Usnesení ze dne 15.11.2007

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 211/2007: ZO schvaluje námitku o vymezení území pro výstavbu chodníku z Rozběřic směrem na Hejcmanku.
Pro 11, proti 1, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 212/2007: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 213/2007: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 15.11.2007 MVDr.Michala Nováka a p.Josefa Peška jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení p.Josef Štefanka a JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 214/2007: ZO schvaluje nabídku na provedení rekonstrukce od firmy František Vágenknecht (IČO: 72884517) za částku ve výši 40.600,- Kč (bez DPH) v případě, že bude provedena ještě letos.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 215/2007: ZO bere na vědomí výsledek jednání s majiteli nemovitostí čp.72-81 ve Bříze a schvaluje vybudování vodovodního řádu na náklady obce s vodovodními přípojkami, které si majitelé nemovitostí vybudují na své náklady a pověřuje starostu zadáním projektové dokumentace.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 216/2007: ZO vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v areálu krytého bazénu, které slouží k doplňkovému prodeji občerstvení.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 217/2007: ZO schvaluje s platností od 1.1.2008 úpravu ceny za hodinový pronájem krytého bazénu na 800,- Kč.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 218/2007: ZO konstatuje, že předložená úprava studie zástavby lokality V10 ve Všestarech nesplnila vznesené připomínky a není v souladu s ÚPO Všestary.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 219/2007: ZO schvaluje sponzorský příspěvek pro TJ Sokol Všestary ve výši 4.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů za vystoupení hudební skupiny na Štěpánské taneční zábavě.
Pro 7, proti 4, zdr.hl. 4 – usnesení nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 220/2007: ZO schvaluje sponzorský příspěvek pro TJ Sokol Všestary ve výši 4.000,- Kč na uspořádání kulturní akce.
Pro 9, proti 1, zdr.hl. 5 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 221/2007: ZO schvaluje úhradu částky ve výši 474.881,- Kč spol. Grimica s.r.o. (IČO: 25270281) za dodávku a montáž autobusových čekáren ve Všestarech.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 222/2007: ZO schvaluje navýšení původně schválené částky o 1.414,10 Kč a úhradu celkové částky ve výši 86.774,10 Kč fi.Milan Vostřel, zednické práce (IČO: 62703374) za dílo „Fasáda hasičské zbrojnice na Lípě“.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 223/2007: ZO schvaluje navýšení původně schválené částky o 19.565,50 Kč a úhradu celkové částky ve výši 180.766,50 Kč spol. Požární technika Komet s.r.o. (IČO: 18623255) za výměnu vodní nádrže, dodání výstražních světel a výměnu hladinoměru.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 224/2007: ZO schvaluje dodatek č.1 k SOD mezi Obcí Všestary a fi. Projekční kancelář-ing.arch.Jan Zima (IČO: 15589854), kterým se SOD rozšiřuje o projekt přístavby šaten v 1. NP a projekt knihovny v suterénu školy včetně vzduchotechniky.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 225/2007: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 264/11 v k.ú.Bříza u Všestar o výměře 42 m2, p.Radku Divišovi, za cenu v místě obvyklou tj. 100,- Kč/m2.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 226/2007: ZO schvaluje nákup 14 ks radiostanic, 8 ks zásahové obuvy a potřebného počtu lékárniček pro vybavení JSDHO v částce do 150.000,- Kč.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 2 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 227/2007: ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb – úklid sněhu mezi Obcí Všestary a
ZD Všestary za hodinovou sazbu 500,- Kč/hod.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 228/2007: ZO bere na vědomí odstoupení ing.Michala Dernera ze školské rady.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 229/2007: ZO jmenuje p.Petra Gabriela do školské rady.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 230/2007: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008 ve výši 1/12 schváleného rozpočtu Obce Všestary na rok 2007.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 231/2007: ZO bere na vědomí příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce dle směrnice č.2/2006 o inventarizaci.
Pro 15, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 15
č. 232/2007: ZO pověřuje Josefa Macháčka, starostu obce, zastupováním obce na Mimořádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., která se koná 5.12.2007.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018