Usnesení ze dne 04.10.2007

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 11
č. 182/2007: ZO schvaluje námitku ke znění usnesení ZO č. 173/2007 kdy se sousloví „… smlouvu o dílo …“ zaměňuje za „… nabídku …“.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 11
č. 183/2007: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva obce včetně změny v pořadí projednání navrhnutých bodů jednání.
Pro 11, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 184/2007: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 4.10.2007 p.Josefa Štefanku a p.Radovana Dvořáka jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Pavel Šandera a JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 185/2007: ZO schvaluje prodloužení termínu u usnesení č.151/2007 u opatření o vypracování soupisu pozemků do inventurních soupisů majetku obce, do 10/07.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 186/2007: ZO pověřuje Radu obce výběrem a schválením dodavatele opravy střechy na čp.129 ve Všestarech.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 187/2007: ZO pověřuje starostu a investiční komisi výběrem projektanta na zpracování projektu na doplnění veřejného osvětlení v termínu do 12/07.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 188/2007: ZO konstatuje, že předložená úprava studie zástavby nesplnila vznesené připomínky.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 189/2007: ZO pověřuje starostu a komisi za životní prostředí vyvolat jednání ve věci vodovodního řádu u čp.72 až 81 ve Bříze s cílem předání vodovodu buď majitelům uvedených čp. nebo spol.VAK HK a.s. v termínu do 12/07.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 190/2007: ZO ukládá starostovi zjistit majitele plechové autobusové zastávky u Rozběřic za účelem provedení konstrukčních úprav.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 191/2007: ZO schvaluje doplnění lokality „Úvoz mrtvých“ do usnesení č.176/2007, kterým se připravují opatření proti škodám vzniklým přívalovými dešti, táním apod.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 192/2007: ZO vyzývá zástupce nestátních neziskových organizací, které pracují na území Obce Všestary, aby se přihlásily na OÚ Všestary.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 193/2007: ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce se spol. EkoKom a.s. (IČO:25134701), Praha, na jeden kus kontejneru na separovaný sběr plastů.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 194/2007: ZO pověřuje pracovní skupinu ve složení: p.Jan Martínek, MVDr.Michal Novák, ing.Božena Skořepová, ing.Pavel Šandera, p.Josef Štefanka a JUDr.Zuzana Zlatohlávková za ZO, p.Romana Macháčka za provozovnu bazénu a p.Romana Hynka za odbornou veřejnost, zpracováním dodatků k nájemním smlouvám na provozovny, které jsou v areálu krytého bazénu a zpracováním podmínek pro vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v bazénu
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 195/2007: ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci na SFŽP na projekt „Solárního ohřevu teplé vody-bazén Všestary“.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 196/2007: ZO schvaluje úhradu částky ve výši 65.450,- Kč za zpracování energetického auditu, který je použit jako příloha k žádosti o dotaci.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 197/2007: ZO schvaluje dodatek nájemní smlouvy č.3 s organizací Plavecká škola Zéva (IČO: 67440576), Hradec Králové, s nájemným ve výši 800,- Kč/hod.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 198/2007: ZO schvaluje dotaci pro AFK Probluz na činnost družstva mládeže ve výši 500,- Kč na jednoho žáka, který je veden v evidenci obyvatel Obce Všestary.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 199/2007: ZO schvaluje úpravu nájemní smlouvy na byt v čp.35 tak, aby na straně nájemců byli uvedeni p.Vladimír Došel a MUDr.Kateřina Gadlinová.
Pro 0, proti 11, zdr.hl. 2 – usnesení nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 200/2007: ZO bere na vědomí žádosti o přidělení bytu v čp 35 ve Všestarech podané p.Martinem Navrátilem, pí.Žanetou Nguyenovou a pí.Romanou Volfovou.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 201/2007: ZO schvaluje dotaci pro Základní školu a praktickou školu Daneta, s.r.o. (IČO: 25262165), ve výši 5.000,- Kč na úhradu neinvestičních nákladů na žáka na rok 2008.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 202/2007: ZO schvaluje vydání souhlasu se zjednodušeným stavebním řízením ve věci prodloužení STL plynovodu a vodovodu v obci Všestary-Rosnice na pozemcích p.č.544 a 546 v k.ú.Rosnice u Všestar a pozemek p.č.407 v k.ú.Všestary.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 203/2007: ZO schvaluje dotaci pro Hospic Anežky České (IČO: 48623814), ve výši 10.000,- Kč na provoz a další rozvoj.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 204/2007: ZO schvaluje dotaci pro Komitét pro udržování památek z války roku 1866 (IČO: 00486345) ve výši 50.000,- Kč na opravu pomníků, která bude poskytnuta z rozpočtu obce na rok 2008.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 205/2007: ZO schvaluje částku ve výši 5.000,- Kč na úhradu faktur spojených s pořádáním Koncertu tříkrálového, který se bude konat 5.1.2008 ve Všestarech.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 206/2007: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1 rozpočtu Obce Všestary na rok 2007.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 207/2007: ZO schvaluje aktualizaci zřizovacích listin Jednotek Sborů dobrovolných hasičů Obce Všestary včetně všech povinných příloh.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018