Rozpočet na rok 2013

    Schválený rozpočet Obce Všestary na rok 2013  
    Rozpočtové příjmy  
§ pol Popis 2013
    Daně celkem  12 600,000
0000  1111 Daň z příjmu fyz.os. ze závislé činnosti    2 300,000
0000  1112 Daň z příjmu fyz.os. samostatně výdělečně činných       950,000
0000  1113 Daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů       250,000
0000  1121 Daň z příjmů právnických osob    2 900,000
0000  1122 DPPO -obec      200,000
0000  1211 DPH   3 700,000
0000  1511 Daň z nemovitostí                                                                        2 300,000
    Poplatky celkem      115,000
0000  1341 Poplatek ze psů        30,000
0000  1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství         5,000
0000  1355 Odvod  loterií z území obcí                                                     40,000
0000  1361 Správní poplatky                                                                                   40,000
    Transfery celkem  1 512,600
0000 4111 Neinv. Přijaté transf. Z VPS SR         0,000
0000  4112 Neinv.dotace přijaté ze SR                                                              780,600
0000  4121 Neinv.dotace přijaté od obcí                                                           732,000
1019   Příjmy z pronájmu pozemků                                                             133,000
1039   Výtěžnost lesa                                                                                       50,000
2310   Poskytování služeb - pitná voda                                                          2,000
3399   Ost. Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků        25,000
3612   Bytové hospodářství                                                                        383,000
3613   Nebytového hospodářství   (nájem + přefakturace)                        267,400
3632   Pohřebnictví        10,000
3639   Komunální služby a úz.rozvoj – pronájem pozemků občané          0,000
3722   Komunální odpad                                                                               7,000
3723   Elektroodpad          0,000
3725   EKOKOM - odpady     220,000
3745   peněžní dar na zeleň hřbitov         0,000
4359   Rozvoz obědů       50,000
5512   PO dobrovolná část - přij.nekapit.příspěvky, náhrady         0,000
6171   Činnost místní správy   (prodej pohledů, ...                   15,000
6310   Ostatní příjmy z finančních operací                  (příjmy z úroků-část)         45,000
     celkem rozpočtové příjmy 15 435,000
       
       
       
       
    Schválený rozpočet Obce Všestary na rok 2013  
    Rozpočtové výdaje  
 § pol Popis 2013
1039   Pěstební činnost (Les)         0,000
2212   Silnice       30,000
2219   Ostatní pozemní komunikace 2 150,000
2221   Provoz veřejné silniční dopravy-dopravní obslužnost         0,000
2310    Pitná voda  + ČOV Bříza(el. en. + opravy)       10,000
2321    Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly -  7 055,000
2333   Úpravy drobných vodních toků - údržba        30,000
3111    Předškolní zařízení - ostatním zřizovatelům    2 200,000
3112   Speciální předškolní zařízení         0,000
3113    Základní škola   3 600,000
3114   Speciální ZŠ - příspěvky ostatním PO          5,000
3314   Činnosti knihovnické       30,000
3319   Ost. zál.kultury-místní zpravodaj, lístky do divadel       75,000
3326   Obnova kulturních památek       50,000
3330   Činnost registr. církví - příspěvek na opravy        20,000
3341   Rozhlas a televize (pronájem vysílače na rozhledně)       40,000
3399    Ost. záležitosti kultury - dárkové balíčky, vítání občánků …       70,000
3412    Sportovní zařízení v majetku obce - mzdy, energie …        40,000
3419   Ostatní tělovýchovná činnost (hřiště, příspěvky cizím klubům  …)       10,000
3429   Ostatní zájmová činnost - bazén, spolky a jiné     280,000
3612    Bytové hospodářství - vodné, údržba …       620,000
3613    Nebytové hospodářství – ostatní údržba         10,000
3631    Veřejné osvětlení                                                                                 330,000
3632    Pohřebnictví                                                                                          232,000
3635    Územní plánování                     150,000
3639    Komunální služby a územní rozvoj - Obec a Mikroregion     305,000
3699    Ost. zál. bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje (provoz kotce)         2,000
3721    Sběr a odvoz nebezpečných odpadů                                                   40,000
3722    Sběr a odvoz komunálních odpadů      500,000
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů         0,000
3741    Ochrana druhů a stanovišť                                                                        0,000
3745    Péče o vzhled obcí – PHM, údržba zeleně BOBR, mzdy, ND, dětská hřiště 1 915,500
4319   Ostatní výdaje související se soc. podpor         0,000
4359   Pomoc starším občanům    317,000
5512    PO - dobrovolná část - údržba vozidel, STK, dovyzbrojení sborů, školení, energie,      435,000
6112    Zastupitelstva obcí: (odměny, školení, PHM, fond starosty …) 1 243,000
6114   Volby do PS PČR         0,000
6115   Volby do obecních zastupitelstev         0,000
6171    Činnost místní správy - energie, voda, údržba a opravy, kolky a poplatky, školení, SW a HW, revize, občerstvení ... 2 345,500
6310    Obecné výdaje z finančních operací                 15,000
6320    Pojištění majetku       80,000
6399   DPPO-obec    200,000
6402   Finanční vypořádání z minulých let         0,000
6409    Nespecifikované rezervy              0,000
    celkem rozpočtové výdaje 24 435,000
       
       
    rozdíl (příjmy - výdaje) -9 000,000
       
    rozpočtové příjmy 15 435,000
    rozpočtové výdaje -24 435,000
  8115 Financování - zůstatek na bankovním účtu        9 000,000
    součet 0,000

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018