Rozpočet na rok 2015

    Rozpočet Obce Všestary na rok 2015 2015
    Rozpočtové příjmy Schválený
§ pol Popis 2015
    Daně celkem  19 998,000
0000  1111 Daň z příjmu fyz.os. ze závislé činnosti    4 195,000
0000  1112 Daň z příjmu fyz.os. samostatně výdělečně činných       214,000
0000  1113 Daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů       419,000
0000  1121 Daň z příjmů právnických osob    3 941,000
0000  1122 DPPO -obec      200,000
0000  1211 DPH   9 029,000
0000  1511 Daň z nemovitostí                                                                        2 000,000
    Poplatky celkem     120,000
  1334 odvod za odněntí ZPF        0,000
0000  1341 Poplatek ze psů       30,000
0000  1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství         0,000
0000  1347 Poplatek za provozování výherního hracího automatu                   0,000
0000  1351 Odvod výtěžku z provozování loterií                                                      50,000
0000  1355 Odvod  loterií z území obcí                                                      0,000
0000  1361 Správní poplatky                                                                                  40,000
    Transfery celkem    793,600
1019   Příjmy z pronájmu pozemků                                                           140,000
1039   Výtěžnost lesa                                                                                     20,000
2310   Poskytování služeb - pitná voda                                                        0,000
3399   Ost. Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků        0,000
3412   Sportovního zařízení v majetku obce                                          0,000
3612   Bytové hospodářství                                                                      390,000
3613   Nebytového hospodářství   (nájem + přefakturace)                      271,000
3631   Veřejné osvětlení -pojistné náhrady         0,000
3632   Pohřebnictví      30,000
3639   Komunální služby a úz.rozvoj – pronájem pozemků občané    128,000
3722   Komunální odpad                                                                             5,000
3723   Elektroodpad        0,000
3725   EKOKOM - odpady   211,000
3745   peněžní dar na zeleň hřbitov        0,000
4359   Rozvoz obědů      65,000
5512   PO dobrovolná část - přij.nekapit.příspěvky, náhrady        0,000
6171   Činnost místní správy   (prodej pohledů, ...                  10,000
6310   Ostatní příjmy z finančních operací                  (příjmy z úroků-část)          2,000
     celkem rozpočtové příjmy 22 183,600
       
       
       
       
    Návrh rozpočtu Obce Všestary na rok 2015  
    Rozpočtové výdaje Schválený
 § pol Popis 2015
1039   Pěstební činnost (Les)        30,000
2212   Silnice  1 735,700
2219   Ostatní pozemní komunikace  1 800,000
2221   Provoz veřejné silniční dopravy-dopravní obslužnost          9,000
2310    Pitná voda  + ČOV Bříza(el. en. + opravy)        10,000
2321    Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly -    7 580,000
2333   Úpravy drobných vodních toků - údržba          30,000
3111    Předškolní zařízení - ostatním zřizovatelům          250,000
3112   Speciální předškolní zařízení           0,000
3113    Základní škola     6 165,000
3114   Speciální ZŠ - příspěvky ostatním PO            5,000
3314   Činnosti knihovnické         40,000
3319   Ost. zál.kultury-místní zpravodaj, lístky do divadel         50,000
3322   Zachování a obnova kult.památek  
3326   Obnova kulturních památek       150,000
3330   Činnost registr. církví - příspěvek na opravy         50,000
3341   Rozhlas a televize (pronájem vysílače na rozhledně)         30,000
3399    Ost. záležitosti kultury - dárkové balíčky, vítání občánků …         50,000
3412    Sportovní zařízení v majetku obce - mzdy, energie …     1 220,000
3419   Ostatní tělovýchovná činnost (hřiště, příspěvky cizím klubům  …)         10,000
3429   Ostatní zájmová činnost - bazén, spolky a jiné       210,000
3525   Hospice         10,000
3612    Bytové hospodářství - vodné, údržba …         520,000
3613    Nebytové hospodářství – ostatní údržba         809,000
3631    Veřejné osvětlení                                                                                   360,000
3632    Pohřebnictví                                                                                            705,000
3635    Územní plánování                       150,000
3639    Komunální služby a územní rozvoj - Obec a Mikroregion       185,000
3699    Ost. zál. bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje (provoz kotce)           2,000
3721    Sběr a odvoz nebezpečných odpadů                                                     50,000
3722    Sběr a odvoz komunálních odpadů        450,000
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů       400,000
3745    Péče o vzhled obcí – PHM, údržba zeleně, mzdy, ND, dětská hřiště    3 409,000
4319   Ostatní výdaje související se soc. podpor            0,000
4359   Pomoc starším občanům       266,000
5512    PO - dobrovolná část - údržba vozidel, STK, dovyzbrojení sborů, školení, energie,         907,000
6112    Zastupitelstva obcí: (odměny, školení, PHM, fond starosty …)    1 411,000
6114   Volby do PS PČR            0,000
6115   Volby do obecních zastupitelstev            0,000
6171    Činnost místní správy - energie, voda, údržba a opravy, kolky a poplatky, školení, SW a HW, revize, občerstvení ...    2 586,000
6310    Obecné výdaje z finančních operací                   15,000
6320    Pojištění majetku         80,000
6330   Převody mezi vlastními účty   
6399   DPPO-obec       200,000
6402   Finanční vypořádání z minulých let            0,000
6409    Nespecifikované rezervy                 0,000
    celkem rozpočtové výdaje 31 939,700
       
    rozdíl (příjmy - výdaje) -9 756,100
       
    rozpočtové příjmy 22 183,600
    rozpočtové výdaje -31 939,700
  8115 Financování - zůstatek na bankovním účtu        9 756,100
    součet            0,000
       
       
    …………………………..  
    Ing. Michal Derner  
    starosta obce  
Vyvěšeno:    
       
Sejmuto:    
       
       
       
       
       
       

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018