Usnesení ze dne 15. 12. 2011

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 15. 12. 2011 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 217/2011: ZO schvaluje námitku k minulému zápisu.

Hlasování o usnesení č. 217/2011: pro 6, proti 1, zdržel se hlasování 3nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 218/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 15.12.2011.

Hlasování o usnesení č. 218/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 219 /2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 15.12.2011 návrhovou komisi ve složení Ing. Svoboda, Ing. Šandera

Hlasování o usnesení č. 219/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 220/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 15.12.2011 jako ověřovatele zápisu   paní Čapková, p. Vecek

Hlasování o usnesení č. 220/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 221/2011: Zastupitelstvo obce Všestary po projednání návrhu Územního plánu Všestary, předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové

schvaluje úpravu zadání (schváleného zastupitelstvem obce Všestary dne 22.7.2010), spočívající v nahrazení odstavce G.1 textem ve znění:

Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám na nich vyvlastnit budou označeny stavby dopravní, mimo jiné trasa navrhované dálnice D11 a komunikace R 35 (vč. nových napojení na stávající silniční síť).

 

ověřuje:

soulad Územního plánu Všestary s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění Územního plánu Všestary, zpracovaného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle § 172 odst. 4 a 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo obce Všestary neshledalo žádný rozpor.

 rozhoduje o námitkách podaných ke dni veřejného projednání 6.12.2011:

1) námitce TJ Sokol Chlum / IČ 64806103 se nevyhovuje:

- namítající TJ Sokol Chlum / IČ 64806103 námitkou uplatněnou dne 21.11.2011 žádá o:

1. - vyjmutí pozemků 137/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a 150/9 (sportoviště a rekreační plocha), vše k.ú. Lípa u Hradce Králové, z jádrové oblasti památkové zóny 1866, resp. omezení limitujících požadavků na tuto oblast tak, aby byl umožněn rozvoj této oblasti v rámci jejího využití pro sportovní a kulturní účely

2. - zařazení pozemku 137/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) k.ú. Lípa u Hradce Králové pod využití pro občanskou vybavenost

3. - zařazení pozemku 150/9 (sportoviště a rekreační plocha) k.ú. Lípa u Hradce Králové pod využití pro občanskou vybavenost

4. - změnu vedení biokoridoru BK9 tak, aby nebyl omezen přístup k pozemkům 137/2 k.ú. Lípa u Hradce Králové

/ sdělení dotčeného orgánu v zohlednění ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona k výše uvedené námitce:

1 – Vyjmout požadované pozemky č. 137/2 a 150/9 v k. ú. Lípa z krajinné památkové zóny „Areál bojiště bitvy u Hradce Králové“ nelze, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, tuto možnost nezná. *

2 a 3 – Pokud by měly být pozemky č. 137/2 a 150/9 v k.ú. Lípa určeny pro občanskou vybavenost bez bližší specifikace, mohlo by dojít k rozporu s účelem krajinné památkové zóny „Areál bojiště bitvy u Hradce Králové“.

4 – Vyjádření ke změně vedení biokoridoru BK9 nepřísluší do kompetence orgánu státní památkové péče.

*Mimo stanovisko k námitkám důrazně upozorňujeme na nepřípustnost vnitřní kategorizace Krajinné památkové zóny „Areál bojiště bitvy u Hradce Králové“, tj. tzv. jádrové území krajinné památkové zóny v okolí Chlumu, části obce Všestary. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, takovou kategorizaci v rámci památkové zóny nezná. Rovněž nezná toto členění památkové zóny i vyhláška Ministerstva kultury ze dne 1.7.2011 č.208/1996 Sb., o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny.

/ rozhodnutí: námitce TJ Sokol Chlum / IČ 64806103 se nevyhovuje s odůvodněním

uvedené pozemky jsou návrhem územního plánu vymezeny jako stabilizované plochy v souladu s údaji v KN a jsou podmíněny zpracováním územní studie

vymezením biokoridoru BK9 není omezen přístup k pozemkům 137/2 k.ú. Lípa u Hr.Králové

/ odůvodnění rozhodnutí:

- podaná námitka má náležitosti dle § 52 odst.2., 3)

Ad 1.  

- vyjmout požadované pozemky č. 137/2 a 150/9 v k. ú. Lípa z krajinné památkové zóny „Areál bojiště bitvy u Hradce Králové“ nelze, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, tuto možnost nezná

- návrhem řešení ÚP Všestary není v daném případě kategorizace Krajinné památkové zóny „Areál bojiště bitvy u Hradce Králové“, tzv. jádrové území krajinné památkové zóny v okolí Chlumu (části obce Všestary), neboť toto není přípustné z pohledu památkového zákona (komentováno v odůvodnění územního plánu)

- návrh řešení ÚP Všestary specifikuje pouze plošné vymezení území, tj. plochu (resp. koridor), ve které bude uloženo prověření změn jejího využití územní studií jako podmínka ze z hlediska stavebního zákona - a to z důvodu ochrany velmi cenného území z urbanistického a krajinářského hlediska (v zohlednění jádrového území KPZ)

- zpracováním požadované územní studie není v žádném případě znemožněn rozvoj této oblasti v rámci jejího využití pro sportovní a kulturní účely / tato územní studie je v daném území navržena zejm. za účelem OVĚŘENÍ MOŽNOSTI A PODMÍNKY ZMĚN V ÚZEMÍ (mimo jiné pro prověření a posouzení jakýchkoliv změn v území bez formálních náležitostí, které jsou vyžadovány u pořízení ÚPD)

- v zohlednění aktuálního záměru obnovy původního areálu přírodního divadla (záměr je návrhem územního plánu respektován) je v podmínkách územní studie stanovena etapizace zahrnující do 1. etapy požadované územní studie pouze pozemek 137/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) k.ú. Lípa u Hradce Králové a do 2. etapy zbývající území / v zohlednění požadavku zadání územního plánu, názoru projektanta a dále názoru obce, názoru stavebního úřadu, názoru úřadu územního plánování, názoru dotčeného orgánu na úseku památkové péče (deklarováno na veřejném projednání).

Ad 2., 3.        

- pokud by měly být pozemky č. 137/2 a 150/9 v k.ú. Lípa určeny pro občanskou vybavenost bez bližší specifikace, mohlo by dojít k rozporu s účelem krajinné památkové zóny „Areál bojiště bitvy u Hradce Králové“,

- návrhem řešení ÚP Všestary není měněn stávající stav (jak dle údajů v KN – tak i skutečný v reálu), kdy pozemek 150/9 (sportoviště a rekreační plocha) k.ú. Lípa u Hradce Králové je vymezen jako plocha „občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení“ a pozemek 137/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) k.ú. Lípa u Hradce Králové je vymezen jako plocha „veřejná prostranství – veřejná zeleň“

- v zohlednění specifikace areálu přírodního divadla jako plocha „veřejná prostranství – veřejná zeleň“ (záměr je návrhem územního plánu respektován) je v podmínkách pro tuto funkci zdůrazněna přípustnost aktivit kulturních akcí (jednoznačná specifikace regulativu hlavního využití nepřipouštějící pochybnosti v daném případě) / v zohlednění požadavku názoru obce, názoru stavebního úřadu, názoru úřadu územního plánování, názoru dotčeného orgánu na úseku památkové péče (deklarováno na veřejném projednání).

Ad 4.

- návrhem řešení ÚP Všestary, resp. jeho návrhem koncepce krajiny, není měněn stávající stav (jak dle údajů v KN – tak i skutečný v reálu), navržený BK9 v žádném případě není překážkou znamenající omezení přístupu k pozemkům 137/2 k.ú. Lípa u Hradce Králové (komunikace pro pěší a cyklisty)

- v zohlednění aktuálního záměru obnovy původního areálu přírodního divadla (záměr je návrhem územního plánu respektován) je v daném území navržena podmínka územní studie zejm. za účelem OVĚŘENÍ MOŽNOSTI A PODMÍNKY ZMĚN V ÚZEMÍ (mimo jiné pro prověření a posouzení jakýchkoliv změn v území bez formálních náležitostí, které jsou vyžadovány u pořízení ÚPD).

 

           2) námitce paní Jana Baladrán Matěnová, vlastník p.p.č.127/1 k.ú. Všestary se nevyhovuje:

- namítající Jana Baladrán Matěnová, vlastník p.p.č. 127/1 k.ú. Všestary, námitkou uplatněnou dne 6.12.2011 žádá o úpravu návrhu vymezením větší části uvedeného pozemku p.p.č.127/1 k.ú. Všestary s funkcí „plochy smíšené obytné“, resp. zvětšení lokality V-Z13 

/ sdělení dotčeného orgánu v zohlednění ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona k výše uvedené námitce:

- námitce, jejímž obsahem je požadavek na zvětšení plochy V-Z13 (plochy smíšené venkovské) na úkor ploch dopravy nelze vyhovět

- v zohlednění komplikované situace v obci Všestary byla v návrhu ÚP Všestary vymezena šířka návrhového koridoru pro silnici R35 v maximálně možné míře zmenšení, a to na šířku budoucího ochranného pásma, které je 100m od osy přilehlého jízdního pásu rychlostní komunikace podle § 30 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, / šířka ochranného pásma je tedy daná zákonem a koridor není možné dále zužovat

- v dané věci se konalo dne 6.10.2011 na MDČR jednání s namítajícím vlastníkem pozemku, jehož závěrem bylo, že z výše uvedených důvodů je plocha pro V-Z13 pro bydlení nevhodná

- v platnosti zůstává dohoda k návrhu ÚP Všestary ze dne 10.11.2011 pod č.j. 462/2011-910-UPR/2

- rozhodnutí: námitce paní Jana Baladrán Matěnová (vlastník p.p.č.127/1 k.ú. Všestary) se nevyhovuje

/ odůvodnění rozhodnutí:

- podaná námitka má náležitosti dle § 52 odst.2., 3)

- uvedený pozemek p.č.127/1 k.ú. Všestary je ÚP Všestary vymezen z části jako zastavitelná plocha V-Z13 (plochy smíšené venkovské) a zastavitelná plocha Z3 (dopravní infrastruktura – silniční)

- vymezení plochy Z3 (dopravní infrastruktura – silniční) je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem

- plocha dopravní infrastruktury Z3 je vymezena v šíři budoucího ochranného pásma (dále jen OP) a její zmenšení by v důsledku znamenalo, že plocha dopravy pro výstavbu silnice R35 by v daném úseku byla cca75m a nebyla by tedy vymezena v zohlednění zásady respektování OP 100 od osy přilehlého jízdního pruhu (ale ve zmenšení na cca 75m)

- vymezení plochy Z3 (dopravní infrastruktura – silniční) je v souladu s dohodou dotčeného orgánu na úseku ochrany dopravy MDČR ze dne 10.11.2011 pod č.j. 462/2011-910-UPR/2

- dohoda akceptující požadavky dotčeného orgánu na úseku ochrany dopravy v zohlednění i dalších požadavků na rozvoj území, resp. na vyváženost v území, je výsledkem pracovního jednání, které se uskutečnilo dne 22.9.2011 na Magistrátu města Hradec Králové

- cílem uvedeného jednání bylo NAJÍT SOULAD mezi požadavky dotčeného orgánu a záměry obce Všestary, to vše za účasti dalších dotčených orgánů, kterých se případné podstatné úpravy návrhu územního plánu mohou dotýkat

- dohodou bylo jednoznačně zpřesněno vymezení konkrétních hranic návrhových ploch pro výstavbu silnice R35 (plochy dopravy) a ploch rezervy koridoru pro výstavbu silnice R35 (plochy dopravy), zahrnující potřebné plochy zejm. pro související stavby a objekty

- v daném případě dotčený orgán postupoval v souladu se zákony a právními předpisy, kdy pravomoc uplatnil ke svěřenému účelu a ve svěřeném rozsahu      

- lze mít za to, že požadavek dotčeného orgánu na úseku ochrany dopravy, který byl dohodnutý v zohlednění i dalších požadavků na rozvoj území, charakterizuje veřejný zájem a to respektovat (chránit) v řešené území koridor pro výstavbu silnice R35

- na základě výše uvedeného lze dovodit soulad přijatého řešení s veřejným zájmem, neboť byl naplněn proces hledání a nalézání jednotlivých zájmů, kdy bylo navrženo obecně přijatelné řešení, které reguluje jednotlivé veřejné zájmy

- oprávněný namítající (vlastník pozemku, na kterém je vymezena plocha dopravy pro výstavbu R35) požaduje zvětšení plochy V-Z13  na úkor plochy Z3, což v zohlednění výše uvedeného není v souladu s deklarovaným veřejným zájmem.

 

IV.      schvaluje:

vyhodnocení výsledků projednání Územního plánu Všestary, vč. vyhodnocení připomínek zpracovaným pořizovatelem a předloženým v předkládací zprávě a v odůvodnění územního plánu

 

vydává formou opatření obecné povahy:

podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Všestary.

ruší platnost Územního plánu obce Všestary, schváleného dne 20.4.2004, a jeho Změnu č. 1 (schválenou dne 26.1.2006), Změnu č. 2 (vydanou dne 16.9.2010 s nabytím účinnosti dne 5.10.2010), Změnu č.3 (vydanou dne 23.7.2009 s nabytím účinnosti dne 8.8.2009), Změnu č.5 (vydanou dne 25.2.2010 s nabytím účinnosti dne 17.3.2010) a Změnu č.6 (vydanou dne 25.2.2010 s nabytím účinnosti dne 17.3.2010) - v rozsahu administrativního území obce Všestary a to dnem nabytí účinnosti opatření obecné povahy Územní plán Všestary

Hlasování o usnesení č. 221/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 222/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2012 sestaveného jako schodkový s příjmy ve výši 15,748.610 Kč a výdaji ve výši 24,548.610 Kč. Schodek činí 8,800.000 Kč, je kryt a bude uhrazen finančními prostředky minulých let.

Hlasování o usnesení č. 222/2011: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 223/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočtový výhled na období let 2013 až 2015.  

Hlasování o usnesení č. 223/2011: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 224/2011: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10 – zvýšení na straně příjmů o 27.500,- Kč, zvýšení na straně výdajů o 27.500,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 224/2011: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 225/2011: Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku k provedení rozpočtových opatření nutných s plněním rozpočtu na konci roku 2011.

Hlasování o usnesení č. 225/2011: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 226/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o výpůjčce mezi Svazkem obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 a obcí Všestary a pověřuje starostku jejím podpisem

Hlasování o usnesení č. 226/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 227/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky: 

 • Centrum pro rodinu Beránek žádá o celkovou částku 4.000,- Kč: na Adventní dílnu 25.11.2011 ve výši 2.000,- Kč, na adventní slavnost „Pojďme spolu do Betléma“ 27.11.2011 ve výši 1.000,- Kč, na adventní slavnost „Putování za světlem“19.12.2011 ve výši 1.000,- Kč.
 • SDH Chlum žádá o celkovou částku 3.912,- Kč, a to na mikulášskou nadílku.
 • TJ Sokol Všestary žádá o celkovou částku 17.400,- Kč: na kapelu na Štěpánskou zábavu 25.12.2011 ve výši 6.000,- Kč, na pořízení ozvučení (2ks mikrofon, 1 ks zesilovač) pro pořádání sportovních a kulturních akcí ve výši 9.000,- Kč, na startovné za podzimní část soutěže v malé kopané ve výši 2.400,- Kč.
 • SDH Rosnice žádá o celkovou částku 6.215,- Kč, na pořízení lehkého pódia.
 • SDH Bříza žádá o celkovou částku 4.311,- Kč, na pořízení mobilního osvětlení pro kulturní a sportovní akce.
 • TJ Sokol Chlum požaduje částku 2.301,- Kč na sportovní vybavení /vybavení míčů a volejbalová síť/.

Hlasování o usnesení č. 227/2011: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 228/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na Tříkrálový koncert ve výši 6.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 228/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 229/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru od Českého zahrádkářského svazu Všestary a dar s díky přijímá. Dar je poskytnut Českým zahrádkářským svazem ve Všestarech v souvislosti s ukončením jeho činnosti.

Hlasování o usnesení č. 229/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 230/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur: 

 • Prois, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, Hradec Králové – „Kanalizace v obci Bříza“ – územní rozhodnutí, částka 55.210,- Kč,
 • Prois, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, Hradec Králové – „Kanalizace v obci Chlum“ – územní rozhodnutí, částka 69.755,- Kč,
 • Prois, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, Hradec Králové – „Kanalizace v obci Lípa“ – územní rozhodnutí, částka 49.640,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199 (zaměření budovy hasičské zbrojnice na Lípě, částka 7.200,- Kč,
 • Jiří Smetiprach, IČ: 12975206, Chaloupky 682, Hradec Králové (sekání trávy), částka 48.051,14 Kč,
 • Petr Šandera, IČ: 43488935, Všestary 102 (odstranění havarijního stavu ve sklepě 1. stupně základní školy ve Všestarech), částka 79.313,90 Kč,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510 (vrata k sokolovně, branka u 1. stupně ZŠ ve Všestarech, zábradlí u kanalizační šachty ve Všestarech, oprava vrat u garáže ve Všestarech) částka 51.427,20 Kč,
 • APT-CZ s.r.o., IČ: 25918575, Homyle 10, Nechanice (zalití spár asfaltem v cestě od Zámečnictví Došel) částka 20.304,- Kč,
 • Jiří Aliňák, IČ: 12348741, Rozběřice 28, Všestary (oprava VW Transporter pro JSDHO Rozběřice) částka 6.915,- Kč,
 • Jan Strnad, IČ: 72879904, Praskačka 198, Praskačka (oprava vody v domě č.p. 54 Bříza) částka 35.925,- Kč,
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, Všestary (přímotop, obecní byt – pí. Flégrová) částka 3.322,- Kč,
 • CITYPLAN spol. s r.o., IČ: 47307218, Jindřišská 17, Praha 1 (vyhodnocení úspor „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“) částka 9.600,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 230/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 231/2011: Zastupitelstvo obce žádá finanční výbor o spolupráci paní starostce při sestavování zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy, Všestary.

Hlasování o usnesení č. 231/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018