Usnesení ze dne 16.12.2004

Zápis

 

 

ze zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y 

konaného dne 16.12.2004 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Všestary.

 

    přítomni: Černý František, ing.Derner Michal, Geltner Vojtěch, Klinger Petr,       

                    MUDr.Kovalská Renata, Macháček Josef ml., Macháček Josef st.,

                    Macháček Pavel, Mareš Josef, Matějovský Josef, Polívka František,            

                    ing.Šandera Pavel, Vecek Přemysl               

   omluveni: Novák Stanislav, Pešek Josef

 

         hosté:  za OV Bříza - Václavík Josef

                    za OV Lípa - Dvořák Radomír

                    za OV Rozběřice - Lučický Martin

                   

Program:

1)      zahájení

2)      kontrola usnesení

3)      návrh rozpočtového provizoria

4)      návrh smlouvy o pronájmu nebytových prostor

5)      změna č.1 ÚPO

6)      různé

7)      usnesení

8)      závěr

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

1) veřejné zasedání ZO obce zahájil Josef Macháček ml. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné. Zapisovatel Josef Mareš, návrhová komise Josef Macháček st. a ověřovatelka zápisu MUDr.Renata Kovalská byli zvoleni na ustavujícím zasedání  ZO dne 14.11.2002.

Vzhledem k nepřítomnosti druhého ověřovatele provede ověření zápisu Josef Matějovský, který byl jako náhradní ověřovatel zápisů zvolen na zasedání ZO dne 19.2.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 16.9.2004 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu ZO 

Všestary a nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Dále byl přednesen program jednání ZO.             

 

 

              Hlasování o navrhovaném programu jednání:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo předložený program pro své jednání.

 

 

2) kontrola usnesení:

-         starostovi: zastupovat obec Všestary na mimořádné valné hromadě VAK HK a.s., která se koná 8.12.2004

Na jednání mimořádné valné hromady VAK HK a.s. byl schválen pouze program jednání a prodej 838 ks akcií na jméno Mokrovousy městu Hradec Králové za cenu 200,- Kč/ks. Při projednávání bodu č.3 jednání Valné hromady, o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu, došlo ke zpochybnění a rozpuštění zasedání valné hromady.

              -    starostovi: zahájit jednání o odkupu příjezdové komunikace k čp.174 a 54 ve Všestarech

Výsledkem jednání se stavební společnosti Vít a spol. je, že po novém roce obec zajistí geometrický plán na území mezi hranicí jejich pozemku a plotem Klingerových. Komunikace, které vzniknou v lokalitě pak budou do budoucna převedeny také do majetku obce.

-         řediteli ZŠ: využít k nákupu nábytku pro MŠ Všestary prostředků z rozpočtu školy

Nábytek je zakoupen a postaven.

 

3) starosta přednesl návrh rozpočtového provizoria na rok 2005 který je ve výši 1/12 schváleného rozpočtu obce Všestary na rok 2004 na neinvestiční náklady pro zajištění provozu obce

 

Hlasování o návrhu rozpočtového provizoria na rok 2005:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2005.

 

 

4) starosta předložil ZO návrh smlouvy o pronájmu nebytových prostor na zřízení kanceláře reklamního studia v budově OÚ Všestary (13,5 m2), kterou podal p.Jiří Bittner. Navrhované nájemné ve výši 4.050,- Kč/rok, shledalo zastupitelstvo jako nedostačující a navrhuje pokračovat v jednání o smluvní ceně 15.000,- Kč/rok.

 

5) starosta seznámil ZO se stavem změny č.1 ÚPO Všestary  a s jednáními, které proběhly v této záležitosti. Vše bude zpracováno do Vyjádření ke změně č.1 ÚPO Všestary  a předloženo ZO k projednání.

V závislosti na řešení změny bylo vyvoláno jednání mezi obcí Všestary a TJ Sokol Všestary na straně jedné a p.Janákem mluvčím majitelů pozemků na straně druhé. Při jednání byla dohodnuta smluvní cena 500,- Kč/m2. Ta byla podložena i autorizovaným odhadem obvyklé ceny pozemků v k.ú.Všestary.

 

6) různé:

- starosta: 14.12.2004 v dopoledních hodinách byla z OÚ Všestary odcizena přenosná příruční pokladna, která obsahovovala 59.652,50 Kč v hotovosti a 704,- Kč v ceninách (kolky a jednorázové označení popelnic k vyvežení). V současné době je tato záležitost v řešení Policie ČR.

 

- starosta: na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, který nabývá účinnost 1.1.2005 navrhuje zrušit Obecně závaznou vyhlášku č.1/2004 obce Všestary o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, které jsou součástí Základní školy Všestary zřizované Obcí Všestary.

 

 

Hlasování o návrhu na zrušení Obecně závaznou vyhlášku č.1/2004 obce Všestary:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

ZO schválilo zrušení Obecně závaznou vyhlášku č.1/2004 obce Všestary.

 

 

- starosta: na pondělí 20.12.2004 od 16.00 hod je svolána Valná hromada svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866, kde bude mimo jiné schválen rozpočet a rozpočtový výhled svazku. Jednání se uskuteční v zasedací místnosti AFK v Nedělištích. Jako zástupci za obec Všestary jsou navrhnuti Josef Macháček st. a Petr Klinger.

 

Hlasování o zastupcích obce na Valné hromadě svazku obcí p.Josefu Macháčkovi st. a Petru Klingerovi:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 1

 

ZO schválilo zástupce obce na Valnou hromadu svazku obcí.

 

 

- starosta: p.Václav Černík předložil žádost o odkoupení pozemku p.č.59 k.ú.Lípa u Hradce Králové, který se nachází pod nemovitostí  čp.12 na Lípě jejíž je majitelem. Žádost se přesouvá na další jednání po předložení dokladů o nabytí vlastnictví zmiňované nemovitosti.

 

- starosta: p.Jaroslav Hampl předložil žádost o odkoupení pozemku p.č.370/7 a 370/26 k.ú.Všestary (189 m2) s nabídkovou cenou 10.000,- Kč.

ZO požaduje dodržení ceny obvyklé tedy 100,- Kč/m2 .

- starosta: žádost o poskytnutí příspěvku na provoz střediska Hospic Anežky České, podala Oblastní charita Červený Kostelec. Navrhovaná výše příspěvku je 10.000,- Kč.

 

 

Hlasování o příspěvku na provoz střediska Hospic Anežky České ve výši 10.000,- Kč:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

ZO schválilo příspěvek na provoz střediska Hospic Anežky České.

 

 

- starosta: opravy rybníka a vodní nádrže byly dokončeny. Bylo vyfakturováno dílo za 452.467,49 Kč což je 90 %. Takže skutečná cena díla bude 502.741,66 Kč. Rezerva v ceně je ponechána na nedodělky, které budou odstraněny v jarních měsících.

- starosta: ve vodním hospodářství řadového domu čp.72-81 ve Bříze (včetně ČOV), které je v majetku obce a je obcí provozováno, došlo vzhledem k havarijní kvalitě vody ze studně k napojení na vodovodní řád VAK. Výše této investice je 10.941,- Kč.

- starosta: Univerzita Hradec Králové předložila ZO žádost o změnu využívání ubytovny v areálu krytého bazénu na prostory pro krytou expozici dějin pravěku, která by byla součástí skanzenu Centra experimentální archeologie.

ZO na základě předložené žádosti navrhuje ustavení komise pro další jednání s UHK ve složení: Ing.Pavel Šandera, Josef Matějovský, Josef Macháček ml. a Josef Macháček st.

 

 

Hlasování o složení komise pro další jednání s UHK ve věci změny užívání ubytovny v areálu krytého bazénu:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 1

 

ZO schválilo složení komise pro další jednání s UHK.

 

 

- starosta: ZO dostalo k posouzení projekt na rekonstrukci místní komunikace na Chlumu. Na příští zasedání ZO budou připraveny podmínky a průběh výběrového řízení na dodavatele díla v neprojektované hodnotě 3,000.000,- Kč.

 

- p.Dvořák: na Lípě proběhlo místní šetření, které vyvolal OÚ Všestary za účasti zástupců SUS Hradec Králové-Plačice, obce, členů OV Lípa a dotčených obyvatel, ve věci odvodu dešťových vod z komunikace a zabezpečení budovy hasičské zbrojnice proti chátrání.

 

starosta: nález místního šetření je tento: problémové vody, které vznikají na pozemcích fyzických osob (dvorečky a pole) se dostávají průjezdy a vraty na těleso komunikace a postupně tak obtěžují ostatní obyvatele. Obec zajistí na tato kritická místa potřebnou dokumentaci, která bude schválena SUS a následně realizována. V rámci toho by mělo dojít i k opravě chodníku v celé jeho délce. Ve věci chátrání hasičské zbrojnice bude proveden návrh na řešení tohoto problému (v první fázi pravděpodobně podříznutí a provedení kvalitní hydroizolace zdiva).

 

- starosta: Komitét 1866 předložil požadavek na vyčlenění prostředků pro zajištění oprav pomníků v rámci obce a to ve výši 48.000,- Kč, dále požadavek na příspěvek pro zajištění vydání propagačního materiálu ve výši 3.000,- Kč. Mimo to přišla žádost i na svazek obcí a to ve výši 75.000,- Kč, ve které už naše obec nefiguruje.

ZO navrhuje pověřit projednáním všech požadavků správní radu svazku obcí.

 

- starosta: navrhuje připravit k projednání v příštím zastupitelstvu úpravu cen za návštěvu krytého bazénu a eventuelně sauny. Stávající ceny za vstup do bazénu jsou platné od 1.3.2000 a za sanování od 1.9.2002.

 

- starosta: ZO byl předložen návrh plánu zasedání ZO na rok 2005 s naplánovanými místy kde proběhnou jednotlivá zasedání: 20.1. ........ zasedací místnost OÚ

                                                          24.2. .......  U Čendy na Lípě

                                                          17.3. .......  zasedací místnost OÚ

                                                          21.4. .......  zasedací místnost SDH v Rozběřicích

                                                          19.5. .......  zasedací místnost OÚ

                                                          16.6. .......  pohostinství ve Bříze 

                                                          25.8. …… zasedací místnost OÚ

 

                                                          15.9. .......  v pohostinství Na bojišti na Chlumu

 

                                                          20.10. .....  zasedací místnost OÚ

                                                          24.11. .....  zasedací místnost SDH v Rosnicích

                                                          15.12. .....  zasedací místnost OÚ

- starosta: na OÚ Všestary byly doručeny nabídky na realizaci díla „Přechod pro chodce na Lípě“.

Stavební komise provede otevření obálek a předloží ZO návrh na dodavatele díla.

 

- starosta: přestože inventarizace majetku měla být hotova k 30.11.2004 v současné době nebyly ještě předány na OÚ inventarizační seznamy ze Základní školy, hasiči Chlum a Rozběřice.

- p.Polívka: z jakého důvodu nebo kdo povolil p.Hnízdovi parkování automobilů před  autoopravnou na chodníku.

 

starosta: bude provedeno ústní projednání této připomínky. Bohužel parkování na chodnících se nám objevuje nejenom ve Všestarech ale i na Lípě, kde je chodník v okolí hasičské zbrojnice ve velmi špatném stavu a dá se bohužel očekávat i odstavování aut v Rosnicích kde budou chodníky na jaře dokončeny. Legální vyřešení tohoto problému by měl přinést paspart místních komunikací, který se v současné době začal připravovat.

- p.Vecek: dokončení kanalizační vpustě u autobusového ostrůvku na Chlumu.

starosta: dokončení bude projednáno s firmou COLAS, která realizuje v Rosnicích výstavbu chodníku. V případě, že počasí už nedovolí osazení kanalizační vpustě bude provedeno provizorní odstranění obrubníku čímž se zabrání tvoření kaluže v inkriminované části vozovky.

 

 

 

7) usnesení:

 

zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 

-         informaci o stavu projednávání změny č.1 ÚPO Všestary

-         informaci o odcizení příruční pokladny OÚ Všestary, které je v šetření Policie ČR

-         plán zasedání zastupitelstva obce

 

zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 

-         rozpočtové provizorium na rok 2005, které je ve výši 1/12 schváleného rozpočtu obce Všestary na rok 2004

-         pokračovat v jednání společně s TJ Sokol Všestary o odkupu pozemku u sokolovny s p.Janákem a to v max.ceně 500,- Kč/m2

-         prodej pozemku p.č.370/7 a 370/26 k.ú.Všestary p.Jaroslavu Hamplovi za obvyklou cenu tedy za 100,- Kč/m2

 

-         příspěvek ve výši 10.000,- Kč Oblastní Charitě Červený Kostelec pro středisko Hospic Anežky České

-        

 

zastupitelstvo obce ukládá:

 

 

-         starostovi: účast na jednání s p.Janákem o prodeji pozemků u sokolovny

-         starostovi: zahájit jednání ve věci provozování vodního hospodářství v čp.72-81 ve Bříze

-         starostovi: zadat zpracování projektové dokumentace na odvodnění komunikace na Lípě

 

zastupitelstvo obce pověřuje:

 

 

-         p.Petra Klingera a p.Josefa Macháčka st. účastí na Valné hromadě svazku obcí „Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“

-         komisi ve složení Josef Macháček ml., Josef Macháček st., ing.Pavel Šandera a Josef Matějovský, dalším jednáním s UHK ve věci změny využití ubytovny v areálu krytého bazénu

 

zastupitelstvo obce ruší:

 

 

- k 31.12.2004 Obecně závaznou vyhlášku č.1/2004 obce Všestary o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, které jsou součástí Základní školy Všestary zřizované Obcí Všestary.

 

 

 

 

Hlasování o schválení návrhu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.12.2004:

                                                   pro .................................13

                                             proti ................................ 0

                                             zdržel se hlasování ......... 0

 

ZO schválilo usnesení ze svého zasedání.

 

 

8) zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v zasedací místnosti OÚ Všestary, bylo ukončeno ve 21.30 hod.

 

 

           zapsal: Josef Mareš

  ověřovatelé: MUDr.Renata Kovalská, Josef Matějovský

         starosta: Josef Macháček ml.

místostarosta: Josef Macháček st.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018