Usnesení ze dne 15.10.2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 15. 10. 2015 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 133/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 15.10.2015 návrhovou komisi ve složení Došel Jaroslav, Ing. Šandera Pavel

Hlasování o usnesení č. 133/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 2bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 134/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 15.10.2015  jako ověřovatele zápisu paní Rezková Ladislava, MUDr. Kovalský Michal

Hlasování o usnesení č.  134/2015: pro 8, proti 0, zdržel se 2bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 135/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 15.10.2015

Hlasování o usnesení č. 135/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 136/2015: ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 344/18 v k.ú. Chlum u Hradce Králové  o výměře 60 m2 za celkovou kupní cenu  12 000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 136/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 137/2015: ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 344/2 v k.ú. Chlum u Hradce Králové o výměře 68 m2 za kupní cenu 200,- Kč/m2.

Hlasování o usnesení č. 137/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 138/2015: ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 314/35 o výměře 47 m2 a p. č. 314/36 o výměře 9 m2 vše v k.ú. Chlum u Hradce Králové za kupní cenu 200,- Kč/m2.

Hlasování o usnesení č. 138/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 139/2015: ZO schvaluje uzavření SMLOUVY o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. 9/20/15/0291/Hr/N se Správou silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70 94 79  96 na uložení kanalizačního řadu v obci Všestary.

Hlasování o usnesení č. 139/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 140/2015: ZO pověřuje starostu zajištěním příslušných povolení pro stavbu přípojek kanalizace.

Hlasování o usnesení č.  140/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 141/2015: ZO schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola, Všestary o částku 80.000 Kč, která bude využita pro nákup vybavení kuchyně školní jídelny.

Hlasování o usnesení č.  141/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 1bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 142/2015: ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů První soukromé základní škole v Hradci Králové, s.r.o., Vocelova 1334,500 02 Hradec Králové 2.

Hlasování o usnesení č. 142/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0 bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 143/2015: ZO akceptuje vznesený nárok ze strany Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové, IČ 750 60 183, který je nájemcem budovy bazénu ve Všestarech dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 1.7.2009, ve výši 180.000,- Kč ke dni 15.10.2015 na úhradu  el.energie spotřebičů, které se podílejí na výrobě tepla a jeho distribuci a které nebyly vyúčtovány.

Hlasování o usnesení č. 143/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 1bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 144/2015 : ZO rozhodlo o rekonstrukci kotelny  ZŠ+bazén ve variantě s kolektory na bazénu v odhadovaných nákladech cca 2,8 mil. Kč.

Hlasování o usnesení č. 144/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0  - bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 145/2015: ZO pověřuje v rámci akce Rekonstrukce kotelny ZŠ+bazén

 • investiční výbor zpracováním zadávacích podmínek výběrového řízení na pořízení dokumentace k provedení díla a výběr zhotovitele vč. soupisů výkonů.
 • radu obce schválením vítězného uchazeče
 • starostu jmenováním hodnotící komise a podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.

Hlasování o usnesení č.  145/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 146/2015: ZO rozhodlo o rekonstrukci vytápění budov školní jídelny a mateřské školy ve Všestarech na teplovodní s plynovou kotelnou.

Hlasování o usnesení č.  146/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 147/2015: ZO pověřuje v rámci akce Změna zdroje tepla v objektech MŠ a ŠJ Všestary

starostu obce oslovením uchazečů a radu obce schválením vítězné nabídky.

Hlasování o usnesení č.  147/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 148/2015: ZO schvaluje vzorové smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035.

Hlasování o usnesení č. 148/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 149/2015: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IE-12-2003386/VB/01, Všestary, U podjezdu - kabel nn se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, jejíž součástí je návrh budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.

Hlasování o usnesení č.  149/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 150/2015: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IE-12-2013463/3 Všestary, p.č.71/3, Exnarová, rozš.knn se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, jejíž součástí je návrh budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.

Hlasování o usnesení č.  150/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 151/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2015.

Hlasování o usnesení č. 151/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 152/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

 • FBŠ (florbalová škola) Všestary částku 12.320 Kč, jako příspěvek na pronájem sportovišť při pořádání ligových turnajů,
 • Centrum pro rodinu BERÁNEK celkovou částku 10.399,- Kč, jako příspěvek na organizaci příměstského tábora (2 turnusy)

Hlasování o usnesení č. 152/2015: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 153/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí pořízení dvou zásahových hadic typu C ve výši 3.200,- Kč pro JSDHO Chlum a výměnu světel v zasedací místnosti a výměnu jističe k akumulačním kamnům ve výši 2.900,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 153/2015: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0  – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 154/2015: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

 • KTS – AME s.r.o., IČ: 42194407, Karla Čapka 60/13, 500 02 Hradec Králové – výměna filtračního čerpadla bazénu, částka: 12.317,- Kč,
 • Královéhradecká provozní, a.s., IČ: 27461211, Víta Nejedlého 893 – vytyčení vodovodu Lípa (pro kabel VO do země), částka: 2.190,- Kč,
 • Aleš Turek, IČ: 67451837, Otakarova 517, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – mapový podklad sběrného dvora – zaměření skutečného stavu, částka: 8.470,- Kč,
 • Aleš Turek, IČ: 67451837, Otakarova 517, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – geometrický plán 403-103/2015 k.ú. Všestary pč.135/8, částka: 6.292,- Kč,
 • Daniel Šárovec, IČ: 75183196, Leknínová 2274, 288 02 Nymburk – posílení místního rozhlasu o nové hlásiče, částka: 42.210,- Kč,
 • WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastních toaletních kabin (SDH Rosnice, Nohejbalový klub Bříza 21.9.), částka: 1.210,- Kč,
 • ARBOPlan s.r.o., IČ: 28761278, Havlíčkova 648, 508 01 Hořice – ošetření dřevin – Všestary (lípy u kostela, dub u bytovky), částka: 31.516,- Kč,
 • Jaroslav Sakař – Astraprint, IČ: 11582146, Pražská 88, 500 04 Hradec Králové – výroba Zpravodaje září/2015 (650ks), částka: 9.718,- Kč,
 • Rejmánek Libor – zemní a výkopové práce, IČ: 67491481, Všestary 166, 503 12 Všestary – výkopové a zemní práce (Rosnice zvonička), částka: 1.600,- Kč.
 • Základní škola a mateřská škola, Všestary, IČ: 75017181, Všestary 57, 503 12 Všestary – odebrané obědy důchodců a OÚ za září, částka: 30.007,- Kč,
 • Ing. Miloš Machút, IČ: 12950092, Běleč n. Orlicí 94, 503 46 Třebechovice p. Orebem – kontrola ČOV Bříza, rozbor, zhodnocení výsledků rozborů z výustí, částka: 1.984,40 Kč,
 • Ing. Josef Fabián, IČ: 13564692, K Biřičce 1655/43, 500 08 Hradec Králové – technická pomoc na ověření tepelných ztrát v bytě p. Veselé – Bříza 54, částka: 605,- Kč,
 • Miroslav Morávek – PLUTO, IČ: 65675479, Dohalice 60, 503 13 Dohalice – oprava ÚT v bytě pí. Veselé – Bříza 54, částka: 14.388,80 Kč,
 • ARBOPlan s.r.o., IČ: 28761278, Havlíčkova 648, 508 01 Hořice – ošetření dřeviny – Chlum (lípa u kostela), částka: 8.301,- Kč,
 • Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087, Rozběřice 18, 503 12 Všestary – štěpkovač GTS 1300LV4SR 16062SS, částka: 73.931,- Kč,
 • Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087, Rozběřice 18, 503 12 Všestary – kompostér Thermoking 900 - 461ks, částka: 1,227.182,- Kč,
 • RPA Tender, s.r.o., IČ: 29367107, Starobrněnská 20, 602 00 Brno – organizace výběrového řízení – kompostovací nádoby a štěpkovač, částka: 46.948,- Kč,
 • RPA Tender, s.r.o., IČ: 29367107, Starobrněnská 20, 602 00 Brno – organizace výběrového řízení – svoz BRKO, částka: 58.564,- Kč,
 • Ing. Luděk Simonides, IČ: 63377586, Brzenecká 4154/13, 628 00 Brno - roční kontrola dětských hřišť 2015, částka: 8.000,- Kč,
 • Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – sběr, svoz a odstranění odpadu za období 9/2015, částka: 40.633,- Kč,
 • Rejmánek Libor – zemní a výkopové práce, IČ: 67491481, Všestary 166, 503 12 Všestary – výkopové a zemní práce (Rozběřice – čistění Melounky), částka: 10.400,- Kč.
 • Zemědělské družstvo Nechanice, IČ: 00123749, Staré Nechanice 103, 503 15 Nechanice – vyvezení čističky ŘD Bříza, částka: 3.071,- Kč,
 • Zemědělské družstvo Nechanice, IČ: 00123749, Staré Nechanice 103, 503 15 Nechanice – vyvezení čističky ZŠ + bazén Všestary, částka: 2.923,- Kč,
 • Základní škola a mateřská škola, Všestary, IČ: 75017181, Všestary 57, 503 12 Všestary – doplatek pronájmu bazénu za školní plavání za měsíc září 2015, částka: 10.960,- Kč,

Hlasování o usnesení č. 154/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019