Usnesení ze dne 16.9.2010

(místo konání: zasedačka Obecního úřadu Všestary)

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 140/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 16.9.2010.
Hlasování o usnesení č. 140/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 141/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 16.9.2010 návrhovou komisi ve složení p. Petr Gabriel a p. Josef Mareš.
Hlasování o usnesení č. 141/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 142/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 16.9.2010 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Macháčka a p. Zdeňka Kulhánka.
Hlasování o usnesení č. 142/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 143/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí, aby bod 5.2.2. „Změna č.2 ÚPO Všestary“ byl projednán mimo pořadí.
Hlasování o usnesení č. 143/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 144/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí, aby se o návrhu Změny č.2 Územního plánu obce Všestary hlasovalo jmenovitě.
Hlasování o usnesení č. 144/2010: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
             
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 145/2010:
Zastupitelstvo obce Všestary po projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu obce Všestary  předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové 
I.       o v ě ř u j e
soulad Změny č.2 Územního plánu obce Všestarys Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem – dle přiloženého Odůvodnění Změny č.2 Územního plánu obce Všestary, zpracovaného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
- zastupitelstvo obce Všestary neshledalo žádný rozpor
II.  s o u h l a s í
       s vyhodnocením výsledků projednání Změny č.2 Územního plánu obce Všestary zpracovaným pořizovatelem
III.    v y d á v á
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 stavebního zákona  
 Změnu č.2 Územního plánu obce Všestary.

 
Hlasování o usnesení č. 145 jmenovitě:
·         Josef Pešek -                                                                   ZDRŽEL SE hlasování
·         Ing. Michal Derner -        PRO návrh
·         Jaroslav Došel -                                       PROTI návrhu
·         Radovan Dvořák -           PRO návrh
·         Petr Gabriel -                                                                   ZDRŽEL SE hlasování
·         Zdeněk Kulhánek -          PRO návrh
·         Ing. Martin Lučický -       PRO návrh
·         Josef Macháček -            PRO návrh
·         Josef Mareš -                    PRO návrh
·         MVDr. Michal Novák -  PRO návrh
·         Ing. Božena Skořepová -                                     PROTI návrhu
·         Ing. Pavel Šandera -         PRO návrh
·         Josef Štefanka -                                                              ZDRŽEL SE hlasování
·         Přemysl Vecek -               PRO návrh
·         JUDr. Zuzana Zlatohlávková -                PROTI návrhu
Hlasování o usnesení č. 145/2010: pro 9, proti 3, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 146/2010: ZO schvaluje výsledek veřejné soutěže na zhotovitele díla Energeticky úsporná opatření MŠ Všestary a jejího vítěze společnost REKOS S+D s.r.o. s nabídkovou cenou 4.235.544 Kč vč. DPH a pověřuje starostku vyjednáním a uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování o usnesení č. 146/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 147/2010: ZO schvaluje výsledek veřejné soutěže na zajištění inženýrských činností při zhotovení díla Energeticky úsporná opatření MŠ Všestary. Vítězem pro výkon TDI je společnost ASTALON s.r.o. s nabídkovou cenou 69.840 Kč vč. DPH a pro výkon koordinátora BOZP je společnost ASTALON s.r.o. s nabídkovou cenou 30.000 Kč vč. DPH a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování o usnesení č. 147/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 148/2010: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení Územního plánu Všestary do Integrovaného operačního programu, zaměření výzvy 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.
Hlasování o usnesení č. 148/2010: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 149/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku č. 396/1 v k.ú. Všestary.
Hlasování o usnesení č. 149/2010: pro 0, proti 13, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 150/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 z 18.6.2010 na straně příjmů, jako investiční dotaci od Královéhradeckého kraje na akci „Kanalizace a ČOV Všestary, Rosnice, Rozběřice v částce 250.000,- Kč a rozpočtové opatření č. 3 z 30.8.2010 na straně příjmů jako neinvestiční dotaci od Královéhradeckého kraje na akci „Oprava pláště hřbitovního domku ve Všestarech“ v částce 361.900,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 150/2010: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 151/2010: ZO akceptuje nabídku ateliéru Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE na úpravu PD „Všestary – chodník ke Střezeticím“ za částku 13.320 Kč.
Hlasování o usnesení č. 151/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 152/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou sociálního zařízení a výměnou oken vč. vstupních dveří v čp. 129 Všestary a schvaluje zahájení výběrového řízení na dodavatele.
Hlasování o usnesení č. 152/2010: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 153/2010: ZO schvaluje návrh smlouvy o upsání akcií se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ 481 72 898 a pověřuje starostku jejím uzavřením.
Hlasování o usnesení č. 153/2010: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 155/2010: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku dojednáním podmínek Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003386/VB/01 pro uložení kabelu NN do pozemků v majetku obce p.č. 58, 396/1, 397/2 a 413/1 s ČEZ Distribuce, a.s. a následně jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 155/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 156/2010: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů:
Jaroslav Došel-Zámečnictví, IČ 104 68 510 ve výši 101.256 Kč; PVJ Consult, a.s., IČ 609 16 664 ve výši 1.809.007 Kč, ve výši 581.878 Kč, ve výši 378.303 Kč a ve výši 18.809 Kč; PROIS, a.s.IČ 259 43 022 ve výši 186.000 Kč; Jiří Smetiprach IČ 129 75 206 ve výši 21.906,60 Kč; REKOS S+D s.r.o. IČ 259 74 149 ve výši 156.410,40; Zemědělské družstvo Všestary, IČ 00124084 ve výši 34.269 Kč; Ing. Viktor NETUŠIL – GEOPLAN, IČ 601 40 186 ve výši 8.020 Kč; České dráhy, a.s., IČ 709 94 226 ve výši 12.384 Kč ; CITYPLAN spol. s r.o., IČ 473 07 218 ve výši 1.800 Kč, Tomáš Kocián, IČ: 60140704 ve výši 34.820 Kč.
Hlasování o usnesení č. 156/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 157/2010: ZO schvaluje příspěvky na spolkovou činnost pro: Nohejbalový klub Bříza ve výši 1.500 Kč; SDH Bříza ve výši 4.200 Kč; SDH Rosnice ve výši 3.500 Kč, TJ Sokol Všestary ve výši 6.500 Kč a SDH Chlum ve výši 3.545 Kč.
Hlasování o usnesení č. 157/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 158/2010: ZO schvaluje výměnu okna v hasičské zbrojnici SDH Chlum za nabídkovou cenu 12.966 Kč.
Hlasování o usnesení č. 158/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 159/2010: ZO ruší usnesení č. 91/2010 a schvaluje poskytnutí věcného daru povodní postižené obci Hejnice ve výši do 51.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 159/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 160/2010: ZO pověřuje investiční výbor vypracováním zadávacích podmínek a vyhlášením výzvy k podání nabídek na opravu Šrámova kříže.
Hlasování o usnesení č. 160/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018