Usnesení ze dne 15.05.2014

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 15. 05. 2014 (místo konání: Zasedací místnost hasičské klubovny v místní části Rozběřice)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 75/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 15.05.2014

Hlasování o usnesení č. 75/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 76/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 15.05.2014 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner, Ing. Svoboda

Hlasování o usnesení č. 76/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 77/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 15.05.2014  jako ověřovatele zápisu pan Pešek, pan Dufek.

Hlasování o usnesení č. 77/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 78/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem kontrolního výboru Mgr. Romana Baladu.

Hlasování o usnesení č. 78/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 79/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.j. OS1/33/2003 uzavřené dne 29.1.2004 a pověřuje starostku jeho podpisem.

Hlasování o usnesení č. 79/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 80/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním „Žádosti o poskytnutí podpory“ v rámci 61 výzvy (fázovací výzva PO1) vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP v Prioritní ose 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktura a snižování rizika povodní na projekt „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“ – výstavbu obecní oddílné kanalizace a čistírny odpadních vod za předpokladu získání finančních prostředků ze státních fondů (SFŽP) cca 5%, z prostředků ERD/FS cca 85% a z vlastních zdrojů obce cca 10% v předpokládané hodnotě uznatelných způsobilých nákladů 147,923.915 Kč. Projekt by měl být realizován v letech 2014 – 2020 ve dvou fázích:

I. fáze             2014-2015 ČOV a přivaděč, část kanalizace ve Všestarech

II. fáze            2015-2020 dobudování kanalizace ve Všestarech a místních částech.

Hlasování o usnesení č. 80/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 81/2014: Zastupitelstvo pověřuje starostku obce JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou dalším jednáním k podání žádosti o poskytnutí podpory a ve věci smlouvy se SFŽP o přidělení dotace.

Hlasování o usnesení č. 81/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10 
Návrh usnesení č. 82/2014: Zastupitelstvo si vyhrazuje právo schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení smluv s dodavateli stavby a příslušných činností.

Hlasování o usnesení č. 82/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10 
Návrh usnesení č. 83/2014: Zastupitelstvo obce ukládá investičnímu výboru zpracovat zadávací podmínky výběrového řízení na dokumentaci k provedení stavby „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, současně pověřuje radu obce provedením výběrového řízení a starostku uzavřením smlouvy o dílo s vítězem.

Hlasování o usnesení č. 83/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 84/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Základní školy a mateřské školy, Všestary na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 do fondu tak, že navrhuje částku 30.000,- Kč převést do fondu odměn a částku 44.322,48 Kč do rezervního fondu.

Hlasování o usnesení č. 84/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 85/2014: ZO schvaluje neinvenční náklady v částkách na žáka za rok 2013 v ZŠ  4.418,- Kč, na žáka MŠ Všestary 4.448,- Kč, na žáka MŠ Chlum 4.311,- Kč, náklady na strávníka ve školní jídelně 1.591,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 85/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 86/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 přijaté radou obce dne 15.5.2014.

Hlasování o usnesení č. 86/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 87/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z rady obce.

Hlasování o usnesení č. 87/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 88/2014: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženými smlouvami SoBVB spol. RWE, SoBVB spol. ZD Všestary, SoBVB ŘSD, Smlouva o převzetí komunikace a žádá o jejich přepracování.

Hlasování o usnesení č. 88/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 89/2014: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s budoucím převzetím mostní konstrukce podle aktualizované projektové dokumentace 10/2013, kterou vyhotovila firma Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3, zakázkové číslo: 13-LI33-04, požaduje jiné technické řešení a zároveň požaduje pro případ, že by měla v budoucnu obslužné komunikace převzít přesné složení komunikací, a to včetně povrchu. Zastupitelstvo obce dále požaduje nové posouzení staré a nové hlukové zátěže tak, aby výstavba delších protihlukových stěn byla zohledněna již v projektové dokumentaci, když projektovou dokumentací uvažovaná opatření se jeví jako nedostatečná. Dále požaduje zachování možnosti cyklodopravy ze Všestar do HK v trase stávající silnice 1/35, tj. zachování stávajícího stavu.

Hlasování o usnesení 89/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.   

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 90/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

·         SDH Všestary částku 2.653,- Kč, jako příspěvek na pálení čarodějnic – odměny, lampióny a svíčky, které se konalo 30.4.2014,

·         TJ Sokol Všestary částku 3.798,- Kč, jako příspěvek na nákup cen na 18. ročník jarního volejbalového turnaje žen a mužů, který se konal 10.5.2014,

·         SDH Rosnice částku 1.700,- Kč, jako příspěvek na veřejné bruslení, které se konalo v dubnu,

·         SDH Bříza částku 6.000,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s pořádáním hasičského plesu, který se konal 29.3.2014.

·         Nohejbal klub Bříza žádá o částku 3.500,- Kč jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s uspořádáním nohejbalového turnaje, která se bude konat 7.6.2014.

Hlasování o usnesení č. 90/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 91/2014: ZO schvaluje úhradu faktur:

  • Zdenek Tauchman, IČ: 64246752, Pohřebačka 135, 533 45 Opatovice n/L – oprava a převinutí čerpadla KDFU 80, částka: 13.092,- Kč,
  • Dušan Strnad, IČ: 64235696, Dohalice 117, 503 13 Dohalice – oprava a montáž podlahové krytiny PVC - Zasedací místnost hasičské klubovny Rozběřice, částka: 43.045,75 Kč,
  • SOVIS s.r.o, IČ: 25253697, Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové – doprava antuky, částka: 3.755,84 Kč,
  • Zdeněk Kulhánek voda-topení-plyn, IČ: 86894196, Všestary 151, 503 12 Všestary – dodávka a montáž nerez dřezu - Zasedací místnost hasičské klubovny Rozběřice, částka: 7.636,- Kč,
  • Pavel Bartoš, IČ: 87293048 – zednické a obkladačské práce – zasedací místnost hasičské klubovny Rozběřice, částka 26.775,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 91/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 92/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 10.000 ks cihel v částce 40.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 92/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 93/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku Komitétu 1866 ve výši 7.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 93/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019