Usnesení ze dne 16.09.2004

Zápis

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y 

konaného dne 16.09.2004 od 19.00 hod v sále hostince Na bojišti na Chlumu

 

    přítomni: Černý František, ing.Derner Michal, Geltner Vojtěch, MUDr.Kovalská Renata,    

                    Macháček Josef ml., Macháček Josef st., Mareš Josef, Matějovský Josef,

                    Novák Stanislav, Pešek Josef, Polívka František, ing.Šandera Pavel,

                    Vecek Přemysl

                 - od bodu č.5 programu jednání přítomen Klinger Petr (19.20 hod)

   omluveni: Macháček Pavel

 

        hosté:  za OV Bříza Václavík Josef

                   za OV Lípa Staněk Jiří, Dvořák Radovan

                   za OV Rozběřice Kačer Pavel, Novák Zdeněk

                               

Program:

1)      zahájení

2)      kontrola usnesení

3)      vyhodnocení obecních symbolů

4)      žádost Římskokatolické farnosti o příspěvek na zvon v kostele na Chlumu

5)      nabídka na nákup požárního auta

6)      různé

7)      usnesení

8)      závěr

…………………………………………………………………………………………………...

 

1)      veřejné zasedání ZO obce zahájil Josef Macháček ml. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné. Zapisovatel (Josef Mareš), návrhová komise (Josef Macháček st.) a ověřovatelé zápisu (MUDr.Renata Kovalská a Josef Pešek) byli zvoleni na ustavujícím zasedání  ZO ze dne 14.11.2002. Zápis ze zasedání ZO ze dne 26.8.2004 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu ZO Všestary a nebyly k němu vzneseny žádné námitky. Dále byl přednesen program jednání ZO.

                                                    

              Hlasování o navrhovaném programu jednání:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

ZO schválilo předložený program pro své jednání.

 

2) kontrola usnesení:

 

- starosta: obecní symboly byly zveřejněny na úřední desce a místech tomu obvyklých

 

- MUDr.Kovalská a starosta: na základě jednání navrhujeme vyhovět požadavku Centra pro sociální pomoci a služeb a příspěvek 6.000,- Kč poskytnout. Rozsah pečovatelských služeb pro naši obec bude projednán.

- starosta: pro jednání o neinvestičních nákladech na žáka MŠ Chlum s OÚ Velký Vřešťov jsou zatím připraveny podklady od zřizovatele MŠ Lanžov.

 

- starosta: ve věci dodavatelů na přechod na Lípě ŘSD nestanovuje podmínky pro výběr stavební firmy.

 

- starosta: byly zahájeny práce na projektové dokumentaci na rekonstrukci místní komunikace na Chlumu

 

3) na anketu, která prošla úřední deskou a místy tomu obvyklými (vývěsní desky) přišla jedna SMS (návrh č.1 nebo 5) a 3x osobní jednání před úřední deskou. Zastupitelé postupně navrhli ke schválení návrh obecních symbolů č.5.

 

Hlasování o návrhu obecních symbolů č.5:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

ZO schválilo návrh obecních symbolů č.5.

 

4) Římskokatolická farnost Všestary předložila prosbu o příspěvek ve výši 50,- tis.Kč na opravu a elektrické ovládání zvonu v kostele na Chlumu. Dále se bude podílet na opravě a modernizaci příspěvkem 10,- tis.Kč OÚ Čistěves a farnost 15,- tis.Kč za pronájem kostelní věže, 15,- tis.Kč ze sbírky a dalších 10,- tis.Kč bude ještě dovybráno sbírkou.

 

Hlasování o příspěvku ve výši 50,- tis.Kč na opravu a elektrické ovládání zvonu v kostele na Chlumu:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 1

 

ZO schválilo příspěvek ve výši 50,- tis.Kč na opravu a elektrické ovládání zvonu v kostele na Chlumu.

 

5) vzhledem k obnově požární techniky v SDH Chlum byly předloženy dvě nabídky:

- LIAZ 101 CAS 25: rok výroby 1990, najeto 12.800 km, po repasi nástavby s platnou kontrolou STK a emisemi za 1.290,- tis.Kč

- LIAZ 101 CAS 25: rok výroby 1988, najeto 800 km, po repasi nástavby s platnou kontrolou STK a emisemi za 980,- tis.Kč

pro srovnání stav stávající požárního vozidla:

-KAROSA  RTHP ASC 25: rok výroby 1971, najeto 28.000 km s lehkými závadami na motoru a skříni karoserie

 

Tento bod bude přesunut na příští zasedání ZO, kde bude předložena ke schválení úprava rozpočtu obce.

 

6) různé:

- starosta: pozemek p.č.105 v k.ú.Chlum u Hradce Králové (zahrada naproti MŠ, 1.011 m2, zahrada):

-         byla podána žádost mgr.Marcela Fábery na dlouhodobý pronájem pozemku

-         vzhledem ke vzniku věcného břemene na pozemku p.č.376/13 v k.ú.Všestary u Hradce Králové (901 m2, trvalý travní porost) podala pí.Renata Doležalová žádost o směnu zmiňovaného pozemku ve Všestarech za pozemek na Chlum

 

Hlasování o směně pozemku p.č.105 v k.ú.Chlum u Hradce Králové za pozemek p.č.376/13 v k.ú.Všestary u Hradce Králové:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 2

 

ZO schválilo směnu pozemku p.č.105 v k.ú.Chlum u Hradce Králové za pozemek p.č.376/13 v k.ú.Všestary u Hradce Králové.

 

- starosta: při kontrole funkčnosti veřejného osvětlení bylo zjištěno 17 nefunkčních osvětlovacích bodů. V závislosti na provedené kontrole budou zahájeny 20.září práce na odstraňování závad.

 

- starosta: oprava vodní nádrže ve Bříze pokračuje dle projektu u Rozběřského rybníka bude provedena po dohodě s dodavatelem a projektantem úprava projektu s následným dokončením opravy.

 

- starosta: na OÚ je k nahlédnutí Oznámení o záměru výstavby silnice R35/I. V úseku Libice-Hradec Králové.

 

- starosta: dále je k nahlédnutí na OÚ i Strategie rozvoje Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

- p.Vít: připomínkoval ustavení obrubníků podél komunikace u čp.36 ve Všestarech.

  starosta: obrubníky, chodníky a komunikace budou řešeny dle priorit stanovených ZO v návaznosti na výstavbu kanalizace (týká se Všestar) po zpracování projektové dokumentace.

 

- ing.Derner: při realizaci přechodu na Lípě je nutno ve smlouvě pevně stanovit termín dokončení a přivítal by prodloužení parkovací plochy u hřbitova cca o 1m.

 

- p.Polívka: jakým způsobem se provádí sekání trávy (neposekaný přikop před čp.87 ve Všestarech).

  starosta: většinu travnatých ploch před domy si občané udržují sami pokud nemají možnost tyto plochy udržovat měli by se obrátit na OÚ nebo jeho zaměstnance a jejich část bude zařazena do ploch, které obec udržuje.

 

- MUDr.Kovalská: neudržovaný pozemek u nádraží.

  starosta: před zahájením úklidových prací se musíme o tom dohodnout s majitelem pozemku ČD, správa dopravních cest Hradec Králové.

 

- p.Matějovský: TJ Sokol Eliščino nábřeží pořádá ve středu 29.září běh Terryho Foxe se startem v 16.00 hod. Tímto navrhuje podpořit účast na této akci, jejíž výtěžek je věnován na boj proti rakovině, zajištěním autobusového spoje pro občany a žáky ZŠ, kteří se budou chtít zúčastnit. Dále připomněl úspěšnou akci, která se uskutečnila na závěr prázdnin a jednalo se o 10.ročník volejbalového turnaje mužů a žen.

 

- p.Novák: má Obec Všestary schválený Územní plán obce pro všechny místní části, kde je k nahlédnutí a zda je možné v něm dělat úpravy.

  starosta: ÚPO byl schválen ZO 20.5.2004 je platný pro všechny místní části obce.

K nahlédnutí je na OÚ Všestary v kanceláři starosty a to nejlépe po dohodě. V současné době na základě předložených žádostí se připravuje změna č.1 ÚPO.

 

- p.Dvořák: doposud nebyla realizovaná úprava zvoničky na Lípě proti kývání s eventuelním přestěhováním na původní místo a v jakém stavu je jednání ohledně hřiště na Lípě.

  p.Staněk: ve věci hřiště je připraveno jednání s majitelkou pozemku. Výsledky jednání budou předneseny na příštím zasedání ZO.

  starosta: o eventuelním přestěhování je nutno požádat majitele pozemku a dále bude provedena úprava proti kývání zvoničky.

 

- ing.Šandera: zda jsou pravdivé informace o opravě koupaliště ve Všestarech a o přeložce el.vedení kolem tělocvičny u ZŠ. Dále navrhuje posoudit znovu funkční využití ploch (výstavba rodinných domů) u sokolovny v ÚPO. Hledání dalších parkovacích míst.

  starosta: po udělení výjimky Ministerstvem ŽP na čištění nádrže ve Všestarech byl ZO předložen návrh na možnou rekonstrukci a přestavbu na koupaliště tak aby vyhovovalo současným hygienickým předpisům. Na přeložku vedení je připraven projekt, který byl ZO předložen a zatím nebylo uvažováno o jeho realizaci. Zadání změny č.1 bude v ještě projednáváno a eventuelně připomínkováno ZO před rozesláním dotčeným orgánům. Ve věci dalších parkovacích míst byla zadána studie ing.arch.Pavlu Doležalovi na kterém se pracuje. Bohužel jediné vhodné místo pro tyto plochy je zatím za Zdravotním střediskem podél komunikace od MŠ.

 

7) usnesení:

 

zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-         informaci o stavu oprav na vodních dílech v Rozběřicích a ve Bříze, kterou podal starosta.

-         studii „Strategie rozvoje mikroregionu Obce památkové zóny 1866“ zpracovanou OHGS s.r.o.

-         „Oznámení záměru výstavby silnice R35 v úseku Libice-Hradec Králové“ zpracované ATEM, Ateliér ekologických modelů.

 

zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-         úhradu příspěvku ve výši 6.000,- Kč pro Centrum pro sociální pomoc a služby, Hradec Králové.

-         návrh obecních symbolů č.5.

-         příspěvek Římskokatolické farnosti Všestary ve výši 50,- tis.Kč na opravu a elektrické ovládání zvonu v kostele na Chlumu.

-         směnu pozemku p.č.105 v k.ú.Chlum u Hradce Králové za pozemek p.č.376/13 v k.ú.Všestary u Hradce Králové.

-         v případě zájmu, úhradu autobusové dopravy na běhu Terryho Foxe v Hradci Králové

 

 

 

zastupitelstvo obce ukládá:

 

-         starostovi: dořešit s OÚ Velký Vřešťov úhradu neinvestičních nákladů za žáka MŠ Chlum

-         starostovi a p.Veckovi: projednat s OÚ, které spadají do „našeho“ hasebního obvodu možnost poskytnutí příspěvku na zakoupení hasičského vozidla

 

Hlasování o návrhu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.9.2004:

                                                   pro .................................14

                                             proti ................................ 0

                                             zdržel se hlasování ......... 0

 

Usnesení zastupitelstva obce bylo schváleno.

 

8) zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v zasedací místnosti OÚ Všestary, bylo ukončeno ve 20.45 hod.

 

 

 

          

           zapsal: Josef Mareš

  ověřovatelé: MUDr.Renata Kovalská a Josef Pešek

         starosta: Josef Macháček ml

místostarosta: Josef Macháček st.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018