Usnesení ze dne 16.01.2014

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 16. 01. 2014 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 1/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 16.01.2014

Hlasování o usnesení č. 1/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 2/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 16.01.2014 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner, Ing. Jásenský.

Hlasování o usnesení č. 2/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 3/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 16.01.2014  jako ověřovatele zápisu MVDr. Novák, pan Vecek.

Hlasování o usnesení č. 3/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 4/2014: ZO žádá Ing. Nováka o urychlené dokončení projektové dokumentace na prodloužení veřejného osvětlení v místních částech Rosnice a Chlum.

Hlasování o usnesení č. 4/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 5/2014: ZO schvaluje zadání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a organizacemi na propustek pod silnicí č. 3535 u „Zámečnictví Došel“ Ing. Janu Maurerovi za nabídnutou cenu 28.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 5/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení 6/2014: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k zajištění projektové dokumentace pro zhotovení stavby na opravu podlahy v tělocvičně Základní školy ve Všestarech.

Hlasování o usnesení č. 6/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 7/2014: Zastupitelstvo obce stanoví opravu podlahy v tělocvičně základní školy ve Všestarech jako investici roku 2014.

Hlasování o usnesení č. 7/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 8/2014: Zastupitelstvo obce pověřuje Ing. Šanderu zajištěním technického řešení opravy osvětlení tělocvičny ZŠ Všestary.

Hlasování o usnesení č. 8/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 9/2014: Zastupitelstvo obce ukládá investičnímu výboru zajistit výběrové řízení pro výběr zhotovitele díla, a dále zveřejnit zadávací řízení na profilu zadavatele, výběr zhotovitele díla provede zastupitelstvo obce.

Hlasování o usnesení č. 9/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 10/2014: ZO schvaluje vyhlášení  záměru na směnu části pozemku odděleného podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku číslo plánu: 172-102/2013 a odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové dne 10.10.2013 pod číslem: 1177/2013 podle kterého se vyděluje z pozemku evidovaného jako pozemková parcela číslo 339 – ostatní plocha, ostatní komunikace pozemková parcela číslo 339/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2  a z pozemku evidovaného jako st. 17  - zastavěná plocha pozemková parcela číslo  362 – ostatní plocha jiná plocha o výměře 16 m2, vše v katastrálním území Rozběřice.

Hlasování o usnesení č. 10/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 11/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy vyhotovené v souladu s ustanovením článku X. Smlouvy o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, převodu majetku, budoucí smlouvu kupní a budoucí smlouvu o upsání akcií, s předmětem smlouvy Vodovodní řad s veškerými součástmi a příslušenstvím za kupní cenu 100,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 11/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 12/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedkyně investičního výboru a zprávu předsedkyně kulturního výboru.

Hlasování o usnesení č. 12/2014: pro 10 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 13/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o dotačních titulech.

Hlasování o usnesení č. 13/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 14/2014: Zastupitelstvo obce stanoví zateplení a výměnu oken I. stupně ZŠ Všestary jako investici roku 2014.

Hlasování o usnesení č. 14/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 15/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11.

Hlasování o usnesení č. 15/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 16/2014: Zastupitelstvo obce pověřuje výbor pro všestarské neziskovky, aby doplněn o zástupce sportovních klubů v našich obcích připravil návrh pravidel pro rozdělování příjmů obce, které obec obdrží v souladu se zákonem o loteriích a jiných podobných hrách.

Hlasování o usnesení č. 16/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 17/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje faktury.

  • Klub přátel Vokální harmonie, ZUŠ Na Střezině 1042, 500 03 Hradec Králové – provedení novoročního koncertu 5.1.2014, částka: 4.000,- Kč,
  • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – výkon autorského dozoru „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“, částka: 33.880,- Kč
  • PLANNING ART s.r.o., IČ: 28815351, Skalička 49, 500 03 Hradec Králové 3 – autorský dozor „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary, částka: 19.057,50 Kč,

·         REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“- neuznatelné náklady, částka: 729.498,- Kč,

·         REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“- uznatelné náklady, částka: 731.892,- Kč,

  • Dušan Strnad, IČ: 64235696, Dohalice 117, 503 13 Dohalice – rekonstrukce podlahy po zatečení – tělocvična ZŠ (pokládka lina, vymalování), částka:159.109,- Kč,
  • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce 0068„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka: 1,017.610,88 Kč,
  • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce 0071„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka: 266.006,76 Kč,
  • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce 0070„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka: -164.909,02 Kč,

·         REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“- neuznatelné náklady, částka: 617.643,- Kč,

·         REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“- uznatelné náklady, částka: 982.840,- Kč,

  • Ing. Martin Burkert – M–STAV, IČ: 45989290, Na Valše 325/16a, 503 01 Hradec Králové 16 – TDI „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“, částka: 20.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 17/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 18/2014: Zastupitelstvo obce ustavuje výbor pro rozdělování finančních prostředků z programu všestarské neziskovky ve složení: p. Macháček, Ing. Šandera, Ing. Jásenský, p. Pešek.

Hlasování o usnesení č. 18/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 19/2014: Zastupitelstvo obce pověřuje komisi pro výběrové řízení na zaměstnance Obce Všestary následující zastupitele: MVDr. Novák, pí. Čapková, Ing. Svoboda, Ing. Derner, p. Vecek a JUDr. Zlatohlávková.

Hlasování o usnesení č. 19/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019