Rozpočet na rok 2014

    Schválený rozpočet Obce Všestary na rok 2014  
    Rozpočtové příjmy  
§ pol Popis 2014
    Daně celkem  17 750,000
0000  1111 Daň z příjmu fyz.os. ze závislé činnosti  3 700,000
0000  1112 Daň z příjmu fyz.os. samostatně výdělečně činných  300,000
0000  1113 Daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů  350,000
0000  1121 Daň z příjmů právnických osob  3 200,000
0000  1122 DPPO -obec 200,000
0000  1211 DPH 7 500,000
0000  1511 Daň z nemovitostí                                                                      2 500,000
    Poplatky celkem 120,000
0000  1341 Poplatek ze psů  30,000
0000  1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství  0,000
0000  1347 Poplatek za provozování výherního hracího automatu            0,000
0000  1351 Odvod výtěžku z provozování loterií                                                0,000
0000  1355 Odvod  loterií z území obcí                                               50,000
0000  1361 Správní poplatky                                                                             40,000
    Transfery celkem 750,000
1019   Příjmy z pronájmu pozemků                                                        140,000
1039   Výtěžnost lesa                                                                                20,000
2310   Poskytování služeb - pitná voda                                                 0,000
3399   Ost. Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 0,000
3412   Sportovního zařízení v majetku obce                                   0,000
3612   Bytové hospodářství                                                                   0,000
3613   Nebytového hospodářství   (nájem + přefakturace)                   140,000
3632   Pohřebnictví 0,000
3639   Komunální služby a úz.rozvoj – pronájem pozemků občané 0,000
3722   Komunální odpad                                                                      0,000
3723   Elektroodpad 0,000
3724   Využití a zneškodnění nebezpečných odpadů 0,000
3725   EKOKOM - odpady 250,000
3745   peněžní dar na zeleň hřbitov 0,000
4359   Rozvoz obědů 55,000
5512   PO dobrovolná část - přij.nekapit.příspěvky, náhrady 0,000
6171   Činnost místní správy   (prodej pohledů, ...             0,000
6310   Ostatní příjmy z finančních operací                  (příjmy z úroků-část)   0,000
     celkem rozpočtové příjmy 19 225,000
       
       
       
       
    Schválený rozpočet Obce Všestary na rok 2014  
    Rozpočtové výdaje  
 § pol Popis 2014
1039   Pěstební činnost (Les) 30,000
2212   Silnice 1 735,700
2219   Ostatní pozemní komunikace 1 800,000
2221   Provoz veřejné silniční dopravy-dopravní obslužnost 0,000
2310    Pitná voda  + ČOV Bříza(el. en. + opravy) 105,000
2321    Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly -  3 280,000
2333   Úpravy drobných vodních toků - údržba  30,000
3111    Předškolní zařízení - ostatním zřizovatelům    140,000
3112   Speciální předškolní zařízení 0,000
3113    Základní škola   7 280,000
3114   Speciální ZŠ - příspěvky ostatním PO  5,000
3314   Činnosti knihovnické 40,000
3319   Ost. zál.kultury-místní zpravodaj, lístky do divadel 75,000
3322   Zachování a obnova kult.památek  
3326   Obnova kulturních památek 300,000
3330   Činnost registr. církví - příspěvek na opravy  0,000
3341   Rozhlas a televize (pronájem vysílače na rozhledně) 20,000
3399    Ost. záležitosti kultury - dárkové balíčky, vítání občánků … 70,000
3412    Sportovní zařízení v majetku obce - mzdy, energie …  80,000
3419   Ostatní tělovýchovná činnost (hřiště, příspěvky cizím klubům  …) 0,000
3429   Ostatní zájmová činnost - bazén, spolky a jiné 210,000
3612    Bytové hospodářství - vodné, údržba …   620,000
3613    Nebytové hospodářství – ostatní údržba   209,000
3631    Veřejné osvětlení                                                                             360,000
3632    Pohřebnictví                                                                                      740,000
3635    Územní plánování                 150,000
3639    Komunální služby a územní rozvoj - Obec a Mikroregion 75,100
3699    Ost. zál. bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje (provoz kotce) 2,000
3721    Sběr a odvoz nebezpečných odpadů                                             20,000
3722    Sběr a odvoz komunálních odpadů  500,000
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 0,000
3741    Ochrana druhů a stanovišť                                                                0,000
3745    Péče o vzhled obcí – PHM, údržba zeleně, mzdy, ND, dětská hřiště 2 226,500
4319   Ostatní výdaje související se soc. podpor 0,000
4359   Pomoc starším občanům 257,000
5512    PO - dobrovolná část - údržba vozidel, STK, dovyzbrojení sborů, školení, energie,   459,000
6112    Zastupitelstva obcí: (odměny, školení, PHM, fond starosty …) 1 264,700
6114   Volby do PS PČR 0,000
6115   Volby do obecních zastupitelstev 80,000
6171    Činnost místní správy - energie, voda, údržba a opravy, kolky a poplatky, školení, SW a HW, revize, občerstvení ... 3 360,000
6310    Obecné výdaje z finančních operací           15,000
6320    Pojištění majetku 80,000
6399   DPPO-obec 266,000
6402   Finanční vypořádání z minulých let 0,000
6409    Nespecifikované rezervy      0,000
    celkem rozpočtové výdaje 25 965,000
       
       
       
    rozdíl (příjmy - výdaje) -6 740,000
       
    rozpočtové příjmy 19 225,000
    rozpočtové výdaje -25 965,000
  8115 Financování - zůstatek na bankovním účtu 6 740,000
    součet 0,000

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018