                      Josef Matějovský

        starosta: Josef Macháček ml.

místostarosta: Josef Macháček st.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018