Usnesení ze dne 11.09.2014

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 11. 09. 2014 (místo konání: hospůdka „U Monči“, obec Všestary)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 119/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 11.09.2014

Hlasování o usnesení č. 119/2014: pro 8, proti 1, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  11
Návrh usnesení č. 120/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 11.09.2014 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner a Ing. Svoboda.

Hlasování o usnesení č. 120/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 121/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 11.09.2014  jako ověřovatele zápisu Ing. Derner a pan Pešek.

Hlasování o usnesení č. 121/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 122/2014: ZO důrazně nesouhlasí se způsobem provedení opravy silnice č. 03535 a žádá o provedení nápravy, zejména hladký povrch a úklid kameniva a obnovení vodorovného dopravního značení. 

Hlasování o usnesení č. 122/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 123/2014: ZO schvaluje odůvodnění veřejné zakázky v tomto znění:

„Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“

 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE § 156 odst.2 zák. č. 137/2006 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb.,  §2; §3 odst.(3); § 5 odst. (2); § 6, odst.2.

 

a)      Účelnost veřejné zakázky

Splněním veřejné zakázky bude naplněn cíl obce odvedení komunálních splaškových vod obce Všestary a jejích místních částí Rozběřice, Rosnice, Bříza a Lípa oddílnou splaškovou kanalizací v celkové délce 16.009 m´(z toho gravitační kanalizace 10.730 m´ a výtlaky 5.279 m´) do čistírny odpadních vod 1700 EO ve Všestarech.

Realizace kanalizace odpovídá potřebám obyvatel obce Všestary včetně místních částí .

Projekt nemá žádná technická úskalí a půjde zejména o detailní organizaci postupu prací kanalizační sítě, která bude ovlivňovat provoz na místních komunikacích a bude krátkodobě ovlivňovat životní prostředí a komfort obyvatel v místních částech v letech, kdy práce budou prováděny vždy v období 1 roku.

Stavba tvoří v podstatě 6 samostatných úseků - ČOV a 5 samostatných kanalizačních sítí jednotlivých částí propojených výtlaky.

Žádná z těchto samostatných částí nedosahuje rozpočtově 50,0 mil. Kč, vzhledem k tomu, že realizace je rozdělena do 1. a 2. etapy v letech 2015 a 2016 až 2019 a tvoří samostatnou provozu schopnou kanalizační síť místních částí realizovanou v jednotlivých letech.

Samostatné kanalizační sítě v místních částech pomocí kanalizačních čerpacích stanic a propojením kombinací gravitačního a výtlačného potrubí přivádí komunální odpadní vody na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod ve Všestarech. Vysoká účinnost čištění ČOV umožňuje vypouštět vyčištěné vody do vodoteče (Melounka).

 

b)     Přiměřenost požadavků na kvalifikační předpoklady

Zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a zadávací řízení je na vysoké technické úrovni tak, aby minimalizovala nároky na investiční prostředky, které dosahují  cca163 mil. Kč v období let 2015 až 2019. Předpokládá se finanční příspěvek dotacemi z evropských fondů i státního rozpočtu přibližně 70 %, přesto podíl obce na investiční bude vysoký.

Zadávací dokumentace svými podmínkami zaručí, že bude vybrán v otevřené soutěži dodavatel, který bude splňovat vysoké nároky na technickou úroveň, kvalitu provádění a ekonomiku provádění stavby.

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky

Veřejný zadavatel popíše změny

a)      V popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,

b)      B) v popisu předmětu veřejné zakázky,

c)      C) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

d)      D)v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle § 1

 

a)      Splněním veřejné zakázky budou splněny potřeby obyvatel obce Všestary a jejich místních částí k likvidaci komunální ch odpadních vod pro 1700 EO

b)      Předmět veřejné zakázky ČOV 1700 EO, vybudování gravitační kanalizace 10,730 km, výtlak 5,279 km v celkové délce 16,009 km; 6 ks přečerpacích kanalizačních stanic

c)      Předpokládaný termín splnění 1.etapa 31.12.2015; 2.etapa 31.12.2019 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

Riziko  nerealizace veřejné zakázky spočívá v dalším znečišťování spodních vod a vodoteče komunálním odpadními vodami a dalším ohrožováním životního prostředí.

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.

Zadavatel variantní řešení nepřipouští, stanovený postup stavby rozložený do jednotlivých let je logický svojí návazností na postupné uvádění místních částí do předčasného a trvalého provozu.

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

Bez realizace veřejné zakázky nebude malá obec pro vysoké investiční náklady schopna ještě dlouho dosáhnout plánovaného cíle.

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)

Zadavatel nepožaduje seznam stavebních prací s hodnotou překročujících finančně dvojnásobek hodnoty veřejné zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)

Žadatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let.)

Požadavek na 1 odborného pracovníka s osvědčením o odborném vzdělání je vzhledem k provádění odborných prací přiměřený, je požadován i u subdodavatelů, kteří budou odbornou práci provádět.

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky

Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky

Zadávací dokumentace

Zadávací projektová dokumentace v úrovni projektu pro provádění stavby dle vyhl. č. 230/2012 Sb. včetně soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

Zadavatel nestanovil v zadávací dokumentaci další podmínky nad rámec § 44 odst. 4 ZVZ.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky

Hodnotící kritérium

Odůvodnění

Ekonomická výhodnost nabídky

Rozhodnutí zadavatele

Cena nabídky – Váha 80 %

Ocenění „slepých položkových výkazů výměr“

Rozhodnutí zadavatele,

Váha odpovídá limitu § 6 odst. 2, písm. b)

Doložení 3 referenčních informací o realizovaných zakázkách potvrzených objednateli – váha 20 %

Rozhodnutí zadavatele

Váha odpovídá limitu § 6, odst. 2, písm. b)

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky

Hodnota

Odůvodnění

1.a 2.etapa stavby

Celkem  bez DPH         134.633.124 Kč

DPH                                  28.272.956 Kč

Včetně DPH                   162.906.080 Kč

Předběžná cena stanovena na základě dílčích položkových rozpočtů podle ceníků RTS a.s. Brno, schváleno projektantem a zadavatelem, dle odborného posudku je cenově odpovídající, nepřekračuje úroveň běžných cen pro ohodnocované práce.

 

Hlasování o usnesení č. 123/2014: pro 9, proti 1, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 124/2014: ZO pověřuje místostarostu zajištěním nabídek na projektovou dokumentaci na navýšení kapacity  ČOV alespoň u dvou firem do stupně dokumentace pro výběr zhotovitele včetně zajištění příslušných dokumentů. A starostce ukládá uzavření smlouvy o dílo s nejlevnějším uchazečem. 

Hlasování o usnesení č. 124/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 125/2014: ZO schvaluje  na základě provedené výzvy a zadávacího řízení, že je nejvýhodnější nabídka firmy MATEX s.r.o., IČ: 25968807 s částkou 4,068.626,- Kč (cena včetně DPH.) Zastupitelstvo potvrzuje jako zhotovitele díla MATEX s.r.o., IČ: 25968807 a pověřuje starostku uzavřít smlouvu o dílo.  

Hlasování o usnesení č. 125/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 126/2014: ZO pověřuje starostku zrušením zadávacího řízení na pořízení zametacího stroje.

Hlasování o usnesení č. 126/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 127/2014: ZO ukládá starostce uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o hospodaření v lesích se stávajícím nájemcem panem Liborem Sehnoutkem. 

Hlasování o usnesení č. 127/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 128/2014: ZO schvaluje návrh směnné smlouvy na pozemky v k.ú. Bříza určené dle geometrického plánu číslo 133-63/2013 pro dělení pozemků, který zhotovil Bc. Jiří Heliger – TERAGIS, Žižkova 332, Hořice a který byl schválen Katastrálním úřadem pro Královéhradeký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové dne 29.1.2014 pod číslem 1671. Na základě geometrického plánu byl oddělen pozemek označený jako 281/7 o výměře 133 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, a to z pozemku evidovaného jako pozemková parcela číslo 281/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrální území Bříza u Všestar ve vlastnictví obce Všestary a tímtéž geometrickým plánem byl oddělen pozemek označený jako 281/6 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 137 m2, a to z pozemku evidovaného jako 281/3 – ostatní plocha, manipulační plocha v katastrálním území Bříza u Všestar ve vlastnictví pana Richarda Lána  a pověřuje starostku uzavřením směnné smlouvy po obdržení souhlasu s dělením pozemku.  

Hlasování o usnesení č. 128/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 129/2014:
ZO schvaluje záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce o velikosti 66 m2 parcelní číslo 344/23 – silnice, ostatní plocha v katastrálním území Chlum u Hradce Králové za účelem uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek č. 344/21 v k.ú. Chlum.

Hlasování o usnesení č. 129/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 130/2014:
ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek evidovaný jako 344/21 – silnice, ostatní plocha v katastrálním území Chlum u Hradce Králové za cenu  200 Kč/m2.

Hlasování o usnesení č. 130/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 131/2014: ZO Všestary souhlasí s nabídnutím nevyužitých světel z tělocvičny k prodeji nejvýhodnější nabídce.

Hlasování o usnesení č. 131/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 132/2014: ZO Všestary schvaluje rozdělení výtěžku z loterií dle schváleného klíče na účet spolkům pro Sport a Tělovýchovu a jimi sdělená čísla účtů (bez zbytečného odkladu po připsání na účet obce)

Hlasování o usnesení č. 132/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 133/2014: ZO schvaluje vypsání záměru na pronájem bytu v domě čp. 35 ve Všestarech na dobu určitou tři roky. Minimální cena měsíčního nájemného pro podání je 3.500,- Kč (bez energií).

Hlasování o usnesení č. 133/2014: pro 11 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 134/2014: ZO schvaluje koupi pozemků od pana Bauera o celkové výměře 109 m2

Pozemky podle geometrického plánu pro rozdělení pozemků průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků, který vyhotovil Aleš Turek, Otakarova 517, Hořice, č. plánu 376-60/2014, který byl schválen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové 27.8.2014 č. 75/2014 a to pozemek č. 60/3 o výměře 178 m2 a pozemek č. 60/4 o výměře 355 m2 a podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, který vyhotovil GON Hradec Králové, a.s. č. plánu 299-1151/2009, který byl schválen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové 19.10.2009 pod č. 1325/2009, kterým byl vydělen pozemek 471 vše v obci a katastrálním území Všestary za dohodnutou cenu 200 Kč/m2.

Hlasování o usnesení č. 134/2014: pro 11 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 135/2014: ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7. a  8.

Hlasování o usnesení č. 135/2014: pro 10 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019